Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. 1109

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 113-5769; 2011, Nr. 8-352, Nr. 123-5823, Nr. 158-7469; 2012, Nr. 125-6279; 2013, Nr. 10-429):

1.1. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (elektroninio pašto adresas – LRVkanceliarija@lrv.lt) įstatymų ir kitų skelbiamų norminių teisės aktų projektų sąrašų interneto svetainių adresus.“

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše:

1.2.1. Išdėstyti 3 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ar Respublikos Prezidento kanceliarija gali neturėti atskirų interneto svetainių, tačiau Apraše nustatyta informacija turi būti pateikiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Respublikos Prezidento interneto svetainėse.“

1.2.2. Išdėstyti 18 punkto keturioliktąją pastraipą taip:

„Įstaigos interneto svetainės srityje „Ūkio subjektų priežiūra“ pateikiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kurią privalo skelbti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis subjektas. Jeigu įstaigai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas reikalavimas skelbti informaciją apie įstaigos prižiūrimus ūkio subjektus, tokia informacija turi būti skelbiama šiame punkte nurodytoje įstaigos interneto svetainės srityje.“

1.2.3. Išdėstyti 29 punktą taip:

29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje skelbia ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir savivaldybių tarybų sąrašą su nuorodomis į kiekvienos ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir savivaldybės tarybos teisės aktų projektų, esančių TAIS Projektų registravimo posistemyje, sąrašą. Jeigu dėl pateiktų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai ar kitos institucijos parengia pažymas ar kitus papildomus dokumentus, šie dokumentai taip pat skelbiami TAIS Projektų registravimo posistemyje.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas