LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1-183

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6581):

1. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Asmenims, turintiems pagal Aprašą išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą (Aprašo 5 priedas), suteikiama teisė vykdyti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytas veiklas ir darbus. Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaiga) išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas galioja visoje šalyje, o energetikos įmonės išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikia teisę darbuotojui atlikti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytus darbus pagal darbo sutartį su jį išdavusia įmone.“

2. Išdėstau 14.3 punktą taip:

14.3. savo nustatyta tvarka turi teisę atlikti įmonės darbuotojų atestavimą Aprašo 1–4 prieduose nustatytais atvejais ir išduoti energetikos darbuotojo pažymėjimą, sustabdyti jo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą arba panaikinti galiojimą;“.

3. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Energetikos įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (darbų organizavimo vadovai ir darbų vadovai ir pan.) privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų), gamtos mokslų (fizikos, chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigoje arba įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą. Taip pat šie darbuotojai turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

4. Išdėstau 1–4 priedus nauja redakcija (pridedama).

5. Aprašo 5 priedo Energetikos darbuotojo pažymėjimo pirmos pusės pavyzdyje:

5.1. Išdėstau pirmąją eilutę taip:

„(pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės pavadinimas)“;

5.2. Išdėstau šeštąją eilutę taip:

„Pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                       Jaroslav Neverovič

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginius1 asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas3

Asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 operatyvinis darbuotojas3, operatyvinis-remonto darbuotojas3

Atlikti operatyvinio darbuotojo3, operatyvinio-remonto darbuotojo3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginius1 paaukštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas3

Bandyti paaukštinta įtampa elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas6 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas3

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginių1 relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektrotechnikos darbuotojai3, vykdantys elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą

Atlikti elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

2.

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga

3.

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

 

_________________

 


Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

2.

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

Sertifikavimo įstaiga

3.

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

4.

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

Sertifikavimo įstaiga

5.

Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 kW (toliau – oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

Sertifikavimo įstaiga

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

3. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

5. 5 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų eksploatavimas“.

6. 6 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

 

_________________

 


 

Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Biodujų gamyba

Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba biodujų gamybos įmonė1

2.

Gamtinių dujų skystinimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo organizavimą

Organizuoti SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

SGD įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros įrenginių10 eksploatavimą

Vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių10 eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

SGD terminalo infrastruktūros įrenginius10 eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius10

Sertifikavimo įstaiga arba SGD operatorius2

3.

Gamtinių dujų laikymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius3

4.

Gamtinių dujų perdavimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos10 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorinių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių) eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos10 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorinių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių) eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Specialistai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorinių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių) įrenginių technologinį valdymą

Atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys specialistai ar darbininkai

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius4

5.

Gamtinių dujų skirstymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos10 (skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų skirstymo sistemos10 (skirstomųjų dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skirstymo sistemas10 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skirstymo sistemas10 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones)

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius5


 

 

Gamtinių dujų įmonių operatyviniai (budintieji) ir operatyviniai remonto darbuotojai (specialistai, darbininkai), atliekantys skirstymo sistemų (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų) operatyvinio remonto, sutrikimų bei avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus

Atlikti gamtinių dujų skirstymo sistemų (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų) operatyvinio remonto, sutrikimų bei avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus

Sertifikavimo įstaiga arba gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius5

6.

Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas

Suskystintųjų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų įmonės filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų sistemų10 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų sistemų10 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintųjų naftos dujų sistemų10 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba suskystintųjų naftos dujų įmonė 6

7.

Degiųjų dujų vartojimas

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės8 struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojų degiųjų dujų sistemas10 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą10 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų degalinės ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės, eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalines, filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga


 

 

Suskystintųjų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintųjų naftos ir suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius

Sertifikavimo įstaiga7 arba suskystintųjų naftos dujų degalinės operatorius, arba suslėgtų gamtinių dujų degalinės operatorius

8.

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė

 

 

Pastabos:

1. 1 Atestavimo tvarką pasirenka biodujų gamybos įmonė.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka SGD operatorius.

3. 3 Atestavimo tvarką pasirenka gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius.

4. 4 Atestavimo tvarką pasirenka gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius.

5. 5 Atestavimo tvarką pasirenka gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius.

6. 6 Atestavimo tvarką pasirenka suskystintųjų naftos dujų įmonė.

7. 7 Atestavimo tvarką pasirenka suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinės operatorius.

8. 8 Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., Nr. 2010, Nr. 120-6154), nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus.

9. 9 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

10. 10 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimas“.

 

_________________

 

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba naftos perdirbimo įmonė

Naftos perdirbimo įrenginius6 eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius6

Sertifikavimo įstaiga1 arba naftos perdirbimo įmonė

2.

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių4 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius6 eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius6

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė2, atsakinga už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

3.

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė3, atsakinga už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

4.

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. 1 Atestavimo tvarką pasirenka naftos perdirbimo įmonė.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė, atsakinga už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą.

3. 3 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė, atsakinga už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą.

4. 4 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

5. 5 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“.

 

_________________