LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. V-1021

Vilnius

 

 

Pakeičiu Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2009, Nr. 24-949, Nr. 58-2276, Nr. 159-7234; 2010, Nr. 72-3665, Nr. 109-5605; 2011, Nr. 68-3252, Nr. 162-7701):

1. Išdėstau 25.2 punktą taip:

25.2. TLK apskaičiuotą lėšų sumą (balais) už prisirašiusius gyventojus proporcingai paskirsto pagal slaugos paslaugų namuose preliminarų gavėjų skaičių, nustatytą vadovaujantis 25.1 punktu;“.

2. Išdėstau 26.1 punktą taip:

26.1. ASPĮ iki mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos pateikia TLK ataskaitą, kurioje nurodo, kokiam slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiui buvo teikiamos slaugos paslaugos namuose;“.

3. Išdėstau 26. 2 punktą taip:

26.2. TLK preliminarią mokėjimo sumą, nustatytą pagal 25.2 punkte, padaugina iš faktinio gavėjų skaičiaus, nustatyto pagal 26.1 punktą;“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS