LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VALDYBA

 

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 15 D. NUTARIMO NR. VN-20 ,,DĖL LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. VN – 46

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų 4.20.1 p., Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba  n u t a r i a:

 

Pakeisti Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatus, patvirtintus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. VN-20 ,,Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“:

1. 5 punkte vietoj žodžių ,,šešias savaites“ įrašyti žodžius ,,keturias savaites“;

2. Išbraukti 23 punkte 5 sakinį (nuostatai pridedami).

 

 

 

 

 

 

 

Prezidentas                                                                                                               Ričardas Malinauskas