LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo metodinių rekomendacijŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 1 d. Nr. D1-721

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 104-4649; 2007, Nr. 55-2127; 2012, Nr. 76-3921; 2013, 68-3415) 8 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395; 2011, Nr. 71-3422, Nr. 121-5723, Nr. 164-7811; 2013, Nr. 65-3253), 8.6.4 punktu,

t v i r t i n u Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo metodines rekomendacijas (pridedama).

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. D1-721

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo METODINĖS rekomendacijos

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo metodinėse rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) pateikiamos instrukcijos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų (toliau – specifikacijos) sudarymui, kai per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) perkami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai kartu su projektavimo darbais, pateikiamos šių specifikacijų ir techninės užduoties, skirtos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektui rengti, sudarymo pavyzdžiai.

2. Rekomendacijos skirtos visiems asmenims, dalyvaujantiems Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Statinio projektuotojai ir statinio statybos rangovai vykdant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą pasirenkami atsižvelgiant į Rekomendacijų nuostatas.

 

II. Specifikacijų sudarymas

 

3. Šis skyrius nustato instrukcijas specifikacijų sudarymui, kai CPO kataloge formuojamas užsakymas „Pastatų modernizavimas su projektavimu“.

4. Siekiant užtikrinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybę sudarant specifikaciją, reikėtų, atsižvelgus į Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, namo ypatumus (namo techninę būklę, namo išorėje sumontuotus įrenginius ir panašiai), numatyti užsakomų statybos darbų pagrindinius kokybinius rodiklius, statybos darbų atlikimo ir kokybės vertinimo reikalavimus, pagrindinius ir papildomus darbus, kuriuos būtina atlikti ir kitus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybės užtikrinimui svarbius reikalavimus.

5. Specifikacijų pavyzdžiai pateikiami:

5.1. sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant plonasluoksniu tinku (MSP1.1) – Rekomendacijų 1 priede;

5.2. sienų šiltinimas iš išorės įrengiant vėdinamą fasadą (MSP1.3) – Rekomendacijų 2 priede;

5.3. pastatų cokolio šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant plonasluoksniu tinku (MSP2.1) – Rekomendacijų 3 priede;

5.4. sutapdintų stogų rekonstrukcija, kai varža 4,5–6,5 m2k/W (MSP3.1) – Rekomendacijų 4 priede;

5.5. šlaitinių stogų rekonstrukcija, kai varža 5–6,5 m2k/W (MSP3.4) – Rekomendacijų 5 priede;

5.6. perdangos į vėdinamą pastogę šiltinimas. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža – 2,5<=R<5 (m2K)/W (MSP3.6) – Rekomendacijų 6 priede;

5.7. plastikiniai langai, balkono durys, kai Uw = 1,1–1,3 W/(m2K) (MSP4.1) – Rekomendacijų 7 priede;

5.8. metalinės durys (MSP4.11) – Rekomendacijų 8 priede;

5.9. balkono stiklinimas naudojant plastikinį profilį (MSP4.14) – Rekomendacijų 9 priede.

6. Rekomendacijų 5 punkte nenurodytos specifikacijos gali būti pildomos vadovaujantis Reglamento 4 punkte ir prieduose pateiktais principais.

 

III. Techninių užduočių sudarymas

 

7. Rekomenduojama naudotis techninės užduoties struktūra, pateikta techninės užduoties pavyzdyje Rekomendacijų 10 priede.

8. Pildant techninę užduotį, turi būti atsižvelgta į Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, namo ypatumus (namo techninę būklę, namo išorėje sumontuotus įrenginius ir panašiai).

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo metodinių rekomendacijų

1 priedas

 

Sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant plonasluoksniu tinku (MSP1.1)

(Pavyzdys)

 

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 0,20 W/(m2K) *.

2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.

3. Darbai atliekami ir jų kokybė vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

4. Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I–III kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“.

5. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.

6. Į mato vieneto kainą įskaičiuotini darbai (kai taikytina):

6.1. statybos aikštelės paruošimas;

6.2. pastolių ar kitos įrangos sumontavimas ir išmontavimas;

6.3. sienų išorinių paviršiaus įvertinimas ir paruošimas;

6.4. lauko palangių ir stogelių skardinimas (gali būti nurodytas medžiagiškumas);

6.5. išorinės lietaus nuvedimo sistemos pakeitimas, įrengiant naujus lietvamzdžius;

6.6. dujų vamzdyno ant išorės sienų perkėlimas;

6.7. gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo;

6.8. vėliavos laikiklių, šiluminio punkto ir signalizacijos daviklių, lauko šviestuvų ir kt. ant fasado sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo;

6.9. atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes;

6.10. sienų šiltinamas plokštėmis: plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis;

6.11. lašiklių įrengimas;

6.12. įėjimo stogelių prie įėjimo šiltinimas ir apdaila, panaudojant struktūrinį fasado tinką;

6.13. parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo;

6.14. angokraščių aptaisymas ir papildomas armavimas;

6.15. gruntavimas;

6.16. apdailinio sluoksnio įrengimas: tinkavimas struktūriniu tinku ir dažymas arba tinkavimas spalvotu struktūriniu tinku. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais;

6.17. papildomos įrangos naudojimas;

6.18. teritorijos tvarkymo darbai;

6.19. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

6.20. kiekvieno daugiabučio namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

7. Pastabos:

7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

7.3. * konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane;

7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus.

8. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

8.1. namas Nr. 1. šiltinamas plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

8.2. namas Nr. 2. šiltinamas plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

2 priedas

 

Sienų šiltinimas iš išorės įrengiant vėdinamą fasadą (MSP1.3)

(Pavyzdys)

 

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 0,20W/(m2K)*.

2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turintys ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai.

3. Darbai atliekami ir jų kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, interneto svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

4. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi, šiltinimo sistemos gamintojo nurodymais ar kitais pridėtais dokumentais.

5. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (kai taikytina):

5.1. statybos aikštelės paruošimas;

5.2. pastolių ar kitos įrangos sumontavimas ir išmontavimas;

5.3. sienos paviršiaus įvertinimas ir paruošimas, įskaitant tinko remontą;

5.4. lauko palangių ir stogelių skardinimas;

5.5. išorinės lietaus nuvedimo sistemos pakeitimas, įrengiant naujus lietvamzdžius;

5.6. dujų vamzdyno ant išorės sienų perkėlimas;

5.7. metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;

5.8. sienos šiltinimas pritvirtinant termoizoliacinę medžiagą su vėjo izoliacija;

5.9. apdailinės plokštės ar dailylentės tvirtinimas;

5.10. fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais;

5.11. angokraščių sutvarkymas;

5.12. gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo;

5.13. vėliavos laikiklių, šiluminio punkto ir signalizacijos daviklių, lauko šviestuvų ir kt. ant fasado sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo;

5.14. atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes;

5.15. įėjimo stogelių prie įėjimo šiltinimas ir apdaila;

5.16. parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo;

5.17. teritorijos tvarkymo darbai;

5.18. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

5.19. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

6. Pastabos:

6.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

6.3. * konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane;

6.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus.

7. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

7.1. namas Nr. 3, šiltinamas plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

7.2. namas Nr. 4, šiltinamas plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

3 priedas

 

Pastatų cokolio šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant plonasluoksniu tinku (MSP2.1)

(Pavyzdys)

 

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 0,25W/(m2K) *.

2. Cokolio įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos (jeigu privaloma).

3. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, interneto svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

4. Naudojama I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“.

5. Nuogrindos įrengimo darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal interneto svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Žemės darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

6. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.

7. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (neapsiribojant):

7.1. statybos aikštelės paruošimas;

7.2. nuogrindos pašalinimas;

7.3. grunto atkasimas ir užkasimas;

7.4. sienų išorinių paviršiaus įvertinimas ir paruošimas;

7.5. hidroizoliacijos įrengimas;

7.6. termoizoliacinių plokščių tvirtinimas;

7.7. išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklelį;

7.8. papildomas langų angokraščių armavimas;

7.9. apdailinio sluoksnio įrengimas: tinkavimas struktūriniu tinku ir dažymas arba tinkavimas spalvotu struktūriniu tinku;

7.10. dujų vamzdyno ant išorės sienų perkėlimas;

7.11. atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes;

7.12. nuogrindos atstatymas, įėjimo laiptų remontas;

7.13. teritorijos tvarkymo darbai;

7.14. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

7.15. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

8. Pastabos:

8.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

8.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

8.3.* konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane;

8.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus.

9. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

9.1. namas Nr. 1, apšiltinamas plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

9.2. namas Nr. 2, apšiltinamas plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

4 priedas

 

Sutapdintų stogų rekonstrukcija, kai varža 4,5–6,5 m2k/W (MSP3.1)

(Pavyzdys)

 

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintos stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 0,16W/(m2K)*.

2. Darbai atliekami ir jų kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.

4. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (kurie taikytini):

4.1. senos dangos remontas;

4.2. nuolydžio formavimas;

4.3. termoizoliacinio sluoksnio įrengimas;

4.4. dviejų sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga;

4.5. įlajų keitimas ir / arba naujos išorinės lietaus nuvedimo sistemos įrengimas;

4.6. parapetų, vėdinimo kanalų pakėlimas iki reikiamo aukščio;

4.7. ventiliacijos kanalų valymas;

4.8. žaibolaidžių įrengimas;

4.9. parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginės tvorelės įrengimas);

4.10. senų patekimo ant stogo kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas;

4.11. antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo;

4.12. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

4.13. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

5. Pastabos:

5.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

5.3. * konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane;

5.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus.

6. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

6.1. namas Nr. 1, šiltinamo stogo plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

6.2. namas Nr. 2, šiltinamo stogo plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

5 priedas

 

Šlaitinių stogų rekonstrukcija, kai varža 5–6,5 m2k/W (MSP3.4)

(Pavyzdys)

 

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 0,16W/(m2K)*.

2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.

4. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (neapsiribojant):

4.1. senos stogo dangos nuardymas (jeigu reikia, – palėpės valymas);

4.2. pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai įrengti reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, karnizai, grebėstai, vėjalentės ir kita);

4.3. termoizoliacinio sluoksnio**, garo ir vėjo izoliacijos įrengimas;

4.4. lietaus nuvedimo sistemos įrengimas;

4.5. žaibolaidžių įrengimas;

4.6. ventiliacijos kanalų valymas;

4.7. stoglangių aptaisymas;

4.8. seno patekimo į palėpę liuko pakeitimas;

4.9. vaikščiojimo takų ar kitos dangos įrengimas (jeigu reikia);

4.10. asbestinė danga keičiama į beasbestinio cemento plokščių dangą. Lakšto plotas neturi būti didesnis kaip 1 m2;

4.11. apsauginių tvorelių įrengimas;

4.12. vėdinimo šachtų, kaminų remontas, pakėlimas į reikiamą aukštį, apskardinimas;

4.13. antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo;

4.14. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

4.15. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

5. Pastabos:

5.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

5.3. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus;

5.4. *konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane;

5.5.**šiuo atveju šiltinami stogo šlaitai. Jeigu šiltinama perdanga, reikėtų pildyti MSP (perdangos į vėdinamą pastogę šiltinimas).

6. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

6.1. namas Nr. 1, šiltinamo stogo plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

6.2. namas Nr. 2, šiltinamo stogo plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

6 priedas

 

Perdangos į vėdinamą pastogę šiltinimas. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža – 2,5<=R<5 (m2K)/W (MSP3.6)

(Pavyzdys)

 

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 0,16W/(m2K)*.

2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.

4. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (kai taikytina):

4.1. senos stogo palėpės valymas;

4.2. termoizoliacinio sluoksnio, vėjo izoliacijos įrengimas;

4.3. ventiliacijos kanalų valymas;

4.4. vėdinimo angų pastogėje įrengimas;

4.5. seno patekimo į palėpę liuko pakeitimas;

4.6. vaikščiojimo takų ar kitos dangos įrengimas;

4.7. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

4.8. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

5. Pastabos:

5.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą;

5.3. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus;

5.4.* konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane.

6. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

6.1. namas Nr. 1, šiltinamo stogo plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

6.2. namas Nr. 2, šiltinamo stogo plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

7 priedas

 

Plastikiniai langai, balkono durys, kai Uw = 1,1–1,3 W/(m2K) (MSP4.1)

(analogiškai aprašomos medinių ir metalinių langų ir durų specifikacijos)

(Pavyzdys)

 

1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U<= 1,3 W/(m2K)*.

2. Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, interneto svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.

4. Langų funkcinės savybės numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Langai turi būti paženklinti CE ženklu.

5. Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai.

6. Langų ir durų profilių spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais.

7. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi būti pagamintas su lango / durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti dviem padėtimis su trečia varstymo padėtimi (mikroventiliacija).

8. Jeigu gaminius sumontavo ne gamintojas ar jo atstovas, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.

9. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (kas taikytina):

9.1. senų lango-balkonų blokų demontavimas;

9.2. palangių išėmimas;

9.3. naujų lango-balkonų blokų sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas;

9.4. naujų išorės ir vidaus palangių įrengimas;

9.5. sandūrų tarp lango / durų staktos ir sienų įrengimas;

9.6. angokraščių apdaila;

9.7. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

9.8. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

10. Pastabos:

10.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

10.2.* konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane.

11. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

11.1. namas Nr. 1. Langų plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

11.2. namas Nr. 2. Langų plotas ~ (įrašo užsakovas) m2 ir t. t.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

8 priedas

 

Metalinės durys (MSP4.11)

(Pavyzdys)

 

1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U < 1,6 W/(m2K)*.

2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal internetinėje sveteinėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Lauko įėjimo ir rūsio durys metalinės ir apšiltintos.

4. Visose duryse įrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 50000 ciklų), rakinamos spynos (rūsio), laiptinės su kodine mechanine spyna ir rankena.

5. Durys stiklinamos ne mažiau kaip 0,2 m2 ploto stiklo paketų.

6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (kas taikytina):

6.1. senų blokų išėmimas iš sienų;

6.2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

6.3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;

6.4. spynų ir pritraukiklių įrengimas;

6.5. angokraščių apdaila;

6.6. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

6.7. laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimo darbų ir projektavimo kainą kiekvienam namui pateikia pirkimą laimėjęs rangovas iki sutarties pasirašymo.

7. Pastabos:

7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

7.2.*tikslus koeficientas nurodomas investicijų plane.

8. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

8.1. namas Nr. 1. Lauko įėjimo ir rūsio durų keitimas. Durų plotas ~ ( pildo užsakovas) m2;

8.2. namas Nr. 2. Keičiamos tik lauko (pildo užsakovas) (m2) ir tambūro (pildo užsakovas) (m2) durys. Tambūro durys įrengiamos iš PVC profilių;

8.3. durys stiklinamos ne mažiau kaip 0,2 m2 ploto vienos kameros stiklo paketu.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

9 priedas

 

Balkono stiklinimas naudojant plastikinį profilį (MSP4.14)

(Pavyzdys)

 

1. Darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“.

2. Šilumos perdavimo koeficientas U<=1,4 (W/m2K)*.

3. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

4. Langų funkcinės savybės numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas.

5. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus.

6. Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai.

7. Langų ir durų profilių spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais.

8. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų.

9. Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. Varstomos dalys dviejų varstymo padėčių su trečia varstymo padėtimi (mikroventiliacija). Pirmajame aukšte balkonų plokštės iš išorės turi būti apšiltintos. Viršutiniajame aukšte reikia įrengti apšiltintus balkonų stogelius su spalvotos profiliuotos skardos danga.

10. Jeigu gaminius sumontavo ne gamintojas ar jo atstovas, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.

11. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (jei taikytina):

11.1. senų blokų išėmimas iš sienų ir balkonų turėklų demontavimas;

11.2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

11.3. angokraščių apdaila;

11.4. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;

11.5. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra;

11.6. kiekvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.

12. Pastabos:

12.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti;

12.2.*konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane.

13. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsižvelgiant į projektavimo užduotis):

13.1. namas Nr. 1. Stiklinamų balkonų plotas ~ (įrašo užsakovas) m2;

13.2. namas Nr. 2. Stiklinamų balkonų plotas ~ (įrašo užsakovas) m2.

 

_________________

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo rekomendacijų

10 priedas

 

DAUGIABUČIO NAMO  NR. 1 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS (Pavyzdys)

 

 

Įvadinė informacija:

Administratorius  A  (toliau – Užsakovas).

Daugiabučio namo NR. 1 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – Projektas).

Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas).

Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas:

- Aukštų skaičius – x

- Butų skaičius – xx

- Kitos paskirties patalpa – x

- Pastato bendrasis plotas – xxxx  m2

- Pastato naudingasis plotas – xxx  m2

- Namo šildomų patalpų plotas – xxx  m2

- Pastato tūris – xxxx  m3

- Užstatymo plotas – xxx  m2

- Namui priskirto žemės sklypo plotas – xxx m2.

 

1.

Užsakovas

A

(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

2.

Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.11 p.)

Daugiabučio namo NR. 1, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

(statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis)

3.

Statinio klasifikavimas

(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ V skyriaus 7.3 p.)

Daugiabutis namas (7.3.)

4.

Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“  I skyriaus  5.6 p.)

Neypatingas / Ypatingas

5.

Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus II skirsnio 12.3 p.; 15 p.; 9 ir 8 priedai)

Techninis darbo projektas

6.

Projektavimo pradžia

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus I skirsnio 7 p.)

Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.

7.

Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.

8.

Projekto rengimo dokumentai

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 5 p.)

8.1.

užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. projektavimo Techninė užduotis;

2. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo;

4. investicijų planas;

5. specialieji keliami architektūros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sąlygos;

8.2.

projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai:

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia brėžinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005  „Esamų statinių tyrimai“ IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV.13 punkto  reikalavimais; esant būtinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimais;

3. projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti;

4. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius.

9.

Projekto sudedamosios dalys:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis – BD;

2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* – SP;

3. architektūros* – SA;

4. konstrukcijų* – SK;

5. šildymo, vėdinimo – Š, V;

6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N;

7. dujofikavimo – D;

8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  – SO;

9. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo – KS;

10. sąnaudų kiekio žiniaraščiai – SKŽ;

11. kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytoms priemonėms įgyvendinti atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką.

* Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudėties dokumentų žiniaraštis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.3 p.);

4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.4 p.);

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.6 p.);

6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.7 p.);

9.2.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.2 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.3 p.);

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.4 p.);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.5 p.);

9.3.9.4.

architektūros dalies dokumentai; 

konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių įgyvendinimo detalūs brėžiniai);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.5.

šildymo, vėdinimo dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 21.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 21.2 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 21.4 p.);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 21.5 p.);

9.6.

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.2 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.4 p.);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.5 p.);

9.7.

dujofikavimo dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 25.1 p.);

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 25.2 p.);

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 25.3 p.);

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 25.4 p.);

5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 25.5 p.);

9.8.

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai:

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 46 p.);

2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 46 p.);

9.9.

statybos skaičiuojamosios kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.; Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu)

Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekio žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekį ir skaičiuojamuosius įkainius;

9.10.

sąnaudų kiekio žiniaraščiai:

Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus (jų grupes)

(vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis).

10.

Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai.

Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės;

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823).

VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*

 

 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

 

 

1.

Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas

 

 

Subalansuojami šildymo ir karšto vandens ruošimo stovai (~ xx vnt.).

 

 

2.

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas

 

 

Sutvarkoma patalpų vėdinimo sistema pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus.

 

 

3.

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas

 

 

Sutapdinto stogo šiltinimas (~ xxx  m2) termoizoliacijos plokštėmis, įrengiant dviejų sluoksnių prilydomą ruloninę dangą. Suformuojami nuolydžiai, apskardinami ventiliacijos kanalai, įrengiami stogo vėdinimo kaminėliai, montuojama apsauginė tvorelė stogo perimetru.

Apšiltinto stogo šilumos perdavimo  koeficientas  UrN <= 0,16*k W/m2*K.

Konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.

 

 

4.

Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą

 

 

4.1.

fasadai šiltinami iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant fasadą dekoratyviniu tinku (~ xxxx m2, įskaitant angokraščius). Angokraščiai šiltinami xx mm storio termoizoliacijos plokštėmis.

Apšiltintų   lauko sienų   šilumos perdavimo  koeficientas  UwN <= 0,20*k W/m2*K.

Cokolio ir pamatų  šiltinimas  termoizoliacinėmis plokštėmis (~xxx m2).

Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas UfgN <= 0,25*k W/m2*K.

Termoizoliacinių sluoksnių šiluminei varžai apskaičiuoti naudojamos projektinės Projektuotojo parinktų termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal reikalavimus.

Turi būti įvertinta Sistemų termoizoliacinius sluoksnius kertančių tvirtinimo elementų įtaka sluoksnių šilumos perdavimui.

Reikalaujama, kad atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ar įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

Privalu laikytis išorinių tinkuojamų sudėtinės termoizoliacinių sistemų įrengimo reikalavimų.

Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemų tvirtinimo pagrindų paruošimo, Sistemų tvirtinimo, Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimams (kategorijas pažymint brėžiniuose, įvertinant sąnaudų žiniaraščiuose).

Faktūras, spalvas ir kt. fasadų elementų sprendinius parenka Projektuotojas, suderinęs su Užsakovu  Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektūriniais reikalavimais.

Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.

 

 

4.2.

dujotiekio vamzdynų atitraukimo nuo sienos darbai;

 

 

4.3.

nuogrindos atstatymo darbai. Visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda (uždara arba atvira vėdinama – derinama Projekto rengimo metu su Užsakovu;

 

 

4.4.

sienų rūsyje tarp kitos paskirties patalpų ir nešildomų rūsio patalpų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis aptaisant gipskartonio plokštėmis (~ xx m2).

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti atitvaroms keliamus reikalavimus.

Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.

 

 

5.

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

 

 

Visų butų balkonų įstiklinimas plastikiniais blokais. Stiklinamų balkonų skaičius – xx vnt. Naujų įstiklinimo blokų, palangių bei nuolajų montavimas, pilna apdaila, palangių bei nuolajų įrengimas. Suremontuojamos esamų balkonų konstrukcijos (jei reikia). Visų (butų ir laiptinių) balkonų apsauginių tvorelių aptaisymas fasadinėmis plokštėmis arba perdažymas.

 

 

6.

Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant su tuo susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

 

 

Keičiamos laiptinės durys, x vnt. (~ x m2) ir rūsio lauko durys, x vnt. (~ x m2). Senų rėmų išėmimas, naujų rėmų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas.

Pakeistų durų šilumos perdavimo koeficientas Ud  <= 1,40 W/m2*K.

Mechaninio patvarumo klasė >= 6.

Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais.

 

 

7.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

 

 

Langų ir balkonų durų keitimas butuose ir kitos paskirties patalpose (~ xx m2, xx vnt.).

Nekeičiamų langų ir balkonų kiekis butuose ir kitos paskirties patalpose (~ xx m2, xx vnt.).

Langų keitimas rūsyje (~x m2, x vnt.). Senų medinių langų blokų  ir palangių išėmimas, plastikinių blokų įstatymas, palangių įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, pilna vidinė bei išorinė angokraščių apdaila. 

Pakeistų langų šilumos perdavimo koeficientas Uwd <= 1,40 W/m2*K.

Naujų langų mechaninio patvarumo klasė >= 1.

Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais.

 

 

 

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

 

11.

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas

(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių įgyvendinimo):

Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpoms šildyti <= xxx kWh/m2/metus.

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas >= xx %.

Turi būti pateikti tai įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai.

12.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė

Pagal Investicinį planą.

13.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą.

14.

Statinio projekto ekspertizė **

(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“)

Projekto Ekspertizė yra privaloma.

Ekspertizę organizuoja ir užsako Užsakovas.

Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.

_______________________________

** Jeigu atliekama.

15.

Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius

Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su Užsakovu.

Užsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5  (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą  (pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ IV 7 p. reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekio žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

16.

Projekto taisymai

Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Jeigu būtų keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita).

17.

Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.

Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.

18.

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame susirinkime B mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organams ir kitiems dalyviams).

19.

Statinio projekto vykdymo priežiūra.

(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“)

Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.

20.

Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą

(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“)

 

Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas

 

Eil.

Dokumento šifras

Pavadinimas

 

 

 

1

2

3

1.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 

6.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

 

7.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1)

 

8.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

 

9.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

 

10.

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

 

11.

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas

 

12.

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452)

 

13.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai

 

14.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010, Nr. 130-6663)

 

15.

Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633)

 

16.

STR 1.01.04:2002

Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE ženklinimas“

17.

STR 1.01.05:2007

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

18.

STR 1.01.06:2010

Ypatingi statiniai

19.

STR 1.01.07:2010

Nesudėtingi statiniai

20.

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rūšys

21.

STR 1.01.09:2003

Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį

22.

STR 1.02.06:2012

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

23.

STR 1.02.07:2012

Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

24.

STR 1.02.09:2005

Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas

25.

STR 1.04.01:2005

Esamų statinių tyrimai

26.

STR 1.04.02:2004

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

27.

STR 1.05.06:2010

Statinio projektavimas

28.

STR 1.05.08:2003

Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai

29.

STR 1.06.03:2002

Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė

30.

STR 1.07.01:2010

Statybą leidžiantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašas)

31.

STR 1.07.02:2005

Žemės darbai

32.

STR 1.08.02:2002

Statybos darbai

33.

STR 1.09.04:2007

Statinio projekto vykdymo priežiūra

34.

STR 1.09.05:2002

Statinio statybos techninė priežiūra

35.

STR 1.09.06:2010

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

36.

STR 1.10.01:2002

Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

37.

STR 1.11.01:2010

Statybos užbaigimas

38.

STR 1.12.05:2010

Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai

39.

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

40.

STR 1.12.07:2004

Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

41.

STR 1.12.08:2010

Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas

42.

STR 1.14.01:1999

Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka

43.

STR 2.01.03:2009

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės

44.

STR 2.01.06:2009

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

45.

STR 2.01.07:2003

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

46.

STR 2.01.08:2003

Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

47.

STR 2.01.09:2012

Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas

48.

STR 2.01.10:2007

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

49.

STR 2.01.11:2012

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

50.

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

51.

STR 2.02.04:2004

Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

52.

STR 2.03.01:2001 

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

53.

STR 2.05.01:2005

Pastatų atitvarų šiluminė technika

54.

STR 2.05.02:2008

Statinių konstrukcijos. Stogai

55.

STR 2.05.03:2003

Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

56.

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

57.

STR 2.05.05:2005

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

58.

STR 2.05.06:2005

Aliumininių konstrukcijų projektavimas

59.

STR 2.05.07:2005

Medinių konstrukcijų projektavimas

60.

STR 2.05.08:2005

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

61.

STR 2.05.09:2005

Mūrinių konstrukcijų projektavimas

62.

STR 2.05.10:2005

Armocementinių konstrukcijų projektavimas

63.

STR 2.05.11:2005

Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

64.

STR 2.05.12:2005

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas

65.

STR 2.05.13:2004

Statinių konstrukcijos grindys

66.

STR 2.05.20:2006

Langai ir išorinės įėjimo durys

67.

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

68.

STR 2.08.01:2004

Dujų sistemos pastatuose

69.

STR 2.09.02:2005

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

70.

STR 2.09.04:2008

Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui

71.

STR 3.01.01:2002

Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka

72.

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Žin., 2010, Nr. 146-7510)

 

73.

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27, Nr. 1-223; Žin., 2010, Nr. 99-5167, Nr. 100, Nr. 101)

 

74.

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22, Nr. 1-64; Žin., 2011, Nr. 23-1138)

 

75.

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193

 

76.

HN 33-1993 

Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai 

77.

HN 36:1999 

Draudžiamos ir ribojamos medžiagos

78.

HN 42:2009

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219).

79.

HN 98:2000

Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas

80.

RSN 37-90

Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės

81.

RSN 139-92

Pastatų ir statinių žaibosauga

82.

RSN 156-94

Statybinė klimatologija

83.

RSN 26-90

Vandens vartojimo normos

84.

LST 1516:1998

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

85.

DT-5-00

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr. 346; Žin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)

86.

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai

 

87.

LR darbo kodeksas

 

88.

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816)

 

89.

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58)

 

90.

Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815)

 

91.

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084)

 

92.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

 

93.

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442)

 

94.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

 

95.

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Žin., 2004,

Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

 

96.

Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Ūkio ministro 1999-09-21 įsakymas Nr. 316 (Žin. 1999, Nr. 80-2372)

 

97.

Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro 1997-11-04 įsakymas Nr. 244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660)

 

98.

Įrenginių šilumos įzoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299)

 

99.

Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05 įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071)

 

100.

Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105 (Žin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

 

101.

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673)

 

102.

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-06-28 įsakymas Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175)

 

 

_________________