LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 22 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 12 d. Nr. XII-668
Vilnius

 

 

(Žin., 2009, Nr. 77-3171; 2012, Nr. 154-7931)

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ