Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 13 D. NUTARIMO Nr. 214 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2013 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. 825 Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metų sąmatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 214 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 29-1394), ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. spalio 1 dieną.

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 214

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 825

redakcija)

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO

2013 METŲ SĄMATA

 

Sąmatos straipsnio Nr.

Lėšų paskirtis

Suma

(tūkst. litų)

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, naudojamos automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui užtikrinti

1 042 239

1.

Keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti)

137 554

2.

Žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti

60 000

3.

Tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti)

31 000

4.

Lietuvos finansavimo dalis Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamuose projektuose automobilių keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti

129 997

5.

Keliams prižiūrėti

269 543

 

iš jų:

 

5.1.

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

13 849

5.2.

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

29 564


5.3.

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

18 635

5.4.

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

15 964

5.5.

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

23 148

5.6.

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

29 446

5.7.

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

14 066

5.8.

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

13 016

5.9.

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

23 154

5.10.

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

29 085

5.11.

valstybės įmonei „Automagistralė“

28 503

5.12.

kitiems kelių priežiūros darbams

31 113

6.

Kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams ir specialiųjų statybos reikalavimų laikymosi valstybinei priežiūrai atlikti

12 820

iš jų Susisiekimo ministerijos įgaliotai viešajai įstaigai (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 5 straipsnio 5 dalis)

490

7.

Keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams ir statiniams projektuoti, jų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su keliais (dangos stiprinimu, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių būklės nustatymu ir kita), vykdyti

35 027

iš jų Susisiekimo ministerijos įgaliotai viešajai įstaigai (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 5 dalis)

6 492

8.

Išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, taip pat želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) valstybinės reikšmės kelius

5 525

9.

Kelių infrastruktūros objektams (poilsio aikštelėms, autobusų stotelėms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams, oro sąlygų kelyje stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms, kitiems techniniams įrenginiams) plėtoti

2 700

10.

Stichinių nelaimių, eismo įvykių, vandalizmo padariniams likviduoti

700

11.

Saugaus eismo keliuose programoms ir jų priemonėms įgyvendinti

39 855

iš jų:

 

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti

2 100

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – 2012 metais gautai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti

1 465

valstybės įmonių vykdomoms švietėjiškoms saugaus eismo priemonėms įgyvendinti:

1 000

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

53

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

130

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

90

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

60

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

85

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

90

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

50

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

58

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

62

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

135

valstybės įmonei „Automagistralė“

187

12.

Bevariklio transporto trasoms prie kelių (dviračių takams, pėsčiųjų ir dviračių takams) įrengti ir prižiūrėti

8 000

13.

Institucijų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti

12 649

14.

Keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti

2 000

 

iš jų:

 

14.1.

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

120

14.2.

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

210

14.3.

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

120

14.4.

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

220

14.5.

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

130

14.6.

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

250

14.7.

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

190

14.8.

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

150

14.9.

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

180

14.10.

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

250

14.11.

valstybės įmonei „Automagistralė“

180

15.

Kelių informacinėms sistemoms kurti, duomenims kaupti, jų duomenų bankui formuoti ir kompiuterizuoti

9 575

16.

Bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis finansuoti

215

17.

Teisės aktams ir norminiams dokumentams rengti

776

18.

Istorinėms kelių (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo) vertybėms išsaugoti – valstybės įmonės „Automagistralė“ kelių muziejui

200

19.

Mokesčių administravimui ir jų surinkimo kontrolei ir kitoms valstybinės reikšmės kelių srities reikmėms finansuoti (taip pat ir Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti)

23 543,2

iš jų:

 

keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

5 444,4

keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) 2012 metų išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

392,6

 

Iš viso 1–19 straipsniuose nurodytiems valstybinės reikšmės keliams

781 679,2

20.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

iš jų:

208 447,8

20.1.

vietinės reikšmės vidaus (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio) keliams – 4 procentai

iš jų:

8 337,9

20.1.1.

miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams

7 137,9

20.1.2.

pasienio keliams

1 200

20.2.

svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių (A, B, C, E kategorijų), kurių sąrašą sudaro ir su Vidaus reikalų ministerija derina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui – 20 procentų

iš jų:

41 689,6

20.2.1.

pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais kelių tinklo plėtros, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais

37 520,6

20.2.2.

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių

4 169

20.3.

likusi lėšų dalis – 76 procentai

iš jų:

158 420,3

20.3.1.

miestų savivaldybėms – vietinės reikšmės keliams (gatvėms)

55 447,1

20.3.2

kitoms savivaldybėms – vietinės reikšmės keliams (gatvėms)

102 973,2

21.

Valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas)

52 112

 

_________________