LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 m. GRUODŽIO 18 d. ĮSAKYMO Nr. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 5 d. Nr. V-1195

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2013, Nr. 4-133, Nr. 17-837):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše:

1.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Brandos egzaminas – mokymosi pagal vidurinio ugdymo programas pasiekimų patikrinimas.

Dalyko brandos egzamino centras – mokykla ar įstaiga, kurioje vykdomas dalyko valstybinis ar (ir) mokyklinis brandos egzaminas.

Duomenų perdavimo sistema „KELTAS“ – Nacionalinio egzaminų centro interaktyvi kandidatų brandos egzaminų pasirinkimo, mokyklų ir dalykų brandos egzaminų centrų duomenų registravimo ir informavimo priemonė.

Egzamino užduotis – pagal brandos egzamino programą parengtas užduočių rinkinys.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Kalbos įskaita – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) sakytinės komunikacijos pasiekimų patikrinimas baigiant dalyko vidurinio ugdymo programą.

Kandidatas – mokinys, buvęs mokinys ir eksternas.

Kriterinis mokyklinio brandos egzamino vertinimas – vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

Kriterinis valstybinio brandos egzamino vertinimas – vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui (patenkinamam, pagrindiniam ar aukštesniajam). 

Mokinys – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys (išskyrus mokinį, kuris mokosi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą) arba 11 (III gimnazijos) klasės mokinys, baigęs atitinkamo vidurinio ugdymo programos dalyko programą, jei, vadovaujantis mokyklos ugdymo planu, dalyko mokymas buvo intensyvinamas, ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Nepatenkinamas įvertinimas – brandos egzaminą laikiusių kandidatų darbų įvertinimas įrašu „Neišlaikyta“.

Nevertinimas – vyresniojo vykdytojo, vertinimo komisijos pirmininko ar švietimo ir mokslo ministro sprendimas nevertinti darbų kandidatų, pažeidusių brandos egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką arba nebaigusių brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo kandidatams to prašant.

Patenkinamas įvertinimas – kandidatų mokyklinio brandos egzamino darbų įvertinimas 4–10 balų; valstybinio brandos egzamino darbų įvertinimas 16–100 balų.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas – kandidatas, turintis ribotas galimybes išlaikyti brandos egzaminą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų (neįgalumo).

Vertinimo instrukcija – vertinimo normų rinkinys atliktai brandos egzamino užduočiai įvertinti nustatytu taškų skaičiumi.“;

1.2. įrašau 7 punkte vietoj žodžio „penkių“ žodį „šešių“;

1.3. išdėstau 10 punktą taip:

10. Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą arba profesinio mokymo programos modulius, arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa. Technologijų brandos egzaminas vykdomas kovo–gegužės mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre.“;

1.4. išdėstau 11 punktą taip:

11. Menų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris mokosi pagal pasirinkto meninio ugdymo dalyko programą. Menų brandos egzaminas vykdomas kovo–gegužės mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre.“;

1.5. išdėstau 12 punktą taip:

12. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojimo į kitas mokyklas tikslais. Galima naudoti ir Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ teikiamą prašymo formą. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230). Prašymą iki einamųjų metų sausio 17 dienos dėl menų ir technologijų, o iki kovo 5 dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo pateikia:“;

1.6. išdėstau 13 punkto antrąją pastraipą taip:

„Mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulius arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa, pasirinkę technologijų mokyklinį brandos egzaminą, prašyme nurodo profesinio mokymo programos pavadinimą ir jos kodą.“;

1.7. išdėstau 17 punktą taip:

17. Mokiniui ir buvusiam mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

17.1. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą, jei nuo to dalyko įskaitos nėra atleistas;

17.2. individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminą – turinčiam išlaikytą to dalyko įskaitą, jei nuo to dalyko įskaitos nėra atleistas;

17.3. kito individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus menų ir technologijų brandos egzaminus, – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;

17.4. individualaus ugdymo plano menų ir technologijų brandos egzaminus;

17.5. ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą.“;

1.8. išdėstau 18 punktą taip:

18. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Pagrindinė sesija vykdoma gegužės–birželio mėnesiais, pakartotinė – birželio–liepos mėnesiais. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino data.“;

1.9. įrašau 23.2 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „vasario 12 dienos“ žodžius ir skaičių „sausio 17 dienos“;

1.10. išdėstau 23.3 punktą taip:

23.3. su dalyko, išskyrus menų ir technologijų, brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki brandos egzamino datos;“;

1.11. išdėstau 23.4 punktą taip:

23.4. su mokyklinių menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų sausio 17 d.;“;

1.12. išdėstau 23.5 punktą taip:

23.5. su dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo programą;“;

1.13. išdėstau 24 punktą taip:

24. Mokinių supažindinimas su dalyko brandos egzamino programa, šiuo Aprašu, dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcija ir technologijų brandos egzamino technine užduotimi fiksuojamas vidurinio ugdymo mokytojo dienyno arba vidurinio ugdymo dienyno (arba viename iš šių dienynų, sudarytų remiantis elektroninio dienyno duomenimis) skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.“;

1.14. įrašau 28.3 punkte vietoj skaičiaus „7“ skaičių „5“;

1.15. išdėstau 33.2 punktą taip:

33.2. kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl brandos egzamino atidėjimo ir (ar) darbo nevertinimo bei medicininę pažymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino).“;

1.16. išdėstau 35 punktą taip:

35. Švietimo ir mokslo ministras dalyko brandos egzamino programą tvirtina ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki brandos egzaminų sesijos pradžios, jos neesminius pakeitimus ar papildymus – kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Brandos egzaminų sesijos pradžia laikoma egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės sesijos pirmojo egzamino data.“;

1.17. išdėstau 40 punktą taip:

40. Technologijų brandos egzamino technines užduotis suformuluoja paskirti dalyko mokytojai.“;

1.18. išdėstau 42 punktą taip:

42. Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma mokinys ir buvęs mokinys iki kovo 7 dienos pateikia mokyklos vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Namie mokytas mokinys, negalintis atvykti į dalyko brandos egzamino centrą, todėl pageidaujantis laikyti brandos egzaminus namuose, raštu teikia prašymą mokyklos vadovui.“;

1.19. išdėstau 43 punktą taip:

43. Mokyklos vadovas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijų pritaikymo sveikatos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams.“;

1.20. išdėstau 44 punktą taip:

44. Nacionalinio egzaminų centro direktorius, remdamasis mokyklos vadovo pateiktais kandidatų dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino užduoties ir vertinimo instrukcijos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams.“;

1.21. įrašau 47 punkte vietoj skaičiaus „15“ skaičių „10“;

1.22. įrašau 52 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „22 kandidatai“ skaičių ir žodį „19 kandidatų“;

1.23. išdėstau 53 punktą taip:

53. Savivaldybės teritorijoje gali būti skiriama daugiau dalyko valstybinio brandos egzamino centrų, jei kiekviename iš jų turi laikyti ne mažiau kaip 60 kandidatų. Šis reikalavimas netaikomas informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui.“;

1.24. išdėstau 61 punktą taip:

61. Atsakingas asmuo duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“:

61.1. per dvi darbo dienas patikrina ir ištaiso į Mokinių registrą iki sausio 17 dienos įvestus duomenis apie mokinių pasirinktus menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus;

61.2. per dvi darbo dienas patikrina ir ištaiso į Mokinių registrą iki kovo 5 dienos įvestus duomenis apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus, atitinkamų dalykų kursus, pirmojo pusmečio įvertinimus, buvusių mokinių ir eksternų pasirinktus brandos egzaminus ir kandidatų baigtą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos (gimtosios) ar lietuvių kalbos (valstybinės) programą;

61.3. iki kovo 12 dienos sudaro sveikatos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių kandidatų, kuriems reikalingi brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikymai, sąrašą. Mokyklos vadovas sąrašą patvirtina parašu ir kartu su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) išduotomis pažymomis (jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys ar buvęs mokinys mokosi ne specialiojoje mokykloje) perduoda savivaldybės administracijos švietimo padaliniui;

61.4. iki kovo 12 dienos parengia raštus dėl sveikatos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių kandidatų, kuriems reikalingi brandos egzaminų vykdymo pritaikymai, juos įveda į duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“ ir kartu su kandidatų pateiktomis pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos)  išduotomis pažymomis (jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys ar buvęs mokinys mokosi ne specialiojoje mokykloje) perduoda savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingam specialistui patikrinti, kuris, patikrinęs informaciją, iki kovo 15 dienos perduoda Nacionaliniam egzaminų centrui;

61.5. sudaro sąrašus mokinių ir buvusių mokinių, kurie: brandos egzaminus laikys namie, atskiroje patalpoje – iki balandžio 11 dienos; yra atleisti nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo dalies, kuriems neleidžiama laikyti brandos egzamino dėl nepatenkinamo to dalyko metinio įvertinimo ar neišlaikytos kalbos įskaitos, ir nebaigusių ugdymo proceso mokinių – iki gegužės 30 dienos; kuriems valstybinis ar mokyklinis brandos egzaminas atidėtas, kurie atleisti nuo brandos egzaminų – per dvi darbo dienas po dalyko brandos egzamino vykdymo dienos.“;

1.25. įrašau 62 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „kovo 12 dienos“ žodžius ir skaičių „kovo 13 dienos“;

1.26. išdėstau 75.7 punktą taip:

75.7. klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis kandidato atsineštomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;“;

1.27. pripažįstu netekusiu galios 75.12 punktą;

1.28. išdėstau 91.10 punktą taip:

91.10. praėjus 30 minučių nuo brandos egzamino pradžios, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzaminuose – po klausymo dalies ant kiekvieno nepanaudoto atsakymo lapo ir nepanaudotos brandos egzamino užduoties užrašo „Nepanaudota“;“;

1.29. įrašau 91.12 punkte po žodžio „pažeidimus“ žodį „atvykimą“;

1.30. išdėstau 91.17 punktą taip:

91.17. likus 30 minučių iki brandos egzamino pabaigos praneša tai kandidatams, o likus 15 minučių – praneša tai ir įspėja, kad niekas negali išeiti iš patalpos iki egzamino pabaigos;“;

1.31. išdėstau 91.20 punktą taip:

91.20. išleidžia kandidatus iš patalpos;“;

1.32. įrašau 98 punkto paskutiniame sakinyje po žodžio „centruose“ žodžius „ne vėliau kaip per tris darbo dienas“;

1.33. išdėstau 100 punktą taip:

100. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai saugomi centre šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, galima dekoduoti ir parodyti.“;

1.34. išdėstau 115 punktą taip:

115. Mokyklinio brandos egzamino ar jo dalies vertinimo komisiją sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du vertintojai – dalyko mokytojai ar atitinkamo dalyko srities specialistai, rekomenduojama vidurinio ugdymo programos. Mokyklinio brandos egzamino, išskyrus technologijų brandos egzaminą, vertinimo komisijos pirmininku skiriamas prityręs dalyko specialistas. Technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininku skiriamas dalyko specialistas arba mokyklos vadovo pavaduotojas, skyriaus vedėjas. Muzikologijos brandos egzamino vertinimo komisiją sudaro muzikos istorijos mokytojas ir ne mažiau kaip du muzikos teorijos dalykų – solfedžio, harmonijos ir muzikos kūrinių analizės – mokytojai.“;

1.35. išdėstau 116 punktą taip:

116. Gavęs dalyko, išskyrus menų ir technologijų, mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbus, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas nustato mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo tvarką, supažindina mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos narius su duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ išspausdinta vertinimo instrukcija, išspausdina vertinimo lapus (jei tokie yra), paskirsto darbus vertintojams, prižiūri vertintojų darbą, užtikrina vertinimo instrukcijos reikalavimų laikymąsi (patikrina kiekvieno vertintojo po vieną ar kelis jo, kaip pirmojo vertintojo, įvertintus darbus), konsultuoja vertintojus. Iškilus neaiškumams dėl vertinimo instrukcijos taikymo, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas kreipiasi į Nacionalinį egzaminų centrą. Vertintojų pasirašyta vertinimo instrukcija iki einamųjų metų pabaigos saugoma mokykloje, kurioje dirbo mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija. Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas nustato kūrybinių darbų pristatymo datą, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo tvarką, išspausdina vertinimo lapus, paskirsto kūrybinių darbų aprašus vertintojams, juos konsultuoja.“;

1.36. išdėstau 121 punktą taip:

121. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu sudarytam mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komitetui nustačius taškų – balų atitiktį ir Nacionaliniam egzaminų centrui paskelbus kandidatų mokyklinio brandos egzamino darbų įvertinimus balais, mokyklos, kurios kandidatai laikė brandos egzaminą, vadovas pasirašo iš duomenų perdavimo sistemos „KELTAS“ išspausdintą brandos egzamino rezultatų protokolą.“;

1.37. išdėstau 123 punktą taip:

123. Menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai pristatomi ir vertinami dalyko brandos egzamino vertinimo centruose. Mokinių darbų vertinimo datos patvirtinamos ir egzamino vertinimo komisija skiriama mokyklos, kuri paskirta dalyko brandos egzamino vertinimo centru, vadovo įsakymu:

123.1. Menų brandos egzamino atskiros srities vertinimo komisija sudaroma ne vėliau kaip iki balandžio 11 dienos. Ji kūrybinio darbo pristatymo dieną vertina kūrybinį darbą, kūrybinio darbo pristatymą ir pateikia komisijos pirmininkui kūrybinio darbo aprašo įvertinimus. Paskirtas kūrybinio darbo vadovas – mokantis mokytojas – vertina kūrybinį procesą, kūrybinio darbo aprašą ir vertinimo rezultatus pateikia vertinimo komisijai;

123.2. Technologijų brandos egzamino vertinimo komisija sudaroma ne vėliau kaip iki balandžio 11 dienos. Ji vertina baigiamojo darbo produktą, baigiamojo darbo aprašą, egzamino baigiamojo darbo pristatymą. Mokinį mokantis mokytojas technologijų egzamino baigiamojo darbo rengimo procese vertina egzamino baigiamojo darbo produktą, egzamino baigiamojo darbo aprašą;

123.3. Menų ir technologijų brandos egzaminų vertinimo komisijos pirmininkai kartu su atsakingais asmenimis įkelia kandidatų gautų taškų suvestines, jas išspausdina ir pasirašo ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 dienos.“;

1.38. išdėstau 126.3 punktą taip:

126.3. nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.“;

1.39. išdėstau 129 punktą taip:

129. Apeliacijoms dėl valstybinių brandos egzaminų įvertinimų nagrinėti švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaromas Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinis komitetas, į jį negali būti skiriami Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nariai.“;

1.40. išdėstau 130 punktą taip:

130. Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Atsakingas asmuo duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ užpildo apeliacijų teikimo formą.“;

1.41. išdėstau 131 punktą taip:

131. Apeliantų darbų atrinkimą, pakartotinį jų vertinimą organizuoja ir dalykų apeliacines  komisijas sudaro Nacionalinio egzaminų centro direktorius. Į apeliacinę komisiją negali būti skiriami apeliavusių kandidatų darbus vertinę asmenys. Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 18 dienos.“;

1.42. išdėstau 132 punktą taip:

132. Apeliantų įvertintų darbų rezultatai teikiami Valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliaciniam komitetui. Remdamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliacinio komiteto sprendimu, Nacionalinis egzaminų centras rengia apeliacijų rezultatų protokolus ir skelbia rezultatus kandidatams per kandidatų brandos egzaminų rezultatų demonstravimo sistemą.“;

1.43. išdėstau 133 punktą taip:

133. Apeliacijų rezultatų protokolus Nacionalinis egzaminų centras išsiunčia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams iki einamųjų metų liepos 21 dienos.“;

1.44. išdėstau 134 punktą taip:

134. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovas apeliacijų protokolus perduoda mokyklų, iš kurių buvo gautos apeliacijos, vadovams.“;

1.45. išdėstau 135 punktą taip:

135. Apeliacijoms dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino II ir III dalies, muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalies nagrinėti ir kandidatų darbams pakartotinai vertinti bazinėje mokykloje sudaroma Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo apeliacinė komisija, kurios sudėtį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo komisijos pirmininku skiriamas bazinės mokyklos vadovas, jo pavaduotojas ugdymui arba skyriaus vedėjas, nariais (ne mažiau kaip 3) – to dalyko specialistai, nevertinę apelianto brandos egzamino darbo. Apeliacijų dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų neteikiama.“;

1.46. išdėstau 153 punktą taip:

153. Administratorius atsako už egzamino patalpų parengimą, patalpų išdėstymo nuorodų iškabinimą dalyko brandos egzamino centre, kandidatų sąrašų iškabinimą prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą, prie brandos egzamino patalpos, pirminį kandidatų asmens dokumentų patikrinimą jiems įeinant į brandos egzamino centrą, patalpų kandidatų asmeniniams daiktams ir  reikalingos aparatūros parengimą, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino kandidatų atliktų darbų bylų kompiuteriuose išsaugojimą, tvarkos palaikymą brandos egzamino metu.“;

1.47. išdėstau 156 punktą taip:

156. Mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas atsako už gautų kandidatų darbų saugumą. Mokyklos, kurioje dirba Mokyklinio dalyko brandos egzamino vertinimo komisija, vadovas, vadovaudamasis savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka, atsako už vertinamų darbų, menų brandos egzamino kūrybinių darbų fotografijų, garso ir vaizdo įrašų, jeigu tokie buvo, saugojimą, užtikrina jų perdavimą mokyklų, kurių kandidatai laikė egzaminą, vadovams.“

2. Nurodytu įsakymu patvirtintuose Kalbų įskaitų nuostatuose:

2.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje.

Kalbos įskaita – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių) sakytinės komunikacijos pasiekimų patikrinimas baigiant dalyko vidurinio ugdymo programą.

Mokinys – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys (išskyrus mokinį, besimokantį pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą) arba 11 (III gimnazijos) klasės mokinys, baigęs atitinkamo vidurinio ugdymo programos dalyko programą, jei vadovaujantis mokyklos ugdymo planu dalyko mokymas buvo intensyvinamas, pageidaujantis laikyti įskaitą.“;

2.2. papildau 4.2.3 punktu:

4.2.3. ankstesniais metais mokęsis pagal lietuvių kalbos ir literatūros programą ir nelaikęs ar neišlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos.“;

2.3. išdėstau 7 punktą taip:

7. Mokiniui ar buvusiam mokiniui, iki įskaitos vykdymo dienos mokyklos vadovui pateikusiam tarptautinį užsienio kalbos dalyko egzamino išlaikymo dokumentą, kuriame nurodytas įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaita pripažįstama išlaikyta ir įvertinta 10 balų.“;

2.4. išdėstau 18.2 punktą taip:

18.2. Kiekvienoje ruošimosi patalpoje turi būti ne mažiau kaip 2 vykdytojai. Vykdytojais skiriami ne įskaitos dalyko mokytojai, prižiūrintys tvarką ruošimosi patalpoje.“;

2.5. išdėstau 19 punktą taip:

19. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitai vykdyti skiriamos dvi šalia esančios atskiros patalpos (vienoje gali ruoštis, kitoje atsakinėja). Prie atsakinėjimo patalpos pakabinamas laikančiųjų sąrašas, kuriame nurodomas laikas, kada laikantysis bus kviečiamas ruoštis atsakinėti. Pavėlavęs laikantysis atsakinėja paskutinis.

Ruošimosi patalpoje turi būti laikrodis. Laikantiesiems skiriami atskiri stalai / suolai. Visi stalai / suolai laikantiesiems sustatomi viena kryptimi keliomis eilėmis.

Prie ruošimosi patalpos ir patalpoje tvarką prižiūri vykdytojas.

Atsakinėjimo patalpoje dirba viena vertinimo grupė (egzaminuojantis ir du vertinantys mokytojai).“;

2.6. išdėstau 20 punktą taip:

20. Įskaitų atsakinėjimo patalpose turi būti po vieną laikrodį. Įskaitą laikančiam mokiniui, kiekvienam vertinančiam ir egzaminuojančiam mokytojui skiriami atskiri stalai / suolai.“;

2.7. išdėstau 22 punktą taip:

22. Mokykloms, vykdančioms įskaitas nuotoliniu būdu, užduočių perdavimo procedūros nustatomos ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos vykdymo dienos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu.“;

2.8. išdėstau 23 punktą taip:

23. Mokinio, laikančio įskaitą nuotoliniu būdu, daromas atsakinėjimo skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Už įrašą atsakinga įskaitą vykdanti mokykla.“;

2.9. išdėstau 28 punktą taip:

28. Vertinimo grupę sudaro trys dalyko specialistai: egzaminuojantis mokytojas ir du vertinantys mokytojai.“;

2.10. išdėstau 30 punktą taip:

30. Vertinimo grupių skaičius priklauso nuo įskaitą laikančiųjų skaičiaus. Vienai vertinimo grupei skiriama ne daugiau kaip 30 mokinių (nuotoliniu būdu – ne daugiau kaip 15 mokinių) ir atitinkamai daugiau atsakinėjimo patalpų. Komisijų ir vertintojų skaičių nustato mokyklos vadovas.“;

2.11. išdėstau 38 punktą taip:

38. Pakartotinio įskaitos vykdymo dieną nustato mokyklos vadovas. Pakartotinė įskaita turi įvykti ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki brandos egzaminų pagrindinės sesijos pradžios pasirinkto dalyko brandos egzamino datos.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                 Dainius Pavalkis