Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 „DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 2 d. Nr. 899

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 13 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2013, Nr. 19-931, Nr. 36-1742, Nr. 67-3353, Nr. 83-4164, Nr. 84-4227, Nr. 93-4651):

1. 1 priedo „2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.1. Skyriaus „I. Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei atskaitingos institucijos“ poskyryje „90.900.2944 Viešųjų pirkimų tarnyba“:

1.1.1. išdėstyti pastraipą „01 01 Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas“ taip:

„01

01

Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas

 

6 152

5 227

3 423

925“;

 

1.1.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

„Iš viso

6 152

5 227

3 423

925“.

 

1.2. Skyriaus „II. Ministerijos“:

1.2.1. Poskyryje „09 900.0009 Aplinkos ministerija“:

1.2.1.1. išdėstyti pastraipą „01 30 Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas“ taip:

„01

30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas

 

 

67 387

66 521

23 737

866“;

 

1.2.1.2. išdėstyti pastraipą „01 31 Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija“ taip:

„01

 

31

 

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

 

513 185

 

512 630

 

3 159

 

555“;

 

 

1.2.1.3. išdėstyti pastraipą „01 32 Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ taip:

„01

 

32

 

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

 

88 417

 

87 989

 

10 582

 

428“;

 

 

1.2.1.4. išdėstyti pastraipą „02 33 Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“ taip:

„02

 

33

 

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

 

26 069

 

25 522

 

7 339

 

547“;

 

 

1.2.1.5. išdėstyti pastraipą „03 37 Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas“ taip:

„03