LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 2, 14, 26, 105, 106, 107, 113 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 19 d. Nr. XII-602

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220; 2009, Nr. 153-6896; 2011, Nr. 163-7766; 2012, Nr. 6-185, Nr. 76-3972)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Baudų už administracinius teisės pažeidimus administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų, susijusių su nutarimų skirti baudas už administracinius teisės pažeidimus vykdymu, įgyvendinimas atliekant šių baudų apskaitą, įskaitymą, sumokėjimo atidėjimą ar išdėstymą ir priverstinio išieškojimo inicijavimą, ir priverstinio išieškojimo priežiūrą Administracinių teisės pažeidimų kodekso, šio Įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Buvusias 2 straipsnio 4–32 dalis laikyti atitinkamai 5–33 dalimis.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio papildymas 7 dalimi

Papildyti 14 straipsnį 7 dalimi:

7. Už administracinius teisės pažeidimus Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų administravimui ir išieškojimui tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 105 straipsnio 3 dalis, 106 straipsnio 2 dalis, 107 straipsnio 6 dalis, 113 straipsnio 2 ir 5 dalys ir mutatis mutandis yra taikytini šio Įstatymo 26 straipsnis (išskyrus 1 dalies 9 punktą), 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1 ir 5 dalys, 88 straipsnio 1, 2 ir 7 dalys, 108–112 straipsniai, 113 straipsnio 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems paskirtos baudos už administracinius teisės pažeidimus, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies papildymas 12 punktu

Papildyti 26 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

12) šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka administruoja baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 105 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 105 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Teisę priverstinai išieškoti laiku nesumokėtą baudą už administracinį teisės pažeidimą mokesčių administratorius įgyja kitą dieną po to, kai pasibaigia Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsnyje numatytas baudos sumokėjimo terminas. Tuo atveju, kai baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimas buvo atidėtas ar išdėstytas šio Įstatymo ar Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, teisę priverstinai išieškoti laiku nesumokėtą baudą už administracinį teisės pažeidimą mokesčių administratorius įgyja kitą dieną po to, kai nutraukiama mokestinės paskolos sutartis arba pasibaigia baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo, atidėjimo ar išdėstymo terminas.“

2. Buvusią 105 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

5 straipsnis. 106 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 106 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka priimtus nutarimus skirti baudas priverstine tvarka iš asmens turto ir (ar) lėšų (įskaitant pinigines lėšas asmens sąskaitose, esančiose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose) vykdo antstoliai pagal mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Jeigu antstolis, vykdydamas priverstinį baudos už administracinį teisės pažeidimą išieškojimą, per vienerius metus nuo mokesčių administratoriaus sprendimo dėl priverstinio baudos išieškojimo pateikimo jam neranda asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda, antstolis mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas, grąžina mokesčių administratoriui.“

2. Buvusias 106 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

 

6 straipsnis. 107 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 107 straipsnį 6 dalimi:

6. Baudų už administracinius teisės pažeidimus priverstinio išieškojimo senaties terminas nustatytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse.“

 

7 straipsnis. 113 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 113 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

113 straipsnis. Beviltiška mokestinė nepriemoka ir baudos pripažinimas beviltiška

1. Jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, beviltiška gali būti pripažįstama ta mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu požiūriu, kai:

1) nerasta mokesčių mokėtojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus);

2) priverstinio išieškojimo išlaidos didesnės už mokestinę nepriemoką;

3) netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, kadangi sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalusis, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama. Šis nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindas taikomas tik mokesčių mokėtojams, kurie yra fiziniai asmenys, arba kai individualių (personalinių) įmonių savininkų ar ūkinių bendrijų narių sunki ekonominė (socialinė) padėtis.

2. Jeigu vykdant priverstinį išieškojimą nerandama asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda už administracinį teisės pažeidimą, neišieškota bauda ar jos dalis pripažįstama beviltiška, kai antstolis mokesčių administratoriui grąžina mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas.

3. Mokestinei nepriemokai, pripažintai beviltiška šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais, ir neišieškotai baudai už administracinį teisės pažeidimą ar jos daliai, pripažintai beviltiška šio straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais, neteikiama priverstinio išieškojimo pirmenybė ir į jas neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas. Nustačius, kad yra galimybė ir tikslinga šioje dalyje nurodytas mokestinę nepriemoką ir neišieškotą baudą ar jos dalį priverstinai išieškoti, jos išieškomos.

4. Mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, beviltiškų mokestinių nepriemokų revizavimo bei apskaitos tvarką ir mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodiką nustato centrinis mokesčių administratorius, suderinęs su finansų ministru.

5. Nesumokėta bauda ar jos dalis pakartotinai gali būti perduota antstoliui priverstinai išieškoti netaikant 6 mėnesių baudos perdavimo priverstinai išieškoti termino, kai pasikeičia baudos pripažinimo beviltiška sąlygos – atsiranda turto ar pajamų, iš kurių gali būti vykdomas išieškojimas.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, administravimas ir išieškojimas vykdomas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ