LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 m. SPALIO 12 d. ĮSAKYMO Nr. 1V-329 „DĖL DOKUMENTŲ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAUTI PATEIKIMO IR LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO, KEITIMO, PANAIKINIMO, TAIP PAT ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA ARBA REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS SUTARTIS BUVO SUDARYTA ARBA VAIKAS BUVO ĮVAIKINTAS TAM, KAD UŽSIENIETIS GAUTŲ LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 1V-984

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašą, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 126-4509; 2013, Nr. 75-3790):

1.1. Įrašau 17.2 punkte vietoj žodžių „vizą arba kitos Šengeno valstybės išduotą“ žodį „arba“.

1.2. Įrašau 22.12.1 punkte vietoj žodžio „Bendrijoje“ žodį „Sąjungoje“.

1.3. Išdėstau 22.20.2 punktą taip:

22.20.2. kai užsienietis yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ir turi Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimupriimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės tarpininkavimo raštas, Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu, ir siunčiančios užsienietį Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės įmonės raštas, patvirtinantis teisėtą jo darbą Lietuvos Respublikoje;“.

1.4. Įrašau 22.22.2 punkte vietoj žodžių „jose“ žodžius „kiekvienoje visą darbo laiką“.

1.5. Papildau šiuo 1141 punktu:

1141. Pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą migracijos tarnybai užsienietis gali užpildyti ir perduoti elektroniniu būdu. Užsienietis, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema), užpildo pranešimą apie prarastą leidimą laikinai gyventi. Užpildytas pranešimas automatiškai išsiunčiamas leidimą laikinai gyventi išdavusiai migracijos tarnybai.“

1.6. Papildau šiuo 1142 punktu:

1142. Migracijos tarnyba, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavusi pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, nedelsdama įveda duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą Aprašo 169 punkte nustatyta tvarka ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu.“

1.7. Papildau šiuo 1143 punktu:

1143. Pranešimas apie leidimo laikinai gyventi praradimą, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pateiktas ne migracijos tarnybos darbo metu, automatiškai persiunčiamas Policijos elektroninių paslaugų sistemai. Įgaliotas policijos pareigūnas, gavęs tokį pranešimą, nedelsdamas įveda duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą Aprašo 169 punkte nustatyta tvarka ir per Policijos elektroninių paslaugų sistemą elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad prarastas leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu.“

1.8. Papildau šiuo 1144 punktu:

1144. Užsienietis, prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos, gali peržiūrėti pranešimo apie prarastą leidimą laikinai gyventi duomenis ir patikrinti šio pranešimo būseną.“

1.9. Išdėstau 169 punktą taip:

169. Duomenis apie Aprašo 160.5 punkte nurodyto leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įveda įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai Aprašo 112 ar 1141 punkte nustatyta tvarka gauna pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, arba teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, kai  Aprašo 1143 punkte nustatyta tvarka gauna tokį pranešimą. Duomenys apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įvedami nedelsiant, o jei to negalima padaryti, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie leidimo laikinai gyventi praradimą gavimo dienos. Aprašo 160.5 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jo negaliojimą įvedimo į sistemą dienos. Aprašo 112  punkte nurodytame pranešime apie leidimo laikinai gyventi praradimą įrašoma leidimo laikinai gyventi paskelbimo negaliojančiu sistemoje data.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.5–1.9 punktai  įsigalioja 2014 m. vasario 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

2013 m. lapkričio 25 d.