LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. XII-696
Vilnius

 

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302; 2007, Nr. 140-5761; 2008, Nr. 149-6032;

2011, Nr. 40-1916)

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

1. 10 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „20 procentų“ įrašyti skaičių ir žodį „25 procentai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Metinėse sąmatose turi būti numatoma 25 procentai Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms panaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Metinėse sąmatose turi būti numatoma 30 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms panaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ