VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO TVARKOS APRAŠO IR REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO, NUTARIMO PRADĖTI REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRĄ, NUTARIMO ATSISAKYTI PRADĖTI REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRĄ IR NUTARIMO NUTRAUKTI REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRĄ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. B1-615

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) ir vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314), 9.2.10 ir 20.3 punktais:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašą;

1.2. Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo formą;

1.3. Nutarimo pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formą;

1.4. Nutarimo atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formą;

1.5. Nutarimo nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formą.

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Maisto skyriui.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. B1-615

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) pažeidimo tyrimo pradėjimo, jo atlikimo ir Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo surašymo ir jo perdavimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – VVTAT) tvarką Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT).

2. Aprašas taikomas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741), 11, 12.8 ir 21–71 punktuose nurodytų VMVT padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), kuriems pagal kompetenciją pavedama tirti Reklamos įstatymo 14 straipsnyje numatytus atvejus, ir reklaminės veiklos subjektams, kaip juos apibrėžia Reklamos įstatymas.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reklamos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) vartojamas sąvokas.

 

II. REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMo TYRIMO PRADĖJIMAS

 

4. Kreiptis į VMVT dėl Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo pradėjimo turi teisę asmenys, kurių interesai yra pažeisti, valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos bei asmenų interesams atstovaujančios asociacijos (toliau – pareiškėjai).

5. VMVT turi teisę pradėti tirti Reklamos įstatymo pažeidimus savo iniciatyva, priimdama motyvuotą nutarimą. Tokiu atveju mutatis mutandis taikomos šio Aprašo 14–27 punktų nuostatos.

6. Pranešimas (skundas) dėl Reklamos įstatymo pažeidimo (toliau – pranešimas (skundas)) VMVT turi būti pateiktas raštu. Pranešimas (skundas) VMVT registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pranešime (skunde) turi būti nurodyta:

7.1. pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys;

7.2. pareiškėjui žinomos Reklamos įstatymo pažeidimo faktinės aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo pranešimą (skundą), ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai (pvz.: reklamos, galimai neatitinkančios Reklamos įstatymo, įrašai, nuotraukos, asmenų, kuriems žinomos kokios nors aplinkybės, susijusios su pranešime (skunde) nurodytais duomenimis, vardai, pavardės ir gyvenamoji vieta, kitų įrodymų buvimo vieta).

8. Pranešime (skunde) rekomenduojama nurodyti:

8.1. VMVT ar jos padalinio, kuriam pateikiamas pranešimas (skundas), pavadinimą;

8.2. pranešimo (skundo) surašymo datą ir vietą;

8.3. reklaminės veiklos subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, pavadinimą, buveinės adresą;

8.4. trečiųjų suinteresuotų fizinių asmenų vardus, pavardes, gyvenamąsias vietas ir (arba) juridinių asmenų pavadinimus, buveinių adresus;

8.5. konkrečius skundžiamus reklaminės veiklos subjekto veiksmus (neveikimą), elgesį ar pareiškimą, jų atlikimo datą;

8.6. pridedamų dokumentų sąrašą.

9. Pranešimą (skundą) pasirašo pareiškėjas arba jo atstovas. Prie atstovo pasirašyto pranešimo (skundo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, kuriuo patvirtinami atstovo įgalinimai.

10. Jeigu pateiktas pranešimas (skundas) neatitinka šio Aprašo 7 ir (arba) 9 punktuose nustatytų reikalavimų, VMVT nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, per kurį turi būti pašalinti pranešimo (skundo) trūkumai, ir apie tai informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo (skundo) gavimo dienos.

11. VMVT nutarimas pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą arba VMVT nutarimas atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo (skundo) gavimo dienos, išskyrus šio Aprašo 12.1–12.3 punktuose nurodytus atvejus.

Apie priimtą VMVT nutarimą pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą arba atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą pareiškėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio nutarimo priėmimo dienos.

Šio Aprašo 12.1–12.3 punktuose nurodytais atvejais VMVT nutarimas atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą turi būti priimtas ir apie tai pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo (skundo) gavimo dienos.

12. Pradėti pranešimo (skundo) tyrimą atsisakoma, jeigu:

12.1. pranešime (skunde) nurodyto Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimas nepriskirtas VMVT kompetencijai. Tuo atveju Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka ir terminais pranešimas (skundas) perduodamas viešojo administravimo subjektui, turinčiam reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešama pareiškėjui arba, jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduodamas pranešimas (skundas) nagrinėti pagal kompetenciją, apie tai pranešama pareiškėjui;

12.2. pranešime (skunde) nurodyti faktai jau buvo nagrinėti ir dėl jų teismas arba priežiūros institucija jau yra priėmę sprendimą;

12.3. nuo Reklamos įstatymo pažeidimo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui arba kai reklamos davėjas reklamoje nurodo įsipareigojimus tam tikram laikotarpiui,– nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai;

12.4. pranešimas (skundas) neatitinka jam keliamų reikalavimų ir pareiškėjas per VMVT nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pranešimo (skundo) trūkumų nepašalina;

12.5. nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas, ir pareiškėjas be pateisinamos priežasties per VMVT nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nepateikia jo pranešimą (skundą) pagrindžiančių dokumentų ir duomenų;

12.6. pranešime (skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos Reklamos įstatymo saugomiems asmenų interesams.

13. Pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą taip pat gali būti atsisakoma, jeigu reklamos savitvarkos institucija pateikia VMVT dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pranešime (skunde) nurodyti faktai jau buvo nagrinėti, dėl jų reklamos savitvarkos institucija yra priėmusi sprendimą ir Reklamos įstatymo pažeidimą padaręs reklaminės veiklos subjektas nutraukė pažeidimą.

 

III. Reklamos įstatymo pažeidimo TYRIMO ATLIKIMas

 

14. VMVT priėmus nutarimą pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą, šio Aprašo 2 punkte nurodyto VMVT padalinio vadovas paskiria darbuotoją, kuriam pavedama atlikti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą ir surinkti visą pažeidimui nagrinėti reikalingą medžiagą (toliau – įgaliotas pareigūnas).

15. Įgaliotas pareigūnas per 3 darbo dienas nuo VMVT nutarimo pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą priėmimo dienos raštu informuoja reklaminės veiklos subjektą, dėl kurio veiksmų (neveikimo) šis nutarimas priimtas, apie VMVT pradėtą Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą ir paprašo per VMVT nurodytą ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų terminą pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl aplinkybių, dėl kurių pradėtas tyrimas, ir jį pagrindžiančius įrodymus.

16. Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo metu dalyvauja reklaminės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) ši procedūra pradėta, pareiškėjas, VMVT pakviesti ekspertai, specialistai ir kt. asmenys (toliau – tyrimo dalyviai). Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo metu tyrimo dalyviams atstovauti gali jų atstovai pagal įstatymą arba įgaliojimą.

17. Atlikdama Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą, VMVT turi teisę:

17.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, kitų asmenų Reklamos įstatymo pažeidimui tirti reikalingą informaciją ir dokumentus;

17.2. gauti iš reklaminės veiklos subjektų informaciją ir dokumentus, o prireikus – ir reklamuojamų maisto produktų ir reklamos pavyzdžius, reikalingus Reklamos įstatymo pažeidimui tirti. Ištyrus Reklamos įstatymo pažeidimą arba įsiteisėjus teismo sprendimui, kai VMVT Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo pagrindu priimtas VVTAT nutarimas buvo apskųstas teismui, reklamuojamų maisto produktų pavyzdžiai ir dokumentai turi būti grąžinami reklaminės veiklos subjektams jiems pareikalavus;

17.3. reikalauti, kad reklaminės veiklos subjektai ar jų vadovai ir kt. už reklamos naudojimą atsakingi asmenys atvyktų ir duotų žodinius arba rašytinius paaiškinimus;

17.4. informuoti raštu reklaminės veiklos subjektus, kad jų atliekami veiksmai gali turėti Reklamos įstatymo pažeidimo požymių, ir siūlyti jiems nutraukti tokios reklamos naudojimą arba ją pakeisti.

18. Tyrimo dalyviai turi teisę:

18.1. duoti paaiškinimus žodžiu ar raštu;

18.2. pateikti papildomą informaciją ir kitus dokumentus. Jei Reklamos įstatymo pažeidimo bylai (toliau – byla) pateikiamos medžiagos duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar profesinę paslaptį, tokią medžiagą teikiantis asmuo turi jos specialiojoje žymoje apie tai pažymėti ir kartu su šia medžiaga gali pateikti prašymą VMVT dėl asmenų, turinčių teisę susipažinti su bylos medžiaga, teisės susipažinti su bylos medžiaga ir daryti išrašus apribojimo. Dokumentai, surašyti ne valstybine (lietuvių) kalba, VMVT teikiami išversti į lietuvių kalbą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti;

18.3. susipažinti su tyrimo metu gautais dokumentais ir kita informacija, išskyrus dokumentus ir informaciją, kurie sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba profesinę paslaptį. Jeigu norima susipažinti su dokumentais, kuriuose yra komercinių paslapčių, būtina gauti reklaminės veiklos subjekto, su kurio komercines paslaptis sudarančiais dokumentais norima susipažinti, sutikimą;

18.4. naudotis kitomis įstatymuose nustatytomis teisėmis.

19. Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo metu iš anksto neįspėjus gali būti atliekamas ūkio subjekto tikrinimas ir imami mėginiai laboratoriniams tyrimams.

 

IV. ReKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO SURAŠYMAS

 

20. Įgaliotas pareigūnas, atlikęs Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą, įvertinęs visas tyrimui svarbias aplinkybes ir:

20.1. nustatęs, kad buvo pažeisti Reklamos įstatymo reikalavimai, surašo Reklamos įstatymo pažeidimo protokolą;

20.2. nustatęs, kad nėra Reklamos įstatymo reikalavimų pažeidimo, surašo nutarimą nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą.

21. Reklamos įstatymo pažeidimo protokolas surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, dalyvaujant reklaminės veiklos ar ūkio subjekto atstovui. Reklaminės veiklos ar ūkio subjekto atstovas turi VMVT pateikti asmens tapatybės dokumentą ir dokumentą, kuriuo patvirtinamas subjekto vadovo statusas, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą subjekto vadovo įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė atstovauti subjektui VMVT ir prireikus pasirašyti Reklamos įstatymo pažeidimo protokolą.

22. Reklamos įstatymo pažeidimo protokolas turi būti surašytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisės terminijos, be trynimų ir braukymų.

23. Reklaminės veiklos subjektas turi teisę pateikti prie Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo turinio, išdėstant savo atsisakymo jį pasirašyti motyvus.

24. Reklamos įstatymo pažeidimo protokolą pasirašo jį surašęs įgaliotas pareigūnas ir VMVT padalinio, kurio įgaliotas pareigūnas atliko Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą, vadovas bei reklaminės veiklos subjekto atstovas.

25. Reklaminės veiklos subjektui neteikiant paaiškinimų ir (ar) nebendradarbiaujant su VMVT, Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas ir Reklamos įstatymo pažeidimo protokolas gali būti surašomas jam nedalyvaujant.

26. Jeigu reklaminės veiklos subjektas atsisako bendradarbiauti su VMVT ar pasirašyti Reklamos įstatymo pažeidimo protokolą, apie tai pažymima Reklamos įstatymo pažeidimo protokole.

27. Vienas Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo egzempliorius įteikiamas ar ne vėliau kaip per 3 darbo dienas registruotu laišku išsiunčiamas reklaminės veiklos subjektui, kitas – kartu su kita bylos nagrinėjimui svarbia medžiaga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas VVTAT (teikiamų VVTAT dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Reklaminės veiklos subjektai Apraše nurodytus dokumentus ir informaciją pateikia tiesiogiai atvykę į VMVT padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje jie yra registruoti, patvirtinti ar vykdo veiklą, arba nuotoliniu būdu (paštu, faksu, el. paštu).

29. Fiziniams asmenims už Reklamos įstatymo pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatyta administracinė atsakomybė.

30. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Pareiškėjas, nesutinkantis su VMVT priimtu nutarimu atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūros ar nutarimu nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo dienos apskųsti nutarimą atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūros ar nutarimą nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. B1-615

 

(Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo forma)

 

ValstybinėS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

 

___________________________________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padalinio pavadinimas)

 

REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

____________________ Nr._________

(metai, mėnuo, diena)

___________

(vieta)

 

Aš,___________________________________________________________________ ,

(VMVT įgalioto pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, VMVT / pareiškėjo_____

(kas reikalinga, pabraukti)

___________________________________________________________________________

(jei pabraukiama pareiškėjo, nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo)

 

___________________________________________________________________________

 

iniciatyva įvertinęs____________________________________________________________

(reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks., kt. duomenys)

___________________________________________________________________________

 

reklamą, kurioje______________________________________________________________

(trumpas reklamos, reklamuojamo maisto produkto apibūdinimas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

 

kuri buvo skleidžiama _________________________________________________________

(nurodyti, kaip, kada ir kur buvo skleidžiama reklama, tikrinimo akto Nr. ir data)

___________________________________________________________________________ ,

 

nustačiau, kad _______________________________________________________________

(Reklamos įstatymo pažeidimo esmė, nustatytos aplinkybės, įrodymai ir motyvai, kuriais grindžiamas šio įstatymo pažeidimas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

ir pažeidė Reklamos įstatymo 14 straipsnio _________________________________ nuostatas.

 

Pareiškėjo, reklaminės veiklos subjekto, kitų su Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūra susijusių asmenų paaiškinimai __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Šis reklaminės veiklos subjektas Reklamos įstatymą pažeidė pirmą kartą, pakartotinai (kas nereikalinga, išbraukti) ___________________________________________________________________

(nurodyti ankstesnių pažeidimų esmę, vietą, datą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Kitos bylai nagrinėti būtinos žinios (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.): _____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

 

1. ____________________________________________________________________ .

 

2. ____________________________________________________________________ .

 

3. ____________________________________________________________________ .

 

 

(VMVT padalinio vadovo pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

(VMVT įgalioto pareigūno pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

 

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

 

Reklaminės veiklos subjekto atstovas

 

__________________

(parašas)

 

__________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(data)

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. B1-615

 

(Nutarimo pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą forma)

 

ValstybinėS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

 

__________________________________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padalinio pavadinimas)

 

NUTARIMAS PRADĖTI REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRĄ

 

____________________ Nr._________

(metai, mėnuo, diena)

___________

(vieta)

 

Aš,___________________________________________________________________ ,

(VMVT valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

vadovaudamasis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, VMVT / pareiškėjo_____

(kas reikalinga, pabraukti)

___________________________________________________________________________

(jei pabraukiama pareiškėjo, nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo)

iniciatyva įvertinęs____________________________________________________________

(reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks., kt. duomenys)

___________________________________________________________________________

 

reklamą, kurioje______________________________________________________________

(trumpas reklamos, reklamuojamo maisto produkto apibūdinimas)

___________________________________________________________________________ ,

 

kuri buvo skleidžiama _________________________________________________________

(nurodyti, kaip, kada ir kur buvo skleidžiama reklama, tikrinimo akto Nr. ir data)

___________________________________________________________________________ ,

 

ir nustatęs, kad _______________________________________________________________

(aplinkybės, kuriomis grindžiamas nutarimas pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

 

n u t a r i u pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą.

 

(VMVT padalinio vadovo pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

(VMVT įgalioto pareigūno pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. B1-615

 

(Nutarimo atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą forma)

 

ValstybinėS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

 

__________________________________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padalinio pavadinimas)

 

NUTARIMAS ATSISAKYTI PRADĖTI REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRĄ

 

____________________ Nr._________

(metai, mėnuo, diena)

___________

(vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(VMVT valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

vadovaudamasis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, VMVT / pareiškėjo_____

(kas reikalinga, pabraukti)

___________________________________________________________________________

(jei pabraukiama pareiškėjo, nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo)

iniciatyva įvertinęs____________________________________________________________

(reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks., kt. duomenys)

___________________________________________________________________________

 

reklamą, kurioje______________________________________________________________

(trumpas reklamos, reklamuojamo maisto produkto apibūdinimas)

___________________________________________________________________________ ,

 

kuri buvo skleidžiama _________________________________________________________

(nurodyti, kaip, kada ir kur buvo skleidžiama reklama, tikrinimo akto Nr. ir data)

___________________________________________________________________________ ,

 

ir nustatęs, kad _______________________________________________________________

(aplinkybės, kuriomis grindžiamas nutarimas atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą)

___________________________________________________________________________ .

 

nutariu atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą.

 

Nutarimas atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūros per trisdešimt kalendorinių dienų nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

(VMVT padalinio vadovo pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

(VMVT įgalioto pareigūno pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu

Nr. B1-615

 

(Nutarimo nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą forma)

 

ValstybinėS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

 

__________________________________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padalinio pavadinimas)

 

NUTARIMAS NUTRAUKTI REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRĄ

 

____________________ Nr._________

(metai, mėnuo, diena)

___________

(vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(VMVT įgalioto pareigūno, pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

vadovaudamasis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, VMVT / pareiškėjo_____

(kas reikalinga, pabraukti)

___________________________________________________________________________

(jei pabraukiama pareiškėjo, nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo)

iniciatyva įvertinęs____________________________________________________________

(reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks., kt. duomenys)

___________________________________________________________________________

 

reklamą, kurioje______________________________________________________________

(trumpas reklamos, reklamuojamo maisto produkto apibūdinimas)

___________________________________________________________________________ ,

 

kuri buvo skleidžiama _________________________________________________________

(nurodyti, kaip, kada ir kur buvo skleidžiama reklama, tikrinimo akto Nr. ir data)

___________________________________________________________________________ ,

 

ir nustatęs, kad _______________________________________________________________

(aplinkybės, pagrindžiančios, kad nėra Reklamos įstatymo pažeidimo)

___________________________________________________________________________ .

 

nutariu nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą.

 

Nutarimas nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

(VMVT padalinio vadovo pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

(VMVT įgalioto pareigūno pareigos)

________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________