LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠAUNAMOJO GINKLO TURĖJIMO SAVIGYNAI IR APSAUGOS DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TESTŲ IR UŽDAVINIŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 5-V-755

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programos baigiamojo egzamino testų klausimų sąrašą;

1.2. Apsaugos darbuotojo mokymo programos baigiamojo egzamino testų klausimų sąrašą;

1.3. Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programos baigiamojo egzamino uždavinių sąrašą;

1.4. Apsaugos darbuotojo mokymo programos baigiamojo egzamino uždavinių sąrašą;

1.5. Asmens gebėjimų naudotis šaunamuoju ginklu patikrinimo aprašą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. testų ir uždavinių klausimai naudojami baigus mokytis pagal Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo ir Apsaugos darbuotojo mokymo programas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 5-V-502 „Dėl formaliojo mokymo programų patvirtinimo“, egzaminų metu;

2.2. egzamino metu atsakingas policijos pareigūnas privalo pateikti egzaminuojamiems asmenims tęstą ir uždavinius. Testas sudaromas parenkant ne mažiau kaip po du klausimus iš kiekvienos temos. Testo klausimas gali turėti tik vieną teisingą atsakymą;

2.3. sudarant testus, kiekvieno egzamino klausimai turi skirtis ne mažiau kaip 30 proc.;

2.4. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                  Saulius Skvernelis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755

 

ŠAUNAMOJO GINKLO TURĖJIMO SAVIGYNAI MOKYMO PROGRAMOS EGZAMINO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

1 tema. Teisiniai civilinės ginklų apyvartos pagrindai

 

1.1. Apibūdinkite, kas yra civilinė ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų apyvarta?

1.2. Kas yra ginklo ir šaudmenų nešiojimasis?

1.3. Kas yra ginklo naudotojas?

1.4. Kas yra ginklo ir šaudmenų gabenimas?

1.5. Kas yra ginklo turėjimas?

1.6. Kiek ginklų leidžiama įsigyti vienam asmeniui savigynos tikslu?

1.7. Kiek ginklų leidžiama nešiotis vienam asmeniui savigynos tikslu?

1.8. Kokius ginklus turint leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynos tikslais leidžiama nešiotis?

1.9. Kur turi kreiptis asmuo dėl leidimo laikyti ar nešiotis ginklą išdavimo?

1.10. Kiek laiko galioja leidimas laikyti ar nešiotis B kategorijos trumpuosius šaunamuosius ginklus?

1.11. Kokiam terminui išduodamas leidimas laikyti ar nešiotis C kategorijos dujinius šaunamuosius ginklus?

1.12. Kas turi teisę įsigyti savigynai B, C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus?

1.13. Kas turi teisę įsigyti savigynai B, C kategorijų ilguosius šaunamuosius ginklus?

1.14. Kas turi teisę įsigyti savigynai dujinius pistoletus (revolverius)?

1.15. Kiek šaudmenų asmuo, turintis leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynai, gali įsigyti ir turėti?

1.16. Kiek laiko asmuo negali įsigyti ginklo, kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas laikyti ar nešiotis ginklą?

1.17. Kas yra ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas?

1.18. Kokiais atvejais fizinis asmuo negali įsigyti ir turėti ginklų?

1.19. Kada turės teisę įsigyti ginklą savigynai fizinis asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kuris padarytas naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus?

1.20. Kur galima treniruotis šaudyti iš turimo savigynos tikslams B kategorijos trumpojo šaunamojo ginklo?

1.21. Ar galima medžioti su savigynai įsigytais trumpaisiais šaunamaisiais ginklais?

1.22. Kaip nešiojamas trumpasis šaunamasis ginklas savigynai?

1.23. Ar asmeniui leidžiama nešiotis parengtą šaudyti ginklą?

1.24. Kokie turi būti asmens veiksmai, radus ginklą ar šaudmenis?

1.25. Ką privalo padaryti asmuo, radęs ginklą?

1.26. Per kiek laiko ginklo savininkas turi pranešti apie ginklo vagystę teritorinei policijos įstaigai?

1.27. Kas leidžiama A, B, C kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkui, naudotojui?

1.28. Ką asmuo turi daryti, jei teisėsaugos institucijų pareigūnai reikalauja parodyti ginklus, šaudmenis ir leidimą juos nešiotis ar leidimą laikyti?

1.29. Kokie asmens veiksmai pasibaigus leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą galiojimo terminui?

1.30. Kokiais atvejais ginklo turėtojas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (0.4 promilės ir daugiau), gali perduoti ginklą gabenti lydinčiam asmeniui?

1.31. Ar galima nešioti savigynos tikslais įsigytą ginklą matomoje vietoje?

1.32. Kaip asmenys turi laikyti šaunamąjį ginklą ir šaudmenis?

1.33. Kokiais atvejais patalpoje, kurioje laikomi ginklai, turi būti įrengta apsauginė signalizacija, sudaryta iš bent vieno apsaugos ruožo?

1.34. Kaip savigynai gabenamas (pernešamas, pervežamas į kitą ginklo laikymo vietą, šaudyklą ar pan.) lygiavamzdis šautuvas?

1.35. Kokie ginklai yra priskiriami prie nedidelės šaunamosios galios ginklų?

1.36. Kas yra pneumatinis ginklas?

1.37. Kiek galioja leidimas nešiotis dujinį pistoletą (revolverį)?

1.38. Kokiems ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai?

 

2 tema. Teisiniai šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai

 

2.1. Kokiais atvejais draudžiama panaudoti šaunamąjį ginklą?

2.2. Ar galima panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai būtinosios ginties, būtinojo reikalingumo atvejais, siekiant sulaikyti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį?

2.3. Ką privalo atlikti asmuo, panaudojęs šaunamąjį ginklą (eiliškumas)?

2.4. Šaunamojo ginklo panaudojimo tvarka (eiliškumas)?

2.5. Kokiais atvejais leidžiama panaudoti šaunamąjį ginklą?

2.6. Ką apibūdina sąvokos „būtinoji gintis“, „būtinasis reikalingumas“ ir „asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas“?

2.7. Kada asmuo turi teisę į būtinąją gintį?

2.8. Kas yra būtinosios ginties ribų peržengimas?

2.9. Kas yra būtinoji gintis?

2.10. Kokios yra būtinosios ginties sąlygos?

2.11. Kokiais atvejais ginantis galima pasiremti būtinosios ginties nuostatomis?

2.12. Kokiais atvejais asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus?

2.13. Kas yra būtinasis reikalingumas?

2.14. Kada galima pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis?

 

3 tema. Atsakomybė už ginklų apyvartos pažeidimus

 

3.1. Kada kils baudžiamoji atsakomybė už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą?

3.2. Kokia atsakomybė numatyta už šaunamojo ginklo, šaudmenų nerūpestingą laikymą, sudariusį sąlygas kitam asmeniui juos neteisėtai panaudoti?

3.3. Už kokius ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė?

3.4. Kokia kils atsakomybė už lygiavamzdžio šautuvo įsigijimą, laikymą be policijos leidimo?

3.5. Kokia kils atsakomybė už leidimo laikyti ginklus neperregistravimą?

3.6. Kokia atsakomybė bus taikoma asmeniui, kuris savo ginklą davė ardyti asmeniui, neturinčiam teisės turėti ginklą mokymų metu?

 

4 tema. Šaunamieji ginklai

 

4.1. Kas yra ginklas?

4.2. Kas yra pertaisomas ginklas?

4.3. Kas yra visiškai netinkamas naudoti ginklas?

4.4. Kas yra vienašūvis šaunamasis ginklas?

4.5. Kas yra dujinis ginklas?

4.6. Kas yra šaunamojo ginklo dalis?

4.7. Koks ginklas yra senovinis?

4.8. Kokiems ginklams priskiriami dujiniai pistoletai (revolveriai)?

4.9. Kas yra ekspansyvioji kulka?

4.10. Kokie yra ginklo priedėliai?

4.11. Kas yra pusiau automatinis šaunamasis ginklas?

4.12. Iš ko susideda šovinys?

4.13. Kas yra trumpasis šaunamasis ginklas?

4.14. Kas yra ilgasis šaunamasis ginklas?

4.15. Kaip Lietuvos Respublikoje ginklai skirstomi pagal jų pavojingumo laipsnį?

4.16. Kokie ginklai priskiriami B kategorijai?

4.17. Kas priskiriama A kategorijai?

4.18. Kokie ginklai priskiriami C kategorijai?

4.19. Kokie šaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje?

4.20. Kokie nešaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje?

 

6 tema. Šaudybos pagrindai

 

6.1. Kas duoda visas komandas tire ar šaudykloje?

6.2. Nuo ko pradedamas pistoleto ardymas?

6.3. Ar galima šaudykloje, atliekant šaudymo pratybas, ginklo vamzdį nukreipti į žmogų?

6.4. Apibūdinkite saugaus elgesio su ginklu pagrindines taisykles?

6.5. Kokio ginklo kulka toliausiai lekia?

6.6. Kokiu kampu rikošetuos kulka šaunant 45 laipsnių kampu į kietą paviršių?

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755

 

APSAUGOS DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMOS BAIGIAMOJO EGZAMINO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

1 tema. Įvadas.

 

1.1. Kokia pagrindinė apsaugos darbuotojo funkcija?

1.2. Kas yra fizinė prievarta?

1.3. Kas yra inkasavimas?

1.4. Kas yra saugos tarnyba?

1.5. Kas yra įtariamas teisės pažeidėjas?

1.6. Kaip apibrėžiamas leidimų režimas saugomame objekte?

1.7. Apsaugos darbuotojo sąvoka.

1.8. Koks asmuo negali būti apsaugos darbuotoju?

1.9. Nuo kokio amžiaus galima dirbti apsaugos darbuotoju?

1.10. Ar gali dirbti apsaugos darbuotoju asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo?

1.11. Koks asmuo gali būti apsaugos darbuotoju?

1.12. Nuo kokio amžiaus apsaugos darbuotojas gali dirbti su šaunamuoju ginklu?

1.13. Ar apsaugos darbuotojas gali apžiūrėti asmenį, įtariamą padarius ar padariusį administracinį pažeidimą ar nusikalstamą veiką?

1.14. Kam apsaugos darbuotojas privalo suteikti pagalbą?

1.15. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas saugomuose objektuose vykstančiuose masiniuose ar kituose renginiuose, kuriuose jis užtikrina viešąją tvarką?

1.16. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas, jei įtaria, kad asmuo rengiasi daryti ar daro administracinį teisės pažeidimą ar kitą nusikalstamą veiką?

1.17. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas saugomame objekte?

1.18. Ar apsaugos darbuotojas, reaguodamas į saugomo objekto signalizacijos suveikimą, gali nepaisyti Kelių eismo taisyklių reikalavimų?

1.19. Ar gali apsaugos darbuotojas nevykdyti policijos pareigūno reikalavimų, jei pastarieji yra neteisėti?

1.20. Kokios pareigos numatytos apsaugos darbuotojui viešose vietose?

1.21. Kokios apsaugos darbuotojo pareigos?

1.22. Ar turi teisę apsaugos darbuotojas pašalinti iš masinių ar kitų renginių asmenis, nesilaikančius nustatytų taisyklių?

1.23. Ką gali atlikti apsaugos darbuotojas, gavęs asmens, įtariamo dėl administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos saugomame objekte padarymo, žodinį sutikimą?

1.24. Kam privalo pranešti apsaugos darbuotojas, apie padarytą administracinį teisės pažeidimą ar nusikalstamą veiką?

1.25. Kas yra inkasavimo pažymėjimas?

1.26. Kaip apsaugos darbuotojas gali nešiotis trumpąjį šaunamąjį ginklą, skirtą profesinei veiklai?

1.27. Ar leidžiama apsaugos darbuotojui vykdyti ginkluotą asmens ir turto saugą su ne profesinei veiklai įgytu (asmeniniu) šaunamuoju ginklu?

1.28. Kokius asmenis apsaugos darbuotojas turi teisę sulaikyti?

1.29. Kokiems darbuotojams išduodamas apsaugos darbuotojo pažymėjimas?

1.30. Ar gali apsaugos darbuotojas savo nuožiūra tarnybinį ginklą laikyti namuose?

1.31. Kokią teisę suteikia leidimas nešiotis ginklus?

 

2 tema. Šaunamieji ginklai, jų rūšys, šoviniai, jų rūšys

2.1. Kas yra ginklas?

2.2. Kas yra pertaisomas ginklas?

2.3. Kas yra visiškai netinkamas naudoti ginklas?

2.4. Kas yra pneumatinis ginklas?

2.5. Kas yra vienašūvis šaunamasis ginklas?

2.6. Kas yra dujinis ginklas?

2.7. Kokiems ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai?

2.8. Kokiems ginklams priskiriami dujiniai pistoletai (revolveriai)?

2.9. Kas yra pusiau automatinis šaunamasis ginklas?

2.10. Iš ko susideda šovinys?

2.11. Kas yra trumpasis šaunamasis ginklas?

2.12. Koks ginklas yra ilgasis šaunamasis ginklas?

2.13. Kokie ginklai priskiriami A kategorijai?

2.14. Kokie ginklai priskiriami B kategorijai?

2.15. Kokie ginklai priskiriami C kategorijai?

2.16. Kokie šaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje?

2.17. Kokie nešaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje?

2.18. Kokių ginklų vykdydami asmens ir turto saugą neturi teisės nešiotis saugos tarnybų ir saugos padalinių apsaugos darbuotojai?

2.19. Kas yra ginklininkas?

2.20. Kelerių metų sulaukęs asmuo gali dirbti su tarnybiniu šaunamuoju ginklu?

2.21. Kokiais atvejais asmens bei turto saugotojui leidžiama nešioti tarnybinį ginklą su įleistu į vamzdį šoviniu?

2.22. Ar turi teisę apsaugos darbuotojas perduoti savo ginklą kitam apsaugos darbuotojui tarnybos metu?

2.23. Kokių ginklų negali naudoti apsaugos darbuotojas, vykdydamas kito asmens apsaugą su šaunamuoju ginklu?

2.24. Kokiais vienetais matuojami graižtvinių ginklų šovinių kalibrai?

 

3 tema. Specialiosios priemonės, fizinė prievarta. Teisiniai šaunamųjų ginklų, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindai

 

3.1. Kokios fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimo bendrosios sąlygos?

3.2. Kas yra specialiosios priemonės?

3.3. Kas yra elektros šoko įtaisas?

3.4. Kokiais atvejais galima naudoti tarnybinius šunis?

3.5. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali naudoti antrankius?

3.6. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali panaudoti guminę lazdą?

3.7. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali panaudoti dujinį pistoletą (revolverį)?

3.8. Kokie turi būti apsaugos darbuotojo veiksmai, panaudojus šaunamąjį ginklą, specialiąsias priemones ar fizinę prievartą, vykdant asmens ir turto saugą?

3.9. Kokias specialiąsias priemones apsaugos darbuotojai gali naudoti, dirbdami greito reagavimo ekipaže?

3.10. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojui draudžiama panaudoti specialiąsias priemones?

3.11. Ką turi užtikrinti apsaugos darbuotojas, atsižvelgdamas į konkrečios situacijos pavojingumą, prieš panaudojant šaunamąjį ginklą ar specialiąsias priemones?

3.12. Ar apsaugos darbuotojai gali tarnybinius šunis panaudoti masinių renginių metu?

3.14. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali naudoti antrankius sulaikydamas asmenį, įtariamą dėl nusikalstamos veikos padarymo?

3.13. Kokiais atvejais draudžiama naudoti specialiąsias priemones?

3.14. Kokiu tikslu gali būti naudojami tarnybiniai šunys?

3.15. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą kaip išimtinę priemonę?

3.16. Ar galima panaudoti specialiąsias priemones prieš moteris, jei akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, jei akivaizdu, kad jie neįgalūs, prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius žinomas arba išvaizda atitinka amžių?

3.17. Kokiais atvejais leidžiama panaudoti šaunamąjį ginklą?

3.18. Ką privalo padaryti apsaugos darbuotojas, panaudojęs šaunamąjį ginklą prieš gyvūną?

3.19. Ką apibūdina sąvokos „būtinoji gintis“, „būtinasis reikalingumas“ ir „asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas“?

3.20. Kada asmuo turi teisę į būtinąją gintį?

3.21. Kas yra būtinosios ginties ribų peržengimas?

3.22. Kas yra būtinoji gintis?

3.23. Kokios yra būtinosios ginties sąlygos?

3.24. Kokiais atvejais ginantis galima pasiremti būtinosios ginties nuostatomis?

3.25. Kokiais atvejais asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus?

3.26. Kas yra būtinasis reikalingumas?

3.27. Kada galima pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis?

 

4 tema. Teisinė atsakomybė už ginklų apyvartos taisyklių bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens ir turto saugą, pažeidimus

 

4.1. Kokiais atvejais kils baudžiamoji atsakomybė už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą?

4.2. Kokia atsakomybė numatyta už šaunamojo ginklo, šaudmenų nerūpestingą laikymą, sudariusį sąlygas kitam asmeniui juos neteisėtai panaudoti?

4.3. Už kokius ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė?

4.4. Už kokius asmens ir turto saugos veiklos pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė?

 

5 tema. Profesinės psichologijos pagrindai

 

5.1. Kas yra konfliktas?

5.2. Kaip galima suprasti, kad bręsta konfliktas?

5.3. Kokios yra konflikto sprendimo strategijos?

5.4. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama vengimu?

5.5. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama konkurencija?

5.6. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama kompromisu?

5.7. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama prisitaikymu?

5.8. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama bendradarbiavimu?

5.9. Kokie etapai sudaro konfliktinės situacijos sprendimo algoritmą?

5.10. Kuris iš pateiktų elgesio konfliktinėje situacijoje būdų mažina galimybes konfliktą išspręsti konstruktyviai?

5.11. Kuris iš pateiktų elgesio konfliktinėje situacijoje būdų mažina galimybes konfliktą išspręsti konstruktyviai?

5.12. Kokios algoritmo sekos būtina laikytis, siekiant išspręsti konfliktinę situaciją konstruktyviai?

 

6 tema. Šaudybos pagrindai

 

6.1. Kas duoda visas komandas tire ar šaudykloje?

6.2. Nuo ko pradedamas pistoleto ardymas?

6.3. Ar galima šaudykloje, atliekant šaudymo pratybas, ginklo vamzdį nukreipti į žmogų?

 

7 tema. Viešosios tvarkos užtikrinimas masiniuose renginiuose

 

7.1. Apibūdinkite minios elgesį?

7.2. Nurodykite veiksnius, kurie gali skatinti agresiją didelėje minioje?

7.3. Nurodykite veiksnius, kurie gali turėti įtakos minios elgesiui?

7.4. Nurodykite efektyvius minios kontrolės būdus?

 

9 tema. Priešgaisrinė sauga

 

9.1. Kokie turėtų būti veiksmai, kilus gaisrui?

9.2. Kokios pirminės gaisro gesinimo priemonės?

9.3. Kokie turėtų būti veiksmai, užsidegus elektros prietaisui?

9.4. Kokie turėtų būti veiksmai, užsidegus kitam žmogui?

9.5. Kaip gesinama horizontaliai tekančio užsiliepsnojusio skysčio liepsna?

9.6. Kokiais gaisro atvejais neefektyvus angliarūgštės gesintuvas?

9.7. Koks atstumas saugus ir efektyvus gesinant elektros įrenginius, atjungtus nuo elektros tinklo?

9.8. Kaip žymima gesintuvų vieta žmonių evakuacijos planuose?

9.9. Ką reiškia simbolis (simbolis) žmonių evakuacijos planuose?

9.10. Kokio tipo gaisrus efektyviausiai gesintų šis gesintuvas, ant kurio yra užklijuota ši informacija?

9.11. Kokie yra gesintuvų tipai?

9.12. Kaip negalima gesinti degančio žmogaus?

9.13. Kaip reikia gesinti degantį žmogų:

9.14. Kokius elektros įrenginius galima gesinti rankiniais dujų ir miltelių gesintuvais?

9.15. Ką galima gesinti putų gesintuvais?

9.16. Kas pažymima simboliais žmonių evakuacijos planuose?

9.17. Kaip turi būti pažymėtas pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane?

9.18. Ką privalo daryti apsaugos darbuotojas, suradęs sprogstamąsias medžiagas?

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755

 

APSAUGOS DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMOS BAIGIAMOJO EGZAMINO UŽDAVINIŲ SĄRAŠAS

 

1. Apsaugos darbuotojas pastebėjo, kad prie saugomo objekto esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje jaunuolis pasistatė automobilį stovėjimo vietoje su lentele „Neįgaliesiems“. Apsaugos darbuotojui paklausus, ar jis turi teisę čia statyti automobilį, jaunuolis pareiškė, kad jokio skirtumo, ar įgalus jis, ar ne, ir kad tai ne apsaugos darbuotojo reikalas, ir pasuko eiti į objektą. Apsaugos darbuotojas, įvertinęs tai, kad jaunuolis jokių neįgalumo požymių neturi, pareikalavo, kad jaunuolis patrauktų automobilį į šalį, nebedarytų administracinio teisės pažeidimo. Kadangi jaunuolis nereagavo į apsaugos darbuotojo reikalavimą, apsaugos darbuotojas panaudojo fizinę prievartą ir sulaikęs įtariamą teisės pažeidėją apie tai informavo policiją.

 

Įvertinkite apsaugos darbuotojo veiksmus.

Ar apsaugos darbuotojas turėjo teisę reikalauti nutraukti daromą administracinį pažeidimą?

Ar šiuo konkrečiu atveju reikėjo sulaikyti įtariamą teisės pažeidėją?

Paaiškinkite bendrąsias fizinės prievartos naudojimo sąlygas.

 

2. Į organizuojamą koncertą buvo uždrausta įsinešti alkoholinius ir gaiviuosius gėrimus. Apsaugos darbuotojas, kontroliuojantis, kad asmenys, eidami į koncertą, laikytųsi nustatytų taisyklių, pastebėjo, kad asmuo po rūbais įsikišo „Fantos“ buteliuką ir norėjo patekti į koncertą. Apsaugos darbuotojas, atsižvelgdamas į tai, kad asmuo pažeidžia nustatytas taisykles, jį sulaikė ir iškvietė greitojo reagavimo ekipažą, kad pristatytų asmenį į policiją.

 

Įvertinkite apsaugos darbuotojo veiksmus.

Nurodykite, kokias teises turi apsaugos darbuojas, palaikydamas viešąją tvarką renginio metu ir užtikrinant renginio taisyklių laikymąsi.

 

3. Apsaugos darbuotojas, dirbantis prekybos centre, pamatė, kad asmuo po drabužiais įsikišo pomidorų padažo buteliuką, kainuojantį 20 litų, ir nesumokėjęs už jį išėjo pro kasas. Kad asmuo nepabėgtų, apsaugos darbuotojas kartu su kolega jį pavijo, suėmė už parankių ir nusivedė į apsaugos kambarį. Apie asmens sulaikymą informavo policiją. Asmuo atrodė susijaudinęs ir nekalbėjo su apsaugos darbuotojais, todėl jie uždėjo jam antrankius, pavogtą prekę padėjo ant stalo.

 

Įvertinkite apsaugos darbuotojo veiksmus.

Paaiškinkite bendrąsias fizinės prievartos naudojimo sąlygas.

Nurodykite, kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali panaudoti antrankius.

 

4. Koncerto vasaros estradoje metu apsaugos darbuotojai pastebėjo, kad jaunuoliai iš butelių geria alų. Renginyje tokiu alumi neprekiauta, o renginio taisyklės draudžia atsinešti alkoholinius gėrimus. Apsaugos darbuotojai, atsižvelgdami į tai, kad asmenys pažeidė renginio taisykles, alų išpylė. Kadangi jaunuoliai neklausė apsaugos darbuotojų reikalavimų palikti renginį, panaudojo specialiąsias priemones (gumines lazdas) ir išvijo jaunuolius iš koncerto.

 

Įvertinkite apsaugos darbuotojų veiksmus.

Nurodykite atvejus, kuriais draudžiama naudoti specialiąsias priemones.

Pateikite pavyzdžių, kokiais atvejais kokias specialiąsias priemones tikslingiausia naudoti.

 

5. Į apsaugos darbuotojo saugomą uždarą objektą pateko pašalinis asmuo. Paprašius jo pasišalinti, kilo konfliktas. Kadangi asmuo buvo aukštas, atletiškas, o konfliktas galėjo baigtis muštynėmis, apsaugos darbuotojas, įvertinęs, kad kilo grėsmė jo sveikatai, panaudojo turimą asmeninį dujinį revolverį – iššovė asmeniui į veidą.

 

Įvertinkite apsaugos darbuotojo veiksmus.

Nurodykite Asmens ir turto saugos įstatyme numatytus atvejus, kada asmuo gali panaudoti fizinę prievartą ar specialiąsias priemones.

 

6. Apsaugos darbuotojas naktį išgirdo, kad įsibrauta į saugomame objekte esančią valgyklą. Išėjęs į lauką pamatė, kad asmuo bėga iš valgyklos, rankose laikydamas aliuminio puodus. Pareikalavo asmenį sustoti. Kadangi jis neklausė, iššovė įspėjamąjį šūvį į viršų. Asmuo bėgo toliau. Įvertinęs, kad jo nepasivys, peršovė jam koją. Buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

 

Įvertinkite apsaugos darbuotojo veiksmus.

Nurodykite atvejus, kuriais apsaugos darbuotojas gali panaudoti šaunamąjį ginklą.

Nurodykite asmens, padariusio nusikalstamą veiklą, teisėtumo sąlygas.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755

 

ŠAUNAMOJO GINKLO TURĖJIMO SAVIGYNAI MOKYMO PROGRAMOS BAIGIAMOJO EGZAMINO UŽDAVINIŲ SĄRAŠAS

 

1. Miestelyje kaip nusikalstamo pasaulio asmuo žinomas J. R. pareikalavo iš P. A. 10 000 litų už stojimo aikštelėje įbrėžtas automobilio dureles. P. A. atsisakius mokėti, prasidėjo grasinantys skambučiai ir buvo pareikalauta per mėnesį laiko sumokėti reikalaujamą sumą, priešingu atveju buvo grasinama rimtais nemalonumais. Vieną dieną P. A. pamatė, kad į jo kiemą atvažiavo J. R. P. A. pasiėmė savigynai turimą šautuvą, užsitaisė jį ir išėjęs į kiemą paprašė J. R. išvažiuoti. J. R. atsakė, kad reikia pasikalbėt ir pradėjo eiti artyn. P. A. pirmu šūviu peršovė J. R. koją. Per apklausą argumentavo, kad šaunamąjį ginklą panaudojo teisėtai, nes J. R. pavojingas asmuo, be to, jis ginė savo privačią valdą.

 

Įvertinkite P. A. veiksmus.

Nurodykite, kokias atvejais ir kokia tvarka galima panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai.

 

2. Prie sode dirbančio A. J. priėjo V. R. ir paprašė nuvežti į parduotuvę nusipirkti alaus. A. J. atsisakius, V. R. pradėjo plūstis, jį įžeidinėti ir sudavė A. J. per veidą. A. J. išsitraukė mažos galios revolverį ir peršovė V. R. ranką. Pastarajam apsisukus ir pradėjus bėgti, dar kartą iššovė į nugarą, taip padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

 

Įvertinkite A. J. veiksmus.

Nurodykite būtinosios ginties teisėtumo sąlygas.

 

3. D. A. namuose prabudo nuo dūžtančio stiklo garso. Pasiėmęs ginklą, nusileido į pirmą aukštą, kur jį patamsyje užpuolė du asmenys su kaukėmis. D. A. išsigando ir pradėjo chaotiškai šaudyti į šių asmenų pusę. Įjungus šviesą, pamatė, kad vienas asmuo sužeistas, o kitas žuvęs.

 

Įvertinkite D. A. veiksmus.

Nurodykite būtinosios ginties ribų peržengimo teisines sąlygas.

 

4. Naktį P. K. išgirdo, kad kažkas įsibrovė į jo garažą. Išėjęs į lauką pamatė, kad asmuo bėga iš garažo, rankose laikydamas benzininį pjūklą. P. K. pareikalavo asmenį sustoti. Kadangi asmuo neklausė, P. K. iššovė įspėjamąjį šūvį į viršų. Asmuo bėgo toliau. P. K., įvertinęs, kad asmens nepasivys, peršovė jam koją. Buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

 

Įvertinkite P. K. veiksmus.

Nurodykite būtinosios ginties sąlygas.

 

5. Paštininkas į R. M. sodybą atnešė laišką. Sodyba buvo aptverta, o prie vartelių buvo pritvirtintas ženklas „Atsargiai – piktas šuo“. Paštininkui įėjus į teritoriją, jį užpuolė šuo. Įvertinęs, kad negali pabėgti, o šuns užpuolimas kelia grėsmę gyvybei, šunį nušovė.

 

Įvertinkite paštininko veiksmus.

Apibrėžkite būtinojo reikalingumo sąlygas.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755

 

ASMENS GEBĖJIMŲ NAUDOTIS ŠAUNAMUOJU GINKLU PATIKRINIMO APRAŠAS

 

1. Asmens gebėjimų naudotis šaunamuoju ginklu patikrinimo aprašas (toliau – aprašas) nustato asmens gebėjimus naudotis šaunamuoju ginklu, praktinių įgūdžių vertinimo tvarką.

2. Praktiniai įgūdžiai vertinami tikrinant asmens gebėjimus naudotis šaunamuoju ginklu (atliekant dalinį pistoleto išardymą ir (arba) imituojant praktinį šaudymą (patikrinimas atliekamas klasėje su pistoletu, perdarytu taip, kad jis negalėtų iššauti).

3. Dalinis pistoleto išardymas ir surinkimas (skiriama 5 minutės):

3.1. patikrinama, ar pistoletas neužtaisytas:

3.1.1. iš pistoleto išimama šovinių dėtuvė;

3.1.2. pistoletas nukreipiamas į kulkų gaudyklę arba kita saugia kryptimi;

3.1.2.1. užraktas (spyna) atitraukiamas į galinę padėtį ir vizualiai patikrinama, ar šovinio lizde nėra šovinio ir kad paleidus užraktą (spyną) šovinys nebus įstumtas į šovinio lizdą;

3.1.3. užraktas (spyna) atitraukiamas ir paleidžiamas dar mažiausiai du kartus;

3.1.4. užraktas (spyna) grąžinamas į pradinę padėtį;

3.1.5. pistoletą nukreipus į kulkų gaudyklę ar kita saugia kryptimi, nuspaudžiamas nuleistukas;

3.2. nuimamas užraktas (spyna);

3.3. nuimama grąžinamoji spyruoklė arba kartu su ja grąžinamosios spyruoklės kreipiantysis strypelis (priklausomai nuo naudojamo pistoleto konstrukcijos), išimamas pistoleto vamzdis (jei galima pagal ginklo konstrukciją);

3.4. surenkamas pistoletas;

3.5. surinkus pistoletą patikrinama, ar ginklas gerai surinktas. Užraktas (spyna) atitraukiamas į galinę padėtį ir paleidžiamas, nukreipus ginklą saugia kryptimi nuspaudžiamas nuleistukas;

3.6. jei ginklas surinktas gerai, šovinių dėtuvė įstatoma į pistoleto rankeną.

4. Šaudymo imitavimas (naudojami pistoletai ir šoviniai, perdaryti taip, kad iš jų nebūtų galima iššauti):

4.1. egzaminuojamas asmuo paima pistoletą ir aprašo 3.1 punkte nustatyta tvarka patikrina, ar jis neužtaisytas;

4.2. į šovinių dėtuvę sudeda ne mažiau kaip tris mokomuosius šovinius;

4.3. mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudarytos komisijos narys duoda komandas:

4.3.1. „Pasiruošti“ (paimamas pistoletas ir įstatoma šovinių dėtuvė, šovinys į vamzdžio lizdą neįstumiamas, pistoletas laikomas taikinio kryptimi ne mažiau kaip 45 laipsnių kampu žemyn);

4.3.2. „Ar pasiruošęs?“ (laukiama egzaminuojamojo atsakymo „Taip“. Jei nieko neatsakoma – reiškia nepasiruošęs);

4.3.3. „Ugnis“ (egzaminuojamasis pakelia pistoletą; patraukia ir paleidžia užraktą (spyną) įstumdamas šovinį į šovinio lizdą; nusitaiko į taikinį, paspaudžia nuleistuką; patraukia užraktą (spyną), kad išmestų šovinio lizde esantį šovinį ir įstumtų kitą šovinį; nusitaiko į taikinį ir paspaudžia nuleistuką);

4.3.4. „Ištaisyk, ginklą apžiūrai“ (egzaminuojamasis, laikydamas pistoletą taikinio kryptimi ne mažiau kaip 45 laipsnių kampu žemyn, išima iš pistoleto šovinių dėtuvę; vizualiai patikrina, ar šovinio lizde neliko šovinio, ir parodo instruktoriui);

4.3.5. „Nuspausk nuleistuką, ginklą į dėklą“ (egzaminuojamasis, laikydamas ginklą saugia kryptimi, grąžina užraktą (spyną), nuspaudžia nuleistuką (neprilaikant gaiduko ar gaiduko grąžinimo svirties) ir padeda pistoletą).

5. Kritinės klaidos, dėl kurių saugus elgesys su šaunamuoju ginklu vertinamas neigiamai:

5.1. turint pistoletą (ir nesvarbu, kad jis neužtaisytas), pirštas laikomas ant nuleistuko, išskyrus šūvio imitavimo metu;

5.2. užtaisytas pistoletas nukreipiamas į savo kūno dalis;

5.3. pistoletas nukreipiamas (ir nesvarbu, kad jis neužtaisytas) nesaugia kryptimi, t. y. į kitą asmenį ar už ugnies linijos ribų;

5.4. atliktas atsitiktinis šūvis (tai šūvis, atliktas iki nusitaikymo į taikinį);

5.5. užtaisytas pistoletas iškrinta iš rankų ar bent akimirkai tampa nekontroliuojamas (nekontroliuojamas suprantama, kai pistoletas iškrito iš rankų, bet buvo pagautas dar nenukritus);

5.6. nevykdomos arba netinkamai vykdomos instruktoriaus komandos; atsitiktinis šovinio įstūmimas į šovinio lizdą ištaisant pistoletą;

5.7. nesugebama atlikti dalinio pistoleto išardymo ir surinkimo per 5 minutes.

 

_________________