LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO Nr. 3-245 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 5 d. Nr. 3-473

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 83-3398; 2008, Nr. 88-3548; 2009, Nr. 11-423; 2010, Nr. 18-837, Nr. 31-1468):

1.1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja vidaus vandenų transporto priemonių, tai yra vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių, plūduriuojančių priemonių, mažųjų laivų, kurių ilgis ne mažesnis kaip 10 m (toliau – laivai), techninės priežiūros – laivų ir jų įrenginių tikrinimo, pirminių, kasmetinių, neeilinių ir dokinių techninių apžiūrų atlikimo tvarką, apimtį, periodiškumą. Techninių apžiūrų rezultatus įforminančių aktų, vidaus vandenų transporto priemonių liudijimų, atitinkamų žurnalų (dienynų) formas, žurnalų (dienynų) pildymo taisykles tvirtina Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija).“

1.2. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Laivų pirmines, kasmetines, neeilines ir dokines technines apžiūras atlieka Administracija. Laivų techninius patikrinimus pagal šių taisyklių 129–132 punktų nuostatas atlieka tikrinimo įstaigos, kaip nurodyta Minimaliuose techniniuose reikalavimuose. Mažųjų laivų, kurių ilgis mažesnis kaip 10 metrų, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo tvarką nustato Administracija.“

1.3. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Už laivų ir jų mechanizmų, įvairios paskirties įrenginių ir sistemų techninių apžiūrų atlikimą, vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo ar supaprastinto vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo ir šių dokumentų dublikatų išdavimą ir laivų statybos priežiūrą mokama valstybės rinkliava.“

1.4. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Atlikus pirminę techninę apžiūrą laivo savininkui (valdytojui) išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas. Apžiūros aktų kopijos saugomos Administracijoje.“

1.5. Išdėstau 11.2.5 punktą taip:

11.2.5. hidraulinių ir pneumatinių įrenginių;“.

1.6. Išdėstau 11.2.7 punktą taip:

11.2.7. laivo krovos mechanizmų (pagal IX skyriuje nustatytą tvarką);“.

1.7. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Patikrinus laivo techninę ir kitą dokumentaciją ir atlikus kasmetinę techninę apžiūrą, surašomas vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės kasmetinės / neeilinės techninės apžiūros aktas, kuris išduodamas laivo savininkui (valdytojui). Jeigu patikrinus vidaus vandenų transporto priemonę nustatoma, kad ji atitinka jai taikomus tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimas arba jo galiojimas yra patvirtinamas vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijime įrašant apie atliktą kasmetinę techninę apžiūrą. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonių ilgis yra iki 10 m, Administracija, atsižvelgusi į vidaus vandenų transporto priemonės paskirtį, konstrukcijos tipą bei ypatybes, gali išduoti supaprastintą vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimą. Išduodant šiame punkte nurodytus dokumentus jų kopijos lieka Administracijoje.“

1.8. Išdėstau 14.4 punktą taip:

14.4. laivui išduodant vienkartinio reiso leidimą plaukti iki kito uosto ar laivų remonto įmonės;“.

1.9. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Dokinė techninė apžiūra atliekama laivo savininkui (valdytojui) pateikus rašytinį prašymą. Apžiūra krante nebūtina, jeigu pateikiami atitinkami galiojantys Lietuvoje pripažintos laivų klasifikacinės bendrovės išduoti dokumentai arba apžiūra bus atliekama su Administracija suderintu būdu ir sąlygomis. Dokinė techninė apžiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Administracija, siekdama įsitikinti, kad laivas gali būti saugiai eksploatuojamas tais atvejais, kai laivas patyrė avariją ar incidentą, gali nustatyti kitokį dokinės techninės apžiūros periodiškumą. Paprastai dokinė techninė apžiūra atliekama laivą iškėlus į doką, slipą arba kitokiu būdu ant kranto.“

1.10. Išdėstau 27 punktą taip:

27. Patikrinus laivo techninę ir kitą dokumentaciją ir atlikus dokinę techninę apžiūrą laivo savininkui (valdytojui) išduodamas vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės korpuso dokinės techninės apžiūros aktas. Prieš nuleidžiant laivą į vandenį tikrinama atliktų darbų kokybė. Laivo savininkas (valdytojas) Administracijai pateikia įmonės, atlikusios laivo korpuso remontą, patvirtintus atliktų darbų laive priėmimo aktus.“

1.11. Išdėstau 117 punktą taip:

117. Atlikus apžiūras ir bandymus, laivo savininkui (valdytojui) išduodami atitinkamai garo katilų, slėginių indų ir jų įjungimo vamzdžių išorinės apžiūros ir bandymų darbiniu slėgiu aktas ir garo katilų, slėginių indų ir jų įjungimo vamzdžių vidinės apžiūros ir hidraulinio bandymo aktas.“

1.12. Išdėstau 118.5 punktą taip:

118.5. laivo, kuriame sugretintos laivavedžio, kapitono (škiperio) ir mechaniko pareigos, laivo žurnale;“.

1.13. Išdėstau 118.6 punktą taip:

118.6. plūdriojo doko jėgainės žurnale;“.

1.14. Išdėstau 118.7 punktą taip:

118.7. plūdriojo doko budėjimo žurnale;“.

1.15. Išdėstau 118.8 punktą taip:

118.8. žemkasės, žemsiurbės ir nesavaeigio plaukiojančio krano darbo žurnale.“

1.16. Išdėstau 121 punktą taip:

121. Administracija, įregistravusi laivo žurnalą (dienyną), kartu su žurnalu (dienynu) Nr. 1 išduoda vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės žurnalų (dienynų) registravimo liudijimą. Šis liudijimas turi būti saugomas laive.“

1.17. Pripažįstu netekusiais galios:

1.17.1. 1 priedą;

1.17.2. 2 priedą;

1.17.3. 3 priedą;

1.17.4. 4 priedą;

1.17.5. 5 priedą;

1.17.6. 6 priedą;

1.17.7. 7 priedą;

1.17.8. 8 priedą;

1.17.9. 9 priedą;

1.17.10. 10 priedą;

1.17.11. 11 priedą;

1.17.12. 12 priedą;

1.17.13. 13 priedą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.;

2.2. iki 2013 metų gruodžio 31 d. išduoti vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas, garo katilų, slėginių indų ir jų įjungimo vamzdžių išorinės apžiūros ir bandymų darbiniu slėgiu aktas, garo katilų, slėginių indų ir jų įjungimo vamzdžių vidinės apžiūros ir hidraulinio bandymo aktas, kasmetės vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės krovos mechanizmo apžiūros ir bandymų aktas, vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės kasmetinės / neeilinės techninės apžiūros aktas, keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimas, vienkartinio reiso leidimas, vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės korpuso dokinės techninės apžiūros aktas galioja iki šių dokumentų galiojimo termino pabaigos;

2.3. pradėti pildyti laivo žurnalai, plūdriojo doko jėgainės žurnalai, plūdriojo doko budėjimo žurnalai, žemkasės, žemsiurbės ir nesavaeigio plaukiojančio krano darbo žurnalai, vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės žurnalų (dienynų) registravimo liudijimai toliau pildomi, kol jie bus baigti, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u Lietuvos saugios laivybos administracijai iki 2013 m. gruodžio 31 d. patvirtinti vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros akto, garo katilų, slėginių indų ir jų įjungimo vamzdžių išorinės apžiūros ir bandymų darbiniu slėgiu akto, garo katilų, slėginių indų ir jų įjungimo vamzdžių vidinės apžiūros ir hidraulinio bandymo akto, kasmetinės vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės krovos mechanizmo apžiūros ir bandymų akto, vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės kasmetinės / neeilinės techninės apžiūros akto, vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo, supaprastinto vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo, vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės korpuso dokinės techninės apžiūros akto ir vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės dienynų (žurnalų) registravimo liudijimo formas, taip pat laivo žurnalo, plūdriojo doko jėgainės žurnalo, plūdriojo doko budėjimų žurnalo, žemkasės, žemsiurbės ir nesavaeigio plaukiojančio krano darbo žurnalo formas ir šių žurnalų pildymo taisykles.

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius

_________________