LIETUVOS RESPUBLIKOS

REKLAMOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 7 d. Nr. XII-577

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2011, Nr. 123-5814; 2013, Nr. 57-2854)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Draudžiama nurodyti energinius gėrimus kaip rėmėjų gaminius ar kitaip juos reklamuoti:

1) ugdymo įstaigose, kurias lanko jaunesni kaip 18 metų asmenys;

2) koncertų, sporto, labdaros ir (ar) paramos bei kitų renginių, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, vietose ir jų reklamoje;

3) teatro spektaklių, kino filmų ir videofilmų, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, demonstravimo vietose ir jų reklamoje;

4) visuomenės informavimo priemonėse, skirtose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje;

5) akcijose, konkursuose, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje.“

2. Papildyti 14 straipsnį 7 dalimi:

7. Energinių gėrimų reklamoje privalo būti įrašyti žodžiai „nevartoti su alkoholiniais gėrimais“.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 dalį ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ