LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12, 30, 43 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 12 d. Nr. XII-661
Vilnius

 

 

(Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2003, Nr. 74-3417, Nr. 74-3428; 2004, Nr. 60-2117,
Nr.
73-2534, Nr. 134-4836; 2005, Nr. 81-2942, Nr. 85-3141, Nr. 153-5635;
2006, Nr.
116-4404; 2007, Nr. 55-2126, Nr. 117-4773; 2008, Nr. 47-1749, Nr. 87-3457, Nr. 149-6000; 2009, Nr. 25-976, Nr. 153-6880; 2011, Nr. 146-6852; 2013, Nr. 75-3757)

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 5 ir 16 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir uždaro tipo investicinių bendrovių ir pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių bendrovių investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną;“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) draudimo įmonių gyvybės draudimo įmokos, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba jei draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, bei draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos pagal profesinių pensijų gyvybės draudimo sutartis, sudarytas pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas;“.

 

2 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.“

2. Papildyti 30 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Nuostoliai dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) perkeliami ne ilgiau kaip penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuris eina po to mokestinio laikotarpio, kurį šie nuostoliai susidarė.“

3. Buvusias 30 straipsnio 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 6 ir 7 dalimis.

 

3 straipsnis. 43 straipsnio papildymas 7 dalimi

Papildyti 43 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytas mokestinių nuostolių perkėlimas tęsiamas šio Įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytas mokestinių nuostolių perkėlimas tęsiamas taip, kad tiek šiame straipsnyje nustatyta tvarka, tiek šio Įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.“

 

4 straipsnis. Įstatymo 3 priedėlio papildymas 11 punktu

Papildyti Įstatymo 3 priedėlį 11 punktu:

11. 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/13/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros mokesčių srities direktyvos (OL 2013 L 141, p. 30).“

 

5 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2013 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies, 2 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 3 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ