LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO 38, 39 IR 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-723
Vilnius

 

(Žin., 2012, Nr. 127-6386)

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ