LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. D1-254 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. D1-811

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-254 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 40-1964), 21 punktą ir išdėstau jį taip:

21. Administratorius paslaugos gavėjui už suteiktą paslaugą apskaičiuoja mokestį už laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis, negu leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai teikiant tokio pobūdžio nuolatines ir (ar) ilgalaikes paslaugas (toliau – ataskaitinis laikotarpis).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis