Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO Nr. 144 „DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1147

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 13 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2013, Nr. 19-931, Nr. 36-1742, Nr. 67-3353, Nr. 83-4164, Nr. 84-4227, Nr. 93-4651, Nr. 104-5105, Nr. 105-5156, Nr. 107-5286, Nr. 123-6250):

1. 1 priedo „2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.1. Skyriaus „I. Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei atskaitingos institucijos“:

1.1.1. Poskyryje „02.900.0002 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija“:

1.1.1.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“ taip:

„01

02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

 

81 545

79 807

48 288

1 738“;

1.1.1.2. išdėstyti pastraipą „01 05 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“ taip:

„01

05

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)

 

2 489

2 489“.

 

 

1.1.2. Poskyryje „90.900.1576 Valstybinė lietuvių kalbos komisija“:

1.1.2.1. išdėstyti pastraipą „01 05 Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ taip:

„01

05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

 

1 031

1 031

643“;

 

1.1.2.2. išdėstyti pastraipą „02 09 Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 metais“ taip:

„02

09

Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 metais

 

1 372

1 372“.

 

 

1.2. Skyriaus „II. Ministerijos“:

1.2.1. Poskyryje „09.900.0009 Aplinkos ministerija“:

1.2.1.1. išdėstyti pastraipą „01 30 Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas“ taip:

„01

30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas

 

68 325

67 213

 

23 737

 

1 112“;

1.2.1.2. išdėstyti pastraipą „01 31 Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija“ taip:

„01

31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

 

510 908

510 353

 

3 159

 

555“;

1.2.1.3. išdėstyti pastraipą „01 32 Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ taip:

„01

32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

 

87 097

86 669

 

10 612

 

428“;

1.2.1.4. išdėstyti pastraipą „02 33 Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“ taip:

„02

33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

 

26 082

25 535

 

7 339

 

547“;

1.2.1.5. išdėstyti pastraipą „02 36 Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės“ taip:

„02

36

Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės

 

10 526

9 253

 

5 171

 

1 273“;

1.2.1.6. išdėstyti pastraipą „03 37 Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas“ taip:

„03

37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

37 174

35 369

 

9 609

 

1 805“;

1.2.1.7. išdėstyti pastraipą „04 38 Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas“ taip:

„04

38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

49 486

48 577

 

14 881

 

909“.

1.2.2. Poskyryje „12.900.0032 Finansų ministerija“:

1.2.2.1. išdėstyti pastraipą „01 04 Skolos valstybės vardu valdymas“ taip:

„01

04

Skolos valstybės vardu valdymas

 

2 141 323

2 141 323“;

 

 

 

1.2.2.2. išdėstyti pastraipą „02 04 Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms“ taip:

„02

04

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms

 

1 404 745

1 402 165

 

2 580“.

1.2.3. Poskyryje „14.900.0116 Kultūros ministerija“:

1.2.3.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“ taip:

„01

02

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra

 

87 395

86 805

40 341

590“;

1.2.3.2. išdėstyti pastraipą „02 04 Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ taip:

„02

04

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

 

63 315

60 785

21 853

2 530“;

1.2.3.3. išdėstyti pastraipą „05 01 Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“ taip:

„05

01

Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

 

77 800

33 517

6 222

44 283“;

1.2.3.4. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

305 280

257 160

80 370

48 120“.

1.2.4. Poskyryje „18.900.0173 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“:

1.2.4.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Užimtumo didinimas“ taip:

„01

02

Užimtumo didinimas

 

177 027

176 629

10 515

398“;

1.2.4.2. išdėstyti pastraipą „02 04 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ taip:

„02

04

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

 

71 941

71 941“;

 

 

1.2.4.3. išdėstyti pastraipą „02 07 Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ taip:

„02

07

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

 

161 050

153 618

79 178

7 432“;

1.2.4.4. išdėstyti pastraipą „02 08 Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos“ taip:

„02

08

Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos

 

1 236 455

1 236 455“;

 

 

1.2.4.5. išdėstyti pastraipą „02 10 Išmokos vaikams“ taip:

„02

10

Išmokos vaikams

 

219 208

219 208“;

 

 

1.2.4.6. išdėstyti pastraipą „02 12 Vaikų išlaikymo fondas“ taip:

„02

12

Vaikų išlaikymo fondas

 

49 440

49 432

797

8“;

1.2.4.7. išdėstyti pastraipą „02 13 Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams“ taip:

„02

13

Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

 

940 290

940 290“;

 

 

1.2.4.8. išdėstyti pastraipą „03 01 Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“ taip:

„03

01

Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas

 

23 507

23 422

1 470

85“;

1.2.4.9. išdėstyti pastraipą „03 02 Jaunimo politikos įgyvendinimas“ taip:

„03

02

Jaunimo politikos įgyvendinimas

 

3 025

3 011

448

14“;

1.2.4.10. išdėstyti pastraipą „04 01 Neįgaliųjų socialinė integracija“ taip:

„04

01

Neįgaliųjų socialinė integracija

 

68 944

66 719

9 342

2 225“;

1.2.4.11. išdėstyti pastraipą „04 02 Socialinės aprėpties stiprinimas“ taip:

„04

02

Socialinės aprėpties stiprinimas

 

38 498

38 408

822

90“;

1.2.4.12. išdėstyti pastraipą „04 03 Europos pabėgėlių fondo programa“ taip:

„04

03

Europos pabėgėlių fondo programa

 

3 317

3 317

124“;

 

1.2.4.13. išdėstyti pastraipą „04 57 Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa“ taip:

„04

57

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

 

4 150

4 150

133“;

 

1.2.4.14. išdėstyti pastraipą „05 02 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“ taip:

„05

02

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra

 

1 296

1 296“;

 

 

1.2.4.15. išdėstyti pastraipą „06 01 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ taip:

„06

01

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 

38 832

38 211

19 627

621“.

1.2.5. Poskyryje „21.900.0220 Sveikatos apsaugos ministerija“:

1.2.5.1. išdėstyti pastraipą „01 21 Sveikatos sistemos valdymas“ taip:

„01

21

Sveikatos sistemos valdymas

 

284 237

232 673

35 439

51 564“;

1.2.5.2. išdėstyti pastraipą „01 22 Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ taip:

„01

22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

 

82 485

82 435

8 801

50“;

1.2.5.3. išdėstyti pastraipą „02 10 Visuomenės sveikatos stiprinimas“ taip:

„02

10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

 

63 964

62 034

37 060

1 930“;

1.2.5.4. išdėstyti pastraipą „03 18 Nacionalinė vaistų politika“ taip:

„03

18

Nacionalinė vaistų politika

 

6 997

6 997

4 545“.

 

1.2.6. Poskyryje „22.900.0326 Švietimo ir mokslo ministerija“:

1.2.6.1. išdėstyti pastraipą „10 05 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas“ taip:

„10

05

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas

 

749 258

748 041

3 382

1 217“;

1.2.6.2. išdėstyti pastraipą „11 01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ taip:

„11

01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

 

380 943

352 601

 

28 342“.

1.2.7. Poskyryje „23.900.0551 Teisingumo ministerija“:

1.2.7.1. išdėstyti pastraipą „01 04 Teisės sistema“ taip:

„01

04

Teisės sistema

 

22 366

22 008

7 990

358“;

1.2.7.2. išdėstyti pastraipą „02 01 Paslaugos gyventojams ir verslui“ taip:

„02

01

Paslaugos gyventojams ir verslui

 

20 442

19 082

11 315

1 360“;

1.2.7.3. išdėstyti pastraipą „02 09 Paslaugos gerinti teismo procesą“ taip:

„02

09

Paslaugos gerinti teismo procesą

 

2 149

2 149“.

 

 

1.2.8. Poskyryje „29.900.1811 Ūkio ministerija“:

1.2.8.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas“ taip:

„01

02

Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas

 

284 564

284 564“;

 

 

1.2.8.2. išdėstyti pastraipą „01 05 Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“ taip:

„01

05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

 

650 297

648 197

33 991

2 100“.

1.2.9. Poskyryje „24.900.0554 Užsienio reikalų ministerija“:

1.2.9.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“ taip:

„01

01

Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

28 634

28 634“;

 

 

1.2.9.2. išdėstyti pastraipą „01 04 Diplomatinės tarnybos administravimas“ taip:

„01

04

Diplomatinės tarnybos administravimas

 

168 503

159 711

48 963

8 792“;

1.2.9.3. išdėstyti pastraipą „03 01 Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai“ taip:

„03

01

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

 

16 680

16 680“;

 

 

1.2.9.4. išdėstyti pastraipą „03 02 Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa“ taip:

„03

02

Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa

 

91 810

90 750

4 614

1 060“;

1.2.9.5. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

308 190

298 338

53 577

9 852“.

1.2.10. Poskyryje „26.900.0617 Vidaus reikalų ministerija“:

1.2.10.1. išdėstyti pastraipą „01 02 Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas“ taip:

„01

02

Saugomų asmenų ir objektų apsaugos vykdymas

 

29 533

26 554

18 780

2 979“;

1.2.10.2. išdėstyti pastraipą „01 04 Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymas“ taip:

„01

04

Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymas

 

48 206

46 626

30 187

1 580“;

1.2.10.3. išdėstyti pastraipą „01 05 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas“ taip:

„01

05

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas

 

249 430

236 687

121 958

12 743“;

1.2.10.4. išdėstyti pastraipą „01 06 Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno teisyno reikalavimų išorės sienos kontrolės srityje įgyvendinimas“ taip:

„01

06

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno teisyno reikalavimų išorės sienos kontrolės srityje įgyvendinimas

 

174 921

172 761

120 156

2 160“;

1.2.10.5. išdėstyti pastraipą „01 09 Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas“ taip:

„01

09

Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas

 

21 238

21 156

15 382

82“;

1.2.10.6. išdėstyti pastraipą „01 15 Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas“ taip:

„01

15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas

 

132 888

132 751

9 834

137“;

1.2.10.7. išdėstyti pastraipą „01 17 Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas“ taip:

„01

17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas

 

46 207

45 967

5 353

240“;

1.2.10.8. išdėstyti pastraipą „01 42 Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“ taip:

„01

42

Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika

 

3 294

3 244

975

50“;

1.2.10.9. išdėstyti pastraipą „01 55 Išorės sienų fondo programa“ taip:

„01

55

Išorės sienų fondo programa

 

113 163

113 133

400

30“;

1.2.10.10. išdėstyti pastraipą „01 56 Europos grąžinimo fondo programa“ taip:

„01

56

Europos grąžinimo fondo programa

 

6 454

6 454

65“;

 

1.2.10.11. išdėstyti pastraipą „02 01 Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ taip:

„02

01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

 

19 809

18 042

8 599

1 767“;

1.2.10.12. išdėstyti pastraipą „02 11 Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra“ taip:

„02

11

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra

 

33 564

29 121

8 786

4 443“;

1.2.10.13. išdėstyti pastraipą „03 03 Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ taip:

„03

03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 

408 717

408 677

3 645

40“.

1.2.11. Poskyryje „30.900.1812 Žemės ūkio ministerija“:

1.2.11.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Kaimo plėtra ir verslo skatinimas“ taip:

„01

01

Kaimo plėtra ir verslo skatinimas

 

1 147 904

1 145 635

17 792

2 269“;

1.2.11.2. išdėstyti pastraipą „01 02 Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas“ taip:

„01

02

Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas

 

1 779 936

1 779 751

1 737

185“;

1.2.11.3. išdėstyti pastraipą „01 03 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas“ taip:

„01

03

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas

 

132 737

122 640

45 431

10 097“;

1.2.11.4. išdėstyti pastraipą „02 02 Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas“ taip:

„02

02

Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas

 

13 460

11 461

4 649

1 999“;

1.2.11.5. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

3 232 610

3 210 821

111 018

21 789“.

1.3. Skyriaus „III. Ministrų valdymo sričių institucijos ir įstaigos“:

1.3.1. Skirsnio „Kultūros ministro valdymo sritis“ poskyryje „90.025.1145 Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“:

1.3.1.1. išdėstyti pastraipą „01 03 Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais“ taip:

„01

03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

 

6 293

6 293“;

 

 

1.3.1.2. išdėstyti pastraipą „01 05 Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais“ taip:

„01

05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

 

40 761

39 014

15 859

1 747“.

1.3.1.3. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

47 054

45 307

15 859

1 747“.

1.3.2. Skirsnio „Žemės ūkio ministro valdymo sritis“ poskyryje „90.051.2212 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba“:

1.3.2.1. išdėstyti pastraipą „04 02 Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė“ taip:

„04

02

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė

 

87 629

84 406

40 431

3 223“;

1.3.2.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

87 629

84 406

40 431

3 223“.

1.4. Skyriaus „IV. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos“ poskyryje „90.900.1569 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra“:

1.4.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas“ taip:

„01

01

Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

 

72 585

72 585

55 417“;

 

1.4.2. išdėstyti pastraipą „02 02 Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas“ taip:

„02

02

Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

 

3 454

3 454

2 637“;

 

1.4.3. išdėstyti pastraipą „03 03 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas“ taip:

„03

03

Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

 

11 795

10 437

3 500

1 358“.

1.5. Skyriaus „V. Švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos (institutai)“:

1.5.1. Poskyryje „90.900.1581 Vilniaus universitetas“:

1.5.1.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ taip:

„01

01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 

127 313

126 641

 

672“;

1.5.1.2. išdėstyti pastraipą „01 05 Studentų rėmimas“ taip:

„01

05

Studentų rėmimas

 

21 396

21 396“.

 

 

1.5.2. Poskyryje „90.900.1584 Kauno technologijos universitetas“:

1.5.2.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ taip:

„01

01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 

78 029

78 029“;

 

 

1.5.2.2. išdėstyti pastraipą „01 02 Studentų rėmimas“ taip:

„01

02

Studentų rėmimas

 

6 131

6 131“.

 

 

1.5.3. Poskyryje „90.900.1589 Mykolo Romerio universitetas“:

1.5.3.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas“ taip:

„01

01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 

14 744

14 744“;

 

 

1.5.3.2. išdėstyti pastraipą „01 02 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“ taip:

„01

02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

 

1 821

1 821“.

 

 

1.5.4. Poskyryje „90.900.2902 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas“:

1.5.4.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ taip:

„01

01

Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 

66 345

65 345

 

1 000“;

1.5.4.2. išdėstyti pastraipą „01 02 Studentų rėmimas“ taip:

„01

02

Studentų rėmimas

 

16 378

16 378“.

 

 

1.5.5. Poskyryje „90.900.1592 Lietuvos edukologijos universitetas“:

1.5.5.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ taip:

„01

01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 

23 741

22 941

 

800“;

1.5.5.2. išdėstyti pastraipą „01 02 Studentų rėmimas“ taip:

„01

02

Studentų rėmimas

 

1 168

1 168“.

 

 

1.6. Išdėstyti pastraipą „IŠ VISO“ taip:

„IŠ VISO

26 436 347

25 523 281

2 941 815

913 066“.

2. 2 priedo „2013 metų maksimalios techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti skiriamos sumos; lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijos; maksimalus kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydis“:

2.1. Skyriaus „18.900.0173 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ poskyryje „06 01 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

 

 

 

16 769 040

278 940“.

2.2. Skyriaus „21.900.0220 Sveikatos apsaugos ministerija“ poskyryje „01 21 Sveikatos sistemos valdymas“:

2.2.1. išdėstyti pastraipą „1.3.2.3.2 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama“ taip:

„1.3.2.3.2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP3-4.1-FM-01-V-01-002

Sveikatos apsaugos ministerija

 

964 060

“;

2.2.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso “ taip:

„Iš viso

 

 

 

2 676 060

“.

2.3. Išdėstyti paskutinę 2 priedo pastraipą „IŠ VISO“ taip:

„IŠ VISO

 

 

 

98 252 350

5 050 740“.

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                          Evaldas Gustas

 

_________________