LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-393 „DĖL ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO, KEITIMO, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1V-805

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5139; 2011, Nr. 121-5747):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Kelionės dokumentas išduodamas ir keičiamas asmenims, neturintiems užsienio valstybės pilietybės (toliau – asmuo be pilietybės), turintiems galiojantį vieną iš šių dokumentų, suteikiančių teisę gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje: leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę (toliau – leidimas gyventi), tačiau neturintiems užsienio valstybėje galiojančio kelionės dokumento.“

2. Papildau 51 punktą nauja antrąja pastraipa (ankstesniąją antrąją pastraipą laikau trečiąja pastraipa):

„Aprašo 47.3 punkte nurodytą kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje migracijos tarnyba ar konsulinė įstaiga paskelbia negaliojančiu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos. Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) arba faksu šį pranešimą persiunčia Migracijos departamentui, o Migracijos departamentas, gavęs šį pranešimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos asmens dokumentų išrašymo sistemoje prarastą kelionės dokumentą paskelbia negaliojančiu.“

3. Išdėstau 52 punktą taip:

52. Pranešimą apie kelionės dokumento praradimą migracijos tarnybai asmuo be pilietybės gali užpildyti ir perduoti elektroniniu būdu. Asmuo be pilietybės, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema), užpildo pranešimą apie kelionės dokumento praradimą. Užpildytas pranešimas automatiškai išsiunčiamas migracijos tarnybai, išdavusiai prarastą kelionės dokumentą.

Migracijos tarnyba, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavusi pranešimą apie prarastą kelionės dokumentą, nedelsdama prarastą kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia negaliojančiu ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad prarastas kelionės dokumentas paskelbtas negaliojančiu.

Pranešimas apie kelionės dokumento praradimą, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pateiktas ne migracijos tarnybos darbo metu, automatiškai persiunčiamas Policijos elektroninių paslaugų sistemai. Įgaliotas policijos pareigūnas, gavęs tokį pranešimą, nedelsdamas prarastą kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia negaliojančiu ir per Policijos elektroninių paslaugų sistemą pažymi elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, kad prarastas kelionės dokumentas paskelbtas negaliojančiu.

Asmuo be pilietybės, prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos, gali peržiūrėti pranešimo apie kelionės dokumento praradimą duomenis ir patikrinti šio pranešimo būseną.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 53 punktą.

5. Išdėstau 1 priedo 8 eilutę taip:

 

9. Pateiktas (prarastas) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

[] LR ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES

[] Leidimas laikinai gyventi LR

[] Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė

Serija ir Nr.

Išdavimo data

Galioja (-o) iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavė

 

 

[] Prarastas asmens be pilietybės kelionės dokumentas

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas