LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. Sp-158

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2013, Nr. 128-6514) 3, 5 ir 6 straipsniais, nusprendžia:

1. Patvirtinti Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašą (pridedama, 1 priedas).

 

2. Patvirtinti Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiamo Prašymo dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu formą (pridedama, 2 priedas).

 

3. Patvirtinti Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiamo Teikimo (prašymo) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu formą (pridedama, 3 priedas).

 

4. Patvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario priimamo sprendimo dėl asmens įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu formą (pridedama, 4 priedas).

 

5. Patvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (sekretoriato) darbuotojo išduodamos Pažymos apie įregistruoto savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenis formą (pridedama, 5 priedas).

 

6. Patvirtinti Politinės kampanijos turto patikėjimo sutarties pavyzdinę formą (pridedama, 6 priedas).

 

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. Sp-74 „Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos“ (Žin., 2010, Nr. 115-5914; 2010, Nr. 136-6979; 2012, Nr. 45-2218) pripažinti netekusiu galios.

 

8.  Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“, priedus – Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

 

Pirmininkas                                                                                         Zenonas Vaigauskas

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-158

1 priedas

 

SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS

DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS

DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijų dalyvių registravimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, taip pat registruotų politinės kampanijos dalyvių bei asmenų, kuriuos atsisakyta registruoti politinės kampanijos dalyviais, sąrašo paskelbimo tvarką.

2.  Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2013, Nr. 128-6514).

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

4.  Politinės kampanijos dalyviai pagal teisę gauti aukas ir prisiimti politinės kampanijos išlaidas gali būti savarankiški ir atstovaujamieji.

5.  Asmuo gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai tik nuo jo įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje dienos.

6.  Tik savarankišku politinės kampanijos dalyviu gali būti registruojami:

6.1. politinė partija;

6.2. pretendentas;

6.3. išsikėlęs kandidatas;

6.4. referendumo iniciatoriai;

6.5. referendumo oponentai;

6.6. visuomeninis rinkimų komitetas.

7.  Politinės partijos, iškeltas kandidatas Seimo vienmandatėje rinkimų apygardoje ar kandidatų sąrašas rinkimuose į savivaldybių tarybas arba Europos Parlamentą (toliau – kandidatas ar kandidatų sąrašas), kai yra juos iškėlusios politinės partijos teikimas (prašymas), gali būti registruojamas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

8.  Atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu registruojami:

8.1. kandidatas, įrašytas į kandidatų sąrašą;

8.2. kandidatas ar kandidatų sąrašas, kai nėra jį (juos) iškėlusios politinės partijos teikimo (prašymo) registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

 

II.        DOKUMENTŲ DĖL ASMENS REGISTRAVIMO POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIU PATEIKIMAS

9.  Vyriausioji rinkimų komisija šio Aprašo 6 ir 7 dalyse nurodytų asmenų prašymus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais priimti pradeda prasidėjus politinės kampanijos laikotarpiui ir priimti baigia tą dieną (įskaitytinai), kurią pagal atitinkamus įstatymus pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas. Terminas, per kurį šie asmenys turi teisę kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją registruoti juos savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų.

10.  Asmenys, norintys užsiregistruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, turi būti su politinės kampanijos iždininku sudarę turto patikėjimo sutartį, atitinkančią Civilinio kodekso Šeštosios knygos L skyriaus reikalavimus (toliau – turto patikėjimo sutartis), ir turėti Lietuvos Respublikoje registruotame banke arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto banko padalinyje, veikiančiame Lietuvos Respublikoje sąskaitą, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita. Šioje sąskaitoje laikomos ir kaupiamos tik politinei kampanijai skiriamos lėšos ir apmokamos šios kampanijos išlaidos. Rekomenduojama turto patikėjimo sutarties forma patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos protokoliniu sprendimu.

11.     Politinė partija, norinti registruotis, registruoti savo keliamą kandidatą ar kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

11.1Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir gali pateikti teikimą (prašymą) registruoti jos keliamą kandidatą ar kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu nurodant rinkimų apygardą;

11.2politinės partijos įgalioto asmens pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašą;

11.3politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopiją);

11.4dokumentą, patvirtinantį, kad politinės partijos vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;

11.5politinė partija gali pateikti atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašą.

12.  Politinė partija teikimą (prašymą) registruoti kandidatą ar kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu gali pateikti kartu su prašymu dėl politinės partijos registravimo politinės kampanijos dalyviu arba kitu politinės kampanijos dalyvių registravimo metu. Teikimas (prašymas) pateikiamas kiekvienam partijos keliamam kandidatui ar kandidatų sąrašui, registruojamam savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Teikime (prašyme) nurodomi kandidato ar kandidatų sąrašo duomenys, rinkimų apygarda. Su teikimu (prašymu) taip pat turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1kandidato asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kandidato ar kandidatų sąrašo politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (dokumento kopija);

12.2turto patikėjimo sutarties su jo politinės kampanijos iždininku nuorašas;

12.3dokumentas, patvirtinantis, kad yra kandidato arba kandidatų sąrašą iškėlusios politinės partijos vardu atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;

12.4gali būti pateiktas sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašas.

13.     Šio Aprašo 6.1 – 6.6 papunkčiuose nurodyti asmenys norintys registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

13.1Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Jeigu rinkimų apygarda apima ne visą Lietuvos Respublikos teritoriją, nurodoma rinkimų apygarda;

13.2savo (kandidato, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų ar visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

13.3pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašą;

13.4politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopija);

13.5dokumentą, patvirtinantį, kad yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra. Referendumo iniciatorių, referendumo oponentų ar visuomenino rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaitą atidaro koordinatorius.

14.     Šio Aprašo 11, 12, 13 punktuose nurodyti asmenys registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu dokumentus gali pateikti elektroniniu būdu, per elektroninių dokumentų pateikimo informacinę sistemą Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje:

14.1Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikus prašymą, registruojamas elektroninių dokumentų pateikimo informacinės sistemos vartotojas ir jam suteikiama teisė prisijungti prie sistemos;

14.2prisijungus prie elektroninių dokumentų pateikimo informacinės sistemos, užpildomas prašymas ar teikimas (prašymas) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, prisegami nuskenuoti registravimui reikalingi dokumentai ir patvirtinus dokumentai siunčiami Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinimui;

14.3Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojai informuoja dokumentus pateikusį asmenį dėl elektroniniu būdu gautų dokumentų tinkamumo ir tolimesnės jų tvarkymo eigos;

14.4dokumentų pateikimas baigiamas, kai dokumentus elektroniniu būdu pateikęs asmuo gauna patvirtinimą apie elektroninių dokumentų priėmimą, atsispausdina iš sistemos prašymą ar teikimą (prašymą) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, pasirašo jį ir su visais pridedamais dokumentais pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pateikti dokumentai turi sutapti su elektroniniu būdu pateiktais dokumentais.

 

IIIASMENŲ REGISTRAVIMAS SAVARANKIŠKAIS POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIAIS

15.  Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas, gavęs norinčiojo registruotis politinės kampanijos dalyviu teikimą (prašymą), prašymą, jį nedelsdamas užregistruoja ir parengia sprendimo dėl registravimo politinės kampanijos dalyviu projektą, kurį kartu su gautais dokumentais perduoda Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui atitinkamam sprendimui priimti.

16.  Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos narys, gavęs asmens prašymą ir pateiktus dokumentus, juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų, kuriuos pagal šį Aprašą būtina pateikti kartu su prašymu, gavimo dienos priima sprendimą. Prie sprendimo pridedama Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos pažyma, kurioje nurodomi įregistruoto politinės kampanijos dalyvio duomenys ir pagal šio Aprašo 20 punktą jam nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis.

17.  Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas sprendimo ir pažymos kopijas įteikia arba el. paštu išsiunčia, įregistruoto politinės kampanijos dalyvio iždininkui.

18.  Asmuo įgyja savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą nuo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimo įregistruoti jį savarankišku politinės kampanijos dalyviu priėmimo dienos.

19.  Jeigu Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys priima sprendimą atsisakyti registruoti asmenį savarankišku politinės kampanijos dalyviu, jis turi nurodyti tokio atsisakymo motyvus. Jeigu asmuo nesutinka su šiuo sprendimu, jis turi teisę apskųsti sprendimą Vyriausiajai rinkimų komisijai. Š