LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 12, 62 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 7 d. Nr. XII-579

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 137-5383; 2011, Nr. 91-4327, Nr. 153-7200; 2012, Nr. 132-6650)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įgyvendina Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 nuostatas, kiek tai susiję su šio Įstatymo 69 straipsnio reguliavimo dalyku;“.

2. Papildyti 12 straipsnio 5 dalį 5 punktu:

5) įgyvendina Reglamentą (ES) Nr. 611/2013.“

 

2 straipsnis. 62 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti pranešimai teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 611/2013.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 2 priedo papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 2 priedą 13 punktu:

13. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL 2004 L 364, p. 1).“

2. Buvusius Įstatymo 2 priedo 13 ir 14 punktus laikyti atitinkamai 14 ir 15 punktais.

3. Papildyti Įstatymo 2 priedą 16 punktu:

16. 2013 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 611/2013 dėl priemonių, kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių taikomos pranešimams apie asmens duomenų saugumo pažeidimus (OL 2013 L 173, p. 2).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________