LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. XII-690

Vilnius

 

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339; 2010, Nr. 48-2285)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 13 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Savivaldybės gyventojų skaičius nustatomas pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.“

2. 13 straipsnio buvusias 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8 ir 9 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. kovo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ