LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-718

Vilnius

 

(Žin., 2012, Nr. 127-6385)

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 132 straipsnio 4 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 132 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) visų draudikų parašai, kai draudikų tarpusavio sutartyje numatyta, kad draudimo liudijimą pasirašo ne tik pagrindinis draudikas, bet ir visi kiti draudikai, ir antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą numatyta draudiko steigimo dokumentuose.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ