LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 4 d. Nr. V-919

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407; 2011, Nr. 88-4213; 2012, Nr. 111-5648):

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Medicininės reabilitacijos paslaugų etapuose. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos apraše. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų apraše:

1.1.1. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Per informacinę sistemą gavusi pažymą medicininės reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK), TLK šią pažymą parengusiai ASP įstaigai pateikia pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr. 2011T) arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr. 2011N).“

1.1.2. Išdėstau 18 punkto pirmąją pastraipą taip:

18. Priimanti pacientą ASP įstaiga turi patikrinti jo asmens tapatybę. Jei pacientui turi būti teikiamos stacionarinės reabilitacijos paslaugos, ASP įstaiga turi patikrinti, ar TLK dėl šio asmens per informacinę sistemą pateikė pažymą, patvirtinančią jo teisę į medicininės reabilitacijos išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis (forma Nr. 2011T), ir informacinėje sistemoje šią pažymą susieti su forma Nr. 066/a-LK. Jei pacientui turi būti teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, informacinėje sistemoje forma Nr. 2011T turi būti susieta su forma Nr. 025/a-LK (šios formos 2 langelyje „Paskirtis“ turi būti nurodytas skaičius „6“).“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Medicininės reabilitacijos paslaugų etapuose. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos apraše. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų apraše:

1.2.1. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Gavusi per informacinę sistemą pažymą medicininės reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK), TLK šią pažymą parengusiai ASP įstaigai pateikia pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr. 2011T) arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr. 2011N).“

1.2.2. Išdėstau 20 punkto pirmąją pastraipą taip:

20. Priimanti pacientą ASP įstaiga turi patikrinti jo asmens tapatybę. Jei pacientui turi būti teikiamos stacionarinės reabilitacijos paslaugos, ASP įstaiga turi patikrinti, ar TLK dėl šio asmens per informacinę sistemą pateikė pažymą, patvirtinančią jo teisę į medicininės reabilitacijos išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis (forma Nr. 2011T), ir informacinėje sistemoje šią pažymą susieti su forma Nr. 066/a-LK. Jei pacientui turi būti teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, informacinėje sistemoje forma Nr. 2011T turi būti susieta su forma Nr. 025/a-LK (šios formos 2 langelyje „Paskirtis“ turi būti nurodytas skaičius „6“).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS