LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 6 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 26 d. Nr. XII-620

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 81-4219, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525,  Nr. 145-7429; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 72-3472 , Nr. 155-7354; 2012, Nr. 136-6958, Nr. 154-7935;  2013, Nr. 76-3826, Nr. 79-3981)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 43 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43) socialinės pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, teikimas ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimas nurodytame įstatyme nustatytose savivaldybėse;“.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 9 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, ir piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams nurodytame įstatyme nustatytose savivaldybėse, skaičiavimas ir mokėjimas;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Šio įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________