Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DirektoriAus

Į s a k y m a s

 

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 18 d. Nr. VE-117

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 119-5989):

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 73-3728; toliau – Įsakymas):

1.1. papildau Įsakymą 1.19 punktu ir jį išdėstau taip:

1.19. 14-SD pranešimo apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių formą (versija 01).“;

1.2. papildau Įsakymą 1.20 punktu ir jį išdėstau taip:

1.20. Elektroninio 14-SD pranešimo apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių formos duomenų struktūros aprašą (versija 01).“;

1.3. išdėstau nauja redakcija pridedamus:

1.3.1. 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formą (versija 05);

1.3.2. PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formą (versija 06);

1.3.3. Elektroninio 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formos duomenų struktūros aprašą (versija 05);

1.3.4. Elektroninio PT prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros aprašą (versija 06);

1.4. papildau Įsakymu patvirtintas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės) 4.10 punktu ir jį išdėstau taip:

4.10. 14-SD pranešimą apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (toliau – 14-SD pranešimas).“;

1.5. papildau Taisykles 18.7 punktu ir jį išdėstau taip:

18.7. laukelyje K6 nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys).“;

1.6. papildau Taisykles Xskyriumi ir jį išdėstau taip:

 

X1. 14-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

731. 14-SD pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 119-5989) draudėjas privalo pateikti duomenis apie esamų apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

732. 14-SD pranešimą draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniams skyriams iki 2014 m. kovo 1 d.

733. 14-SD pranešimo laukelyje K6 nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys).

734. Pasikeitus apdraustojo asmens, apie kurį jau pateiktas 14-SD pranešimas, profesijai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui naujo 14-SD pranešimo neteikia.“;

1.7. papildau Taisykles 103.9 punktu ir jį išdėstau taip:

103.9. PT-14-SD priedas „14-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 14-SD pranešimo duomenis.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-286 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 62-3105).

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

4.2. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių Įsakymo aktualią redakciją paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje;

4.3. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo ir metodikos skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

4.4. Fondo valdybos Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrių šį įsakymą ir Įsakymo aktualią redakciją paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

4.5. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

Direktorius                                                                       Mindaugas Sinkevičius

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d.

įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

 

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ PROFESIJAS PAGAL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIŲ

 

(forma)

 

_____________________

** TIC pastaba. Formą žr.

Žin., 2013, Nr. 112-5614, 60–61 psl. **

 

 


_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d.

įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

 

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO 14-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 01)

 

I. FFDATA STRUKTŪROS APRAŠYMAS

 

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduote – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

 

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris „1“.

Version-“!“

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

Created ByApp=„ ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin-'username“

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn=„2013-02-22“

 

Žymės pavyzdys:

<FFData Version=„l“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“ C!reatedByLogin= „username“ CreatedOn=„ 2013-02-22 “>

 

2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefld

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 14-SD (versija 01) pranešimų unikalus identifikatorius:

{FE1ACB59-631 (MF8D-960B-9E1B430A7882}

FormDefld=„{FE1ACB59-

6310-4F8D-960B-

9E1B430A7882}“

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine jranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation-' D:\formos\sodra\14-sd.mxfd

 

Žymės pavyzdys:

<Form FormDefId=„{FE1ACB5 9-6310-4F8D-9 6 0B-9E1B430A7882}“ FormLocation=””>

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

 

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 14-SD (versija 01) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

<DocumentPages>

<Group Name=„Forma“>

<ListPages>

<ListPage>14-SD</ListPage>

</ListPages> <Group Name=„Tęsinys“>

<ListPages>

<ListPage>14-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name=„Tęsinys“>

<ListPages>

<ListPage>14-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name-'Forma“

 

Žymės pavyzdys:

<Group Name=„Forma“>

<ListPages>

<ListPage>14-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

<ListPages>

<ListPage>14-SD</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

<ListPage>14-SD</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count=„10“

 

Žymės pavyzdys:

<Pages Count=„10“>

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName=„14-SD“

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su

Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber=„1“

 

Žymės pavyzdys:

<Page PageDefName=„14-SD“ PageNumber=„1“>

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 14-SD pranešimo formoje (14-SD ir 14-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Duomenų laukelis

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count=„42“

 

Žymės pavyzdys:

<Fields Count=„33“>

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių).

Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę

popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti

unikalūs.

Name-'PersonCode“

 

Žymės pavyzdys:

<Field Name=„PersonCode“>37701011234</Field>

Galimų reikšmių tipų formatai:

 

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2013-02-25“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 14-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

 

3. Išsamios elektroninio 14-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>

<FFData Version=„l“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“ CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2013-09-24“>

<Form FormDefId=„{FE1ACB59-6310-4F8D-960B-9E1B430A7882}“ FormLocation=„„> <DocumentPages>

<Group Name=„Forma“> <ListPages>

<ListPage>14-SD</ListPage> </ListPages> <Group Name=„Tęsinys“> <ListPages>

<ListPage>14-SD-T</ListPage> </ListPages> </Group> </Group> </DocumentPages> <Pages Count=„2“>

<Page PageDefName=„14 -SD“ PageNumber=„1“> <Fields Count=„42“>

<Field Name=„PageNumber“>1</Field> <Field Name=„PageTotal“>2</Field> <Field Name=„InsurerName“></Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field Name=„JuridicalPersonCode“></Field> <Field Name=„InsurerPhone“></Field> <Field Name=„InsurerAddress“></Field> <Field Name=„RecipientDepName“></Field> <Field Name=„DocDate“>2013-09-24</Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field Name=„RowNumber_l“></Field> <Field Name=„PersonCode_l“></Field> <Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field> <Field Name=„PersonFullName_l“></Field> <Field Name=„ManagerJobPosition“></Field> <Field Name=„ManagerFuiIName“></Field> <Field Name=„PreparatorDetails“></Field> <Field Name=„PersonProfession_l_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_2_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_3_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_4_l“></Field> <Field Name=„PersonFullName_2“></Field> <Field Name=„RowNumber_2“></Field> <Field Name=„PersonCode_2“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_2“></Field> <Field Name=„InsuranceSeries_2“></Field> <Field Name=„PersonProfession_2“></Field> <Field Name=„PersonFullName_3“></Field> <Field Name=„RowNumber_3“></Field> <Field Name=„PersonCode_3“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_3“></Field> <Field Name=„InsuranceSeries_3“></Field> <Field Name=„PersonProfession_3“></Field> <Field Name=„FormCode“>14-SD</Field> <Field Name=„FormVersion“>01</Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„14-SD-T“ PageNumber=„2“> <Fields Count=„61“>

<FieId Name=„PageNumber“>2</Field>

<Field Name=„PageTotal“>2</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2 013-09-24</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„RowNumber_l“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_l“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“></Field>

<Field Name=„RowNumber_2“></Field>

<Field Name=„PersonCode_2“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_2“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_2“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_2“></Field>

<Field Name=„RowNumber_3“></Field>

<Field Name=„PersonCode_3“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_3“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_3“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_3“></Field>

<Field Name=„RowNumber_4“></Field>

<Field Name=„PersonCode_4“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_4“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_4“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_4“></Field>

<Field Name=„RowNumber_5“></Field>

<Field Name=„PersonCode_5“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_5“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_5“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_5“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_5“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_5“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_5“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_5“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_6“></Field>

<Field Name=„RowNumber_6“></Field>

<Field Name=„PersonCode_6“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_6“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_6“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_6“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_6“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_6“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_6“></Field>

<Field Name=„FormCode“>14-SD-T</Field>

<Field Name=„FormVersion“>01</Field>

</Fields> </Page> </Pages> </Form> </FFData>

 

III. ELEKTRONINIO 14-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

 

4. Elektroninio 14-SD pranešimo formos lapai

 

Elektroninio 14-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

14-SD

1

1

Forma

Pirmas lapas

14-SD-T

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

5. 14-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

 

Form Code

Pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „14-SD“

Tekstas

10

 

 

FormVersion

Pranešimo formos versija įrašoma konstanta „01“

Tekstas

2

 

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

 

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

 

3

InsurerName

Draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

 

4

InsurerCode

Draudėjo kodas

Skaičius

7

 

5

JuridicalPersonCode

Juridinio asmens kodas

Skaičius

9

 

6

InsurerPhone

Draudėjo tel. Nr.

Tekstas

15

 

7

InsurerAddress

Draudėjo adresas

Tekstas

68

 

8

RecipientDepName

Skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

 

9

DocDate

Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

 

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

 

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

38

 

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

 

14

Preparato rDetails

Pranešimą užpildžiusiu asmens vardas, pavardė, tel. Nr. , el. pašto adresas

Tekstas

68

 

A1

RowNumber_/DX*

Eil. Nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

A2

PersonCodeJDX*

Apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_/DX *

Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

lnsuranceNumber_/DX *

Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_/DX *

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

K6

PersonProfession_1_ IDX *

Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_2_ IDX *

Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_3_ IDX *

Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_4_ IDX *

Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

 

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 14-SD lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A4, K6), numerį. Galimos IDX reikšmės -nuo 1 iki 3. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

 

6. 14-SD-T lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliai s

 

Form Code

Pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „14-SD-T“

Tekstas

10

 

FormVersion

Pranešimo formos versija įrašoma konstanta „01“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

4

Insure rCode

Draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

A1

RowNumber_/DX*

Eil. Nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCodeJDX*

Apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliai s

 

A3

lnsuranceSeries_/DX *

Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

 

A3

lnsuranceNumber_/DX*

Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

 

A4

PersonFullName_/DX *

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

 

K6

PersonProfession_1_ IDX *

Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas)**

Skaičius

1

 

K6

PersonProfession_2_ IDX *

Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

 

K6

PersonProfession_3_ IDX *

Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas)

Skaičius

1

 

K6

PersonProfession_4_ IDX *

Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

 

 

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 14-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A4, K6), numerį. Galimos IDX reikšmės -nuo 1 iki 6. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

* * Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

 

_________________

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

 

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ

 

(forma)

 

_____________________

** TIC pastaba. Formą žr.

Žin., 2013, Nr. 112-5614, 67–68 psl. **


_________________


Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

 

ELEKTRONINIS PRAŠYMAS DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO

 

(forma)

 

_____________________

** TIC pastaba. Formą žr.

Žin., 2013, Nr. 112-5614, 69–78 psl. **

_________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

 

ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS

(VERSIJA 05)

 

I. FFDATA STRUKTŪROS APRAŠYMAS

 

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

 

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Form

1

Taip

Elektroninio pranešimo duomenys

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

 

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris „6“.

Version=„6“

 

CreatedByApp

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=„ ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“

 

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin-”username“

 

CreatedOn

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data

CreatedOn=„2013-05-14“

 

Atributas

Tipas

Ar

būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

 

 

 

formate: metai-mėnuo-diena.

 

 

Žymės pavyzdys:

<FFData Version=„6“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“ CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2013-05-14“>

 

2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefld

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių 1-SD (versija 05) pranešimų unikalus identifikatorius:

{3DC9B537-5BA0-4F3B-AAC5-C5B31309C7D4}

FormDefld=„{3DC9B537-

5BA0-4F3B-AAC5-

C5B31309C7D4}“

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

FormLocation=” D:\formos\sodra\1-sd.mxfd

 

Žymės pavyzdys:

 

<Form FormDefId=„{3DC9B5 37 -5BA0-4F3B-AAC5-C5B31309C7D4}“ FormLocation=””>

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

 

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame 1-SD (versija 05) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

<DocumentPages>

<Group Name=„Forma“>

<ListPages>

<ListPage>l-SD</ListPage>

</ListPages> <Group Name=„Tęsinys“>

<ListPages>

<ListPage>l-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name=„Tęsinys“>

<ListPages>

<ListPage>l-SD-T</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name-'Forma“

 

Žymės pavyzdys:

<Group Name=„Forma“>

<ListPages>

<ListPage>l-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

 

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

<ListPages>

<List Page >1-SD</List Page >

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

<ListPage>l-SD</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio pranešimo lapas

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio pranešimo lapų skaičius

Count=„10“

 

Žymės pavyzdys:

<Pages Count=„10“>

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName=„1-SD“

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris

Lapo eilės numeris turi sutapti su

Page eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber=„1“

 

Žymės pavyzdys:

<Page PageDefName=„1-SD“ PageNumber=„1“>

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

 

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 1-SD pranešimo formoje (1-SD ir 1-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių)

 

Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count=„33“

 

Žymės pavyzdys:

<Fields Count=„33“>

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė Žymės atributai:

 

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių).

Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę

popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti

unikalūs.

Name-'PersonCode“

 

Žymės pavyzdys:

<Field Name=„PersonCode“>3 77 0101123 4</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

 

3. Išsamios elektroninio 1-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>

<FFData Version=„1“ CreatedEyApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“ CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2008-02-14“>

<Form FormDefId=„{3DC9B53 7-5BA0-4F3B-AAC5-C5B313 09C7D4}“ FormLocation=„„> <DocumentPages >

<Group Name=„Forma“> <ListPages>

<ListPage>l-SD</ListPage> </ListPages> <Group Name=„Tęsinys“> <ListPages>

<ListPage>l-SD-T</ListPage> </ListPages> </Group> </Group> </DocumentPages > <Pages Count=„2“>

<Page PageDefName=„1-SD“ PageNumber=„1“> <Fields Count=„3 3“>

<Field Name=„FormCode“>1-SD</Field> <Field Name=„FormVersion“>05</Field> <Field Name=„PageNumber“></Field> <Field Name=„PageTotal“></Field> <Field Name=„InsurerName“></Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field Name=„JuridicalPersonCode“></Field> <Field Name=„InsurerPhone“></Field> <Field Name=„InsurerAddress“></Field> <Field Name=„RecipientDepName“></Field> <Field Name=„DocDate“x/Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field Name=„TaxRateInsurer“></Field> <Field Name=„TaxRatePerson“></Field> <Field Name=„TaxRateTotal“></Field> <Field Name=„PersonCountTotal“></Field> <Field Name=„RowNumber_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_l_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_2_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_3_l“></Field> <Field Name=„PersonProfession_4_l“></Field> <Field Name= „PersonCode_l“x/Field> <Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field> <Field Name=„InsurancestartDate_l“></Field> <Field Name=„PersonFullName_l“></Field> <Field Name= „ReasonCode_l“x/Field> <Field Name= „ReasonText_l“x/Field> <Field Name= „ReasonDetCode_l“x/Field> <Field Name= „ReasonDetText_l“x/Field> <Field Name=„ManagerJobPosition“x/Field> <Field Name= „ManagerFuiIName“x/Field> <Field Name=„PreparatorDetails“></Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„1-SD-T“ PageNumber=„2“> <Fields Count=„11“>

<Field Name=„FormCode“>1-SD-T</Field> <Field Name=„FormVersion“>05</Field> <Field Name=„PageNumber“>2</Field> <Field Name=„PageTotal“>2</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“></Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„RowNumber_l“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceStartDate_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_l“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonText_l“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_l“></Field>

<Field Name=„RowNumber_2“></Field>

<Field Name=„PersonCode_2“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_2“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_2“></Field>

<Field Name=„InsuranceStartDate_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_2“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_2“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonText_2“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_2“></Field>

<Field Name=„RowNumber_3“></Field>

<Field Name=„PersonCode_3“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_3“></Field>

<Field Name=„Ins uranc eNumbe r_3“></Field>

<Field Name=„InsuranceStartDate_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_3“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_3“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_3“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_3“></Field>

<Field Name=„ReasonText_3“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_3“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_3“></Field>

<Field Name=„RowNumber_4“></Field>

<Field Name=„PersonCode_4“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_4“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_4“></Field>

<Field Name=„InsuranceStartDate_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_4“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_4“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_4“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_4“></Field>

<Field Name=„ReasonText_4“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_4“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_4“></Field>

<Field Name=„RowNumber_5“></Field>

<Field Name=„PersonCode_5“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_5“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_5“></Field>

<Field Name=„InsuranceStartDate_5“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_5“></Field> <Field Name=„PersonProfession_2_5“></Field> <Field Name=„PersonProfession_3_5“></Field> <Field Name=„PersonProfession_4_5“></Field> <Field Name=„PersonFullName_5“></Field> <Field Name=„ReasonCode_5“></Field> <Field Name=„ReasonText_5“></Field> <Field Name=„ReasonDetCode_5“></Field> <Field Name=„ReasonDetText_5“></Field> </Fields> </Page> </Pages> </Form> </FFData>

 

III. ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

 

4. Elektroninio 1-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio 1-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

 

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

1-SD

1

1

Forma

Pirmas lapas

1-SD-T

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

5. 1-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „1-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija įrašoma konstanta „05“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

Insure rCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

Insure rP hone

draudėjo tel. Nr.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam telkiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

30

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

pranešimą užpildžiusiu asmens vardas, pavardė, tel. Nr. , el. pašto adresas

Tekstas

68

P1

TaxRatelnsurer

Socialinio draudimo jmokų tarifai -draudėjui

Skaičius

5

P2

TaxRatePerson

Socialinio draudimo jmokų tarifai -apdraustajam

Skaičius

5

P3

TaxRateTotal

Bendras socialinio draudimo jmokų tarifas (P1+P2)

Skaičius

5

P4

PersonCountTotal

Iš viso apdraustųjų pranešime

Skaičius

5

A1

RowNumber 1

eil. Nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode 1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName 1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

A5

ReasonCode_1

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

 

A6

ReasonText 1

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

 

A7

ReasonDetCode_1

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

 

A8

ReasonDetText_1

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Tekstas

58

 

A9

lnsuranceStartDate_1

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

 

K6

PersonProfession_1_ IDX *

Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

 

K6

PersonProfession_2_ IDX *

Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

 

K6

PersonProfession_3_ IDX *

Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

 

K6

PersonProfession_4_ IDX *

Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

 

 

6. 1-SD-T lapo atributai

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „1-SD-T“

Tekstas

10

 

FormVersion

pranešimo formos versija įrašoma konstanta „05“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius pranešime

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas.

Data

10

10

DocNumber

Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas.

Tekstas

16

A1

RowNumber IDX*

eil. Nr. (apdraustojo)

Skaičius

5

A2

PersonCode IDX*

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_/DX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

lnsuranceNumber_/DX *

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName IDX*

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_/DX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText IDX*

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCodeJDX *

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetTextJDX *

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Tekstas

58

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

A9

lnsuranceStartDate_/DX *

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

K6

PersonProfession_1_ IDX*

Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_2_ IDX *

Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_3_ IDX *

Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_4_ IDX *

Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

 

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 1-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A9), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 5. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d.

įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

 

ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 06)

 

I. FFDATA STRUKTŪROS APRAŠYMAS

 

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio prašymo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduote – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio prašymo duomenys.

 

2. FFData bylos struktūra

FFData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

 

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje Ar butinas?

Pastabos

1 Form

1 1 I Taip

| Elektroninio prašymo duomenys

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Version

Tekstas

Taip

FFData formato versijos numeris.

Dabartinės versijos numeris „6“.

Version=„6“

Created ByAp p

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.

CreatedByApp=„ ABBYY eFormFiller2.5 v6 (build 190)“

CreatedByLogin

Tekstas

Taip

FFData bylą suformavęs naudotojas.

CreatedByLogin-'username“

Create dO n

Data

Taip

FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.

CreatedOn=„2013-02-22“

 

Žymės pavyzdys:

<FFData Version=„l“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFi1ler 2.5 v6 (build 190)“ CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2 013-09-24“>

 

2.2 Žymė Form

Elektroninio prašymo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

DocumentPages

1

Taip

Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymas

Pages

1

Taip

Elektroninio prašymo lapų sąrašas

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

FormDefld

Tekstas

Taip

Unikalus identifikatorius. Elektroninių PT (versija 06) prašymų unikalus identifikatorius:

{91CC73D5-0110-42A7-9FE7-8A7F5D730F09}

FormDefld=„{91CC73D5-

0110-42A7-9FE7-

8A7F5D730F09}“

FormLocation

Tekstas

Ne

Elektroninio prašymo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.

Forml_ocation=„ D:\formos\sodra\PT.mxfd

 

Žymės pavyzdys:

<Form FormDefId=„{91CC73D5- 0110 -42A7-9FE7-8A7F5D730F09}“ FormLocation=””> <DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

 

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar butinas?

Pastabos

Group

1

Taip

Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymas

 

Elektroniniame PT (versija 06) prašyme naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

<DocumentPages>

<Group Name=„Forma“> <ListPages>

<ListPage>PT</ListPage>

</ListPages>

<Group Name=„Tęsinys“>

<ListPages>

<ListPage>PT-l-SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

</Group>

</DocumentPages>

 

2.4 Žymė Group

Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

 

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar butinas?

Pastabos

 

 

 

 

ListPages

1

Taip

Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Group

Neribotas

Ne

Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Prašymo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)

Name-'Forma“

Žymės pavyzdys:

<Group Name=„Forma“>

<ListPages>

<ListPage>PT</ListPage>

</ListPages>

</Group>

 

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

ListPage

Neribotas

Taip

Nurodomas konkretus elektroninio prašymo lapo kodas (žr. 4 punktą)

 

Žymės pavyzdys:

<ListPages>

<ListPage>PT</ListPage>

</ListPages>

 

2.6 Žymė ListPage

Konkretaus elektroninio prašymo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

<ListPage>PT</ListPage>

 

2.7 Žymė Pages

Elektroninio prašymo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Page

Neribotas

Taip

Elektroninio prašymo lapas

 

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Elektroninio prašymo lapų skaičius

Count=„10“

Žymės pavyzdys:

<Pages Count=„10“>

...

</Pages>

 

2.8 Žymė Page

Elektroninio prašymo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Fields

1

Taip

Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

PageDefName

Tekstas

Taip

Lapo kodas (žr. 4 punktą)

PageDefName=„PT“

PageNumber

Skaičius

Taip

Lapo eilės numeris.

Lapo eilės numeris turi sutapti su Page

eile Pages sąraše.

Lapų numeracija prasideda nuo 1.

PageNumber=„1“

Žymės pavyzdys:

<Page PageDefName=„PT“ PageNumber=„1“>

...

</Page>

 

2.9 Žymė Fields

Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti PT prašymo formoje (ir formos prieduose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė

Kiekis struktūroje

Ar būtinas?

Pastabos

Field

Neribotas

Ne

Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Count

Skaičius

Taip

Laukelių skaičius Fields rinkinyje

Count=„32“

Žymės pavyzdys:

<Fields Count=„32“>

...

</Fields>

 

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas

Tipas

Ar būtinas?

Reikšmė

Pavyzdys

Name

Tekstas

Taip

Lauko XML atributas (žr. III skyrių).

Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę

popierinėje formoje.

Lape laukelių vardai turi būti

unikalūs.

Name-'PersonCode“

Žymės pavyzdys:

<Field Name=„PersonCode“>5 77 010112 3 4</Field>

 

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas

Formavimas

Tekstas

Teksto eilutė

Data

Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2010-07-26“

Skaičius

Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

 

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio PT prašymo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

 

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>

<FFData Version=„l“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“

GreatedByLogin=„userl“ Great edOn=„ 2013-03-01 „>

<Form FormDefId=„{91CC73D5-0110-4 2A7-9FE7-8A7F5D730F0 9}“

FormLocation=„c:\documents and settings\user\desktop\pt.mxfd“>

<DocumentPages>

<Group Name=„Forma“>

<ListPages>

<ListPage>PT</ListPage> </ListPages>

<Group Name=„Priedas PT-1-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-l-SD</ListPage> </ListPages> </Group>

<Group Name=„Priedas PT-2-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-2-SD</ListPage> </ListPages> </Group>

<Group Name=„Priedas PT-9-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-9-SD</ListPage> </ListPages> </Group>

<Group Name=„Priedas PT-12-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-12-SD</ListPage> </ListPages> </Group>

<Group Name=„Priedas PT-13-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-13-SD</ListPage> </ListPages> </Group>

<Group Name=„Priedas PT-14-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-14-SD</ListPage>

</ListPages> </Group>

<Group Name=„Friedas PT-SAM3SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-SAM3SD</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name=„Priedas PT-SAM3SDP“> <ListPages>

<ListPage>PT-SAM3SDP</ListPage>

</ListPages>

</Group>

<Group Name=„Priedas PT-NP-SD“> <ListPages>

<ListPage>PT-NP-SD</ListPage> </ListPages> </Group> </Group>

</DocumentPages> <Pages Count=„10“>

<Page PageDefName=„PT“ PageNumber=„1“> <Fields Count=„19“>

<Field Name=„PageNumber“>1</Field> <Field Name=„PageTotal“>9</Field> <Field Name=„InsurerName“></Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field Name=„JuridicalPersonCode“></Field> <Field Name=„InsurerPhone“></Field> <Field Name=„InsurerAddress“></Field> <Field Name=„RecipientDepName“></Field> <Field Name=„DocDate“>2 013-03-01</Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field Name=„PTFormCode“></Field> <Field Name=„PTReasonText“></Field> <Field Name=„InsIncomeSumDiff“></Field> <Field Name=„PaymentSumDiff“></Field> <Field Name=„ManagerJobPosition“></Field> <Field Name=„ManagerFullName“></Field> <Field Name=„PreparatorDetails“></Field> <Field Name=„FormCode“>PT</Field> <Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„PT-l-SD“ PageNumber=„2“> <Fields Count=„3 3“>

<Field Name=„PageNumber“>2</Field> <Field Name=„PageTotal“>9</Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field Name=„DocDate“>2 013-03-01</Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field Name=„PTActionl“>0</Field> <Field Name=„PTAction2“>0</Field> <Field Name=„PTAction3“>0</Field> <Field Name=„RevisedCycleYear“></Field> <Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field> <Field Name=„PersonFullName_l“></Field> <Field Name=„PersonCode_l“></Field> <Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field> <Field Name=„InsuranceStartDate_l“></Field> <Field Name=„ReasonCode_l“></Field> <Field Name=„ReasonText_l“></Field> <Field Name=„ReasonDetCode_l“></Field> <Field Name=„ReasonDetText_l“></Field> <Field Name=„InsuranceStartDate_2“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonText_2“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_l“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_2“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_2“></Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-1-SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„PT-2-SD“ PageNumber=„3“> <Fields Count=„38“>

<Field Name=„PageNumber“>3</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“x/Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceEndDate_l“></Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_l“></Field>

<Field Name=„PaymentSum_l“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonText_l“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_l“></Field>

<Field Name=„LawActArticle_l“></Field>

<Field Name=„LawActPart_l“></Field>

<Field Name=„LawActSubsection_l“></Field>

<Field Name=„Compens?tedMonthsCount_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceEndDate_2“></Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_2“></Field>

<Field Name=„PaymentSum_2“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonText_2“></Field>

<Field Name=„ReasonDetCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonDetText_2“></Field>

<Field Name=„LawActArticie_2“></Field>

<Field Name=„LawActPart_2“></Field>

<Field Name=„LawActSubsection_2“></Field>

<Field Name=„Compens?tedMonthsCount_2“></Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-2-SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName=„PT-9-SD“ PageNumber=„4“> <Fields Count=„32“>

<Field Name=„PageNumber“>4</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„HolidayStartDate_l“x/Field>

<Field Name=„HolidayEndDate_l“></Field>

<Field Name=„HolidayCancelDate_l“></Field>

<Field Name=„ChildBirthDate_l“></Field>

<Field Name=„ChildPersonCode_l“></Field>

<Field Name=„P39_l“>0</Field>

<Field Name=„P40_l“>0</Field>

<Field Name=„HolidayStartDate_2“></Field>

<Field Name=„HolidayEndDate_2“></Field>

<Field Name=„HolidayCancelDate_2“></Field>

<Field Name=„ChildBirthDate_2“></Field>

<Field Name=„ChildPersonCode_2“></Field>

<Field Name=„P39_2“>0</Field>

<Field Name=„P40_2“>0</Field>

<Field Name=„P41_l“>0</Field>

<Field Name=„P41_2“>0</Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-9-SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>0 6</Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName=„PT-12-SD“ PageNumber=„5“> <Fields Count=„24“>

<Field Name=„PageNumber“>5</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSuspendstart_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSuspendEnd_l“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonText_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSuspendstart_2“></Field>

<Field Name=„InsuranceSuspendEnd_2“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonText_2“></Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-12-SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>0 6</Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName=„PT-13-SD“ PageNumber=„6“> <Fields Count=„26“>

<Field Name=„PageNumber“>6</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“x/Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“x/Field>

<Field Name=„PersonCode_l“x/Field>

<Field Name=„Insurance£eries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„InsurancestartDate_l“x/Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_l“x/Field>

<Field Name=„PaymentSum_l“x/Field>

<Field Name=„ReasonCode_l“x/Field>

<Field Name=„ReasonText_l“x/Field>

<Field Name=„InsurancestartDate_2“x/Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_2“x/Field>

<Field Name=„PaymentSum_2“x/Field>

<Field Name=„ReasonCode_2“x/Field>

<Field Name=„ReasonText_2“x/Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-13-SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName=„PT-14-SD“ PageNumber=„7“>

<Fields Count=„20“>

<Field Name=„DocDate“></Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„PageNumber“x/Field>

<Field Name=„PageTotal“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“x/Field>

<Field Name=„PersonCode_l“x/Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“x/Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_l“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_l“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_l“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_l“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_l_2“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_2_2“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_3_2“x/Field>

<Field Name=„PersonProfession_4_2“x/Field>

<Field Name=„FormCode“x/Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field>

</Fields>

</Page>

<Page PageDefName=„PT-SAM3SD“ PageNumber=„8“> <Fields Count=„21“>

<Field Name=„PageNumber“>7</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“x/Field>

<Field Name=„RevisedCycleQuarter“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“x/Field>

<Field Name=„PersonCode_l“x/Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_l“></Field>

<Field Name=„PaymentSum_l“></Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_2“></Field>

<Field Name=„PaymentSum_2“></Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-SAM3SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„PT-SAM3SDP“ PageNumber=„9“> <Fields Count=„29“>

<Field Name=„PageNumber“>8</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleQuarter“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_l“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„ PeriodStartDate_l“x/Field>

<Field Name=„PeriodEndDate_l“></Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_l“></Field>

<Field Name=„PaymentSum_l“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonText_l“></Field>

<Field Name=„PeriodStartDate_2“></Field>

<Field Name=„PeriodEndDate_2“></Field>

<Field Name=„InsIncomeSum_2“></Field>

<Field Name=„PaymentSum_2“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonText_2“></Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-SAM3SDP</Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„PT-NP-SD“ PageNumber=„10“> <Fields Count=„83“>

<Field Name=„PageNumber“>9</Field>

<Field Name=„PageTotal“>9</Field>

<Field Name=„InsurerCode“></Field>

<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>

<Field Name=„DocNumber“></Field>

<Field Name=„PTActionl“>0</Field>

<Field Name=„PTAction2“>0</Field>

<Field Name=„PTAction3“>0</Field>

<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>

<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonCode_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceSeries_l“></Field>

<Field Name=„InsuranceNumber_l“></Field>

<Field Name=„PersonFirstName_l“></Field>

<Field Name=„PersonLastName_l“></Field>

<Field Name=„A5_Series_l“></Field>

<Field Name=„A5_Number_l“></Field>

<Field Name=„A5_Series_2“></Field>

<Field Name=„A5_Number_2“></Field>

<Field Name=„A5_Series_3“></Field>

<Field Name=„A5_Number_3“></Field>

<Field Name=„A5_Series_4“></Field>

<Field Name=„A5_Number_4“></Field>

<Field Name=„A5_Series_5“></Field>

<Field Name=„A5_Number_5“></Field>

<Field Name=„A5_Series_6“></Field>

<Field Name=„A5_Number_6“></Field>

<Field Name=„A6_Start_l“></Field>

<Field Name=„A7_End_l“x/Field>

<Field Name=„A8_Series_l“></Field>

<Field Name=„A8_Number_l“></Field>

<Field Name=„A8_Series_2“></Field>

<Field Name=„A8_Number_2“></Field>

<Field Name=„A9_Start_l“></Field>

<Field Name=„A10_End_l“></Field>

<Field Name=„Bll_Start_l“></Field>

<Field Name=„B12_End_l“></Field>

<Field Name=„B21_Start_l“></Field>

<Field Name=„B31_Start_l“></Field>

<Field Name=„B3 2_End_l“></Field>

<Field Name=„B4l_Start_l“></Field>

<Field Name=„B4 2_End_l“></Field>

<Field Name=„B5l_PaymentSum_l“></Field>

<Field Name=„ReasonCode_l“></Field>

<Field Name=„ReasonText_l“></Field>

<Field Name=„A5_Series_7“></Field>

<Field Name=„A5_Number_7“></Field>

<Field Name=„A5_Series_8“></Field>

<Field Name=„A5_Number_8“></Field>

<Field Name=„A5_Series_9“></Field>

<Field Name=„A5_Number_9“></Field>

<Field Name=„A5_Series_10“></Field>

<Field Name=„A5_Number_10“></Field>

<Field Name=„A5_Series_ll“x/Field>

<Field Name=„A5_Number_ll“x/Field>

<Field Name=„A5_Series_12 „x/Field>

<Field Name=„A5_Number_12 „x/Field>

<Field Name=„A6_Start_2“></Field>

<Field Name=„A7_End_2 „x/Field>

<Field Name=„A8_Series_3“></Field>

<Field Name=„A8_Number_3“></Field>

<Field Name=„A8_Series_4“></Field>

<Field Name=„A8_Number_4“></Field>

<Field Name=„A9_Start_2“></Field>

<Field Name=„A10_End_2“></Field>

<Field Name=„Bll_Start_2“></Field>

<Field Name=„B12_End_2“></Field>

<Field Name=„B21_Start_2“></Field>

<Field Name=„B31_Start_2“></Field>

<Field Name=„B3 2_End_2“></Field>

<Field Name=„B4l_Start_2“></Field>

<Field Name=„B4 2_End_2“></Field>

<Field Name=„B51_PaymentSum_2 „x/Field>

<Field Name= „ReasonCode_2 „x/Field>

<Field Name= „ReasonText_2 „x/Field>

<Field Name=„Jl_l“>0</Field>

<Field Name=„J2_l“>0</Field>

<Field Name=„J3_l“>0</Field>

<Field Name=„Jl_2“>0</Field>

<Field Name=„J2_2“>0</Field>

<Field Name=„J3_2“>0</Field>

<Field Name=„FormCode“>PT-NP-SD</Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page> </Pages>

</Form> </FFData>

 

III. ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS IR DUOMENŲ ATRIBUTAI

 

4. Elektroninio PT prašymo formos lapai

Elektroninio PT prašymo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis

Lapų grupės pavadinimas

Aprašymas

PT

1

1

Forma

Pirmas lapas

PT-1-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-2-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-9-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-12-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-13-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-14-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-SAM3SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-SAM3SDP

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

PT-NP-SD

0

Neribojama

Tęsinys

Tęsinio lapas

 

5. PT lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT“

Tekstas

10

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

3

InsurerName

draudėjo pavadinimas

Tekstas

68

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

5

JuridicalPersonCode

juridinio asmens kodas

Skaičius

9

6

InsurerPhone

draudėjo tel. Nr.

Tekstas

15

7

InsurerAddress

draudėjo adresas

Tekstas

68

8

RecipientDepName

skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas

Tekstas

68

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

16

PTFormCode

Tikslinamas socialinio draudimo pranešimas

Tekstas

7

17

PTReasonText

Duomenų tikslinimo priežastis

Tekstas

116

P37

InsIncomeSumDiff

Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos jmokos, suma didinama/mažinama

Skaičius

11

P38

PaymentSumDiff

Valstybinio socialinio draudimo jmokų suma didinama/mažinama

Skaičius

11

Žymė

popierinėje

formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

11

ManagerJobPosition

Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas

Tekstas

30

13

ManagerFullName

Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė

Tekstas

68

14

PreparatorDetails

pranešimą užpildžiusiu asmens vardas, pavardė, tel. Nr. , el. pašto adresas

Tekstas

68

 

6. PT-l-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

Prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-1-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

Prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

Draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P17T

RevisedCycIe Month

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode 1

Apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName 1

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_/DX*

Pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText IDX*

Pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCodeJDX*

Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetTextJDX*

Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Tekstas

58

A9

lnsuranceStartDate_/DX*

Valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

K6

PersonProfession_1_ IDX *

Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_2_ IDX *

Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_3_ IDX *

Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **

Skaičius

1

K6

PersonProfession_4_ IDX *

Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **

Skaičius

1

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba irašoma konstanta ..-1“.

Skaičius

2

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

 

7. PT-2-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-2-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P17T

RevisedCycle Month

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode 1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName 1

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_/DX*

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText IDX*

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A7

ReasonDetCodeJDX*

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas

Tekstas

9

A8

ReasonDetText IDX*

priežasties patikslinimas

Tekstas

58

A10

Insu ranee EndDate_/DX*

pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas

Data

10

A11

lnslncomeSum_/DX*

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

A12

PaymentSumJDX*

įmokų suma Lt

Skaičius

11

A30

LawActArticle IDX*

Teisės akto straipsnis

Tekstas

5

Žymė

popierinėje

formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

A31

LawActPartJDX*

Teisės akto straipsnio dalis

Tekstas

1

A32

LawActSubsection_/DX*

Teisės akto straipsnio dalies punktas

Tekstas

2

A33

CompensatedMonthsCount_/DX*

Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija

Skaičius

2

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba irašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

 

8. PT-9-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

 

FormCode

Prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-9-SD“

Tekstas

10

 

 

FormVersion

Prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

 

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

 

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

 

4

InsurerCode

Draudėjo kodas

Skaičius

7

 

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

 

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

 

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

 

P17T

RevisedCycleMonth

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

 

A2

PersonCode_1

Apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

 

A3

lnsuranceSeries_1

Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

 

A3

InsuranceNumbeM

Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

 

A4

PersonFullName_1

Apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

 

A15

HolidayStartDateJDX*

Atostogos suteiktos nuo

Data

10

 

A16

HolidayEndDateJDX*

Atostogos suteiktos iki

Data

10

 

A17

HolidayCancelDateJDX*

Atostogos atšauktos nuo

Data

10

 

A18

ChildBirthDateJDX*

Vaiko gimimo data

Data

10

 

A19

ChildPersonCodeJDX*

Vaiko asmens kodas

Skaičius

11

 

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma

Skaičius

2

 

Žymė

popierinėje

formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

 

konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

 

 

P39

P39_1

Tėvystės atostogos. įrašoma „1“ arba „0“.

Skaičius

1

P40

P40_1

Atostogos vaikui prižiūrėti. įrašoma „1“ arba „0“.

Skaičius

1

P41

P41_1

Atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d. įrašoma „1“ arba „0“.

Skaičius

1

P39

P39_2

Tėvystės atostogos. įrašoma „1“ arba „0“.

Skaičius

1

P40

P40_2

Atostogos vaikui prižiūrėti. įrašoma „1“ arba „0“.

Skaičius

1

P41

P41_2

Atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d. įrašoma „1“ arba „0“.

Skaičius

1

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

 

9. PT-12-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

Prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-12-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

Prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P17T

RevisedCycleMonth

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_/DX*

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

Žymė

popierinėje

formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

A6

ReasonText_/DX*

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A13

lnsuranceSuspendStart_/DX *

nedraudiminio laikotarpio pradžia

Data

10

A14

lnsuranceSuspendEnd_/DX *

nedraudiminio laikotarpio pabaiga

Data

10

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

 

10. PT-13-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

 

FormCode

prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-13-SD“

Tekstas

10

 

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

 

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

 

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

 

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

 

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

 

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

 

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

 

P17T

RevisedCycle Month

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

 

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

 

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

 

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

 

A4

PersonFullName_1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

 

A5

ReasonCode_/DX*

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

 

A6

ReasonText_/DX*

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

 

A9

lnsuranceStartDate_/DX*

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Data

10

 

A11

lnslncomeSum_/DX*

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

 

A12

PaymentSumJDX*

įmokų suma Lt

Skaičius

11

 

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

 

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

 

10. PT-14-SD lapo atributai

Žymė  popierinėjeformoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-14-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P17T

RevisedCycleMonth

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

K6

PersonProfession_1_1

Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) *

Skaičius

1

K6

PersonProfession_2_1

Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) *

Skaičius

1

K6

PersonProfession_3_1

Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas)

Skaičius

1

K6

PersonProfession_4_1

Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (ketvirtasis

Skaičius

1

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

 

skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) *

 

 

K6

PersonProfession_1_2

Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (pirmasis skaitmuo -pagrindinės profesijų grupės kodas) *

Skaičius

1

K6

PersonProfession_2_2

Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (antrasis skaitmuo -pagrindinio profesijų pogrupio kodas) *

Skaičius

1

K6

PersonProfession_3_2

Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (trečiasis skaitmuo -profesijų grupės kodas) *

Skaičius

1

K6

PersonProfession_4_2

Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo -profesijų pogrupio kodas) *

Skaičius

1

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

* Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

 

11. PT-SAM3SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

prašymo formos kodas

įrašoma konstanta „PT-SAM3SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P15T

RevisedCycleQuarter

Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)

Skaičius

1

P17T

RevisedCycleMonth

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo

Skaičius

7

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

 

 

numeris (tik numeris)

 

 

 

A4

PersonFullName_1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

 

A11

lnslncomeSum_/DX*

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos jmokos, suma Lt

Skaičius

11

 

A12

PaymentSumJDX*

jmokų suma Lt

Skaičius

11

 

15.1

15.2

15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

 

 

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

 

12. PT-SAM3SDP lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

prašymo formos kodas

įrašoma konstanta „PT-SAM3SDP“

Tekstas

10

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P15T

RevisedCycleQuarter

Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)

Skaičius

1

P17T

RevisedCycleMonth

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4

PersonFullName_1

apdraustojo vardas, pavardė

Tekstas

68

A5

ReasonCode_/DX *

pranešimo pateikimo priežasties kodas

Tekstas

2

A6

ReasonText_/DX *

pranešimo pateikimo priežastis

Tekstas

65

A11

lnslncomeSum_/DX*

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt

Skaičius

11

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

A12

PaymentSumJDX *

įmokų suma Lt

Skaičius

11

 

A21

PeriodStartDateJDX *

valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia

Data

10

 

A22

PeriodEndDateJDX*

valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga

Data

10

 

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

 

 

13. PT-NP-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

FormCode

prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-NP-SD“

Tekstas

10

 

FormVersion

prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“

Tekstas

2

1

PageNumber

Lapo numeris

Skaičius

4

2

PageTotal

Bendras lapų skaičius prašyme

Skaičius

4

4

InsurerCode

draudėjo kodas

Skaičius

7

9

DocDate

Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Data

10

10

DocNumber

Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas

Tekstas

16

P14T

RevisedCycleYear

Tikslinamas laikotarpis (metai)

Skaičius

4

P17T

RevisedCycleMonth

Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)

Skaičius

2

A2

PersonCode_1

apdraustojo asmens kodas

Skaičius

11

A3

lnsuranceSeries_1

asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A3

InsuranceNumbeM

asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A4V

PersonFirstName_1

Apdraustojo vardas

Tekstas

66

A4P

PersonLastName_1

Apdraustojo pavardė

Tekstas

66

A5

A5_Series_/DX*

Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

A5

A5_Number_/DX*

Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

A6

A6_Start_/DY*

Nedarbingumo laikotarpio pradžia

Data

10

A7

A7_End_/DY*

Nedarbingumo laikotarpio pabaiga

Data

10

Žymė popierinėje formoje

XML atributas

Laukelio pavadinimas

Tipas

Ilgis,

simboliais

 

A8

A8_Series_/DZ*

Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija)

Tekstas

2

 

A8

A8_Number_/DZ*

Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris)

Skaičius

7

 

A9

A9_Start_/DY*

Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia

Data

10

 

A10

A10_End_/DY*

Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga

Data

10

 

B11

B11_Start_/DY*

Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia

Data

10

 

B12

B12_End_/DY*

Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga

Data

10

 

B21

B21_Start_/DY*

Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia

Data

10

 

B31

B31_Start_/DY*

Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia

Data

10

 

B32

B32_End_/DY*

Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga

Data

10

 

B41

B41_Start_/DY*

Laikotarpio, už kurj apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia

Data

10

 

B42

B42_End_/DY*

Laikotarpio, už kurj apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga

Data

10

 

B51

B51_PaymentSum_/DY*

Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma

Skaičius

7

 

B6

B6_ReasonCode_/DY*

Priežasties kodas

Tekstas

2

 

B6

B6_ReasonText_/DY*

Priežastis

Tekstas

41

 

J1 J2 J3

J_group_1

Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta

„-1“

Skaičius

2

 

J1 J2 J3

J_group_2

Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“

Skaičius

2

 

15.1 15.2 15.3

PTActionGroup

Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.

Skaičius

2

 

 

* XML atribute esančios simbolių sekos IDX, ID Y, IDZ keičiamos į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 2. Galimos IDZ reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX, IDY, IDZ numeracija vėl pradedama nuo 1.

 

_________________