Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO Nr. 817 „DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. 1110

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797; 2008, Nr. 139-5512; 2010, Nr. 107-5521):

1. Išdėstyti 19.1 punktą taip:

19.1. asmens prašymą įregistruoti ūkį. Jame nurodomi registruojamo ūkio žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas, žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);“.

2. Išdėstyti 19.3 punktą taip:

19.3. jeigu ūkis paveldimas – notaro patvirtintų paveldėjimo dokumentų kopijas;“.

3. Pripažinti netekusiu galios 19.4 punktą.

4. Išdėstyti 20.3 punktą taip:

20.3. partnerių bendrai veiklai skirtų žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas, jeigu partneriai žemę skiria bendrai veiklai. Šie duomenys turi būti nurodyti asmens prašyme įregistruoti ūkį;“.

5. Papildyti 21punktu:

211. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose, 2 dalies 3 punkte ir 3 dalyje numatytus privalomus pateikti dokumentus ir duomenis registro tvarkymo įstaigos gauna tiesiogiai iš susijusių registrų.“

6. Išdėstyti 36 punktą taip:

36. Už ūkininko ūkio įregistravimą ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna