LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

Dėl MICKŪNŲ HERBO TVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1K-1561

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo (Žin., 1990, Nr. 17-439; 2008, Nr. 45-1679) 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą,

t v i r t i n u MICKŪNŲ herbą (herbo etalono grafinis piešinys pridedamas).

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. rugsėjo 13 d. dekretu Nr. 1K-1561

 

(pav.)

 

_____________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2013, Nr. 98-4845, 5 psl. **

 

 

_________________