VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Nr. B1-216 „dĖL alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto IR alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo FORMŲ patvirtinimo BEI alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO komisijos SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. B1-626

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314), 20.2 ir 20.3 punktais,

pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2012, Nr. 34-1692; Nr. 96-4942; 2013, Nr. 80-4063) ir jo 2 punkto 5 pastraipą išdėstau taip:

„Juozas Olekas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas,“.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius