LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4, 7, 8, 16, 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-727
Vilnius

 

(Žin., 2011, Nr. 160-7561)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ