LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 15, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 18 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-637

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 67-3341;  2011, Nr. 52-2518; 2012, Nr. 44-2144)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas nustato reikalavimus atskiro viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniams, viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams, valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniui, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniui ir nacionaliniam finansinių ataskaitų rinkiniui, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 3, 7, 12, 20, 22, 34, 38, 39 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama valstybės arba savivaldybės išlaidų sąmata ir jos vykdymo duomenys pagal valstybės funkcijas.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pagal teisės aktuose nustatytą formą pateikiami biudžeto (biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos) arba lėšų sąmatos vykdymo duomenys.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro visų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas), ir valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, pateikti kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – biudžetinių įstaigų, mokesčių fondų, valstybės iždo, licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo ir kitų valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, šių fondų administravimo įstaigas ir jų kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus bei kitus valstybės išteklių fondus, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami valstybės biudžeto vykdymo duomenys.“

5. Pakeisti ir papildyti 2 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Viešojo sektoriaus subjektai:

1) valstybė;

2) savivaldybės;

3) biudžetinės įstaigos;

4) valstybės, savivaldybių ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos;

5) valstybės, savivaldybių ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;

6) valstybės, savivaldybių ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamos bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;

7) valstybės, savivaldybių ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamos socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;

8) šios dalies 4–7 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;

9) viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamos programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, tarptautinės finansinės paramos ir kitas lėšas, administravimo funkcijas atliekančios įstaigos, kurioms galimybė šias lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;

10) viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;

11) išteklių fondai;

12) mokesčių fondai.“

6. Pakeisti 2 straipsnio 34 dalį ir ją išdėstyti taip:

34. Viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas – biudžetinė įstaiga, kuri atskaitinga viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) kurioje viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina steigėjo funkcijas, taip pat tokiai biudžetinei įstaigai pavaldi biudžetinė įstaiga, viešosios įstaigos, nurodytos šio įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 410 punktuose, kurioms viešojo sektoriaus subjektas daro lemiamą poveikį. Lemiamas poveikis yra tada, kai viešojo sektoriaus subjektas viešosios įstaigos dalyvių susirinkime turi daugiau kaip 50 procentų balsų priimant sprendimus ir (arba) kitais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatytais atvejais.“

7. Pakeisti 2 straipsnio 38 dalį ir ją išdėstyti taip:

38. Žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaita – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama viešojo sektoriaus subjekto išlaidų arba lėšų sąmata, pagal ją gauti biudžeto asignavimai arba teisės aktuose nustatytos lėšos ir jų panaudojimas pagal vykdomas programas, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją ir pagal finansavimo šaltinius, jeigu atsiskaityti už finansavimo panaudojimą yra nustatyta teisės aktuose.“

8. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip:

39. Žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų nevykdymo priežastys, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Ataskaitų rinkinių lygiai

1. Ataskaitų rinkiniai yra aukštesniojo lygio ir žemesniojo lygio.

2. Žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius rengia kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas ir viešojo sektoriaus subjektų grupė.

3. Aukštesniojo lygio ataskaitų rinkinius rengia valstybė ir savivaldybės. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys yra aukštesniojo lygio ataskaitų rinkinys.“

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti 18 straipsnį netekusiu galios.

 

5 straipsnis. 19 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Išteklių fondai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokesčių fondai ir viešosios įstaigos, kurių vadovai nėra asignavimų valdytojai ir kurios pagal šį įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, nesudaro biudžeto vykdymo ataskaitų, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.“

 

6 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

Pripažinti 20 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

 

7 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą, tas viešojo sektoriaus subjektas turi parengti finansinės būklės ataskaitą, biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal sprendimo likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą priėmimo dienos duomenis ir finansinių ataskaitų bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal faktinio likvidavimo ar reorganizavimo dienos duomenis. Biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio nesudaro tie viešojo sektoriaus subjektai, kuriems taikoma šio įstatymo 19 straipsnio 5 dalis.“

 

8 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

23 straipsnis. Konsoliduotųjų ataskaitų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio rengimas

1. Viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį, lygius ir atsakingus už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektus bei viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos. Viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudėtis nustatoma vadovaujantis šiais principais:

1) į valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas konsoliduojamos viešojo sektoriaus subjektų grupių, kurios sudaromos iš ministerijos ir kitų viešojo sektoriaus subjektų, ministerijai priskiriamų pagal ministrui pavestas valdymo sritis, (konsoliduotosios) finansinės ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų (jų grupių), kurie nepriskirtini nė vienam ministrui pagal jo valdomą sritį, (konsoliduotosios) finansinės ataskaitos;

2) į savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas konsoliduojamos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos;

3) viešojo sektoriaus subjektų grupę Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondas ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai;

4) viešojo sektoriaus subjektų grupę Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigos, Privalomasis sveikatos draudimo fondas ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai;

5) viešojo sektoriaus subjektų grupę nacionaliniam finansinių ataskaitų rinkiniui parengti sudaro šios dalies 1–4 punktuose išvardytos viešojo sektoriaus subjektų grupės ir viešojo sektoriaus subjektai, atsakingi už valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, metinių ataskaitų rinkinių parengimą.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupę konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui parengti sudaro viešojo sektorius subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, ir viešojo sektoriaus subjektai, kuriems jis perdavė gautus asignavimus.

3. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – valstybės konsoliduotosios ataskaitos) ir nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija.

4. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – savivaldybės konsoliduotosios ataskaitos) rengia savivaldybės administracija.

5. Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

 

9 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

28 straipsnis. Metinių žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos;

2) žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas.

2. Žemesniojo lygio konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytos konsoliduotosios ataskaitos.

3. Kitus žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų ir jų sudarymo tvarkos reikalavimus viešojo sektoriaus subjektams nustato finansų ministras.“

 

10 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

29 straipsnis. Metinių aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita;

2) aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos;

3) aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

2. Kitus aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų ir jų sudarymo tvarkos reikalavimus nustato finansų ministras.“

 

11 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

30 straipsnis. Ataskaitų rinkinių auditas

1. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – Valstybės kontrolė), savivaldybių kontrolieriai (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos), audito įmonės pagal Valstybės kontrolės įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Audito įstatymą ir kitus teisės aktus.

2. Valstybės kontrolė atlieka valstybinį auditą dėl šių metinių ataskaitų rinkinių:

1) valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

2) Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

3) Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

4) kitų valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, ataskaitų rinkinių;

5) nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Valstybės kontrolė ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos Vyriausybei ir ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 10 dienos Seimui pateikia valstybinio audito išvadas ir audito ataskaitas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų metinių ataskaitų rinkinių.“

 

12 straipsnis. 31 straipsnio 2 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas ir viešojo sektoriaus subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) teisės aktų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo finansų ministras.“

 

13 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

32 straipsnis. Ataskaitų rinkinių rengimas ir teikimas

1. Viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektai metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinius rengia ir teikia už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui finansų ministro nustatyta tvarka.

2. Metinių viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius rengia ir teikia už šių rinkinių parengimą atsakingi viešojo sektoriaus subjektai už aukštesniojo lygio konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui finansų ministro nustatyta tvarka ir (arba) kitoms teisės aktuose nurodytoms institucijoms juose nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos.

3. Už metinių ataskaitų, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, išskyrus valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį ir nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, parengimą atsakingi viešojo sektoriaus subjektai šiuos rinkinius teikia Valstybės kontrolei arba savivaldybių kontrolieriams ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos, o atsakingi už valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį ir nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, – ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 31 dienos.

4. Finansų ministerijai metinius ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai teikia pasibaigus finansiniams metams šiais terminais:

1) savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 20 dienos;

2) savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos;

3) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, Sveikatos apsaugos ministerija Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, viešojo sektoriaus subjektai, atsakingi už valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, metinių ataskaitų rinkinių parengimą, – ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos.

5. Finansų ministerija teikia Vyriausybei valstybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

6. Viešojo sektoriaus subjektai, atsakingi už valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, metinių ataskaitų rinkinių parengimą, teikia juos Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos.

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį ir Sveikatos apsaugos ministerija Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos.

8. Finansų ministerija teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos:

1) valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

2) nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį.

9. Vyriausybė, pritarusi šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nurodytų ataskaitų rinkiniams, teikia juos Seimui ne vėliau kaip iki spalio 10 dienos.“

 

14 straipsnis. 33 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį kartu su valstybinio audito išvada savo interneto svetainėje skelbia Finansų ministerija per 10 dienų nuo pritarimo jam Vyriausybėje.“

 

15 straipsnis. 35 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už konsoliduotųjų ataskaitų parengimą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

16 straipsnis. 36 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pagal šį įstatymą sudaromi 2013 metų ir vėlesnių metų metiniai nacionaliniai finansinių ataskaitų rinkiniai.“

 

17 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 7–10 punktus, taikomas 2013 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams.

2. Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 7–10 punktuose nurodyti subjektai rengia 2015 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinius, tačiau gali rengti 2013 metų ir 2014 metų ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________