LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimŲ sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. gruodžio 10 d. Nr. 3D-826

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-318; 2010, Nr. 97-5062):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1220/2012 (OL 2012 L 349, p. 4), 4 straipsniu ir 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2065/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 247), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES)Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74), 2 ir 3 straipsniais:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2013-12-10 raštu Nr. B6-(1.19)-3091

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. 3D-22

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 3D-826

redakcija)

 

KOMERCINIŲ ŽUVŲ rūšių PAVADINIMŲ SĄRAŠAS

 

I. Žuvų (išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus) pavadinimai

 

Eil. Nr.

Mokslinis pavadinimas (lotynų kalba)

Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)

1.

Abramis*

karšiai

2.

Abramis ballerus

paprastasis sparis

3.

Abramis brama

paprastasis karšis

4.

Abramis sapa

baltasis karšis

5.

Acipenser*

eršketai

6.

Acipenser baeri

sibirinis eršketas

7.

Acipenser brevirostrum

bukasnukis eršketas

8.

Acipenser dabryanus

korėjinis eršketas

9.

Acipenser fulvescens

ežerinis eršketas

10.

Acipenser gueldenstaedti

rusinis eršketas

11.

Acipenser medirostris

sachalininis eršketas

12.

Acipenser multiscutatus

japoninis eršketas

13.

Acipenser naccarii

adrijinis eršketas

14.

Acipenser nudiventris

aralinis eršketas

15.

Acipenser oxyrhynchus

aštriašnipis eršketas

16.

Acipenser persicus

persinis eršketas

17.

Acipenser ruthenus

sterlė

18.

Acipenser schrencki

amūrinis eršketas

19.

Acipenser sinensis

kininis eršketas

20.

Acipenser stellatus

žvaigždėtasis eršketas

21.

Acipenser sturio

atlantinis eršketas

22.

Acipenser transmontanus

baltasis eršketas

23.

Alepocephalus bairdi

Berdo švelniagalvė

24.

Allocyttus niger

juodoji jautakė saulažuvė

25.

Alosa*

perpelės

26.

Alosa fallax

atlantinė perpelė

27.

Ammodytes*

paprastieji tobiai

28.

Anarchichas*

vilkžuvės

29.

Anarchichas denticulatus

melsvoji vilkžuvė

30.

Anarchichas lupus

paprastoji vilkžuvė

31.

Anarchichas minor

dėmėtoji vilkžuvė

32.

Anguilla*

upiniai unguriai

33.

Anguilla ancestralis

indonezinis upinis ungurys

34.

Anguilla anguilla

europinis upinis ungurys

35.

Anguilla australis

australinis upinis ungurys

36.

Anguilla bengalensis

bengalinis upinis ungurys

37.

Anguilla bicolor

dvispalvis upinis ungurys

38.

Anguilla borneensis

Borneo upinis ungurys

39.

Anguilla celebensis

Sulavesio upinis ungurys

40.

Anguilla dieffenbachii

Naujosios Zelandijos upinis ungurys

41.

Anguilla interioris

gvinėjinis upinis ungurys

42.

Anguilla japonica

japoninis upinis ungurys

43.

Anguilla marmorata

madagaskarinis upinis ungurys

44.

Anguilla megastoma

didžiažiotis upinis ungurys

45.

Anguilla mossambica

mozambikinis upinis ungurys

46.

Anguilla obscura

trumpapelekis upinis ungurys

47.

Anguilla reinhardti

Kvinslando upinis ungurys

48.

Anguilla rostrata

amerikinis upinis ungurys

49.

Aphanopus*

juodosios kalavijos

50.

Aphanopus carbo

juodoji kalavija

51.

Arctogadus borisovi

Rytų Sibiro menkė

52.

Argentina elongata

pailgoji argentina

53.

Argentina silus

atlantinė argentina

54.

Argyrostomus regius

paparastasis sidabrinis kuprys

55.

Aristichthys*

margieji plačiakakčiai

56.

Aristichthys nobilis

margasis plačiakaktis

57.

Aspitrigala cuculus

raudonasis jūrgaidis

58.

Aspius*

salačiai

59.

Aspius aspius

paprastasis salatis

60.

Atheresthes stomias

amerikinis strėliadantis paltusas

61.

Auxis thazard

paprastasis skumbrinis tunas

62.

Belone belone

paprastoji vėjažuvė

63.

Blicca*

plakiai

64.

Blicca bjoerkna

paprastasis plakis

65.