VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Bandymo su gyvūnais PROJEKTO SANTRAUKOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 25 d. Nr. B1-761

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 (Žin., 2012, Nr. 130-6595), 125 punktą ir siekdamas užtikrinti vienodą bandymo su gyvūnais projektų santraukų pateikimo tvarką:

1. T v i r t i n u pridedamą Bandymo su gyvūnais projekto santraukos formą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonės kartu su prašymu dėl leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą išdavimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai elektroniniu būdu turi pateikti lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą Bandymo su gyvūnais projekto santrauką, kurios forma patvirtinta šio įsakymo 1 punktu;

2.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vieną kartą per kalendorinius metus iki kiekvienų metų sausio 30 d. savo interneto svetainėje turi paskelbti bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonių pateiktas bandymo su gyvūnais projektų santraukas ir jų pakeitimus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

Direktorius pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                        Daiva Švelnienė

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2013 m. lapkričio 25 d.

įsakymu Nr. B1-761

 

(Bandymo su gyvūnais projekto santraukos formos pavyzdys)

 

BANDYMO SU GYVŪNAIS PROJEKTO SANTRAUKA /

NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE PROJECT FOR EXPERIMENTS ON ANIMALS

 

1. Projekto pavadinimas /

Project Title

 

2. Projekto trukmė /

Duration of the Project 

 

3. Reikšminiai žodžiai (ne daugiau kaip 5) /

Key words (maximum 5)

 

4. Projekto tikslas (-ai) /

Purpose of the Project

 

TAIP/ YES

NE / NO

4.1. Fundamentaliųjų mokslinių tyrimų tikslai /

Purpose related to basic research

 

 

4.2. Aiškinamųjų ar taikomųjų mokslinių tyrimų tikslai /

Purpose related to translational and applied research

 

 

4.3. Vaistų, maisto, pašarų ir kitų medžiagų ar produktų kūrimo, gamybos, kokybės, veiksmingumo ir saugumo tikrinimo tikslai siekiant išvengti žmonių ir gyvūnų ligų ar sveikatos sutrikimų atsiradimo, augalų ligų arba kitų anomalijų atsiradimo ar jų poveikio, užtikrinti ligų prevenciją, diagnozavimą ar gydymą, įvertinti, nustatyti, kontroliuoti ar pakeisti žmonių, gyvūnų arba augalų fiziologinę būklę ar gerinti gyvūnų gerovę /

Purposes related to the control of pharmaceuticals products, food, feed or other materials or the development, production, quality, efficiency and safety of products seeking to prevent human or animal diseases or their health disorders, plant diseases or other abnormalities or their impacts to esure the prevention of diseases, their diagnosis or treatment, to assess, identify, control or change the physiological condition of humans, animals or plants or improve the animal welfare.

 

 

4.4. Gamtinės aplinkos, reikalingos žmonių ar gyvūnų sveikatai ar gerovei, apsaugos tikslai /

Purposes related to the protection of natural environment in the interests of health or welfare of human beings or animals

 

 

4.5. Mokslinių tyrimų tikslai siekiant atitinkamos rūšies išsaugojimo /

Puposes of scientific reasearch seeking the preservation of a certain species

 

 

4.6. Aukštojo mokslo ar mokymo tikslai siekiant įgyti ar pagilinti profesines žinias, kelti kvalifikaciją /

Puposes related to higher education or training aimed at gaining or deepening professional knowledge or improving qualifications

 

 

4.7. Kriminalinių tyrimų tikslai /

Purposes related to forensic investigations

 

 

4.8. Tam tikros būklės genetiškai modifikuotų gyvūnų, nenaudojamų kitose procedūrose, linijos sukūrimo ir išlaikymo tikslai /

Purposes related to the development and maintenance of a colony of genetically altered animals of a certain condition not used in other procedures

 

 

5. Projekto tikslų aprašymas /

Description of the objectives of the Project

 

 

 

6. Numatoma projekto nauda (t. y. kokia numatoma nauda atlikus projektą mokslui, gyvūnams ir (ar) žmonėms) /

Potential benefits likely to derive from the Project (i. e. how science could be advanced or humans or animals could benefit from the project)

 

 

 

7. Projekte numatomos naudoti gyvūnų rūšys ir preliminarus gyvūnų kiekis (vnt.) /

Expected species and approximate numbers of animals to be used in the Project (in numbers)

 

 

 

8. Numatomas poveikis gyvūnui (-ams) atsižvelgiant į planuojamas bandymo su gyvūnais procedūras (t. y. kokį galimą skausmą ar kančias galimai patirs gyvūnas ir koks numatomas bandymo su gyvūnais procedūrų užbaigimo būdas) /

The expected effects on an animal(s) in the context of the projected procedures of experiments on animals (i. e. expected level of severity of pain or suffering to be likely experienced by an animal and what is the expected way of finalising the procedures of experiments on animals)

 

 

 

9. Projekto vertinimas atgaline data (jeigu reikalingas vertinimas atgaline data, nurodyti, iki kada jis turi būti atliktas) /

Retrospective assesment of the project (if the retrospective assesment is needed the deadline has to be  specified)

 

 

 

10. Reikalavimų mažinti bandomųjų gyvūnų skaičių bandymo su gyvūnais procedūroms, gerinti bandomųjų gyvūnų naudojimo sąlygas ir taikyti metodus, leidžiančius pakeisti bandomųjų gyvūnų naudojimą bandymo su gyvūnais procedūroms alternatyviais metodais, įgyvendinimas /

Implementation of the requirements for the reduction of the number of animals used in procedures of experiments on animals, refinement of conditions under which animals are used for the procedures and application of methods, which enable the replacement of the use of animals in the procedures by alternative methods

 

 

 

10.1. Gyvų bandomųjų gyvūnų naudojimo ir alternatyvių metodų nenaudojimo reikalavimo taikymo pagrindimas / 

Justification for using live animals and for not using alternative methods

 

 

 

10.2. Bandomųjų gyvūnų skaičiaus mažinimo reikalavimo taikymo pagrindimas /

Justification of the reduction of the number of animals

 

 

 

10.3. Bandomųjų gyvūnų naudojimo sąlygų gerinimo reikalavimo taikymo pagrindimas /

Justification of the refinement of conditions under which animals are used

 

 

 

 

_________________