LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-719

Vilnius

 

(Žin., 2012, Nr. 127-6385)

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos bankui

Lietuvos bankas iki 2015 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ