LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. D1-875

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 47-1747) 3 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5403) 2 punktu,

tvirtinu Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                          Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. lapkričio 27 d.

įsakymu Nr. D1-875

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, pripažinimo procedūras, kompensacines priemones ir sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus pripažinimo apskundimų tvarką.

2. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, įgijusiems statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje.

3. Aukštojo mokslo diplomų, diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų trečiojoje šalyje, pripažinimą norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar užsiimti statybos inžinieriaus veikla Lietuvos Respublikoje atlieka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija).

4. Ministerijai pripažinus pareiškėjo statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmuo gali dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) (Žin., 2008, Nr. 47-1747), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545; 2011, Nr. 72-3476; 2012, Nr. 76-3921; 2013, Nr. 68-3415) vartojamas sąvokas.

 

II. STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT DIRBTI PAGAL STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESIJĄ

 

6. Trečiosios šalies pilietis, įgijęs statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantis dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau – Pareiškėjas), arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Ministerijai paraišką dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje, nurodytą Tvarkos aprašo priede. Kartu su paraiška Ministerijai pateikiami šie dokumentai (arba patvirtintos jų kopijos):

6.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

6.2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai;

6.3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

6.4. Studijų kokybės vertinimo centro išduota užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma;

6.5. darbo ir kitos su statybos inžinieriaus sritimi susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae);

6.6. dokumentai, patvirtinantys Pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);

6.7. dokumentai, susiję su statybos inžinieriaus kvalifikacijos kėlimu (jeigu jie yra);

6.8. kiti dokumentai, įrodantys jo kvalifikacinį pasirengimą;

6.9. įgaliojimas, jei paraišką teikia įgaliotas asmuo.

7. Trečiosios šalies išduotas formalios kvalifikacijos įrodymas laikomas formalios kvalifikacijos įrodymu, jei jo turėtojas turi trejų metų atitinkamos profesijos patirtį valstybės narės, kuri pripažino tą formalios kvalifikacijos įrodymą (pagal Direktyvos 2005/36/EB 2 straipsnio 2 dalies nuostatas) teritorijoje ir tą patirtį pripažįsta ta valstybė narė.

8. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 6.2, 6.3, 6.5–6.9 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

9. Pareiškėjo ar įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus nagrinėja Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.

10. Ministerija, gavusi Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens paraišką ir dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 6.1–6.9 punktuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos perduoda Komisijai.

11. Komisija patvirtina paraiškos gavimą per 20 darbo dienų nuo jos gavimo dienos ir praneša Pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą, susijusį su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu, ir nurodo ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą nuo Komisijos pranešimo gavimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu.

12. Ministerija turi teisę kreiptis į trečiosios šalies ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos institucijas (toliau – Institucijos) ir paprašyti papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais. Komisijos sekretorius Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu arba elektroniniu paštu (jei nurodytas paraiškoje) informuoja apie Ministerijos kreipimąsi per 3 darbo dienas nuo kreipimosi.

13. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo ir (arba) kitos institucijos pateikia Komisijai ir (arba) Ministerijai trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus ar informaciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Komisijos ar Ministerijos kreipimosi dienos. Šis laikas neįskaitomas į Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

14. Jeigu Ministerija per Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytą laiką iš kitos institucijos negauna atsakymo į užklausą dėl informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba gauna netikslų ar neišsamų atsakymą, ji turi teisę dar kartą kreiptis į tą instituciją. Institucija ministerijai atsakymą pateikia ne vėliau kaip per mėnesį nuo pakartotinio kreipimosi dienos. Šis laikas neįskaitomas į Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

15. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos sekretorius Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie numatomą Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio.

16. Komisija, išnagrinėjusi Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Ministerijai priimti vieną iš šių sprendimų:

16.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

16.2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo priežastis;

16.3. skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį, vadovaujantis Tvarkos aprašo III skyriaus nuostatomis.

17. Ministerija priima sprendimą nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu:

17.1. rengimo kurso, dėl kurio pareiškėjas pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė daugiau kaip vieneriais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

17.2. Pareiškėjo baigtas rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

17.3. Pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) per Tvarkos aprašo 12 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų ir (arba) papildomų profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti būtinų dokumentų ar jų vertimo;

17.4. Institucija Ministerijai nepateikia atsakymo į pakartotinę užklausą dėl papildomos informacijos, susijusios su Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, arba pateikia netikslų ir neišsamų atsakymą.

18. Ministerija motyvuotą sprendimą, nurodytą Tvarkos aprašo 16.1, 16.2 ar 16.3 punkte, priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

19. Ministerija apie priimtą sprendimą raštu informuoja Pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

20. Asmenys, kurių statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija pripažinta, dirbdami pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis tokių pat reikalavimų ir įsipareigojimų, nustatytų statybos inžinieriaus profesinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kaip ir Lietuvos Respublikoje statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją įgiję asmenys.

 

III. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

21. Jeigu Ministerija priima sprendimą skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę, ji turi pasiūlyti Pareiškėjui pasirinkti vieną iš jų:

21.1. profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

21.2. profesinio tinkamumo testą.

22. Jeigu dirbant pagal reglamentuojamą profesiją reikia gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisę, o konsultavimas ir (arba) pagalba Lietuvos Respublikos teisės klausimais yra esminis ir nuolatinis tos profesinės veiklos ypatumas arba reglamentuojama profesija susijusi su visuomenės sveikata ar sauga, Ministerija gali numatyti arba profesinės adaptacijos laikotarpį, arba profesinio tinkamumo testą.

23. Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

23.1. rengimo kurso, dėl kurio Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ne daugiau kaip vieneriais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje;

23.2. baigtas rengimo kursas apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko kreditų skaičiaus (jeigu jie yra), negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje.

24. Komisija, organizuodama kompensacinių priemonių vykdymą, privalo atsižvelgti į tai, kad Pareiškėjas savo kilmės šalyje yra kvalifikuotas specialistas.

25. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Komisija. Profesinio tinkamumo testai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jeigu yra bent vienas Pareiškėjas.

26. Komisija profesinio tinkamumo testui atlikti sudaro dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant statybos inžinieriaus rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti Pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme (-uose) ir (ar) jo priede su išklausytų disciplinų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra), ir teikia tvirtinti Ministerijai.

27. Profesinio tinkamumo testas apima statybos inžinieriaus rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Tvarkos aprašo 26 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje.

28. Jeigu Pareiškėjas pageidauja atlikti profesinio tinkamumo testą, Komisijos sekretorius raštu informuoja Pareiškėją nurodydamas:

28.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

28.2. profesinio tinkamumo testo atlikimo formą ir jo vertinimą;

28.3. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

28.4. kitą reikiamą su profesinio tinkamumo testo atlikimu susijusią informaciją.

29. Komisija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo atlikimo dienos apie testo įvertinimą raštu informuoti Ministeriją, kuri apie tai informuoja Pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

30. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, Pareiškėjas gali laikyti šį testą pakartotinai.

31. Profesinio tinkamumo testo atlikimo išlaidas Pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai pagal jos nustatytus įkainius.

32. Profesinės adaptacijos laikotarpį organizuojanti įstaiga (institucija, organizacija, įmonė), privalo atsižvelgti į tai, kad Pareiškėjas savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios atvyko, yra kvalifikuotas statybos inžinierius.

33. Profesinės adaptacijos laikotarpis neturi viršyti trejų metų.

34. Komisija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo profesinės adaptacijos laikotarpio baigimo dienos apie įvertinimą raštu informuoti Ministeriją, kuri apie tai informuoja Pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

35. Pareiškėjas, išlaikęs profesinio tinkamumo testą ar pasibaigus profesinės adaptacijos laikotarpiui, per 10 darbo dienų nuo įvertinimo gavimo pateikia Ministerijai paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti jo profesinę kvalifikaciją. Kiti dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 6.1–6.9 punktuose, teikiami tik pasikeitus juose pateiktai informacijai ar atsiradus papildomų duomenų.

36. Ministerija priima galutinį sprendimą, nurodytą Tvarkos aprašo 16.1 arba 16.2 punkte, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos pakartotinai įvertinti ir pripažinti profesinę kvalifikaciją gavimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Pareiškėjas, nesutinkantis su Ministerijos sprendimu ar jo nebuvimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

priedas

 

(Paraiškos dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją Lietuvos Respublikoje forma)

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

Paso/Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas/pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

Miestas/vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

(adresatas)

 

 

Paraiška

dėl STATYBOS INŽINIERIAUS profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint DIRBTI PAGAL STATYBOS INŽINIERIAUS profesiJĄ LIETUVOS Respublikoje

 

____________________________

(data)

____________________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją:

Prašau pakartotinai pripažinti mano statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją:

 

(kas reikalinga, pabraukti)

 

 

I. Duomenys apie išsilavinimą (Išvardinkite švietimo institucijas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi ir (ar) studijuota

Mokymosi ir (ar) studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 N –nuolatinė, I –ištęstinė.

 

 

II. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutiniuosius penkerius metus. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Jūsų profesinę patirtį ir trukmę)

 

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Institucijos (įstaigos) pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

IV. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

Miestas/vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SUTIKIMAS

 

Aš,  _________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir sutinku, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.), dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreiptųsi į trečiosios šalies ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos institucijas ir paprašytų papildomos informacijos, susijusios su mano turimos formalios kvalifikacijos įrodymais ar kitais dokumentais.

Sutinku, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

___________                                 _______________

(parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

pridedama*:

 

£[]

1.

Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£[]

2.

Pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai.

£[]

3.

Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

£[]

4.

Studijų kokybės vertinimo centro išduota užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma.

£[]

5.

Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra).

£[]

6.

Dokumentai, susiję su statybos inžinieriaus kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).

£[]

7.

Kiti dokumentai, įrodantys pareiškėjo kvalifikacinį pasirengimą (nurodyti).

------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 

 

£[]

8.

Įgaliojimas, jei paraišką pildo įgaliotas asmuo.

£[]

9.

Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

 

___________                                 _______________

(parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

___________________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Siunčiant paštu dokumentų kopijos turi būti patvirtintos nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos).

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu.

 

_________________