LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 133, 139, 307, 421 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. spalio 10 d. Nr. XII-551

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2003, Nr. 38-1734; 2004, Nr. 115-4276; 2007, Nr. 81-3312; 2010, Nr. 145-7440; 2011, Nr. 81-3965; 2013, Nr. 75-3769)

 

1 straipsnis. 133 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 133 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kardomąją priemonę – užstatą baigus taikyti, užstatas grąžinamas užstato davėjui.“

 

2 straipsnis. 139 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 139 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

139 straipsnis. Kardomosios priemonės taikymo pabaiga“.

2. Papildyti 139 straipsnį 3 dalimi:

3. Kardomosios priemonės taip pat baigiamos taikyti: suėjus kardomosios priemonės skyrimo terminui, įsiteisėjus išteisinamajam nuosprendžiui ar pradėjus bausmės vykdymą.“

 

3 straipsnis. 307 straipsnio 1 dalies 6 punkto pakeitimas

307 straipsnio 1 dalies 6 punkte išbraukti žodžius „kol įsiteisės nuosprendis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) sprendimas dėl kardomosios priemonės nuteistajam.“

 

4 straipsnis. 421 straipsnio 4 punkto pakeitimas

421 straipsnio 4 punkte išbraukti žodžius „kol įsiteisės teismo baudžiamasis įsakymas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) nurodyti sprendimai dėl turto konfiskavimo, dėl išplėstinio turto konfiskavimo, dėl uždraudimo naudotis specialia teise, dėl kardomosios priemonės kaltinamajam, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, dėl daiktinių įrodymų likimo, dėl proceso išlaidų atlyginimo;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________