LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ 2.2 PUNKTO PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. V-537

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) įstatymo (Žin., 2003, Nr. 102-4585) 8 straipsnio 2 dalies 6 punkto ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2007, Nr. 69-2720) 39 straipsnio 5 dalies nuostatomis ir atsižvelgdamas į ūkio subjektų dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos būklei, padidėjusį pradėjus teikti VDI informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams; pažymėdamas šiame procese verslo aktyviai reiškiamą poreikį konsultuotis su VDI inspektoriais gerinant darbuotojų saugos būklę, o taip pat siekdamas sudaryti sąlygas realizuotis ūkio subjektų rodomai iniciatyvai įgyvendinti darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ 2.2 punktą ir išdėstau jį taip:

2.2. ūkio subjektai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams Aprašo nustatyta tvarka pateikia VDI iki 2014 m. liepos 1d., vėliau ją tikslinant pagal poreikį (Aprašo 8 punktas).“

2. Į p a r e i g o j u šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis
darbo inspektorius                                                                            Vilius Mačiulaitis