Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 25 d. Nr. D1-792

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.8 punktu ir Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-393 (Žin., 2009, Nr. 83-3476):

1. Skelbiu valstybės saugomais gamtos paveldo objektais:

1.1. geologinius objektus – Daumantų atodangą, Rokų atodangą;

1.2. botaninius objektus – Drevėtą pušį (Grūdos dravę), Ilzenbergo dvaro ąžuolą, Kybarčių ąžuolą, Meškėnų liepą.

2. Tvirtinu pridedamus valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus*:

2.1. Daumantų atodangos;

2.2. Rokų atodangos;

2.3. Drevėtos pušies (Grūdos dravės);

2.4. Ilzenbergo dvaro ąžuolo;

2.5. Kybarčių ąžuolo;

2.6. Meškėnų liepos.

3. Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2010, Nr. 95-4984), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

4. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

4.1. skelbti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www.vstt.lt);

4.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus atitinkamoms savivaldybių administracijoms, regionų aplinkos apsaugos departamentams ir agentūroms, valstybinių parkų direkcijoms, žemės ar miško savininkams, valdytojams ar naudotojams.

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

__________________

* Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planai skelbiami „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-792

redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

1. Jurakalnio griovos atodanga ir atragis

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (612 kv., 1 skl.) teritorija, Daubiškių k., Rimšių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

2. Papilės atodanga*

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (640 kv., 1 skl.) teritorija, Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

3. Purvių atodanga

atodangos

Akmenės r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Ventos g-jos (502 kv., 40, 43, 45 skl.) teritorija, Viliošių k.

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

4. Raudonskardžio atodanga

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (640 kv., 4, 5 skl.) teritorija, Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

5. Alovės atodanga*

atodangos

Alytaus r. sav.

Alovės sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (20 kv., 4 skl.; 47 kv., 21-23 skl.) teritorija, Kaniūkų k.

 

6. Didysis Dzūkijos akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Dainavos g-jos (512 kv., 12 skl.) teritorija, Vangelonių k.

 

7. Dūdiškių akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav.

Butrimonių sen.

Alytaus miškų urėdijos Pivašiūnų g-jos (177 kv., 8 skl.) teritorija, Dūdiškių k.

 

8. Nemunaičio atodangos*

atodangos

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas

 

9. Raudonasis akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (44 kv., 15 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

10. Abromiškio atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (556 kv., 38 skl.) teritorija

Anykščių regioninis parkas

11. Akmuo Puntukas*

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdija, Anykščių g-ja, Anykščių šilelis, Dvaronių k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

12. Akmuo Puntuko Brolis*

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (302 kv., 21 skl.) teritorija, Penionių miškas, Šeimyniškių k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

13. Barboros akmuo*

rieduliai

Anykščių r. sav.

Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (98 kv., 17 skl.) teritorija

 

14. Daumantų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (1290 kv., 98-101, 104 skl.) teritorija, Daumantų k.

Anykščių regioninis parkas

15. Pavarių akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (59 kv., 10 skl.) teritorija, Pavarių miškas, Pavarių II k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

16. Šlavės atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (407 kv., 8 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

17. Variaus atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (382 kv., 12, 13 skl.) teritorija, Pavarių II k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

18. Vetygalos atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (468 kv., 26,

27 skl.) teritorija, Vetygalos k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

19. Vildžiūnų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Kurklių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (183 kv., 15,

19 skl.) teritorija, Pavirinčių miškas, Šližių k.

Anykščių regioninis parkas, Virintos kraštovaizdžio draustinis

20. Siponių atodanga*

atodangos

Birštono sav.

Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3, 6 skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

21. Škėvonių atodanga*

atodangos

Birštono sav.

Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 44-47, 49 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

22. Ievos duobė

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdija, Biržų g-ja, Kaunelių vs.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

23. Jaronio duobė*

smegduobės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Kirdonių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

24. Karvės Ola*

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (682 kv., 9 skl.) teritorija, Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

25. Lapės Ola

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

26. Tabokinės atodanga*

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 31 skl.; 408 kv., 3 skl.) teritorija, Tabokinės k.

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

27. Velniapilio uola*

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (640 kv., 5 skl.) teritorija

 

28. Snaigupėlės atodanga*

atodangos

Druskininkų sav.

Leipalingio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 22 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

29. Velnio akmuo*

rieduliai

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

30. Ausiutiškių konglomeratas

konglomeratai

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (40 kv., 13 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinis

31. Bražuolės akmuo

rieduliai

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (66 kv., 10 skl.) teritorija, Joteliūnų kaimas, Bražuolės upės vaga

Neries regioninis parkas, Bražuolės botaninis draustinis

32. Bražuolės tufų atodanga

atodangos

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (68 kv., 15 skl.;

823 kv., 59 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Bražuolės botaninis draustinis

33. Akmuo Gaidelis*

rieduliai

Jonavos r. sav.

Užusalių sen.

Neries upė ties Krėslynų k.

 

34. Akmuo Valiūnas

rieduliai

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (530 kv., 7 skl.) teritorija, Batėgalos k.

 

35. Mykoliškių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių k.

 

36. Žinėnų atodanga

atodangos

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (535 kv., 15, 18 skl.) teritorija, Mažųjų Žinėnų k.

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

37. Švėtės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (17 kv., 5 skl.) teritorija, Švedlaukio k.

Žagarės regioninis parkas, Švėtės botaninis draustinis

38. Tyrelio akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Mikaičių g-jos (69 kv., 14 skl.) teritorija

Žagarės regioninis parkas, Mūšos tyrelio telmologinis draustinis

39. Žagarės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

40. Dovainonių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (373, 374 kv.) teritorija

Kauno marių regioninis parkas

41. Gastilionių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

42. Kovaičių akmenys (2)

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

43. Lašinių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (378 kv.,

2 skl.) teritorija, Strėvos miškas, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

44. Lašinių konglomeratų atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (378 kv.,

2 skl.) teritorija, Strėvos miškas, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

45. Strėvos atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (377 kv.,

4 skl.) teritorija, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

46. Totoriškių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

47. Adomo Mickevičiaus akmuo

rieduliai

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (48 kv., 14 skl.) teritorija, Žaliakalnis,

Adomo Mickevičiaus slėnis

 

48. Rokų atodanga

atodangos

Kauno m. sav.

Panemunės sen.

Rokai

 

49. Kalniškių konglomeratų atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas, Žiegždrių k.

Kauno marių regioninis parkas

50. Karalgirio akmuo

rieduliai

Kauno r. sav.

Babtų sen.

Karalgirio k.

 

51. Stavidvario atodanga*

atodangos

Kauno r. sav.

Lapių sen.

Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 21, 23, 24,

31 skl.) teritorija, Stavidvario k., Andruškonių k.

 

52. Žiegždrių atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 1–2 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas, Žiegždrių k., Laumėnų k.

Kauno marių regioninis parkas

53. Akmenų ruožas Velniakelis

riedulynai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (503 kv., 1, 10-12, 19-20 skl.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

54. Kriaučiaus akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav.

Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

55. Oreliškės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav.

Vaiguvos sen.

Galinių k.

 

56. Pašimšės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k.

 

57. Tučkinės akmenų ruožas

riedulynai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (31, 32, 33 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

58. Pilsupių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 6 skl.) teritorija, Pilsupių k.

 

59. Siponių Ožakmenis

rieduliai

Kėdainių r. sav.

Dotnuvos sen.

Siponių k.

 

60. Vosbučių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Vosbučių k., Guptilčių k.

Kėdainių rajono savivaldybės Vosbučių botaninis-zoologinis draustinis

61. Akmuo Baravykas

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (19 kv.) teritorija, Dumpių miškas

 

62. Lapiškės akmuo*

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Vėžaičių sen.

Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių g-jos (893 kv., 13 skl.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

63. Olandų kepurės skardis

atodangos

Klaipėdos r. sav.

Kretingalės sen.

Kretingos miškų urėdijos Klaipėdos g-jos (1 kv., 6-7, 12-14 skl.; 2 kv., 1, 3-5, 17 skl.) teritorija, Kukuliškių miškas

Pajūrio regioninis parkas, Olandų kepurės

kraštovaizdžio draustinis

64. Akmuo Būdelė*

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

65. Akmuo Daubos kūlis*

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (511 kv., 10 skl.) teritorija, Naujosios Įpilties k.

 

66. Akmuo Laumės Lova

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

67. Pelėkių akmuo*

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Laukžemės k.

 

68. Sakuočių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav.

Kartenos sen.

Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (760 kv., 14 skl.) teritorija, Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

69. Stirniškių atodanga*

atodangos

Kupiškio r. sav.

Subačiaus sen.

Stirniškių k.

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

70. Geidžių akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Tirkšlių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Ruzgų g-jos (165 kv., 10 skl.) teritorija, Geidžių k.

 

71. Juodasis akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 2 skl.) teritorija, Žibikų miškas, Žibikų k.

Ventos regioninis parkas

72. Skleipių akmuo

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Skleipių k.

Ventos regioninis parkas, Virvytės kraštovaizdžio draustinis

73. Akmuo Valiulis

rieduliai

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 3 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

74. Jurkiškio akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (1124 kv., 12 skl.) teritorija, Jurkiškio up.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

75. Kreiviškių akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Luokesos sen.

Kreiviškių k.

 

76. Lakajos akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Inturkės sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos g-jos (145 kv., 4 skl.) teritorija, Juodenėnų miškas

Labanoro regioninis parkas

77. Mindučių akmuo*

rieduliai

Molėtų r. sav.

Čiulėnų sen.

Mindučių k.

 

78. Marių mergelio atodanga*

atodangos

Neringos sav.

Nidos sen.

Nidos g-jos (241 kv., 4 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

79. Bulotiškio akmuo

rieduliai

Pakruojo r. sav.

Žeimelio sen.

Pakruojo miškų urėdijos Žeimelio g-jos (21 kv., 5 skl.) teritorija, Bulotiškio miškas

 

80. Kundročių akmuo*

rieduliai

Pakruojo r. sav.

Pakruojo sen.

Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo g-jos (345 kv., 2 skl.) teritorija, Kundročių k.

 

81. Raudonpamūšio atodanga*

atodangos

Pakruojo r. sav.

Guostagalio sen.

Raudonpamūšio k.

 

82. Akmenys Mukolas ir Mukoliukas

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Smilgių sen.

Panevėžio miškų urėdijos Gustonių g-jos (5 kv., 2 skl.) teritorija

 

83. Akmuo Rapolas*

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (87 kv., 25 skl.) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upė

Krekenavos regioninis parkas, Linkavos hidrografinis draustinis

84. Akmuo Velnio Pėda

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Upytės sen.

Ėriškių k.

 

85. Banionių akmuo*

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Kliuokmaniškio k.

 

86. Barklainių Didysis akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Upytės g-jos (481 kv., 19 skl.) teritorija, Barklainių I k.

 

87. Naujamiesčio akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio k.

 

88. Nauradų akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Nauradų k.

 

89. Užkalnių akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Karvelių k.

 

90. Petraičių akmuo*

rieduliai

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

buv. Petraičių vs.

 

91. Skalių kalno atodanga*

atodangos

Pasvalio r. sav.

Joniškėlio sen.

Stipinų k.

Pasvalio rajono savivaldybės Mūšos slėnio botaninis draustinis

92. Akmuo Dievo Stalas*

rieduliai

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (8 kv., 9 skl.) teritorija, Keturakių miškas

 

93. Akmuo Galąstuvas

rieduliai

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (8 kv., 5 skl.) teritorija

 

94. Dyburių atodanga

atodangos

Plungės r. sav.

Šateikių sen.

Telšių miškų urėdijos Šateikių g-jos (37 kv., 41 skl.) teritorija, Dyburių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos gamtinis rezervatas

95. Ubagų kalno akmuo

rieduliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

96. Atodanga Ožkų Pečius*

atodangos

Prienų r. sav.

Jiezno sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (335 kv., 4 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Verknės kraštovaizdžio draustinis

97. Balbieriškio atodanga*

atodangos

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (456 kv.,

11-14 skl.) teritorija, Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

98. Šiauliškių akmuo*

rieduliai

Prienų r. sav.

Ašmintos sen.

Prienų miškų urėdijos Meškapievio g-jos (2 kv., 12 skl.) teritorija, Mačiūnų miškas

 

99. Velnio akmuo*

rieduliai

Radviliškio r. sav.

Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (56 kv., 12 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

100. Akmenės akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Akmenės k.

Tytuvėnų regioninis parkas

101. Dubenuotas akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos g-jos (924 kv., 22 skl.) teritorija

Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

102. Lelyko atodangos

atodangos

Raseinių r. sav.

Betygalos sen.

Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (421 kv.,

15 skl.) teritorija, Betygalos mstl.

Dubysos regioninis parkas, Betygalos kraštovaizdžio draustinis

103. Pakalniškių akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Pakalniškių k.

 

104. Pašešuvio tufų atodanga

atodangos

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (225 kv.,

1 skl.) teritorija, Pašešuvio k.

Dubysos regioninis parkas, Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis

105. Rinkšelių akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Rinkšelių k.

Tytuvėnų regioninis parkas

106. Skirtino akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (214 kv., 11 skl.) teritorija, Skirtino up. slėnis

 

107. Ožakmenis*

rieduliai

Rokiškio r. sav.

Rokiškio sen.

Rokiškio miškų urėdijos Vyžuonos g-jos (70 kv., 18 skl.) teritorija, Ignotiškio miškas

 

108. Akmuo Stabo kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Krakių k.

 

109. Akmuo Šilalės kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (407 kv., 5 skl.) teritorija

Salantų regioninis parkas, Erlos geomorfologinis draustinis

110. Kulalių skaldyklos akmenynas

riedulynai

Skuodo r. sav.

Notėnų sen.

Kulalių k.

Salantų regioninis parkas, Šauklių kraštovaizdžio draustinis

111. Mosėdžio akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Baksčių k.

Salantų regioninis parkas

112. Puokės akmuo*

rieduliai

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Puokės k.

 

113. Šauklių akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Šauklių k.

Salantų regioninis parkas

114. Akmuo Mokas

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (66 kv., 11 skl.) teritorija

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

115. Cegelnios akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (462 kv., 9 skl.) teritorija, Karalinos k.

 

116. Dailidžių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos, Poškonių g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Stalgonių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

117. Kaniūkų akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Kaniūkų k.

 

118. Rėžių akmuo*

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Butrimonių sen.

Rėžių k.

 

119. Rimašių akmenynas

riedulynai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos teritorija, Grybiškių k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

120. Stakų konglomeratų luistai

konglomeratai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas, Stakų k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Stakų kraštovaizdžio draustinis

121. Šaltinių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (647 kv., 1 skl.) teritorija, Šaltinių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

122. Laumės akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (81 kv., 22 skl.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

123. Martyno akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (10 kv., 53 skl.) teritorija, Skaistgirio miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Šilkalnių geomorfologinis draustinis

124. Urkuvėnų akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (81 kv., 16 skl.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

125. Didysis Keberkščių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (307 kv., 13 skl.) teritorija, Keberkščių k.

 

126. Didžiųjų Vankių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Didžiųjų Vankių k.

Varnių regioninis parkas

127. Drobūkščių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Traksėdžio sen.

Drobūkščių k.

 

128. Gervuogynės akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Šilalės kaimiškoji sen.

Tauragės miškų urėdijos Obelyno g-jos (406 kv., 16 skl.) teritorija, Kiaukų k., Akmenos upės vaga

 

129. Gudirvių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Gudirvių k.

 

130. Gūvainių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Traksėdžio sen.

Gūvainių k.

 

131. Ilgočio akmenys (2)*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (4 kv., 26 skl.) teritorija, Pailgočio k., Ilgočio up. vaga

 

132. Kunigiškių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Kunigiškių k.

 

133. Lileikėnų akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Lileikėnų k.

 

134. Pabremenio akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Pabremenio k.

 

135. Pakoplyčio akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Tauragės miškų urėdijos Obelyno g-jos (407 kv., 8 skl.) teritorija, Pakoplyčio k., Akmenos upės vaga

 

136. Rauško akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Kaltinėnų sen.

Prienų k., aukščiausia automagistralės Klaipėda–Kaunas vieta

 

137. Čiobiškio urvas

olos

Širvintų r. sav.

Čiobiškio sen.

Ukmergės miškų urėdijos Čiobiškio g-jos (692 kv., 77, 91 skl.) teritorija, Čiobiškio miškas, Stepanavos k.

 

138.
Dūdų akmenys*

rieduliai

Širvintų r. sav.

Gelvonų sen.

Kangedų k.

 

139. Janavo akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Strūnaičių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Modžiūnų g-jos (536 kv., 21 skl.) teritorija, Janavo miškas

 

140. Ožkos akmuo*

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 29 skl.) teritorija, Baranavos miškas

Labanoro regioninis parkas

141. Šakalių akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Šakalių k.

 

142. Akmuo Milžinas

rieduliai

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Tamošaičių k.

Pagramančio regioninis parkas

143. Didysis Jomantų akmuo*

rieduliai

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (25 kv., 29 skl.) teritorija, Jomantų miškas

Varnių regioninis parkas

144. Nikronių akmuo*

rieduliai

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (60 kv., 11 skl.) teritorija, Babrauninkų miškas

Aukštadvario regioninis parkas

145. Akmenys Mokas ir Moko sūnus*

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 12 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

146. Juozapavos akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Veprių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Gelvonų g-jos (8 kv., 3 skl.) teritorija, Juozapavos vs.

 

147. Šaltupės akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 2 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

148. Akmenys Mokas ir Mokiukas*

rieduliai

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (300 kv., 59 skl.) teritorija, Šeimaties k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

149. Šeimyniškių atodanga ir konglomerato uola

atodangos

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Šeimyniškių k.

 

150. Utenio akmuo

rieduliai

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Viskėnų k.

 

151. Vosgėlių akmuo*

rieduliai

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Utenos miškų urėdijos Utenos g-jos (543 kv., 22 skl.) teritorija, Vosgėlių k.

 

152. Akmenys (2) su Jaučio Pėda

rieduliai

Varėnos r. sav.

Valkininkų sen.

Valkininkų miškų urėdijos Šalčios g-jos (939 kv., 44 skl.) teritorija, Kuršių k.

 

153. Akmuo Kiškio Bažnyčia

rieduliai

Varėnos r. sav.

Varėnos sen.

Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių g-jos (71 kv., 36 skl.) teritorija, Šilaičio miškas

 

154. Liškiavos atodanga

atodangos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (82 kv., 6 skl.) teritorija, Liškiavos k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

155. Vištyčio akmuo*

rieduliai

Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio mstl.

Vištyčio regioninis parkas

156. Plikakalnio atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Vingio g-jos (9 kv., 13, 21-23 skl.) teritorija

Karoliniškių valstybinis kraštovaizdžio draustinis

157. Pučkorių atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Pavilnių g-jos (21 kv., 8, 16-18, 35 skl.) teritorija

Pavilnių regioninis parkas, Pučkorių kraštovaizdžio draustinis

158. Airėnų konglomeratas

konglomeratai

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos teritorija (309 kv., 15 skl.), Airėnų I k.

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis, Neries upė

159. Karmazinų atodanga

atodangos

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (312 kv., 19 skl.) teritorija, Karmazinų k.

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

160. Skališkių uola*

atodangos

Vilniaus r. sav.

Nemenčinės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės g-jos (25 kv., 34, 35 skl.) teritorija

 

161. Akmuo Raganos Sostas

rieduliai

Zarasų r. sav.

Turmanto sen.

Lapeliškių k.

 

162. Lygumų akmuo*

rieduliai

Zarasų r. sav.

Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Zarasų g-jos (8 kv., 11 skl.) teritorija, Lygumų miškas

 

163. Napoleono akmuo

rieduliai

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (48 kv., 32 skl.) teritorija, Salako miškas

 

164. Šavašos akmuo su Pėda

rieduliai

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (58 kv., 15 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

165. Druskelės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (371 kv., 4 skl.) teritorija, Norūnų miškas, Balkasodžio k.

 

166. Nemunaičio mineralinė versmė*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Lankų k.

 

167. Kavarsko tufų šaltinis

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Kavarsko m.

 

168. Šaltinis Karalienės liūnas

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (310 kv., 1,

4-6 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

169. Smardonės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Pabiržės mstl., Likėnų parkas

Biržų regioninis parkas

170. Švedpolio šaltinis

šaltiniai, versmės

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (17 kv., 1 skl.) teritorija, Švedlaukio k.

Žagarės regioninis parkas

171. Darsūniškio mineralinis šaltinis Liutika

šaltiniai, versmės

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Darsūniškio k.

 

172. Vyžupio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Kalvarijos sav.

Kalvarijos sen.

Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos g-jos (427 kv.,

27 skl.) teritorija, Tabarų k.

 

173. Svilės šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (415 kv., 8, 10 skl.) teritorija, Svilės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas, Svilės kraštovaizdžio draustinis

174. Vilko šaltinis*

šaltiniai, versmės

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Paliepio g-jos (113 kv., 16 skl.) teritorija, Norkūnų miškas

 

175. Vilktupio šaltinis

šaltiniai, versmės

Panevėžio r. sav.

Karsakiškio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Žaliosios g-jos (238 kv., 12 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

 

176. Baltasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Barklainių k.

 

177. Žalsvasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav.

Pasvalio miesto sen.

Pasvalio m.

 

178. Koiskalnio šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Paukštakių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (66 kv., 19 skl.) teritorija, Paburgės k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

179. Pilelio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (57 kv., 18 skl.) teritorija, Paplatelės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

180. Plokščių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g- jos (32 kv., 35 skl.) teritorija, Plokštinės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

181. Balbieriškio versmės*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

182. Žiupos šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Stakliškių k.

 

183. Arimaičių šaltinis

šaltiniai, versmės

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų sen.

Arimaičių k.

 

184. Šmitos versmė*

šaltiniai, versmės

Skuodo r. sav.

Aleksandrijos sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (337 kv., 24 skl.) teritorija, Truikinų k.

 

185. Lekėčių šaltinis

šaltiniai, versmės

Šakių r. sav.

Lekėčių sen.

Šakių miškų urėdijos Lekėčių g-jos (11 kv., 16 skl.) teritorija, Lekėčių miškas

 

186. Verduklis*

šaltiniai, versmės

Šilalės r. sav.

Kvėdarnos sen.

Rietavo miškų urėdijos Girėnų g-jos (459 kv., 49 skl.) teritorija, Grimzdų k.

 

187. Lino verdenė*

šaltiniai, versmės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Švenčionių g-jos (13 kv.,

1 skl.) teritorija

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

188. Saidžių šaltinis

šaltiniai, versmės

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Trakų miškų urėdijos Lentvario g-jos (4 kv., 9 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

189. Lentvorų šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (559 kv., 25 skl.) teritorija, Lentvorų k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

190. Paduburio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Kulniškių k.

 

191. Siesarties šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (133 kv., 23 skl.) teritorija, Siesarties k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

192. Sugedos šaltinis ir Žuvintės versmė

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 18 skl.) teritorija

 

193. Lygamiškio šaltinis

šaltiniai, versmės

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Lygamiškio k.

 

194. Skroblaus versmės*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (621,

626 kv.) teritorija, Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis

195. Versmė Ūlos akis*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (šalia 16 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

196. Mudrių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų sen.

Margų k.

 

197. Rudoji versmelė

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (880 kv., 4 skl.) teritorija, Salako mstl.

 

198. Šveicarkos šaltinis

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav.

Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (443 kv., 14 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 


Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

199. Avižlio atragis

atragiai

Akmenės r. sav.

Ventos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (597 kv.,

15-17 skl.) teritorija, Purvių k.

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

200. Galvinio gūbrys*

kalvos, gūbriai

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (779, 780, 783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

201. Panemuninkų skardis*

skardžiai

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32, 37, 38, 43 kv.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

202. Ladakalnis*

kalvos, gūbriai

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (220 kv.) teritorija, Papiliakalnės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis

203. Žagarės ozas*

ozai

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (302 kv., 1 skl.) teritorija, Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas, Žagarės urbanistinis draustinis

204. Gastilionių gūbrys

gūbriai

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (362-366 kv.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

205. Pustlaukio duobė

daubos

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių g-jos (53 kv., 5-12, 17, 18, 25 skl.; 54 kv., 7, 19 skl.) teritorija, Vainagių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Pustlaukio geomorfologinis draustinis

206. Agilos kopa*

kopos

Neringos sav.

Juodkrantės (89, 91 kv.) ir Preilos g-jų (93, 94 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

207. Angių kalnas*

kopos

Neringos sav.

Nidos g-jos (222, 223, 225, 226 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

208. Karvaičių kopa*

kopos

Neringos sav.

Preilos g-jos (138, 139, 142, 143, 146, 147 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

209. Lydumo ragas*

kyšuliai

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (87 kv., 23-25 skl.; 89 kv., 17-20 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

210. Naglių ragas*

kyšuliai

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (65, 67 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

211. Raganos kalnas*

kopos

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (46, 47 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

212. Skirpsto kopa*

kopos

Neringos sav.

Preilos g-jos (116, 117, 119-121, 123, 124 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

213. Urbo kalnas*

kopos

Neringos sav.

Nidos g-jos (8-12, 234 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

214. Vecekrugo kopa*

kopos

Neringos sav.

Preilos g-jos (174-176, 179-181 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

215. Vingio kopa*

kopos

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (79, 81, 83, 85 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

216. Krištopaičio kalnas*

ozai

Pakruojo r. sav.

Lygumų sen.

Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo g-jos (381 kv., 6, 35 skl.) teritorija, Lapgirio k.

 

217. Prarajos duobė

daubos

Plungės r. sav.

Babrungo sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (322 kv., 45 skl.) teritorija, Babrungėnų k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

218. Pūkštės kalnas*

kalvos, gūbriai

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3, 4, 6, 7 kv.) teritorija, Barstyčių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis

219. Strėvos įgriuva

daubos

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (120 kv., 1-2 skl.) teritorija, Spindžiaus miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis

220. Velnio duobė*

daubos

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (10 kv., 43-45 skl; 16 kv., 22, 23, 25 skl.) teritorija, Kalvių miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

221. Ozas Barzdos kalnas*

ozai

Ukmergės r. sav.

Pivonijos sen.

Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų g-jos (624 kv., 9,

13 skl.) teritorija, Bartkūnų k.

 

222. Kartuvių kalnas

ozai

Utenos r. sav.

Vyžuonų sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (273 kv., 10-16 skl.) teritorija, Vyžuonų vs.

 

223. Kiškeliuškės griova*

griovos, raguvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (17 kv.) teritorija, Kibyšių miškas, Jonionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

224. Krušonių skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (95, 99,

200 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

225. Mančiagirės skardžiai*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (43, 53, 59, 60, 928, 932, 936 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

226. Mardasavo skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (62 kv.) teritorija, Kvaraciejiškės miškas, Mardasavo k., Puvočių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

227. Rudnios cirkas*

cirkai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519,

536 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

228. Rudnios pietinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (537 kv., 6, 15, 16, 18, 19, 20, 42 skl.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

229. Rudnios šiaurinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519,

520 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

230. Sarkajiedų dauba*

daubos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (5, 6, 7 kv.) teritorija, Panemunės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

231. Trakiškių kalvagūbris*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (841, 858, 875 kv.) teritorija, Trakiškių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

232. Uciekos skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (135, 204 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

233. Šeškinės ozas*

ozai

Vilniaus m. sav.

Šeškinės sen.

Dalis teritorijos, esančios tarp Gelvonų, Ozo ir Geležinio Vilko g.

 

234. Vilkų duobė

daubos

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (304 kv., 12 skl.) teritorija, Žemaitiškių miškas

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrografiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

235. Bedugnis*

ežerai

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

236. Panemunės rėva

rėvos

Alytaus r. sav., Raitininkų sen.

Varėnos r. sav., Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Miežionių k. ir Panemunės k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

237. Baluošo Ilgasalė*

salos

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (509 kv., 5-7 skl.) teritorija, Baluošo ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

238. Dringio ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (588 kv.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Siurių telmologinis draustinis

239. Ešerinis (2 ež.)*

ežerai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (224, 524 kv.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

240. Ožių ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (538 kv., 9,

10 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

241. Kaukinės ežeras (Žiedelis)

ežerai

Kaišiadorių r. sav.

Žiežmarių apylinkės sen.

Kaukinės k.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

242. Auksalės pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (12 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

243. Beržoro ežero sala

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (9 kv., 2, 3 skl.) teritorija, Beržoro ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis

244. Gaidsalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (12 kv., 43 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

245. Ilgio ežero salos (2)

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (26 kv., 29 skl.) teritorija, Ilgio ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

246. Kreiviškių pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (12 kv., 1-12, 18 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

247. Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies*

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (36 kv., 1-6 skl.; 43 kv., 1-2 skl.; 44 kv., 1-4 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Šventorkalnio archeologinis draustinis (Pilies sala)

248. Pliksalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (11 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

249. Šončelio sala

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

250. Ubagsalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (33 kv., 5 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

251. Aiseto pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv.,

1-10 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis

252. Alnio pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1,

2 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Alnio hidrografinis draustinis

253. Mažųjų Siaurių pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4, 5,

6 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis

254. Aklažeris Vokštelis*

ežerai

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (24 kv., 31 skl.; 25 kv., 32 skl.) teritorija

Varnių regioninis parkas

255. Bajorės rėva*

rėvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Maksimų k. ir Panaros k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

256. Netiesų miško ežerėliai*

ežerai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (736, 789 kv.) teritorija, Netiesų miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Netiesų hidrografinis draustinis

257. Siuvėjo rėva*

rėvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Maksimonių k. ir Jonionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

258. Dovydžių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Kruopių sen.

Dovydžių k.

 

259. Papilės penkiolikakamienė liepa

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

260. Rudikių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (641 kv., 25 skl.) teritorija, Rudikių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

261. Šiliškių daugiakamienė vinkšna

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Šiliškių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

262. Šiliškių daugiakamienis uosis

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Šiliškių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

263. Šiurkiškių pušys Sesės

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Šiurkiškių k.

Ventos regioninis parkas

264. Užbrasčių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

buv. Užbrasčių k.

 

265. Užpelkių pušis

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (38 kv.,

59 skl.) teritorija, Užpelkių miškas

Ventos regioninis parkas

266. Užpelkių vinkšna

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (38 kv.,

59 skl.) teritorija, Užpelkių miškas

Ventos regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

267. Noriūnų miško eglė (aukščiausia Lietuvos eglė)*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (42 kv., 8 skl.) teritorija, Noriūnų miškas

Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis

268. Punios šilo ąžuolai (4)

medžių grupės

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv.; 17 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

269. Punios šilo pušis (aukščiausia Lietuvos pušis)*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (3 kv., 9 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo gamtinis rezervatas

270. Senoji Geisčiūnų guoba*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

271. Senoji Geisčiūnų kriaušė

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

272. Storasis Punios šilo ąžuolas*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (12 kv., 23 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

273. Žvirgždėnų pušis

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Daugų sen.

Žvirgždėnų k.

 

274. Sandariškių ąžuolas

medžiai

 

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Sandariškių vs.

 

275. Latežerio ąžuolas

medžiai

 

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Latežerio g-jos (357 kv.,

12 skl.) teritorija, Latežerio k.

 

276. Alkų ąžuolas

medžiai

 

Elektrėnų sav.

Kazokiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (803 kv., 1 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

277. Paneriškių ąžuolas

medžiai

 

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (825 kv., 3 skl.) teritorija, Paneriškių k.

Neries regioninis parkas, Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

278. Asalnų pušis*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (537 kv., 21 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

279. Labakaršio pušis*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų g-jos (503 kv., 18 skl.) teritorija, Kamčiatkos miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

280. Padysnio veimutinė pušis

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Naujojo Daugėliškio sen.

Padysnio II vs.

 

281. Palūšės ąžuolas

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Palūšės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

282. Trainiškio ąžuolas*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (501 kv., 26 skl.) teritorija, Linkmenų miškas, Trainiškio k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

283. Tverečiaus ąžuolas*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Tverečiaus sen.

Tverečiaus mstl.

 

284. Upninkų liepos (2)

medžiai

 

Jonavos r. sav.

Upninkų sen.

Dienovidžių k.

 

285. Vainių tuopa

medžiai

 

Jonavos r.

Šilų sen.

Vainių k.

 

286. Beržynės ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (14 kv., 24 skl.) teritorija, Beržynės miškas, Endriškių k.

 

287. Buivydo ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Juodeikių k.

 

288. Gumbuotasis Vaineikių ąžuolas*

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Satkūnų sen.

Vaineikių k.

 

289. Magnaus Butlerio dvaro liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žvelgaičių k.

 

290. Maldenių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (60 kv., 6 skl.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas

 

291. Raistų ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (324 kv., 6 skl.) teritorija, Raistų k.

 

292. Raistų liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Raistų k.

 

293. Reibiniškio miško dvikamienis ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (18 kv., 10 skl.) teritorija, Reibiniškio miškas

 

294. Taučiūnų liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Lankaičių k.

 

295. Veršių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Veršių k.

 

296. Žagarės miško veimutinė pušis

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (49 kv., 15 skl.) teritorija, Žagarės miškas

Žagarės regioninis parkas, Žagarės botaninis-zoologinis draustinis

297. Žeimių vinkšna

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 18 skl.) teritorija, Žeimių k.

 

298. Avietiškių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Avietiškių k.

 

299. Baublio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (573 kv., 32 skl.) teritorija, Stulgių k.

 

300. Gediminaičio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

301. Gelgaudų ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Skirsnemunės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Panemunės g-jos (522 kv., 15 skl.) teritorija, Pilies I k.

Panemunių regioninis parkas, Pilies kraštovaizdžio architektūros draustinis

302. Globio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (573 kv., 29 skl.) teritorija, Stulgių k.

 

303. Graužėnų pušis

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (600 kv., 13 skl.) teritorija, Graužėnų k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

304. Milaičių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Milaičių k.

 

305. Papiškių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Veliuonos sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (618 kv., 6 skl.) teritorija, Papiškių k.

Panemunių regioninis parkas

306. Raudonės juodoji tuopa

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

307. Raudonės liepa

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

308. Vidkiemio ąžuolų alėja

medžių grupės

Jurbarko r. sav.

Smalininkų sen.

Vidkiemio k.

 

309. Žvirblaukio ąžuolas 

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (584 kv., 22 skl.) teritorija, Žvirblaukio k.

 

310. Borų miško pušis

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Kaišiadorių apylinkės sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Žaslių g-jos (516 kv., 6 skl.) teritorija, Borų miškas

 

311. Gastilionių ąžuolas

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (362 kv., 13 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

312. Grigaliūno liepa

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Antakalnio k.

 

313. Rumšiškių miško ąžuolas

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (369 kv., 9 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas, Rumšiškių k.

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

314. Rumšiškių miško pušis*

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (363 kv., 6 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

315. Lampėdžių liepa Gražuolė*

medžiai

 

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

Lampėdžiai, Romuvos g. 57

Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis

316. Senoji Kauno obelis

medžiai

 

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

Kauno m., Senosios obels g. 18

 

317. Vytauto parko liepa

medžiai

 

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

Kauno m., Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (46 kv., 2 skl.) teritorija

 

318. Dubravos arboretumas

dendrologiniai rinkiniai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos, Vaišvydavos g-jos (66, 81 kv.) teritorija, Girionių k., Vaišvydavos k.

Kauno marių regioninis parkas

319. Dubravos Dvyniai

suaugę medžiai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (78 kv., 16 skl.) teritorija, Dubravos miškas

 

320. Girionių parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (64, 65 kv.) teritorija, Girionių k.

Kauno marių regioninis parkas

321. Karvelių ąžuolas

medžiai

 

Kauno r. sav.

Ringaudų sen.

Pyplių k.

 

322. Liepa Motinėlė

medžiai

 

Kauno r. sav.

Zapyškio sen.

Braziūkų k.

 

323. Žiglos maumedis

medžiai

 

Kauno r. sav.

Taurakiemio sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (34 kv., 2 skl.) teritorija, Viršužiglio miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

324. Didysis Gorainių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (297 kv., 4 skl.) teritorija, Gorainių k.

 

325. Elbarų ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (478 kv., 11 skl.) teritorija, Elbarų k.

 

326. Jungirio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (266 kv., 8 skl.) teritorija, Jungirio k.

 

327. Kiaunorių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Kiaunorių k.

 

328. Martyno pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (13 kv., 5 skl.) teritorija, Plikšilio miškas

 

329. Napoleono pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kukečių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių g-jos 97 kv., 15 skl.) teritorija, Vainagių miškas, Gailiškės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

330. Pakarčemio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Aukštmiškio vs.

 

331. Panūdžių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

332. Perkūnkalnio pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (249 kv., 1 skl.) teritorija, Želvių miškas

 

333. Reibių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kukečių sen.

Reibių k.

 

334. Spunsčio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (608 kv., 5 skl.) teritorija

 

335. Storoji Tytuvėnų šilo pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (32 kv., 19 skl.) teritorija, Tytuvėnų miškas, Tytuvėnų m.

Tytuvėnų regioninis parkas

336. Šaukėnų pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių g-jos 10 kv., 1 skl.) teritorija, Juodlės miškas, Šaukėnų mstl.

Kurtuvėnų regioninis parkas, Ilgos kraštovaizdžio draustinis

337. Šventragių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Šventragių k.

 

338. Lančiūnavos ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Truskavos sen.

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos g-jos (23 kv., 7 skl.) teritorija, Lančiūnavos miškas

Lančiūnavos miško biosferos poligonas

339. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

Kėdainių m.

 

340. Nykio vinkšna

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Gudžiūnų sen.

Senkonių k.

Kėdainių rajono savivaldybės Paberžės kraštovaizdžio draustinis

341. Šaravų ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Josvainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 1 skl.) teritorija, Šaravų miškas

 

342. Šventybrasčio ąžuolai (4)

medžių grupės

Kėdainių r. sav.

Vilainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (351 kv., 24 skl.) teritorija, Šventybrasčio k.

Kėdainių rajono savivaldybės Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinis

343. Storoji Klaipėdos liepa*

medžiai

 

Klaipėdos m. sav.

Minijos g.

 

344. Svencelės ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (256 kv., 7 skl.) teritorija, Svencelės k.

 

345. Šernų ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv., 4 skl.) teritorija, Šernų miškas

 

346. Trakių vinkšna

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Kretingalės sen.

Trakių k.

 

347. Galdiko ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Imbarės sen.

Mažųjų Žalimų k.

 

348. Plokščių ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Plokščių k.

 

349. Salantų kaštonas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Salantų miesto sen.

Salantų m.

Salantų regioninis parkas, Salantų urbanistinis draustinis

350. Sauserių ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Sauserių k.

Salantų regioninis parkas

351. Tamožinės miško ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (738 kv., 9 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

352. Tamožinės miško pušis

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (733 kv., 8 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

353. Vaineikupio ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Vaineikių k.

 

354. Buivėnų ąžuolas

medžiai

 

Kupiškio r. sav.

Noriūnų sen.

Buivėnų k.

 

355. Didysis Širvinto ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

356. Drevėtasis Širvinto ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

357. Paveisiejų pušis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Paveisiejų k.

 

358. Paveisiejų trikamienis ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Paveisiejų k.

 

359. Prapuntų tuopa

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Šventežerio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (431 kv., 3 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Prapuntų k.

 

360. Taikūnų pušis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio g-jos (755 kv., 42 skl.) teritorija, Taikūnų k.

Veisiejų regioninis parkas

361. Vainežerio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav.

Kapčiamiesčio sen.

Vainežerio k., Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio g-jos (707 kv., 9, 12 skl.) teritorija

Veisiejų regioninis parkas, Ančios kraštovaizdžio draustinis

362. Veisiejų dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav.

Veisiejų miesto sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

363. Veisiejų dvaro parko alksnis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Veisiejų miesto sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

364. Veisiejų dvaro parko uosis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Veisiejų miesto sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

365. Buktos ąžuolas

medžiai

 

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (23 kv., 11 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

366. Dovinės vingio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Netičkampio k., Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (407 kv., 4-7 skl.) teritorija

 

367. Grįstakelio ąžuolas

medžiai

 

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (56 kv., 6 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

368. Meškėnų liepa

medžiai

 

Marijampolės sav.

Marijampolės sen.

Meškėnų k.

 

369. Pašešupio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav.

Degučių sen.

Marijampolės m.

 

370. Renavo eglė (storiausia Lietuvos eglė)

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Sedos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Renavo g-jos (260 kv., 38 skl.) teritorija, Renavo k.

Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

371. Santeklinės pušis

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (44 kv., 24 skl.) teritorija, Santeklių miškas, Santeklių k.

Ventos regioninis parkas

372. Santeklių pušis

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (45 kv., 11 skl.) teritorija, Santeklių miškas, Santeklių k.

Ventos regioninis parkas

373. Storasis Gargždų ąžuolas*

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Mažeikių apylinkės sen.

Gargždų k.

 

374. Žibikų ąžuolas

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Žibikų k.

 

375. Alkūnų ąžuolas*

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Joniškio sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 29 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

376. Šaukšteliškių ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Luokesos sen.

Utenos miškų urėdijos Rudesos g-jos (1021 kv., 8 skl.) teritorija, Šaukšteliškių k.

 

377. Virintos ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (794 kv., 30 skl.) teritorija

Virintos valstybinis hidrografinis draustinis

378. Vilkyškių ąžuolų alėja

medžių grupės

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (tarp 869 kv., 28 skl. ir 82 kv., 19 skl.) teritorija

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

379. Raganų eglė*

medžiai

 

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (83 kv. 53 skl.) teritorija, Vilkyškių miškas

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

380. Klovainių ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Krivaičių k.

 

381. Rozalimo ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Rozalimo sen.

Rozalimo mstl.

 

382. Storasis Klovainių ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Klovainių mstl.

 

383. Storasis Pamūšio ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Pašvitinio sen.

Pamūšio k.

 

384. Šilų ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Pakruojo miškų urėdijos Klovainių g-jos (72 kv., 11 skl.) teritorija

 

385. Daniliškio liepų alėja

medžių grupės

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (541 kv., 2 skl.) teritorija, Daniliškio k.

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

386. Kalnelio daugiakamienė pušis

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio g-jos (74 kv., 14 skl.) teritorija, Kalnelio k.

Krekenavos regioninis parkas

387. Pakuodžiupių kadagys

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Pakuodžiupių k.

 

388. Švenčiuliškių pušis

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Krekenavos mstl.

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

389. Gedučių ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Vaškų sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (44 kv., 4 skl.) teritorija, Gedučių miškas

 

390. Girniūnų ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pasvalio apylinkių sen.

Girniūnų k.

 

391. Moliūnų ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Moliūnų k.

 

392. Ramoninės ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Ramoninės k.

 

393. Šakarnių pušis

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (17 kv., 12 skl.) teritorija, Šakarnių miškas

 

394. Žadeikonių ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Žadeikonių k.

 

395. Birškaus bukas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Beržoro k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis

396. Eglė Boba

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (307kv., 10 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas

397. Mingėlos ąžuolas*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Nausodžio sen.

Vieštovėnų k.

 

398. Perkūno ąžuolas*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., M. Oginskio parkas

 

399. Platelių liepa*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas

400. Platelių vinkšna*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

401. Plokščių miško eglė

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos, Platelių g-jos (13 kv., 14 skl.) teritorija, Plokščių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos

hidrografinis draustinis

402. Raganos uosis*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

403. Stirbaičių ąžuolas*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (4 kv., 17 skl.) teritorija, Stirbaičių miškas, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

404. Balbieriškio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

 

405. Degsnės miško maumedis (aukščiausias Lietuvos medis)

medžiai

 

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Degsnės miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Degsnės botaninis draustinis

406. Gojaus miško ąžuolas

medžiai

 

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (24 kv., 7 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Pakrovų k.

 

407. Aukštelkų ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų sen.

Aukštelkų k.

 

408. Dapšionių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Sidabravo sen.

Dapšionių k.

 

409. Dvikamienis Radvilonių miško ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (71 kv., 5 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

410. Kurklių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Šeduvos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (54 kv., 2 skl.) teritorija, Kurklių miškas

 

411. Liaudiškių pušis

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Baisogalos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (146 kv., 15 skl.) teritorija, Liaudiškių miškas

 

412. Linkaičių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav.

Radviliškio sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (23 kv., 3 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

413. Linkaičių pušis

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Šeduvos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (29 kv., 22 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

414. Radvilonių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (59 kv., 6 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

415. Gražusis Plauginių miško ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Raseinių sen.

Raseinių miškų urėdijos Padubysio g-jos (36 kv., 23 skl.) teritorija, Plauginių miškas

Dubysos regioninis parkas, Plauginių botaninis-zoologinis draustinis

416. Julinų dvaro liepų alėja

medžių grupės

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (211 kv., 9 skl.) teritorija, Pužų k.

Dubysos regioninis parkas, Balčios hidrografinis draustinis

417. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Betygalos sen.

Betygalos mstl.

Dubysos regioninis parkas,

Betygalos kraštovaizdžio draustinis

418. Molavėnų ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (215 kv., 17 skl.) teritorija, Molavėnų k.

Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

419. Pšemislo Neveravičiaus uosis

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Pužų k.

Dubysos regioninis parkas, Balčios hidrografinis draustinis

420. Vienišoji Zvėgių miško pušis

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (30 kv., 24 skl.) teritorija, Zvėgių miškas

 

421. Lėgų ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Rietavo sen.

Rietavo miškų urėdijos Žadvainių g-jos (57 kv., 49 skl.) teritorija

 

422. Bradesių ąžuolas*

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Kriaunų sen.

Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (727 kv., 40 skl.) teritorija, Bradesių k.

Sartų regioninis parkas

423. Ilzenbergo dvaro ąžuolas

medžiai

Rokiškio r. sav.

Juodupės sen.

Ilzenbergo k.

 

424. Mataučiznos guoba

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Obelių sen.

Mataučiznos k.

 

425. Salų tuopa

medžiai

Rokiškio r. sav.

Kamajų sen.

Salų mstl.

 

426. Žiūkeliškių ąžuolas

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Jūžintų sen.

Žiūkeliškių k.

Sartų regioninis parkas, Rašų hidrografinis draustinis

427. Paparčių kaštonas

medžiai

 

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (447 kv., 42 skl.) teritorija, Paparčių k.

 

428. Dvikamienė Zyplių miško pušis

medžiai

 

Šakių r. sav.

Griškabūdžio sen.

Šakių miškų urėdijos Klevinių g-jos (48 kv., 29 skl.) teritorija, Zyplių miškas

 

429. Gelgaudiškio dvaro parko antrasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio m.

Panemunių regioninis parkas

430. Gelgaudiškio dvaro parko pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio m.

Panemunių regioninis parkas

431. Gelgaudiškio pušis

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv., 26 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

432. Ilguvos ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Kriūkų sen.

Šakių miškų urėdijos Plokščių g-jos (336 kv., 8 skl.) teritorija, Ilguvos k.

Panemunių regioninis parkas, Nykos kraštovaizdžio draustinis

433. Obeliškių antrasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv., 2 skl.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

434. Obeliškių pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv., 2 skl.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

435. Grybiškių ąžuolas

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

436. Grybiškių pušis

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

437. Stakų ąžuolas

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas, Stakų k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Stakų kraštovaizdžio draustinis

438. Lieporių liepos (2)

medžiai

Šiaulių m. sav.

Šiaulių m.

 

439. Agailių liepa

medžiai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos, Gedinčių g-jos (6 kv., 22 skl.) teritorija, Pusbaublių miškas

 

440. Bubių šešiakamienė eglė

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (68 kv., 18 skl.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Raudos kraštovaizdžio draustinis

441. Bubių tuopos (5)

medžių grupės

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Bubių k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

442. Daugėlių I ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų miesto sen.

Kuršėnų miškų urėdijos, Gulbinų g-jos (264 kv., 23 skl.) teritorija, Daugėlių miškas, Kuršėnų m.

 

443. Daugėlių II ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų miesto sen.

Kuršėnų miškų urėdijos, Gulbinų g-jos (264 kv., 23 skl.) teritorija, Daugėlių miškas, Kuršėnų m.

 

444. Daugėlių III ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų miesto sen.

Kuršėnų miškų urėdijos, Gulbinų g-jos (264 kv., 23 skl.) teritorija, Daugėlių miškas, Kuršėnų m.

 

445. Dugnų ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Raudėnų sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (šalia 3 kv., 20 skl.) teritorija, Dugnų miškas

 

446. Kybarčių ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Kužių sen.

Kybarčių k.

 

447. Kulnio ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav.

Gruzdžių sen.

Dargaičių k., Dargaičių g. 21

 

448. Milvydų ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų miesto sen.

Kuršėnų m., Stoties g. 97

 

449. Paežerių ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Raudėnų sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (16 kv., 13 skl.) teritorija, Paežerių miškas

 

450. Pavenčių ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų miesto sen.

Kuršėnų m., Stoties g. 91

 

451. Pociškės pušis

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Pociškės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

452. Pusbaublių liepa

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos, Gedinčių g-jos (6 kv., 21 skl.) teritorija, Pusbaublių miškas

 

453. Riškaičių ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Šakynos sen.

Riškaičių k.

 

454. Riškaičių maumedis

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Šakynos sen.

Riškaičių k.

 

455. Šilėnų liepa

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Šilėnų k.

 

456. Visgirdų ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Visgirdų k.

 

457. Zuikiškės ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (94 kv., 24 skl.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

458. Antininkų ąžuolas

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Bijotų sen.

Antininkų k.

 

459. Laumenų ažuolas

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Kaltinėnų sen.

Laumenų k.

Varnių regioninis parkas

460. Ręsčių uosis

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Ręsčių k.

 

461. Visdžiaugų ąžuolas

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Visdžiaugų k.

 

462. Didžioji tuja

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Kintų sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (26 kv., 3 skl.) teritorija, Kintų mstl.

 

463. Hermano Zudermano ąžuolas

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (115 kv., 15 skl.) teritorija, Žalgirių miškas

Nemuno deltos regioninis parkas, Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis

464. Jurgaičių ąžuolas

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Švėkšnos sen.

Jurgaičių k.

Veiviržo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

465. Pagrynių ąžuolas

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (902 kv., 30 skl.) teritorija, Šilutės m.

 

466. Abejučių ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (141 kv.,

42 skl.) teritorija

Asvejos regioninis parkas

467. Adamavo ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Adamavo k.

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

468. Argirdiškės pušis

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (119 kv.,

11 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

469. Baltagalio pušis

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

470. Gaigalinio kadagys

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (45 kv., 8 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas

471. Grybų ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos g-jos (337 kv., 30 skl.) teritorija

 

472. Joniškės liepa

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Joniškės k.

Labanoro regioninis parkas, Lakajų kraštovaizdžio draustinis

473. Juodalksnis Gumbulis

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (62 kv., 1 skl.) teritorija, Januliškio k.

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

474. Karpakėlio pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Karpakėlio k.

Asvejos regioninis parkas, Asvejos kraštovaizdžio draustinis

475. Kretuonių pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

476. Kretuonių antrasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

477. Labanoro pušys (6)

medžių grupės

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (32 kv.,

11 skl.; 33 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro miškas

Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio gamtinis rezervatas

478. Laužėnų ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k.

 

479. Laužėnų liepa

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k.

 

480. Liepų Pavėsinė

medžių grupės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Šventos k.

Sirvėtos regioninis parkas, Šventos kraštovaizdžio draustinis

481. Medišionių liepos (4)

medžių grupės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Medišionių vs.

 

482. Obelų Rago kadagiai

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Obelų Rago k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

483. Peršokšnos piramidinė eglė

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (63 kv.,

38 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

484. Purvino antrasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (115 kv.,

8 skl.) teritorija, Dubingių miškas

Asvejos regioninis parkas, Purviniškių telmologinis draustinis

485. Pušis su Koja

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

486. Agluonos ąžuolas

medžiai

 

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Tauragės miškų urėdijos Batakių g-jos (631 kv., 17 skl.) teritorija, Vėžalaukio k.

 

487. Gaurės ąžuolas

medžiai

 

Tauragės r. sav.

Gaurės sen.

Tauragės miškų urėdijos Eičių g-jos (904 kv., 17 skl.) teritorija, Gaurės mstl.

 

488. Karklotės ąžuolas

medžiai

 

Tauragės r. sav.

Batakių sen.

Tauragės miškų urėdijos Batakių g-jos (638 kv., 55 skl.) teritorija, Karklotės k.

 

489. Pavirvyčio alėjos ąžuolas

medžiai

 

Telšių r. sav.

Tryškių sen.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės g-jos (1243 kv., 4 skl.) teritorija, Juodėjų k.

Virvytės valstybinis hidrografinis draustinis

490. Pavirvyčio beržas

medžiai

 

Telšių r. sav.

Tryškių sen.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės g-jos (1243 kv.. 1 skl.) teritorija, Juodėjų k.

 

491. Pavirvyčio dvaro ąžuolas

medžiai

 

Telšių r. sav.

Tryškių sen.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės g-jos (1243 kv.. 5 skl.) teritorija, Pavirvyčio k.

Virvytės valstybinis hidrografinis draustinis

492. Saloto dvikamienės liepos (2)

medžiai

 

Telšių r. sav.

Žarėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (1479 kv., 13 skl.) teritorija

Varnių regioninis parkas, Minijos ištakų hidrografinis draustinis

493. Skliausčių ąžuolas

medžiai

 

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Skliausčių k.

Varnių regioninis parkas

494. Tado Blindos pušis

medžiai

 

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės g-jos (74 kv.. 28 skl.) teritorija, Byvainės miškas

 

495. Adomo Mickevičiaus ąžuolas

medžiai

 

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

496. Aukštadvario dvaro parko kaštonas

medžiai

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

497. Aukštadvario dvaro parko liepų pavėsinė

medžių grupės

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

498. Aukštadvario dvaro parko maumedžiai (4)

medžių grupės

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

499. Špokų vinkšna

medžiai

 

Trakų r. sav.

Rūdiškių sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (613 kv.. 16 skl.) teritorija, Spindžiaus miškas, Spindžiaus k.

Aukštadvario regioninis parkas, Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis

500. Upėtakių tvenkinių ąžuolas

medžiai

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

501. Viktoro Bergo ąžuolas

medžiai

 

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Sausių k., automagistralės Vilnius–Kaunas 23 km

 

502. Atkočių tuopa

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Deltuvos sen.

Bardiškėlių k.

 

503. Felinkos ąžuolas

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (560 kv., 3 skl.) teritorija, Felinkos miškas

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

504. Lentvorų ąžuolas

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Lentvorų k.

 

505. Viškonių ąžuolas

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Taujėnų sen.

Balelių (Viškonių) k.

 

506. Klykių ąžuolas

medžiai

 

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Klykių k.

 

507. Pakalnių ąžuolas