LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimŲ sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. gruodžio 10 d. Nr. 3D-826

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-318; 2010, Nr. 97-5062):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1220/2012 (OL 2012 L 349, p. 4), 4 straipsniu ir 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2065/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 247), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES)Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74), 2 ir 3 straipsniais:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2013-12-10 raštu Nr. B6-(1.19)-3091

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. 3D-22

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 3D-826

redakcija)

 

KOMERCINIŲ ŽUVŲ rūšių PAVADINIMŲ SĄRAŠAS

 

I. Žuvų (išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus) pavadinimai

 

Eil. Nr.

Mokslinis pavadinimas (lotynų kalba)

Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)

1.

Abramis*

karšiai

2.

Abramis ballerus

paprastasis sparis

3.

Abramis brama

paprastasis karšis

4.

Abramis sapa

baltasis karšis

5.

Acipenser*

eršketai

6.

Acipenser baeri

sibirinis eršketas

7.

Acipenser brevirostrum

bukasnukis eršketas

8.

Acipenser dabryanus

korėjinis eršketas

9.

Acipenser fulvescens

ežerinis eršketas

10.

Acipenser gueldenstaedti

rusinis eršketas

11.

Acipenser medirostris

sachalininis eršketas

12.

Acipenser multiscutatus

japoninis eršketas

13.

Acipenser naccarii

adrijinis eršketas

14.

Acipenser nudiventris

aralinis eršketas

15.

Acipenser oxyrhynchus

aštriašnipis eršketas

16.

Acipenser persicus

persinis eršketas

17.

Acipenser ruthenus

sterlė

18.

Acipenser schrencki

amūrinis eršketas

19.

Acipenser sinensis

kininis eršketas

20.

Acipenser stellatus

žvaigždėtasis eršketas

21.

Acipenser sturio

atlantinis eršketas

22.

Acipenser transmontanus

baltasis eršketas

23.

Alepocephalus bairdi

Berdo švelniagalvė

24.

Allocyttus niger

juodoji jautakė saulažuvė

25.

Alosa*

perpelės

26.

Alosa fallax

atlantinė perpelė

27.

Ammodytes*

paprastieji tobiai

28.

Anarchichas*

vilkžuvės

29.

Anarchichas denticulatus

melsvoji vilkžuvė

30.

Anarchichas lupus

paprastoji vilkžuvė

31.

Anarchichas minor

dėmėtoji vilkžuvė

32.

Anguilla*

upiniai unguriai

33.

Anguilla ancestralis

indonezinis upinis ungurys

34.

Anguilla anguilla

europinis upinis ungurys

35.

Anguilla australis

australinis upinis ungurys

36.

Anguilla bengalensis

bengalinis upinis ungurys

37.

Anguilla bicolor

dvispalvis upinis ungurys

38.

Anguilla borneensis

Borneo upinis ungurys

39.

Anguilla celebensis

Sulavesio upinis ungurys

40.

Anguilla dieffenbachii

Naujosios Zelandijos upinis ungurys

41.

Anguilla interioris

gvinėjinis upinis ungurys

42.

Anguilla japonica

japoninis upinis ungurys

43.

Anguilla marmorata

madagaskarinis upinis ungurys

44.

Anguilla megastoma

didžiažiotis upinis ungurys

45.

Anguilla mossambica

mozambikinis upinis ungurys

46.

Anguilla obscura

trumpapelekis upinis ungurys

47.

Anguilla reinhardti

Kvinslando upinis ungurys

48.

Anguilla rostrata

amerikinis upinis ungurys

49.

Aphanopus*

juodosios kalavijos

50.

Aphanopus carbo

juodoji kalavija

51.

Arctogadus borisovi

Rytų Sibiro menkė

52.

Argentina elongata

pailgoji argentina

53.

Argentina silus

atlantinė argentina

54.

Argyrostomus regius

paparastasis sidabrinis kuprys

55.

Aristichthys*

margieji plačiakakčiai

56.

Aristichthys nobilis

margasis plačiakaktis

57.

Aspitrigala cuculus

raudonasis jūrgaidis

58.

Aspius*

salačiai

59.

Aspius aspius

paprastasis salatis

60.

Atheresthes stomias

amerikinis strėliadantis paltusas

61.

Auxis thazard

paprastasis skumbrinis tunas

62.

Belone belone

paprastoji vėjažuvė

63.

Blicca*

plakiai

64.

Blicca bjoerkna

paprastasis plakis

65.

Boops*

dryžieji jūriniai karosai

66.

Boops boops

dryžasis jūrinis karosas

67.

Boreogadus saida

poliarinė menkė

68.

Brama*

jūriniai karšiai

69.

Brama brama

atlantinis jūrinis karšis

70.

Brama caribbea

karibinis jūrinis karšis

71.

Brama japonica

japoninis jūrinis karšis

72.

Brama orcini

atogrąžinis jūrinis karšis

73.

Brosme brosme

paprastoji brosmė

74.

Brotula*

paprastosios brotulės

75.

Carassius*

paprastieji karosai

76.

Carassius auratus

sidabrinis karosas

77.

Carassius carassius

auksinis karosas

78.

Champsocephalus gunnari

lydžiažiotė ledžuvė

79.

Chelidonichthys capensis

kapinis kregždinis jūrgaidis

80.

Chloroscombrus chrysurus

atlantinė kasaba

81.

Chrysichthys hildae

afrikinis šamas

82.

Clarias gariepinus

afrikinis šamas plėšikas

83.

Clupea*

paprastosios silkės

84.

Clupea harengus harengus

atlantinė silkė

85.

Clupea harengus membras

Baltijos silkė, strimelė

86.

Clupea pallasii marisalb

Baltosios jūros silkė

87.

Clupea pallasi pallasi

rytinė silkė

88.

Clupea pallasi suworowi

Pečioros silkė

89.

Coelorhynchus fasciatus

pietinis grenadierius

90.

Cololabis saira

paprastoji saira

91.

Conger*

paprastieji jūriniai unguriai

92.

Conger cinereus

indinis jūrinis ungurys

93.

Conger conger

atlantinis jūrinis ungurys

94.

Conger japonicus

japoninis jūrinis ungurys

95.

Conger myriaster

baltadėmis jūrinis ungurys

96.

Conger oceanicus

amerikinis jūrinis ungurys

97.

Conger verreauxi

Naujosios Zelandijos jūrinis ungurys

98.

Conger wilsoni

Pietų Afrikos jūrinis ungurys

99.

Coregonus*

sykai

100.

Coregonus albula

paprastoji seliava

101.

Coregonus autumnalis

baikalinis omulis

102.

Coregonus clupeaformis

silkinis sykas

103.

Coregonus muksun

muksunas

104.

Coregonus peled

peledė

105.

Coryphaena hippurus

didžioji auksinė skumbrė

106.

Coryphaenoides rupestris

bukasnukis ilgauodegis grenadierius

107.

Ctenopharyngodon*

baltieji amūrai

108.

Ctenopharyngodon idella

baltasis amūras

109.

Cynoglossus lingua

ilgasis jūrų liežuvis

110.

Cynoscion striatus

dryžasis sterkinis kuprys

111.

Cyprinus*

karpiai, sazanai

112.

Cyprinus carpio

paprastasis karpis

113.

Cyprinus exophthalmus

vietnaminis sazanas

114.

Cyprinus yunnanensis

kininis sazanas

115.

Dentex*

paprastieji dančiai

116.

Dentex dentex

paprastasis dančius

117.

Dicentrarchus*

vilkešeriai

118.

Dicentrarchus labrax

paprastasis vilkešeris

119.

Dissostichus eleginoides

patagoninis nototeninis dančius

120.

Eleginus navaga

europinė navaga

121.

Enchelyopus*

keturūsės vėgėlės

122.

Enchelyopus cimbrius

paprastoji keturūsė vėgėlė

123.

Engraulis*

paprastieji ančiuviai

124.

Engraulis anchoita

argentininis ančiuvis

125.

Engraulis australis

australinis ančiuvis

126.

Engraulis capensis

Pietų Afrikos ančiuvis

127.

Engraulis encrasicolus

europinis ančiuvis

128.

Engraulis eurystole

sidabrinis ančiuvis

129.

Engraulis japonicus

japoninis ančiuvis

130.

Engraulis mordax

kaliforninis ančiuvis

131.

Engraulis ringens

Peru ančiuvis

132.

Epinnula*

gelminės gyvatinės skumbrės

133.

Epinnula magistralis

havajinė gyvatinė skumbrė

134.

Esox*

lydekos

135.

Esox americanus

amerikinė raudonpelekė lydeka

136.

Esox lucius

europinė lydeka

137.

Esox masquinongy

amerikinė didžioji lydeka

138.

Esox niger

juodoji lydeka

139.

Esox reicherti

amūrinė lydeka

140.

Euthynnus*

tuniukai

141.

Euthynnus affinis

rytinis tuniukas

142.

Euthynnus alletteratus

vakarinis tuniukas

143.

Euthynnus lineatus

juodasis tuniukas

144.

Gadus*

menkės

145.

Gadus macrocephalus

didžiagalvė menkė

146.

Gadus morhua callarias

Baltijos menkė

147.

Gadus morhua marisalbi

Baltosios jūros menkė

148.

Gadus morhua morhua

atlantinė menkė

149.

Gadus ogac

grenlandinė menkė

150.

Gasterosteus*

dyglės

151.

Gasterosteus aculeatus

trispyglė dyglė

152.

Gasterosteus wheatlandi

dvispyglė dyglė

153.

Gempylus*

paprastosios gyvatinės skumbrės

154.

Gempylus serpens

paprastoji gyvatinė skumbrė

155.

Genypterus blacodes

juodoji kongrija

156.

Genypterus capensis

afrikinė kongrija

157.

Genypterus chilensis

raudonoji kongrija

158.

Gobius*

paprastieji grundalai

159.

Gymnocephalus, Acerina*

pūgžliai

160.

Gymnocephalus acerinus

Dono ilgasnukis pūgžlys

161.

Gymnocephalus cernuus

paprastasis pūgžlys

162.

Gymnocephalus schraetser

dryžasis pūgžlys

163.

Helicolenus dactylopterus

melsvažiotis ešerys

164.

Hemibagrus wyckioides

raudonuodegė indinė šamažuvė

165.

Hippoglossus hippoglossus

atlantinis paltusas

166.

Hydrolagus novaezealandiae

Naujosios Zelandijos chimera

167.

Hypophthalmichthys*

plačiakakčiai

168.

Hypophthalmichthys molitrix

baltasis plačiakaktis

169.

Istiophorus platypterus

rytinė buriažuvė

170.

Isurus oxyrinchus

atlantinis pilkšvasis ryklys

171.

Kathetostoma giganteum

didysis žvaigždininkas atsiskyrėlis

172.

Katsuwonus*

dryžieji tunai

173.

Katsuwonus pelamis

dryžasis tunas

174.

Lampetra*

paprastosios nėgės

175.

Lampetra aepyptera

amerikinė upelinė nėgė

176.

Lampetra ayresi

juodauodegė nėgė praeivė

177.

Lampetra fluviatilis

upinė nėgė

178.

Lampetra lanceolata

iešmutinė nėgė

179.

Lampetra macrostoma

didžiažiotė nėgė

180.

Lampetra planeri

upelinė nėgė

181.

Lampetra richardsoni

Ričardsono nėgė

182.

Larimichthys crocea, Pseudosciaena crocea

didysis geltonasis kuprys

183.

Lates calcarifer

baltasis baramundis

184.

Lates niloticus

didysis nilinis baramundis

185.

Lepidocybium*

riebžuvės

186.

Lepidocybium flavobrunneum

geltondryžė riebžuvė

187.

Lepidopsetta bilineata

paprastoji dvijuostė plekšnė

188.

Lepidopsetta polyxystra

šiaurinė dvijuostė plekšnė

189.

Lepidopus*

uodegotosios kalavijos

190.

Lepidopus caudatus

uodegotoji kalavija

191.

Lepidorhombus*

megrimai

192.

Lepidorhombus whiffiagonis

paprastasis megrimas

193.

Leuciscus cephalus

europinis šapalas

194.

Limanda*

gelsvapelekės plekšnės

195.

Limanda aspera

dygioji gelsvapelekė plekšnė

196.

Limanda limanda

paprastoji gelsvapelekė plekšnė

197.

Lophius*

paprastieji jūrų velniai

198.

Lophius americanus

amerikinis jūrų velnias

199.

Lophius budegassa

juodapilvis jūrų velnias

200.

Lophius litulon

japoninis jūrų velnias

201.

Lophius piscatorius

europinis jūrų velnias

202.

Lophius upsicephalus

Pietų Afrikos jūrų velnias

203.

Lophius vaillanti

Vakarų Afrikos jūrų velnias

204.

Lophius vomerinus

birminis jūrų velnias

205.

Lota*

vėgėlės

206.

Lota lota

paprastoji vėgėlė

207.

Lutjanus*

paprastieji rifešeriai

208.

Macrourus*

paparastieji grenadieriai

209.

Macrourus berglax

šiaurinis grenadierius

210.

Macruronus magellanicus

amerikinė ilgauodegė menkė

211.

Macruronus novaezelandiae

melsvoji ilgauodegė menkė

212.

Makaira indica

juodasis marlinas

213.

Mallotus villosus

paprastoji stintenė

214.

Melanogrammus*

juodadėmės menkės

215.

Melanogrammus aeglefinus

juodadėmė menkė

216.

Merlangius*

merlangai

217.

Merlangius merlangus euxinus

Juodosios jūros merlangas

218.

Merlangius merlangus merlangus

paprastasis merlangas

219.

Merluccius*

jūrinės lydekos

220.

Merluccius albidus

baltoji jūrinė lydeka

221.

Merluccius australis

australinė jūrinė lydeka

222.

Merluccius bilinearis

sidabrinė jūrinė lydeka

223.

Merluccius capensis

afrikinė jūrinė lydeka

224.

Merluccius gayi

čilinė jūrinė lydeka

225.

Merluccius gayi peruanus

Peru jūrinė lydeka

226.

Merluccius hubbsi

argentininė jūrinė lydeka

227.

Merluccius merluccius

europinė jūrinė lydeka

228.

Merluccius paradoxus

giliavandenė jūrinė lydeka

229.

Merluccius productus

ilgoji jūrinė lydeka

230.

Merluccius senegalensis

senegalinė jūrinė lydeka

231.

Micromesistius*

žydrieji merlangai

232.

Micromesistius poutassou, Gadus poutassou

šiaurinis žydrasis merlangas

233.

Micromesistius australis

pietinis žydrasis merlangas

234.

Micropogonias furnieri

baltažiotis krokeris

235.

Microstomus*

mažažiotės plekšnės

236.

Microstomus kitt

europinė mažažiotė plekšnė

237.

Misgurnus fossilis

paprastasis vijūnas

238.

Molva*

molvos

239.

Molva dipterygia dipterygia

melsvoji molva

240.

Molva dipterygia macrophthalma

didžiaakė molva

241.

Molva molva

paprastoji molva

242.

Morone *

dryžieji ešeriai

243.

Morone americana

sidabrinis dryžasis ešerys

244.

Morone chrysops

baltasis dryžasis ešerys

245.

Morone mississippiensis

gelsvasis dryžasis ešerys

246.

Morone saxatilis

paprastasis dryžasis ešerys

247.

Mugil*

paprastosios kefalės

248.

Mugil cephalus

didžiagalvė kefalė

249.

Mugil curema

baltoji kefalė

250.

Mugil labrosus, Chelon labrosus

storalūpė kefalė

251.

Mugil soiuy

raudonlūpė kefalė

252.

Mullus*

paprastosios barzdotės

253.

Mullus barbatus barbatus

europinė barzdotė

254.

Mullus barbatus ponticus

Juodosios jūros barzdotė

255.

Mullus surmuletus

Viduržemio jūros barzdotė

256.

Nealotus*

juodosios gyvatinės skumbrės

257.

Nealotus tripes

juodoji gyvatinė skumbrė

258.

Neoepinnula*

rytinės gyvatinės skumbrės

259.

Neoepinnula orientalis

rytinė gyvatinė skumbrė

260.

Odontesthes regia regia

karališkoji argentininė aterina

261.

Oncorhynchus*

rytinės lašišos

262.

Oncorhynchus gorbuscha

kuprė

263.

Oncorhynchus keta

keta

264.

Oncorhynchus kisutch

didžioji lašiša

265.

Oncorhynchus mykiss, Salmo gairdneri, Parasalmo gairdneri

vaivorykštinis upėtakis

266.

Oncorhynchus nerka

raudonoji lašiša

267.

Oncorhynchus tschawytscha

karališkoji lašiša

268.

Oreochromis andersonii

tridėmė tilapija

269.

Oreochromis aureus

auksinė tilapija

270.

Oreochromis niloticus niloticus

nilinė tilapija

271.

Oreochromis placidus placidus

juodoji tilapija

272.

Osmerus*

paprastosios stintos

273.

Osmerus eperlanus

europinė stinta

274.

Osmerus mordax

azijinė stinta

275.

Osmerus spectrum

nykštukinė stinta

276.

Pagellus*

pagelai

277.

Pagellus acarne

sidabrinis pagelas

278.

Pagellus affinis

arabinis pagelas

279.

Pagellus bogaraveo

raudonpelekis pagelas

280.

Pagellus centrodontus

dėmėtasis pagelas

281.

Pagellus erythrinus

raudonasis pagelas

282.

Pagellus natalensis

Natalio pagelas

283.

Pagrus pagrus

paparastasis pagras

284.

Pangasius*

pangasijai

285.

Pangasius bacourti

ryklinis pangasijas

286.

Pangasius hypophthalmus

mažaakis pangasijas

287.

Pangasius pangasius

paprastasis pangasijas

288.

Paradiplospinus*

dygiosios gyvatmenkės

289.

Parupeneus*

dantytosios barzdotės

290.

Parupeneus heptacanthus

raudonoji barzdotė

291.

Patagonotothen*

patagoninės nototenijos

292.

Patagonotothen ramsayi

sterkinė nototenija

293.

Pelecus*

vandens ožkos

294.

Pelecus cultratus

paprastoji vandens ožka

295.

Perca*

gėlavandeniai ešeriai

296.

Perca flavescens

geltonasis amerikinis ešerys

297.

Perca fluviatilis

paprastasis europinis ešerys

298.

Perca schrenki

balchašinis ešerys

299.

Percophis*

palai

300.

Percophis brasiliensis

brazilinis palas

301.

Petromyzon*

jūrinės nėgės

302.

Petromyzon marinus

jūrinė nėgė

303.

Phycis*

siūlapelekės vėgėlės

304.

Phycis blennoides

didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

305.

Phycis phycis

paprastoji siūlapelekė vėgėlė

306.

Platichthys*

upinės plekšnės

307.

Platichthys flesus flesus

europinė upinė plekšnė

308.

Platichthys flesus lustus

Juodosios jūros plekšnė

309.

Platichthys flesus trachurus

Baltijos upinė plekšnė

310.

Platichthys stellatus

žvaigždėtoji upinė plekšnė

311.

Pleuronectes*

jūrinės plekšnės

312.

Pleuronectes platessa

jūrinė plekšnė

313.

Pollachius*

ledjūrio polakai

314.

Pollachius pollachius

sidabrinis polakas

315.

Pollachius virens

amerikinis polakas, ledjūrio menkė

316.

Polyodon*

amerikiniai irklanosiai

317.

Polyodon spathula

amerikinis irklanosis

318.

Pomatomus*

melsvieji ešeriai

319.

Pomatomus saltatrix

melsvasis ešerys

320.

Prionace glauca

melsvasis ryklys

321.

Promethichthys*

Prometėjo žuvys

322.

Promethichthys prometheus

Prometėjo katžuvė

323.

Psetta*

paprastieji otai

324.

Psetta maxima

paprastasis otas

325.

Pseudocyttus maculatus

dėmėtoji saulažuvė

326.

Pseudophycis bachus

raudonoji australinė menkė

327.

Pungitius*

daugiaspyglės dyglės

328.

Pungitius laevis

švelniauodegė dyglė

329.

Pungitius platygaster aralensis

aralinė dyglė

330.

Pungitius platygaster platygaster

mažoji pietinė dyglė

331.

Pungitius pungitius pungitius

devynspyglė dyglė

332.

Pungitius pungitius tymensis

trumpaspyglė sachalininė dyglė

333.

Pungitius sinensis kaibarae

kininė aštuonspyglė dyglė

334.

Pungitius sinensis sinensis

kininė devynspyglė dyglė

335.

Raja*

paprastosios rombinės rajos

336.

Raja alba

baltoji raja

337.

Raja asterias

Viduržemio jūros žvaigždėtoji raja

338.

Raja bathyphila

gelminė rombinė raja

339.

Raja batis

švelnioji raja

340.

Raja bigelowi

Bigelovo raja

341.

Raja brachyura

trumpauodegė raja

342.

Raja circularis

apvalioji raja

343.

Raja clavata

dygioji raja

344.

Raja eglanteria

eršketinė raja

345.

Raja erinacea

ežinė raja

346.

Raja fullonica

šagreninė raja

347.

Raja fyllae

lapinė raja

348.

Raja hyperborea

šiaurinė raja

349.

Raja jenseni

Jenseno raja

350.

Raja kreffti

Krefto raja

351.

Raja laevis

smailiasnukė raja

352.

Raja lintea

baltasnukė raja

353.

Raja melitensis

Maltos raja

354.

Raja microocellata

šlakuotoji raja

355.

Raja miraletus

veidrodinė raja

356.

Raja mollis

švelniakūnė raja

357.

Raja montagui

Montegju šlakuotoji raja

358.

Raja naevus

raja gegutė

359.

Raja nasuta

Naujosios Zelandijos raja

360.

Raja nidarosiensis

norveginė raja

361.

Raja ocellata

didžioji taškuotoji raja

362.

Raja oxyrinchus

ilgasnukė raja

363.

Raja radiata

žvaigždėtoji raja

364.

Raja radula

bukasnukė raja

365.

Raja rondeleti

Rondeleto raja

366.

Raja senta

švelniauodegė raja

367.

Raja stellulata

rytinė raja

368.

Raja undulata

marmurinė rombinė raja

369.

Reinhardtius*

juodieji paltusai

370.

Reinhardtius hippoglossoides

juodasis paltusas

371.

Rexea*

reksijos

372.

Rexea prometheoides

Prometėjo reksija

373.

Rexea solandri

pietinė reksija

374.

Rutilus*

kuojos

375.

Rutilus arcasi

ispaninė kuoja

376.

Rutilus atropatenus

azerbaidžaninė kuoja

377.

Rutilus frisii

pietinė kuoja

378.

Rutilus pigus

alpinė kuoja

379.

Rutilus rubilio

italinė kuoja

380.

Rutilus rutilus

paprastoji kuoja

381.

Ruvettus*

taukinės skumbrės

382.

Ruvettus pretiosus

taukinė skumbrė

383.

Salilota australis

pietinė salilotė

384.

Salmo*

paprastosios lašišos

385.

Salmo salar

atlantinė lašiša

386.

Salmo trutta aralensis

aralinis šlakis

387.

Salmo trutta caspius

kaspijinis šlakis

388.

Salmo trutta fario

margasis upėtakis

389.

Salmo trutta labrax

Juodosios jūros šlakis

390.

Salmo trutta trutta

paprastasis šlakis

391.

Salvelinus*

palijos

392.

Salvelinus namaycush

upėtakinė palija

393.

Sardina*

paprastosios sardinės

394.

Sardina pilchardus

europinė sardinė

395.

Sardinella aurita

apvalioji sardinėlė

396.

Sardinella brasiliensis

brazilinė sardinėlė

397.

Sardinella fijiense

fidžinė sardinėlė

398.

Sardinella*

sardinėlės

399.

Sardinella longiceps

didžiagalvė sardinėlė

400.

Sardinella maderensis

madeirinė sardinėlė

401.

Sardinella marquesensis

markizinė sardinėlė

402.

Sardinella melanura

juodauodegė sardinėlė

403.

Sardinella neglecta

afrikinė sardinėlė

404.

Sardinella tawilis

filipininė sardinėlė

405.

Sardinella zunasi

japoninė sardinėlė

406.

Sardinops sagax

rytinė sardinė

407.

Scardinius erythrophtalmus

paprastoji raudė

408.

Sciadeichthys*

baltieji jūriniai šamai

409.

Sciadeichthys albicans

baltasis jūrinis šamas

410.

Scyliorhinus*

paprastieji katrykliai

411.

Scyliorhinus besnardi

urugvajinis katryklis

412.

Scyliorhinus boa

smauglinis katryklis

413.

Scyliorhinus canicula

mažadėmis katryklis

414.

Scyliorhinus capensis

gelsvadėmis katryklis

415.

Scyliorhinus cervigoni

Vakarų Afrikos katryklis

416.

Scyliorhinus garmani

rudadėmis katryklis

417.

Scyliorhinus haeckeli

taškuotasis katryklis

418.

Scyliorhinus hesperius

baltabalnis katryklis

419.

Scyliorhinus meadi

bahaminis katryklis

420.

Scyliorhinus retifer

tinklinis katryklis

421.

Scyliorhinus stellaris

žvaigždėtasis katryklis

422.

Scyliorhinus torazame

japoninis dulsvasis katryklis

423.

Scyliorhinus torrei

floridinis katryklis

424.

Scomber

paprastosios skumbrės

425.

Scomber australasicus

australinė skumbrė

426.

Scomber japonicus colias

afrikinė skumbrė

427.

Scomber japonicus diego

kaliforninė skumbrė

428.

Scomber japonicus grex

Vakarų Atlanto skumbrė

429.

Scomber japonicus janesaba

arabinė skumbrė

430.

Scomber japonicus japonicus

japoninė skumbrė

431.

Scomber japonicus marplatensis

argentininė skumbrė

432.

Scomber japonicus peruanus

Peru skumbrė

433.

Scomber japonicus tapeinocephalus

dėmėtoji skumbrė

434.

Scomber scombrus

atlantinė skumbrė

435.

Scomberomorus*

karališkosios skumbrės

436.

Scomberomorus commerson

siauradryžė karališkoji skumbrė

437.

Scomberomorus concolor

vienspalvė karališkoji skumbrė

438.

Scomberomorus guttatus

indinė karališkoji skumbrė

439.

Scomberomorus koreanus

korėjinė karališkoji skumbrė

440.

Scomberomorus lineolatus

juostuotoji karališkoji skumbrė

441.

Scomberomorus maculatus

dėmėtoji karališkoji skumbrė

442.

Scomberomorus multiradiatus

Gvinėjinė karališkoji skumbrė

443.

Scomberomorus munroi

australinė karališkoji skumbrė

444.

Scomberomorus niphonius

japoninė karališkoji skumbrė

445.

Scomberomorus plurilineatus

madagaskarinė karališkoji skumbrė

446.

Scomberomorus queenslandicus

Kvinslando karališkoji skumbrė

447.

Scomberomorus regalis

ispaninė karališkoji skumbrė

448.

Scomberomorus semifasciatus

plačiadryžė karališkoji skumbrė

449.

Scomberomorus sinensis

Kininė karališkoji skumbrė

450.

Scomberomorus tritor

afrikinė karališkoji skumbrė

451.

Scophthalmus rhombus

švelnusis rombas

452.

Scorpaea

paprastosios skorpenos

453.

Sebastes

paprastieji jūriniai ešeriai

454.

Sebastes aleutianus

aleutinis jūrinis ešerys

455.

Sebastes alutus

gelminis jūrinis ešerys

456.

Sebastes auriculatus

rudasis jūrinis ešerys

457.

Sebastes babcocki

raudondryžis jūrinis ešerys

458.

Sebastes borealis

trumpadyglis jūrinis ešerys

459.

Sebastes brevispinis

sidabriškasis jūrinis ešerys

460.

Sebastes caurinus

variaspalvis jūrinis ešerys

461.

Sebastes ciliatus

plaukuotasis jūrinis ešerys

462.

Sebastes diploproa

didžiažiotis jūrinis ešerys

463.

Sebastes elongatus

žalsvadryžis jūrinis ešerys

464.

Sebastes fasciatus

rožinis jūrinis ešerys

465.

Sebastes flavidus

gelsvauodegis jūrinis ešerys

466.

Sebastes marinus

didysis jūrinis ešerys

467.

Sebastes mentella

gelminis ilgažiomenis ešerys

468.

Sebastes mystinus

melsvasis jūrinis ešerys

469.

Sebastes oculatus

didžiaakis jūrinis ešerys

470.

Sebastes paucispinnis

kaliforninis jūrinis ešerys

471.

Sebastes pinniger

pilkšvasis jūrinis ešerys

472.

Sebastes trivittatus

geltonasis jūrinis ešerys

473.

Sebastes vexillaris

baltapilvis jūrinis ešerys

474.

Sebastes viviparus

mažasis jūrinis ešerys

475.

Selene peruviana

Peru mėnulinė stauridė

476.

Seriolella

tamsieji slapukai

477.

Seriolella brama

australinis tamsusis slapukas

478.

Seriolella porosa

baikštusis tamsusis slapukas

479.

Seriolella punctata

dėmėtasis tamsusis slapukas

480.

Silurus glanis

paprastasis šamas

481.

Solea

paprastieji jūrų liežuviai

482.

Solea aegyptica

egiptinis jūrų liežuvis

483.

Solea impar

Adrijos jūros liežuvis

484.

Solea kleinii

Kleino jūros liežuvis

485.

Solea lascaris

smėlinis jūrų liežuvis

486.

Solea nasuta

didžiažiomenis jūrų liežuvis

487.

Solea senegalensis

senegalinis jūrų liežuvis

488.

Solea vulgaris

europinis jūrų liežuvis

489.

Sparus

dorados

490.

Sparus auratus

auksaspalvė dorada

491.

Sparus coeruleostictus

melsvadėmė dorada

492.

Spicara

paprastosios smaridės

493.

Spicara smaris

paprastoji smaridė

494.

Spinachia

jūrinės dyglės

495.

Spinachia spinachia

jūrinė dyglė

496.

Spondyliosoma*

kantarai

497.

Spondyliosoma cantharus

Juodosios jūros kantaras

498.

Sprattus*

šprotai

499.

Sprattus antipodum

pietinis šprotas

500.

Sprattus fuegensis

Folklando šprotas

501.

Sprattus novachollandiae

australinis šprotas

502.

Sprattus sprattus sprattus

atlantinis šprotas

503.

Squalus*

paprastieji dygliarykliai

504.

Squalus acanthias

paprastasis dygliaryklis

505.

Stizostedion, Lucioperca, Sander*

sterkai

506.

Stizostedion canadense

kanadinis sterkas

507.

Stizostedion lucioperca

paprastasis sterkas

508.

Stizostedion marinum

jūrinis sterkas

509.

Stizostedion vitreum

gelsvapelekis sterkas

510.

Stizostedion volgensis

Volgos sterkas

511.

Stromateus*

sviesažuvės

512.

Stromateus brasiliensis

brazilinė sviestažuvė

513.

Stromateus fiatola

atlantinė sviestažuvė

514.

Talismania*

švelniagalvės talismanijos

515.

Tetrapturus albidus

atlantinis baltasis marlinas

516.

Theragra chalcogramma

aliaskinė rudagalvė menkė

517.

Thyrsites*

snekai

518.

Thyrsites atun

paprastasis snekas

519.

Thyrsitoides*

grakštieji snekai

520.

Thyrsitoides marleyi

grakštusis snekas

521.

Thyrsitops*

snekinės skumbrės

522.

Thyrsitops lepidopoides

baltoji snekinė skumbrė

523.

Thunnus*

paprastieji tunai

524.

Thunnus alalunga

ilgapelekis tunas

525.

Thunnus albacares

gelsvauodegis tunas

526.

Thunnus atlanticus

atlantinis tunas

527.

Thunnus maccoyii

australinis tunas

528.

Thunnus obesus

didžiaakis tunas

529.

Thunnus thynnus orientalis

Ramiojo vandenyno tunas

530.

Thunnus thynnus thynnus

paprastasis tunas

531.

Thunnus tonggol

ilgauodegis tunas

532.

Tilapia*

paprastosios tilapijos

533.

Tilapia heudeloti

senegalinė tilapija

534.

Tilapia melanotheron

juodapelekė tilapija

535.

Tilapia rendalli

raudonpilvė tilapija

536.

Tilapia sparrmanii

juostuotoji tilapija

537.

Tinca*

lynai

538.

Tinca tinca

paprastasis lynas

539.

Tongaichthys*

tonginės gyvatinės skumbrės

540.

Tongaichthys robustus

raudonoji gyvatinė skumbrė

541.

Trachinotus ovatus

europinis pompanas

542.

Trachurus*

paprastosios stauridės

543.

Trachurus declivis

australinė stauridė

544.

Trachurus delagona

afrikinė stauridė

545.

Trachurus indicus

arabinė stauridė

546.

Trachurus japonicus

japoninė stauridė

547.

Trachurus mediterraneus mediterraneus

Viduržemio jūros stauridė

548.

Trachurus mediterraneus ponticus

Juodosios jūros stauridė

549.

Trachurus novaezelandiae

Naujosios Zelandijos stauridė

550.

Trachurus picturatus aleevi

indinė stauridė

551.

Trachurus picturatus picturatus

atlantinė stauridė

552.

Trachurus symmetricus murphyi

Peru stauridė

553.

Trachurus symmetricus symmetricus

kaliforninė stauridė

554.

Trachurus trachurus capensis

Pietų Afrikos stauridė

555.

Trachurus trachurus trachurus

paprastoji stauridė

556.

Trachurus trecae

juodoji stauridė

557.

Trichiurus*

paprastosios siūlauodegės kalavijos

558.

Trichiurus lepturus

paprastoji siūlauodegė kalavija

559.

Trigla*

paprastieji jūrgaidžiai

560.

Trigla lucerna

gelsvasis jūrgaidis

561.

Trigla lyra

lyrinis jūrgaidis

562.

Trisopterus*

menkutės

563.

Trisopterus luscus

prancūzinė menkutė

564.

Trisopterus minutus

mažoji menkutė

565.

Urophycis chuss

rausvoji siūlapelekė vėgėlė

566.

Vimba*

žiobriai

567.

Vimba vimba

paprastasis žiobris

568.

Xiphias*

durklažuvės

569.

Xiphias gladius

paprastoji durklažuvė

570.

Zeus faber

paprastoji saulažuvė

571.

Zoarces*

gyvavedės vėgėlės

572.

Zoarces anguillaris

ungurinė gyvavedė vėgėlė

573.

Zoarces viviparus

paprastoji gyvavedė vėgėlė

 

Žuvų (išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus) pavadinimų rodyklė

 

amūrai, baltieji

107

amūras, baltasis

108

ančiuviai, paprastieji

123

ančiuvis, argentininis

124

ančiuvis, australinis

125

ančiuvis, europinis

127

ančiuvis, japoninis

129

ančiuvis, kaliforninis

130

ančiuvis, Peru

131

ančiuvis, Pietų Afrikos

126

ančiuvis, sidabrinis

128

argentina, atlantinė

53

argentina, pailgoji

52

aterina, karališkoji argentininė

260

atsiskyrėlis, didysis žvaigždininkas

171

baramundis, baltasis

183

baramundis, didysis nilinis

184

barzdotė, europinė

253

barzdotė, Juodosios jūros

254

barzdotė, raudonoji

290

barzdotė, Viduržemio jūros

255

barzdotės, dantytosios

289

barzdotės, paprastosios

252

brosmė, paprastoji

73

brotulės, paprastosios

74

buriažuvė, rytinė

169

chimera, Naujosios Zelandijos

166

dančiai, paprastieji

115

dančius, paprastasis

116

dančius, patagoninis nototeninis

119

dorada, auksaspalvė

490

dorada, melsvadėmė

491

dorados

489

durklažuvė, paprastoji

569

durklažuvės

568

dyglė, aralinė

329

dyglė, devynspyglė

331

dyglė, dvispyglė

152

dyglė, jūrinė

495

dyglė, kininė aštuonspyglė

333

dyglė, kininė devynspyglė

334

dyglė, mažoji pietinė

330

dyglė, švelniauodegė

328

dyglė, trispyglė

151

dyglė, trumpaspyglė sachalininė

332

dyglės, jūrinės

494

dyglės

150

dyglės, daugiaspyglės

327

dygliarykliai, paprastieji

503

dygliaryklis, paprastasis

504

eršketai

5

eršketas, adrijinis

13

eršketas, amūrinis

18

eršketas, aralinis

14

eršketas, aštriašnipis

15

eršketas, atlantinis

21

eršketas, baltasis

22

eršketas, bukasnukis

7

eršketas, ežerinis

9

eršketas, japoninis

12

eršketas, kininis

19

eršketas, korėjinis

8

eršketas, persinis

16

eršketas, rusinis

10

eršketas, sachalininis

11

eršketas, sibirinis

6

eršketas, žvaigždėtasis

20

ešeriai, dryžieji

242

ešeriai, gėlavandeniai

295

ešeriai, melsvieji

318

ešeriai, paprastieji jūriniai

453

ešerys, aleutinis jūrinis

454

ešerys, balchašinis

298

ešerys, baltapilvis jūrinis ešerys

473

ešerys, baltasis dryžasis

244

ešerys, didysis jūrinis

466

ešerys, didžiaakis jūrinis

469

ešerys, didžiažiotis jūrinis

462

ešerys, gelminis ilgažiomenis

467

ešerys, gelminis jūrinis

455

ešerys, gelsvasis dryžasis

245

ešerys, gelsvauodegis jūrinis

465

ešerys, geltonasis amerikinis

296

ešerys, geltonasis jūrinis

472

ešerys, kaliforninis jūrinis

470

ešerys, mažasis jūrinis

474

ešerys, melsvasis

319

ešerys, melsvasis jūrinis

468

ešerys, melsvažiotis

163

ešerys, paprastasis dryžasis

246

ešerys, paprastasis europinis

297

ešerys, pilkšvasis jūrinis

471

ešerys, plaukuotasis jūrinis

461

ešerys, raudondryžis jūrinis

457

ešerys, rožinis jūrinis

464

ešerys, rudasis jūrinis

456

ešerys, sidabrinis dryžasis

243

ešerys, sidabriškasis jūrinis

459

ešerys, trumpadyglis jūrinis

458

ešerys, variaspalvis jūrinis

460

ešerys, žalsvadryžis jūrinis

463

grenadieriai, paparastieji

208

grenadierius, bukasnukis ilgauodegis

106

grenadierius, pietinis

89

grenadierius, šiaurinis

209

grundalai, paprastieji

158

gyvatmenkės, dygiosios

288

irklanosiai, amerikiniai

316

irklanosis, amerikinis

317

jūrgaidis, gelsvasis

560

jūrgaidis, kapinis kregždinis

79

jūrgaidis, lyrinis

561

jūrgaidis, raudonasis

57

jūrgaidžiai, paprastieji

559

kalavija, juodoji

50

kalavija, paprastoji siūlauodegė

558

kalavija, uodegotoji

190

kalavijos, juodosios

49

kalavijos, paprastosios siūlauodegės

557

kalavijos, uodegotosios

189

kantarai

496

kantaras, Juodosios jūros

497

karosai, dryžieji jūriniai

65

karosai, paprastieji

75

karosas, auksinis

77

karosas, dryžasis jūrinis

66

karosas, sidabrinis

76

karpiai, sazanai

111

karpis, paprastasis

112

karšiai

1

karšiai, jūriniai

68

karšis, atlantinis jūrinis

69

karšis, atogrąžinis jūrinis

72

karšis, baltasis

4

karšis, japoninis jūrinis

71

karšis, karibinis jūrinis

70

karšis, paprastasis

3

kasaba, atlantinė

80

katrykliai, paprastieji

410

katryklis, bahaminis

419

katryklis, baltabalnis

418

katryklis, floridinis

423

katryklis, gelsvadėmis

414

katryklis, japoninis dulsvasis

422

katryklis, mažadėmis

413

katryklis, rudadėmis

416

katryklis, smauglinis

412

katryklis, taškuotasis

417

katryklis, tinklinis

420

katryklis, urugvajinis

411

katryklis, Vakarų Afrikos

415

katryklis, žvaigždėtasis

421

katžuvė, Prometėjo

322

kefalė, baltoji

249

kefalė, didžiagalvė

248

kefalė, raudonlūpė

251

kefalė, storalūpė

250

kefalės, paprastosios

247

keta

263

kongrija, afrikinė

156

kongrija, juodoji

155

kongrija, raudonoji

157

krokeris, baltažiotis

234

kuoja, alpinė

378

kuoja, azerbaidžaninė

376

kuoja, ispaninė

375

kuoja, italinė

379

kuoja, paprastoji

380

kuoja, pietinė

377

kuojos

374

kuprė

262

kuprys, didysis geltonasis

182

kuprys, dryžasis sterkinis

110

kuprys, paparastasis sidabrinis

54

lašiša, atlantinė

385

lašiša, didžioji

264

lašiša, karališkoji

267

lašiša, raudonoji

266

lašišos, paprastosios

384

lašišos, rytinės

261

ledžuvė, lydžiažiotė

78

liežuviai, paprastieji jūrų

481

liežuvis, Adrijos jūros

483

liežuvis, didžiažiomenis jūrų

486

liežuvis, egiptinis jūrų

482

liežuvis, europinis jūrų

488

Liežuvis, ilgasis jūrų

109

liežuvis, Kleino jūros

484

liežuvis, senegalinis jūrų

487

liežuvis, smėlinis jūrų

485

lydeka, afrikinė jūrinė

223

lydeka, amerikinė didžioji

137

lydeka, amerikinė raudonpelekė

135

lydeka, amūrinė

139

lydeka, argentininė jūrinė

226

lydeka, australinė jūrinė

221

lydeka, baltoji jūrinė

220

lydeka, čilinė jūrinė

224

lydeka, europinė

136

lydeka, europinė jūrinė

227

lydeka, giliavandenė jūrinė

228

lydeka, ilgoji jūrinė

229

lydeka, juodoji

138

lydeka, Peru jūrinė

225

lydeka, senegalinė jūrinė

230

lydeka, sidabrinė jūrinė

222

lydekos

134

lydekos, jūrinės

219

lynai

537

lynas, paprastasis

538

marlinas, atlantinis baltasis

515

marlinas, juodasis

212

marmurinė rombinė raja

368

megrimai

191

megrimas, paprastasis

192

menkė, aliaskinė rudagalvė

516

menkė, amerikinė ilgauodegė

210

menkė, atlantinė

148

menkė, Baltijos

146

menkė, Baltosios jūros

147

menkė, didžiagalvė

145

menkė, grenlandinė

149

menkė, juodadėmė

215

menkė, melsvoji ilgauodegė

211

menkė, poliarinė

67

menkė, raudonoji australinė

326

menkė, Rytų Sibiro

51

menkės

144

menkės, juodadėmės

214

menkutė, mažoji

564

menkutė, prancūzinė

563

menkutės

562

merlangai

216

merlangai, žydrieji

231

merlangas, Juodosios jūros

217

merlangas, paprastasis

218

merlangas, pietinis žydrasis

233

merlangas, šiaurinis žydrasis

232

molva, didžiaakė

240

molva, melsvoji

239

molva, paprastoji

241

molvos

238

muksunas

103

navaga, europinė

120

nėgė, amerikinė upelinė

175

nėgė, didžiažiotė

179

nėgė, iešmutinė

178

nėgė, juodauodegė praeivė

176

nėgė, jūrinė

302

nėgė, Ričardsono

181

nėgė, upelinė

180

nėgė, upinė

177

nėgės, jūrinės

301

nėgės, paprastosios

174

nototenija, sterkinė

292

nototenijos, patagoninės

291

omulis, baikalinis

101

otai, paprastieji

323

otas, paprastasis

324

ožka, paprastoji vandens

294

ožkos, vandens

293

pagelai

276

pagelas, arabinis

278

pagelas, dėmėtasis

280

pagelas, Natalio

282

pagelas, raudonasis

281

pagelas, raudonpelekis

279

pagelas, sidabrinis

277

pagras, paparastasis

283

palai

299

palas, brazilinis

300

palija, upėtakinė

392

palijos

391

paltusai, juodieji

369

paltusas, amerikinis strėliadantis

60

paltusas, atlantinis

165

paltusas, juodasis

370

pangasijai

284

pangasijas, mažaakis

286

pangasijas, paprastasis

287

pangasijas, ryklinis

285

peledė

104

perpelė, atlantinė

26

perpelės

25

plačiakakčiai

167

plačiakakčiai, margieji

55

plačiakaktis, baltasis

168

plačiakaktis, margasis

56

plakiai

63

plakis, paprastasis

64

plekšnė, Baltijos upinė

309

plekšnė, dygioji gelsvapelekė

195

plekšnė, europinė mažažiotė

236

plekšnė, europinė upinė

307

plekšnė, Juodosios jūros

308

plekšnė, jūrinė

312

plekšnė, paprastoji dvijuostė

187

plekšnė, paprastoji gelsvapelekė

196

plekšnė, šiaurinė dvijuostė

188

plekšnė, žvaigždėtoji upinė

310

plekšnės, gelsvapelekės

194

plekšnės, jūrinės

311

plekšnės, mažažiotės

235

plekšnės, upinės

306

plėšikas, afrikinis šamas

82

polakai, ledjūrio

313

polakas, amerikinis, ledjūrio menkė

315

polakas, sidabrinis

314

pompanos, europinis

541

pūgžliai

159

pūgžlys, Dono ilgasnukis

160

pūgžlys, dryžasis

162

pūgžlys, paprastasis

161

raja, apvalioji

342

raja, baltasnukė

352

raja, baltoji

336

raja, Bigelovo

340

raja, bukasnukė

364

raja, didžioji taškuotoji

361

raja, dygioji

343

raja, eršketinė

344

raja, ežinė

345

raja, gegutė

358

raja, gelminė rombinė

338

raja, ilgasnukė

362

raja, Jenseno

349

raja, Krefto

350

raja, lapinė

347

raja, Maltos

353

raja, Montegju šlakuotoji

357

raja, Naujosios Zelandijos

359

raja, norveginė

360

raja, Rondeleto

365

raja, rytinė

367

raja, šagreninė

346

raja, šiaurinė

348

raja, šlakuotoji

354

raja, smailiasnukė

351

raja, švelniakūnė

356

raja, švelniauodegė raja

366

raja, švelnioji

339

raja, trumpauodegė

341

raja, veidrodinė

355

raja, Viduržemio jūros žvaigždėtoji

337

raja, žvaigždėtoji

363

rajos, paprastosios rombinės

335

raudė, paprastoji

407

reksija, pietinė

373

reksija, Prometėjo

372

reksijos

371

riebžuvė, geltondryžė

186

riebžuvės

185

rifešeriai, paprastieji

207

rombas, švelnusis

451

ryklys, atlantinis pilkšvasis

170

ryklys, melsvasis

320

saira, paprastoji

90

salačiai

58

salatis, paprastasis

59

salilotė, pietinė

383

šamai, baltieji jūriniai

408

šamas, afrikinis

81

šamas, baltasis jūrinis

409

šamas, paprastasis

480

šamažuvė, raudonuodegė indinė

164

šapalas, europinis

193

sardinė, europinė

394

sardinė, rytinė

406

sardinėlė, afrikinė

403

sardinėlė, apvalioji

395

sardinėlė, brazilinė

396

sardinėlė, didžiagalvė

399

sardinėlė, fidžinė

397

sardinėlė, filipininė

404

sardinėlė, japoninė

405

sardinėlė, juodauodegė

402

sardinėlė, madeirinė

400

sardinėlė, markizinė

401

sardinėlės

398

sardinės, paprastosios

393

saulažuvė, dėmėtoji

325

saulažuvė, juodoji jautakė

24

saulažuvė, paprastoji

570

sazanas, kininis

114

sazanas, vietnaminis

113

seliava, paprastoji

100

silkė, atlantinė

84

silkė, Baltijos, strimelė

85

silkė, Baltosios jūros

86

silkė, Pečioros

88

silkė, rytinė

87

silkės, paprastosios

83

skorpenos, paprastosios

452

skumbrė, vienspalvė karališkoji

437

skumbrė, afrikinė

426

skumbrė, afrikinė karališkoji

450

skumbrė, arabinė

429

skumbrė, argentininė

431

skumbrė, atlantinė

434

skumbrė, australinė

425

skumbrė, australinė karališkoji

443

skumbrė, baltoji snekinė

522

skumbrė, dėmėtoji

433

skumbrė, dėmėtoji karališkoji

441

skumbrė, didžioji auksinė

105

skumbrė, Gvinėjinė karališkoji

442

skumbrė, havajinė gyvatinė

133

skumbrė, indinė karališkoji

438

skumbrė, ispaninė karališkoji

447

skumbrė, japoninė

430

skumbrė, japoninė karališkoji

444

skumbrė, juodoji gyvatinė

257

skumbrė, juostuotoji karališkoji

440

skumbrė, kaliforninė

427

skumbrė, Kininė karališkoji

449

skumbrė, korėjinė karališkoji

439

skumbrė, Kvinslando karališkoji

446

skumbrė, madagaskarinė karališkoji

445

skumbrė, paprastoji gyvatinė

154

skumbrė, Peru

432

skumbrė, plačiadryžė karališkoji

448

skumbrė, raudonoji gyvatinė

540

skumbrė, rytinė gyvatinė

259

skumbrė, siauradryžė karališkoji

436

skumbrė, taukinė

382

skumbrė, Vakarų Atlanto

428

skumbrės, gelminės gyvatinės

132

skumbrės, juodosios gyvatinės

256

skumbrės, karališkosios

435

skumbrės, paprastosios

424

skumbrės, paprastosios gyvatinės

153

skumbrės, rytinės gyvatinės

258

skumbrės, snekinės

521

skumbrės, taukinės

381

skumbrės, tonginės gyvatinės

539

slapukai, tamsieji

476

slapukas, australinis tamsusis

477

slapukas, baikštusis tamsusis

478

slapukas, dėmėtasis tamsusis

479

smaridė, paprastoji

493

smaridės, paprastosios

492

snekai

517

snekai, grakštieji

519

snekas, grakštusis

520

snekas, paprastasis

518

sparis, paprastasis

2

stauridė, afrikinė

544

stauridė, arabinė

545

stauridė, atlantinė

551

stauridė, australinė

543

stauridė, indinė

550

stauridė, japoninė

546

stauridė, juodoji

556

stauridė, Juodosios jūros

548

stauridė, kaliforninė

553

stauridė, Naujosios Zelandijos

549

stauridė, paprastoji

555

stauridė, Peru

552

stauridė, Peru mėnulinė

475

stauridė, Pietų Afrikos

554

stauridė, Viduržemio jūros

547

stauridės, paprastosios

542

sterkai

505

sterkas, gelsvapelekis

509

sterkas, jūrinis

508

sterkas, kanadinis

506

sterkas, paprastasis

507

sterkas, Volgos

510

sterlė

17

stinta, azijinė

274

stinta, europinė

273

stinta, nykštukinė

275

stintenė, paprastoji

213

stintos, paprastosios

272

švelniagalvė, Berdo

23

sviesažuvės

511

sviestažuvė, atlantinė

513

sviestažuvė, brazilinė

512

sykai

99

sykas, silkinis

102

šlakis, aralinis

386

šlakis, Juodosios jūros

389

šlakis, kaspijinis

387

šlakis, paprastasis

390

šprotai

498

šprotas, atlantinis š

502

šprotas, australinis

501

šprotas, Folklando š

500

šprotas, pietinis

499

talismanijos, švelniagalvės

514

tilapija, auksinė

269

tilapija, juodapelekė

534

tilapija, juodoji

271

tilapija, juostuotoji

536

tilapija, nilinė

270

tilapija, raudonpilvė

535

tilapija, senegalinė

533

tilapija, tridėmė

268

tilapijos, paprastosios

532

tobiai, paprastieji

27

tunai, dryžieji

172

tunai, paprastieji

523

tunas, atlantinis

526

tunas, australinis

527

tunas, didžiaakis

528

tunas, dryžasis

173

tunas, gelsvauodegis

525

tunas, ilgapelekis

524

tunas, ilgauodegis

531

tunas, paprastasis

530

tunas, paprastasis skumbrinis

61

tunas, Ramiojo vandenyno

529

tuniukai

140

tuniukas, juodasis

143

tuniukas, rytinis

141

tuniukas, vakarinis

142

unguriai, paprastieji jūriniai

91

unguriai, upiniai

32

ungurys, amerikinis jūrinis

96

ungurys, amerikinis upinis

48

ungurys, atlantinis jūrinis

93

ungurys, australinis upinis

35

ungurys, baltadėmis jūrinis

95

ungurys, bengalinis upinis

36

ungurys, Borneo upinis

38

ungurys, didžiažiotis upinis

44

ungurys, dvispalvis upinis

37

ungurys, europinis upinis

34

ungurys, gvinėjinis upinis

41

ungurys, indinis jūrinis

92

ungurys, indonezinis upinis

33

ungurys, japoninis jūrinis

94

ungurys, japoninis upinis

42

ungurys, Kvinslando upinis

47

ungurys, madagaskarinis upinis

43

ungurys, mozambikinis upinis

45

ungurys, Naujosios Zelandijos jūrinis

97

ungurys, Naujosios Zelandijos upinis

40

ungurys, Pietų Afrikos jūrinis

98

ungurys, Sulavesio upinis

39

ungurys, trumpapelekis upinis

46

upėtakis, margasis

388

upėtakis, vaivorykštinis

265

vėgėlė, didžiaakė siūlapelekė

304

vėgėlė, paprastoji

206

vėgėlė, paprastoji gyvavedė

573

vėgėlė, paprastoji keturūsė

122

vėgėlė, paprastoji siūlapelekė

305

vėgėlė, rausvoji siūlapelekė

565

vėgėlė, ungurinė gyvavedė

572

vėgėlės

205

vėgėlės, gyvavedės

571

vėgėlės, keturūsės

121

vėgėlės, siūlapelekės

303

vėjažuvė, paprastoji

62

velniai, paprastieji jūrų

197

velnias, japoninis jūrų

200

velnias, amerikinis jūrų

198

velnias, birminis jūrų

204

velnias, europinis jūrų

201

velnias, juodapilvis jūrų

199

velnias, Pietų Afrikos jūrų

202

velnias, Vakarų Afrikos jūrų

203

vijūnas, paprastasis

237

vilkešeriai

117

vilkešeris, paprastasis

118

vilkžuvė, dėmėtoji

31

vilkžuvė, melsvoji

29

vilkžuvė, paprastoji

30

vilkžuvės

28

žiobriai

566

žiobris, paprastasis

567

žuvys, Prometėjo

321

 

II. VĖŽIAGYVIų pavadinimai

 

Eil. Nr.

Mokslinis pavadinimas lotynų kalba

Pavadinimas lietuvių kalba

1.

Artemesia longinaris

argentininė plonauodegė krevetė

2.

Astacus astacus

plačiažnyplis vėžys

3.

Cancer pagurus

paprastasis uolinis krabas

4.

Crangon crangon

paprastoji smėlinė krevetė

5.

Farfantepenaeus aztecus

actekinė rudoji krevetė

6.

Farfantepenaeus brevirostris

trumpanosė rudoji krevetė

7.

Farfantepenaeus californiensis

kaliforninė rudoji krevetė

8.

Farfantepenaeus duoranum

šiaurinė rudoji krevetė

9.

Farfantepenaeus notialis

pietinė rudoji krevetė

10.

Farfantepenaeus subtilis

lieknoji rudoji krevetė

11.

Fenneropenaeus chinensis

rytinė indinė krevetė

12.

Fenneropenaeus merguiensis

bananinė indinė krevetė

13.

Fenneropenaeus penicillatus

rausvauodegė indinė krevetė

14.

Homarus americanus

amerikinis omaras

15.

Litopenaeus setiferus

šiaurinė blyškioji krevetė

16.

Litopenaeus vannamei

baltakojė blyškioji krevetė

17.

Marsupenaeus japonicus

japoninė krevetė

18.

Melicertus kerathurus Penaeus trisulcatus,

rainoji karališkoji krevetė

19.

Melicertus latisulcatus

australinė karališkoji krevetė

20.

Metapenaeus affinis

paprastoji kūginė krevetė

21.

Metapenaeus endevouri

australinė kūginė krevetė

22.

Metapenaeus joineri

japoninė kūginė krevetė

23.

Metapenaeus monoceros

vaškinė kūginė krevetė

24.

Nephrops norvegicus

norveginis omaras

25.

Pandalus borealis

šiaurinė dryžakojė krevetė

26.

Pandalus jordani

rausvoji dryžakojė krevetė

27.

Parapenaeopsis atlantica

gvinėjinė rantuotoji krevetė

28.

Parapenaeopsis hungerfordi

šuninė rantuotoji krevetė

29.

Parapenaeus longirostris

ilganosė rausvoji krevetė

30.

Penaeus*

tigrinės krevetės

31.

Penaeus esculentus

rudoji tigrinė krevetė

32.

Penaeus monodon

didžioji tigrinė krevetė

33.

Penaeus semisulcatus

žalsvoji tigrinė krevetė

34.

Pleoticus muelleri, Hymenopenaeus muelleri

argentininė raudonoji krevetė

35.

Portunus puber

aksominis krabas plaukikas

36.

Procambarus clarki

Klarko vėžys

37.

Solenocera crassicornis

priekrantinė dumblinė krevetė

38.

Solenocera melantho

aštrioji dumblinė krevetė

39.

Xiphopenaeus kroyeri

atlantinė ilgaūsė krevetė

 

Vėžiagyvių pavadinimų rodyklė

 

krabas plaukikas, aksominis

35

krabas, paprastasis uolinis

3

krevetė, actekinė rudoji

5

krevetė, argentininė plonauodegė

1

krevetė, argentininė raudonoji

34

krevetė, aštrioji dumblinė

38

krevetė, atlantinė ilgaūsė

39

krevetė, australinė karališkoji

19

krevetė, australinė kūginė

21

krevetė, baltakojė blyškioji

16

krevetė, bananinė indinė

12

krevetė, didžioji tigrinė

32

krevetė, gvinėjinė rantuotoji

27

krevetė, ilganosė rausvoji

29

krevetė, japoninė

17

krevetė, japoninė kūginė

22

krevetė, kaliforninė rudoji

7

krevetė, lieknoji rudoji

10

krevetė, paprastoji kūginė

20

krevetė, paprastoji smėlinė

4

krevetė, pietinė rudoji

9

krevetė, priekrantinė dumblinė

37

krevetė, rausvauodegė indinė

13

krevetė, rausvoji dryžakojė

26

krevetė, rudoji tigrinė

31

krevetė, rytinė indinė

11

krevetė, šiaurinė blyškioji

15

krevetė, šiaurinė dryžakojė

25

krevetė, šiaurinė rudoji

8

krevetė, šuninė rantuotoji

28

krevetė, trumpanosė rudoji

6

krevetė, vaškinė kūginė

23

krevetė, žalsvoji tigrinė

33

krevetė,rainoji karališkoji

18

krevetės, tigrinės

30

omaras, amerikinis

14

omaras, norveginis

24

vėžys, Klarko

36

vėžys, plačiažnyplis

2

 

III. moliuskų PAVADINIMAI

 

Eil. Nr.

Mokslinis pavadinimas lotynų kalba

Pavadinimas lietuvių kalba

1.

Anadara antiquata

paprastoji arka

2.

Argopecten purpuratus

purpurinė akiniuotoji šukutė

3.

Buccinum undatum

paprastoji bukcina

4.

Crassostrea gigas

didžioji austrė

5.

Donax*

drugeniai

6.

Dosidicus gigas

paprastasis didysis skraidkalmaris

7.

Ensis ensis

paprastasis peilenis

8.

Ensis macha

didysis peilenis

9.

Enteroctopus membranaceus

tinklinis gigantiškasis aštuonkojis

10.

Glycymeris glycymeris

paprastoji migdolė

11.

Illex*

trumpapelekiai kalmarai

12.

Illex argentinus

argentininis trumpapelekis kalmaras

13.

Illex coindetti

raudonasis trumpapelekis kalmaras

14.

Illex illecebrosus

šiaurinis trumpapelekis kalmaras

15.

Loligo*

kalmarai

16.

Loligo gahi

patagoninis kalmaras

17.

Loligo pealei

amerikinis kalmaras

18.

Loligo vulgaris

paprastasis kalmaras

19.

Loligo vulgaris reynaudi (subsp.)

kapinis kalmaras

20.

Mercenaria mercenaria

paprastoji kietoji venera

21.

Meretrix*

meilutės

22.

Meretrix lusoria

japoninė meilutė

23.

Mytilus*

midijos

24.

Mytilus chilensis

čilinė midija

25.

Mytilus crassitesta

korėjinė midija

26.

Mytilus edulis

paprastoji midija

27.

Mytilus galloprovincialis

Viduržiemio jūros midija

28.

Mytilus planulatus

australinė midija

29.

Mytilus smaragdinus

žalsvoji midija

30.

Octopus*

paprastieji aštuonkojai

31.

Octopus membranaceus

tinklinis aštuonkojis

32.

Octopus minor, Octopus variabilis

ilgarankis aštuonkojis

33.

Octopus vulgaris

paprastasis aštuonkojis

34.

Ommastrephes bartramii

raudonasis tikrasis skraidkalmaris

35.

Paphia undulata

banguotoji pafija

36.

Patinopecten caurinus

banguotoji šukutė

37.

Perna canaliculus

rantuotoji midija

38.

Perna viridis

žalioji midija

39.

Sepia lycidas

lipšnioji sepija

40.

Sepia pharaonis

faraoninė sepija

41.

Sepiella japonica

japoninė sepijėlė

42.

Todarodes pacificus

japoninis strėlinis skraidkalmaris

43.

Todarodes sagittatus

atlantinis strėlinis skraidkalmaris

44.

Uroteuthis chinensis, Loligo formosana

kininis kalmaras

45.

Venerupis philippinarum

japoninė venerupė

 


moliuskų pavadinimų rodyklė

 

arka, paprastoji

1

aštuonkojai, paprastieji

30

aštuonkojis, ilgarankis

32

aštuonkojis, paprastasis

33

aštuonkojis, tinklinis

31

aštuonkojis, tinklinis gigantiškasis

9

austrė, didžioji

4

bukcina, paprastoji

3

drugeniai

5

kalmarai

15

kalmarai, trumpapelekiai

11

kalmaras, amerikinis

17

kalmaras, argentininis trumpapelekis

12

kalmaras, kapinis

19

kalmaras, kininis kalmaras

44

kalmaras, paprastasis

18

kalmaras, patagoninis

16

kalmaras, raudonasis trumpapelekis

13

kalmaras, šiaurinis trumpapelekis

14

meilutės

21

meilutė, japoninė

22

midijos

23

midija, australinė

28

midija, čilinė

24

midija, korėjinė

25

midija, paprastoji

26

midija, rantuotoji midija

37

midija, Viduržiemio jūros

27

midija, žalioji midija

38

midija, žalsvoji

29

migdolė, paprastoji

10

pafija, banguotoji

35