Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS pATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 790

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134; 2010, Nr. 155-7872; 2011, Nr. 91-4350, Nr. 165-7861; 2012, Nr. 78-4055, Nr. 102-5173), ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                Dainius Pavalkis

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 790

redakcija)

 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimą ir paskirstymą mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą (toliau – mokiniai), mokymo reikmėms tenkinti. Pagal Metodiką skirstomos mokinio krepšelio lėšos valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms, teikiančioms bendrąjį ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (toliau kartu – mokyklos), neformaliojo vaikų švietimo mokykloms, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir kitiems švietimo teikėjams (toliau – neformaliojo vaikų švietimo teikėjai), taip pat pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.

2. Metodikoje vartojama sąvoka „mokinio krepšelis“ – lėšos, skiriamos vienam sutartiniam mokiniui vienų metų mokymo reikmėms. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804).

 

II. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3. Mokinio krepšelis (MK) apskaičiuojamas bazinį mokinio krepšelio koeficientą (Kb) padauginus iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto bazinės mėnesinės algos (BMA) dydžio (q) ir 12 mėnesių, tai yra MK = Kb × q × 12.

4. Bazinis mokinio krepšelio koeficientas (Kb) – mokinio krepšelio koeficientas (Kn), apskaičiuotas Metodikos 5 punkte nustatyta tvarka, laikant, kad klasės, jungtinės klasės ar grupės (toliau – klasė) pedagoginio darbo valandų skaičius per savaitę lygus 1–10 klasių tarifikuojamų pedagoginio darbo valandų skaičiaus vidurkiui, o klasės mokinių skaičiaus vidurkis (s) – 25 mokiniai. Bazinio mokinio krepšelio koeficiento (Kb) dydis nurodytas Metodikos 1 priede.

5. Mokinio krepšelio koeficientas (Kn) apskaičiuojamas sudėjus šiuos koeficientus:

5.1. Koeficientą darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą, mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti (k1).

Šį koeficientą sudaro 4 dedamosios: ugdymo programų įgyvendinimo (kug); ugdymo proceso organizavimo ir valdymo, mokyklos bibliotekos darbuotojų išlaikymo, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ir socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo (kv); socialinio draudimo (ksoc); klasių finansavimo mažėjimo amortizavimo (ka).

Ugdymo programų įgyvendinimo dedamoji (kug) apskaičiuojama vidutinį sąlyginį mokytojo tarifinio atlygio koeficientą (R) padauginus iš pedagoginių normų skaičiaus klasei (n) ir padalijus iš klasės mokinių skaičiaus vidurkio (s), nustatyto Metodikos 1 priede, tai yra kug = Rn/s.

Vidutinis sąlyginis mokytojo tarifinio atlygio koeficientas (R) nustatomas apskaičiavus atskirų mokytojų pareigybių (mokytojo, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija, mokytojo, kuriam suteikta kvalifikacinė kategorija, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto) tarifinių atlygių koeficientų, nustatytų atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, vidurkius ir išvedus šių vidurkių svertinį vidurkį pagal statistinę atitinkamų pareigybių mokytojų dalį, tenkančią bendram mokytojų skaičiui. Šis koeficientas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vidutinio sąlyginio mokytojo tarifinio atlygio koeficiento (R) dydis nurodytas Metodikos 1 priede.

Pedagoginių normų skaičius klasei (n) apskaičiuojamas klasės pedagoginio darbo valandų skaičių per savaitę (h) padalijus iš 18 valandų. Tam tikrai klasei taikomas pedagoginio darbo valandų (jas sudaro kontaktinės valandos ir kartu pertraukos tarp pamokų ir papildomos valandos, toliau vadinamos valandomis) skaičius per savaitę nustatomas atsižvelgiant į kontaktinių ir papildomų valandų skaičių, nustatytą švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose bendruosiuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planuose, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše ir Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių apraše.

Ugdymo proceso organizavimo ir valdymo, mokyklos bibliotekos darbuotojų išlaikymo, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ir socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo dedamoji (kv) sudaro vidutiniškai 14 procentų (nuo 8 iki 20 procentų) ugdymo programų įgyvendinimo dedamosios (kug).

Socialinio draudimo dedamoji (ksoc) apskaičiuojama dedamosioms kug ir kv taikant teisės aktų nustatytą socialinio draudimo įmokos tarifą.

Klasių finansavimo mažėjimo amortizavimo dedamoji (ka) sudaro 1,2 procento ugdymo programų įgyvendinimo dedamosios (kug), ugdymo proceso organizavimo ir valdymo, mokyklos bibliotekos darbuotojų išlaikymo, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ir socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo dedamosios (kv) ir socialinio draudimo dedamosios (ksoc) sumos.

5.2. Koeficientą kitoms mokymo reikmėms (k2), kurį sudaro Metodikos 2 priede nurodytų mokymo reikmių koeficientų suma.

6. Mokinio krepšelio lėšų suma, tenkanti tam tikros klasės mokiniui (L), apskaičiuojama tam mokiniui nustatytą sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientą (Ks) padauginus iš mokinio krepšelio dydžio (MK), tai yra L = Ks × MK.

7. Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientas (Ks) apskaičiuojamas tam tikros klasės mokiniui nustatytą mokinio krepšelio koeficientą (Kn) padalijus iš bazinio mokinio krepšelio koeficiento (Kb), tai yra K= Kn/Kb, išskyrus tuos atvejus, kai šio koeficiento dydis tikslinamas siekiant užtikrinti ugdymo įvairovę ir prieinamumą. Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai nurodyti Metodikos 1 priede.

8. Kiek iš viso reikia mokyklos mokinio krepšelio lėšų, apskaičiuojama jos sutartinių mokinių skaičių padauginus iš mokinio krepšelio dydžio. Sutartinių mokinių skaičius gaunamas sudėjus mokiniams taikomus sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientus.

 

III. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

9. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Alytaus miestų, Marijampolės ir Visagino savivaldybės 6 procentus, o kitos savivaldybės – 7 procentus atitinkamiems metams joms skirtų mokinio krepšelio lėšų savo nustatyta tvarka naudoja šioms mokymo reikmėms tenkinti:

9.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti;

9.2. brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti;

9.3. profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti;

9.4. neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

9.5. pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti;

9.6. finansuoti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių ir kitų) mokymuisi mobiliosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose bendruosiuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planuose.

10. Metodikos 9.1 punkte nurodytai mokymo reikmei tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų, o 9.4 punkte – ne mažiau kaip 50 procentų Metodikos 2 priede atitinkamai mokymo reikmei nurodytos rekomenduojamos mokinio krepšelio lėšų sumos. Metodikos 9.2, 9.3, 9.5 ir 9.6 punktuose nurodytoms mokymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį.

11. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Alytaus miestų, Marijampolės ir Visagino savivaldybės 94 procentus, o kitos savivaldybės – 93 procentus atitinkamiems metams joms skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirsto savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms proporcingai kiekvienai mokyklai Metodikos 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotam mokinio krepšelio lėšų poreikiui.

12. Mokyklos skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja šioms mokymo reikmėms tenkinti:

12.1. darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą (ir apmokėti už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo valandas, finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų), mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, taip pat darbo užmokesčiui ir paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba; ne mažiau kaip 3 procentai šių lėšų turi būti skiriama psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti; iš šiame punkte nurodytų mokinio krepšelio lėšų gali būti mokama už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 (Žin., 2003, Nr. 97-4367), išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kita), taip pat už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams ir darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas;

12.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms;

12.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui;

12.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;

12.5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems darbuotojams už darbą užmokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT).

13. Metodikos 12.2 punkte nurodytoms mokymo reikmėms tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų, o 12.3–12.5 punktuose nurodytoms mokymo reikmėms tenkinti – ne mažiau kaip 40 procentų Metodikos 2 priede atitinkamoms mokymo reikmėms nurodytų rekomenduojamų mokinio krepšelio lėšų sumų.

 

IV. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

 

14. Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į pasikeitusį sutartinių mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., perskirsto specialią tikslinę dotaciją, skirtą mokinio krepšeliui finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme):

14.1. Tarp savivaldybių, laikydamasi šių nuostatų:

14.1.1. Pirmiausiai kiekvienai savivaldybei skiriama mokinio krepšelio lėšų suma, apskaičiuota pagal sutartinių mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Šios lėšos paskirstomos ir naudojamos laikantis Metodikos III skyriaus nuostatų.

14.1.2. Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti suma, gauta iš bendros perskirstomos sumos atėmus sumas, perskirstomas pagal Metodikos 14.1.1 ir 14.2 punktus, savivaldybėms paskirstoma proporcingai joms iki perskirstymo nustatytoms metinėms specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumoms. Šias lėšas savivaldybės skiria darbuotojams, kuriems už darbą apmokama iš mokinio krepšelio lėšų, darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms bei kompensacijoms mokėti.

14.2. Tarp savivaldybių ir Švietimo ir mokslo ministerijos, kai mokiniai iš savivaldybių finansuojamų mokyklų pereina į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, arba atvirkščiai.

15. Savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija mokinio krepšelio lėšas tarp mokyklų perskirsto pasikeitus sutartinių mokinių skaičiui einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Mokinio krepšelio lėšos naudojamos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, ir atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro tvirtinamas lėšų naudojimo atitinkamoms mokymo reikmėms tenkinti rekomendacijas.

17. Iš mokinio krepšelio lėšų gali būti mokamos teisės aktų nustatytos privalomos su darbuotojų, kuriems už darbą mokama iš mokinio krepšelio lėšų, darbo santykiais susijusios valstybinio socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokos ir išmokos šiems darbuotojams.

18. Savivaldybėms ateinantiems biudžetiniams metams skiriama mokinio krepšelio lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), Švėkšnos specialiajai mokyklai, Šiaulių sanatorinei mokyklai, taip pat mokykloms, kurios Lietuvos Respublikos laikinai į užsienį išvykusius ar nuolat užsienyje gyvenančius mokinius pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir akredituotas vidurinio ugdymo programas moko nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi. Vidutinis mokinių skaičius, gautas 1–4, 5–8, 9–10 (I–II gimnazijos) ir 11–12 (III–IV gimnazijos) klasių grupėse, kiekvienoje grupėje apvalinamas iki sveiko skaičiaus.

19. Informacija, kurios reikia mokinio krepšelio lėšų sumai apskaičiuoti, teikiama Švietimo informacinių technologijų centrui švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

20. Už tarptautinio bakalaureato klases iš mokinio krepšelio gali būti mokamas tarptautinis mokestis.

 

_________________

 

 

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 790

redakcija)

 

SUTARTINIŲ MOKINIŲ APSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

Mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

Klasės mokinių skaičiaus vidurkis

Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai / jų didinimo procentai

Pastabos

1–4 klasės / ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės

5–8 klasės

9–10 (I–II gimnazijos) klasės

11–12 (III–IV gimnazijos) klasės

1.

Kaime:

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (vaikų)

 

 

 

 

 

 

pradinė mokykla (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi iki 40 mokinių**

10

1,9177

x

x

x

* jeigu filialas ar skyrius yra toje pat vietovėje kaip ir bazinė mokykla, jam taikomi bazinės mokyklos sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai

** tik bendrųjų klasių mokiniai pagal Klasių tipų klasifikatorių, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1889 (Žin., 2009, Nr. 117-5058)

pagrindinė mokykla (progimnazija) (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi iki 80 mokinių**

10

1,8264

2,2644

2,7438

x

2.

Kaime:

 

 

 

 

 

 

 

 

pradinė mokykla (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi nuo 41 iki 50 mokinių**

 

12

1,5644

x

x

x

 

 

pagrindinė mokykla (progimnazija) (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi nuo 81 iki 120 mokinių**

 

12

1,5644

1,9095

2,4028

x

 

 

vidurinė mokykla (gimnazija) (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi iki 300 mokinių**

 

1–8 kl. – 15,

9–12 kl. – 18

1,2435

1,5276

1,6018

1,6661

 

3.

Kaime:

 

 

 

 

 

 

 

 

pradinė mokykla (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi nuo 51 iki 80 mokinių**

 

15

1,2435

x

x

x

 

 

pagrindinė mokykla (progimnazija), kurioje mokosi nuo 121 iki 200 mokinių**

 

15

1,2435

1,5276

1,9222

x

 

 

pagrindinė mokykla (progimnazija), kurioje mokosi nuo 201 iki 300 mokinių**

 

1–8 kl. – 15,

9–10 kl. – 18

1,2435

1,5276

1,6018

x

 

 

vidurinė mokykla (gimnazija) (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi nuo 301 iki 500 mokinių**

 

1–4 kl. – 20,

5–12 kl. – 22

0,9792

1,2685

1,4206

1,4735

 

4.

Kaime:

 

20/22/25

 

 

 

 

 

 

pradinė mokykla, kurioje mokosi 81 ir daugiau mokinių**

 

20

0,9963

x

x

x

 

 

pagrindinė mokykla (progimnazija), kurioje mokosi 301 ir daugiau mokinių**

 

1–4 kl. – 20, 5–10 kl. – 22

0,9792

1,2685

1,4206

x

 

 

vidurinė mokykla (gimnazija) (filialas*, skyrius*), kurioje (kuriame) mokosi 501 ir daugiau mokinių**

 

1–4 kl. – 20, 5–12 kl. – 25

0,9792

1,2064

1,4077

1,4345

 

5.

Mieste:

 

22/25

 

 

 

 

 

 

pradinė mokykla

 

22

0,9963

x

x

x

 

 

pagrindinė mokykla (progimnazija)

 

25, išskyrus 1–4 kl. – 22

0,9461

1,2064

1,4077

x

 

 

vidurinė mokykla ir gimnazija, turinti I–IV gimnazijos klases ir 1–8 arba 5–8 klases

 

25, išskyrus 1–4 kl. – 22

0,9461

1,1274

1,4077

1,4345

 

 

vidurinės mokyklos (gimnazijos) tarptautinio bakalaureato klasės

 

25

x

x

x

1,6568

 

 

gimnazija, turinti tik I–IV gimnazijos klases

 

25

x

x

1,4077

1,4345

 

6.

Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių*:

 

 

 

 

 

 

13 klasei taikomas sutartinio mokinio apskaičiavimo koeficientas – 2,5908

 

bendrajam ugdymui

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

0,7501

0,8938

1,1160

1,1373

* taikoma tik bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdančioms Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas specializuoto ugdymo krypties programas

 

meniniam ugdymui:

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

 

pavienio / individualaus/ specializuoto ugdymo krypties

 

 

 

 

 

 

dailei

 

0,8098

0,9650

1,2048

1,2278

 

muzikai

 

1,9097

2,2757

2,8414

2,8955

 

baletui

 

2,4047

2,8655

3,5779

3,6460

 

choreografijai

 

1,1568

1,3785

1,7212

1,7540

 

 

neakivaizdiniam mokymui

 

1,2016

1,4318

1,7878

1,8219

 

7.

Jaunimo mokyklos (klasės) 12–16 metų mokiniams

grupinio / kasdienio / pagrindinio ugdymo

10

 

2,1565

2,7438

x

šie koeficientai taikomi mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. dar nėra sukakę 17 metų

8.

Suaugusiųjų mokyklos (klasės) (išskyrus tardymo izoliatorius); 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės***; pataisos įstaigos mokyklos (klasės)

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

 

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

20

0,5756*

0,8548*

1,0309

1,0653

* išskyrus 16–17 metų dirbantį jaunimą

** išskyrus pakartotinai pageidaujamų mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykų (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis)

 

 

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programos)

20

0,1684****

0,1395****

0,1275****

0,1155****

*** 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės koeficientai taikomi mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. dar nėra sukakę 18 metų

 

 

grupinio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

 

pavienio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio,

 

 

 

 

 

**** koeficientai taikomi mokiniams, laikinai ir nuolat gyvenantiems užsienyje ir mokomiems pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ne visų dalykų (visomis mokymo formo-mis ir mokymo proceso organizavimo būdais)

 

 

pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

 

 

 

 

 

 

 

 

grupinio / neakivaizdinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)**

 

pavienio / savarankiško, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)**

 

0,2577

0,4983

0,6272

0,6873

 

9.

Mokiniai tardymo izoliatoriuose:

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

nepilnamečiai (14–15 metų)*

grupinio / kasdienio, nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

8

2,1907

2,1907

2,1907

 

* koeficientai taikomi mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. dar nėra sukakę 16 metų

 

 

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

8

1,9717

1,9717

1,9719

 

** išskyrus pakartotinai pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis)

9.2.

suaugusieji (16 metų ir vyresni)**

grupinio / kasdienio, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

8

1,2232

1,6522

1,9717

2,2638

 

 

 

pavienio / savarankiško / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

8

0,8380

1,3555

1,5445

1,3802

 

 

 

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

 

 

 

 

 

 

10.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidu-rinio ugdymo programas sava-rankiško ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais:

 

 

 

 

 

 

pagal 10 punktą didinami tik ligoninių ir sanatorijų mokyklose (sanatorijų klasėse) esančių integruotų specialiųjų

10.1.

mokomi namie (pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

pavienio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

x

1,5805

2,2830

2,5757

2,6927

ugdymosi poreikių turinčių sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai

 

10.2.

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu:

10.2.1. Lietuvos Respublikos mokiniai, kurie laikinai ir nuolat gyvena ir mokosi užsienyje pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas (grupinio, pavienio mokymosi forma)

10.2.2. kiti mokiniai, kurie mo-kosi pavienio mokymosi forma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

 

0,2564

0,2791

0,3473

0,3586

 

10.3.

ligoninių mokyklose (klasėse)

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

10

1,8905

2,0165

2,1425

2,0582

 

10.4.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

10

1,5596

1,9273

2,0780

2,3604

 

10.5.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze (iki 50 mokinių)

 

8

2,5554

2,9295

3,1613

2,9505

 

10.6.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze (51 ir daugiau mokinių)

 

10

2,0443

2,3436

2,5290

2,3604

 

11.

Profesinės mokyklos

 

25

x

x

1,2420

1,3041*

0,8694

0,9781*

* tautinės mažumos kalba

 

12.

Specialiosios mokyklos, specialiosios klasės, išlyginamosios klasės, vaikų socializacijos centrai:

 

 

 

 

 

 

* taikoma mokiniams, kurie mokosi pagal socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo

12.1.

specialiosios klasės (išskyrus nurodytas šio sąrašo 12.2 ir 12.3 punktuose)

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

8

2,2830

2,6956

3,4298

2,4991

programą ne ilgiau kaip 3 mokslo metus ir iki asmeniui sueina 21 metai

12.2.

specialiosios klasės akliesiems, silpnaregiams ir kurtiesiems, neprigirdintiesiems (parengiamosios klasės)

(mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-395 (Žin., 2012, Nr. 33-1624): 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1320, 1330, 1340, 1350, 1400, 1700)

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

7

3,2332

3,7384

4,0143

3,9140

** taikoma tik bendrųjų klasių mokiniams ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų mokymosi pasiekimų), mokiniui, kuris mokosi ne daugiau kaip 28 pamokas per savaitę

*** vaikų socializacijos centruose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruotiems bendrojo ugdymo klasėse, bendrosios paskirties

ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse, sutartinių mokinių apskaičiavimo

koeficientai papildomai nedidinami

12.3.

specialiosios klasės, skirtos intelekto sutrikimą turintiems mokiniams:

 

 

 

 

 

 

12.3.1.

turinčiųjų vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą (lavinamosios klasės)

(mokinių, turinčių specialiųjų

 

6

4,036

4,036

4,036*

x

 

ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikato-riuje: 1120, 1130, 1140, 1150)

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2.

turinčiųjų kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas

(mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1800+1120/1130/1140/1150)

 

4–6

4,4396

4,4396

4,4396

 

 

12.4.

išlyginamosios klasės, sudarytos iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų**

 

10

1,8732

1,8732

1,8732

1,8732

 

12.5.

vaikų socializacijos centrai***

 

4

4,4112

5,2092

6,6279

6,6279

 

13.

Priešmokyklinio ugdymo grupės*:

 

 

 

 

 

 

* iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas ne

mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas

 

kaimo pradinė mokykla, kurioje mokosi iki 80 mokinių, ir pagrindinė mokykla, kurioje mokosi iki 130 mokinių

 

10

1,3529

 

x

x

 

kaimo pradinė mokykla, kurioje mokosi 81 ir daugiau mokinių, pagrindinė mokykla, kurioje mokosi 131 ir daugiau mokinių, kito tipo mokykla ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga

 

15

0,9211

 

x

x

 

 

miesto bendrojo ugdymo mokykla ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga

 

20

0,6908

 

x

x

 

 

specialiosios grupės

 

10

2,5326

 

x

x

 

14.

Mokyklos (klasės), kurioms taikomos finansavimo išimtys (tik bendrųjų klasių mokiniams):

 

 

 

 

 

 

 

14.1.

miesto gimnazija, kurioje mokoma tik tautinės mažumos kalba, jeigu joje yra I–IV gimnazijos klasės, taip pat vidurinė mokykla, kurioje mokoma tik tautinės mažumos kalba, jeigu joje yra tik 9–12 klasės arba nutrauktas mokinių priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį

 

5–8 kl. – 25

9–10 (I–II) kl. – 25

11–12 kl. (III–IV) – 20

x

1,1274

1,4077

1,4995

*mokykla, iki 1985 metų buvusi rajono teritorijoje, o po 1985 metų esanti miesto savivaldybės teritorijoje arba iki 1985 metų buvusioje rajono teritorijoje, po 1985 metų įsteigta mokykla arba miesto savivaldybės mokykla, esanti prie savivaldybės

14.2.

vienintelė miesto ar kaimo gimnazija ar vidurinė mokykla valstybine mokomąja kalba***

 

kai mokykloje iki 300 mokinių:

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

9–10 kl. – 18

11–12 kl. – 15

 

1,2435

1,5276

1,6018

1,9993

ribos ir nutolusi nuo kitos toje pačioje savivaldybėje

esančios mokyklos, vykdančios tokias pat bendrojo ugdymo programas kaip ir mokykla, ne mažesniu kaip 10 km atstumu

 

** koeficientai taikomi tik mokiniams, kurie mokomi tautinės mažumos kalba

 

*** taip pat vienintelė miesto pataisos namų mokykla (klasė) 14–16 metų mokiniams

14.3.

vienintelė kaimo gimnazija ar vidurinė mokykla tautinės mažumos kalba

14.4.

gimnazija ar vidurinė mokykla, priskirta miesto pakraščiui*

kai mokykloje 301–500 mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 22

9–10 kl. – 22

11–12 kl. – 20

0,9792

1,2685

1,4206

1,4995

kai mokykloje 501 ir daugiau mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 25

9–10 kl. – 25

11–12 kl. – 22

0,9792

1,2064

1,4077

1,4735

14.5.

vienintelė miesto gimnazija ar vidurinė mokykla, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba/kalbos (jeigu mokiniai mokomi tautinės mažumos kalba/kalbos pagal vidurinio ugdymo programą)

 

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

9–10 kl. – 18

11–12 kl. – 15

1,2435

1,5276

1,6018

1,9993

 

14.6.

gimnazija ar vidurinė mokykla, esanti pasienio ruože

 

kai mokykloje iki 300 mokinių:

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

9–10 kl. – 15

11–12 kl. – 15

1,2435

1,5276

1,9222

1,9993

 

kai mokykloje 301–500 mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 22

9–10 kl. – 22

11–12 kl. – 20

0,9792

1,2685

1,4206

1,4995

 

kai mokykloje 501 ir daugiau mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 25

9–10 kl. – 25

11–12 kl. – 22

0,9792

1,2064

1,4077

1,4735

 

14.7.

savivaldybės teritorijoje esanti vienintelė gimnazija ar vidurinė mokykla valstybine mokomąja kalba

 

kai mokykloje iki 300 mokinių:

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

9–10 kl. – 15

11–12 kl. – 10

1,2435

1,5276

1,9222

2,9990

 

14.8.

savivaldybės teritorijoje esanti vienintelė gimnazija ar vidurinė mokykla tautinės mažumos mokomąja kalba

 

 

 

 

 

 

14.9.

miesto ar kaimo gimnazija ar vidurinė mokykla, jeigu toje vietovėje yra 2–3 gimnazijos ar vidurinės mokyklos skirtingomis mokomosiomis kalbomis

 

kai mokykloje 301–500 mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 22

9–10 kl. – 22

11–12 kl. – 20

0,9792

1,2685

1,4206

1,4995

 

14.10.

vienintelė kaimo gimnazija ar vidurinė mokykla keliomis mokomosiomis kalbomis

 

kai mokykloje 501 ir daugiau mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 25

9–10 kl. – 25

11–12 kl. – 22

0,9792

1,2064

1,4077

1,4735

 

14.11.

klasė, kurios mokiniai mokomi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba, jei ši klasė yra vienintelėje savivaldybės mokykloje, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba**

 

1–4 kl. – 10

5–8 kl. – 10

9–10 kl. – 10

1,8264

2,2644

2,7438

x

 

14.12.

miesto pakraščiui priskirta mokykla*, taip pat mokykla, esanti vienintelė Juodkrantės gyvenvietėje ir vykdanti pradinio ir/ar pagrindinio ugdymo programą (-as)

 

kai pradinėje mokykloje iki 40 mokinių – 10

1,9177

 

 

 

 

14.13.

vienintelė mieste savitos pedagoginės sistemos mokykla / klasė (Valdorfo, M. Montessori arba Š. Suzuki)

 

kai pradinėje mokykloje 41–50 mokinių – 12

1,5644

 

 

 

 

 

 

 

kai pradinėje mokykloje 51–80 mokinių – 15

1,2435

 

 

 

 

 

 

 

kai pradinėje mokykloje 81 ir daugiau mokinių – 20

0,9963

 

 

 

 

 

 

 

kai pagrindinėje / progimnazi-joje iki 80 mokinių – 10

1,8264

2,2644

2,7438

 

 

 

 

 

kai pagrindinėje/ progimnazi-joje 81–120 mokinių – 12

1,5644

1,9095

2,4028

 

 

 

 

 

kai pagrindinėje/progimnazijoje 121–200 mokinių – 15

1,2435

1,5276

1,9222

 

 

 

 

 

kai pagrindinėje/progimnazijoje 201–300 mokinių – 15 (1–8 kl.) ir 18 (9–10 kl.)

1,2435

1,5276

1,6018

 

 

 

 

 

kai pagrindinėje/progimnazijoje 301 ir daugiau mokinių –20 (1–4 kl.) ir 22 (5–10 kl.)

0,9792

1,2685

1,4206

 

 

 

 

 

kai vidurinėje mokykloje iki 300 mokinių – 15 (1–8 kl.) ir 18 (9–12 kl.)

1,2435

1,5276

1,6018

1,6661

 

 

 

 

kai vidurinėje mokykloje 301–500 mokinių – 20 (1–4 kl.) ir 22 (9–12 kl.)

0,9792

1,2685

1,4206

1,4735

 

 

 

 

kai vidurinėje mokykloje 501 ir daugiau mokinių – 20 (1–4 kl.) ir 25 (9–12 kl.)

0,9792

1,2064

1,4077

1,4345

 

15.

Ikimokyklinio ugdymo grupės*

 

x

0,7720

x

x

x

* iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas ne mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas

16.

Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai didinami:

 

 

 

 

 

 

* išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų

(mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, 2321)

16.1.

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių*:

 

 

 

35 procentai

 

 

16.1.1.

integruotų bendrojo ugdymo klasėse, bendrosios paskirties ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse

 

 

16.1.2.

ugdomų specialiosiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, specialiosiose ikimokyklinio ugdymo grupėse

 

 

16.2.

užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurie mokosi bendrojo ugdymo klasėse (migrantai)*

 

 

 

30 procentų

 

 

* koeficientas taikomas ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų pasiekimų) mokiniui, kuriam skiriama daugiau bendrojo ugdymo dalykų / pamokų nei tos klasės mokiniui

16.3.

Mokinių, besimokančių daugiakalbėje aplinkoje esančiose mokyklose (skyriuose) valstybine mokomąja kalba*/***;

mokinių, besimokančių mišrioje mokykloje, kuri yra daugiakalbėje aplinkoje***/****

 

 

 

20 procentų;

integruotų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių – iš viso 35 procentai, o migrantų – iš viso

30 procentų**

 

 

* mokykla, kurioje mokoma valstybine mokomąja kalba ir kuri yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje; taip pat mokykla, kurioje mokoma valstybine mokomąja kalba ir kuri yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje, jeigu joje pagal bendrojo ugdymo programas mokoma ne mažiau kaip 20 procentų mokinių,

 

 

 

 

 

 

 

 

kurių gimtoji kalba kita, ne valstybinė kalba

 

** mokiniui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantas, didinama 35 procentais

*** išskyrus mokinius, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ugdymo programą

**** šios mokyklos mokiniui, besimokančiam tautinės mažumos kalba, koeficientas didinamas 20 procentų, o mokiniui, besimokančiam valstybine mokomąja kalba, koeficientas didinamas 20 procentų, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje arba mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono,

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba

16.4.

tautinių mažumų kalba besimokančių mokinių, kurie mokosi mokykloje (skyriuje), kurioje mokoma tik tautinių mažumų kalba***;

tautinių mažumų kalba besimokančių mokinių, kurie mokosi mišrioje mokykloje (skyriuje), kuri yra nedaugiakalbėje aplinkoje***

 

 

 

20 procentų;

mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, – iš viso 5 procentai, integruotų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių – iš viso 35 procentai, o migrantų – iš viso 30 procentų**

 

 

 

17.

Mokyklose, kuriose mokiniai mokosi jungtinėje klasėje, atitinkamo ugdymo turinio koncentro sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai mažinami, kai koncentre yra*:

 

 

 

 

 

 

* šis punktas taikomas pagal Klasių tipų klasifikatorių bendrųjų klasių mokiniams, kurie mokosi jungtinėse klasėse (pagal 10 punktą taikomas tik mokiniams ligoninių ir sanatorijų mokyklose), taip pat

17.1.

viena jungtinė klasė

 

 

 

15 procentų

 

 

mokiniams pagal 7, 8 ir 9 punktus, neatsižvelgiant į koncentrą ir šių mokinių mokymosi formas

17.2.

dvi ir daugiau jungtinių klasių

 

 

 

20 procentų

 

 

 

 

Pastabos:

1. Bazinis mokinio krepšelio koeficientas K= 2,2869 lito.

2. Vidutinis sąlyginis mokytojo tarifinio atlygio koeficientas R = 12,75.

3. Mišri mokykla – mokykla, kurioje mokoma ne mažiau kaip dviem mokomosiomis kalbomis ir yra ne mažiau kaip vienas pilnas klasės komplektas, kuriame mokoma tautinės mažumos mokomąja kalba.

4. Miesto mokyklomis laikomos tik mokyklos, esančios savivaldybių centruose, kitos mokyklos laikomos kaimo mokyklomis.

5. Mokyklų, nurodytų šio priedo 10.3–10.6, 14.1–14.13, 16.3 ir 16.4 punktuose, sąrašus tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Jeigu mokykla įtraukta į vieną iš šio priedo 14.1–14.13 punktuose nurodytų mokyklų sąrašų ir atitinka šio priedo 16.3 arba 16.4 punkte nurodytus kriterijus, jai taikomos dviejų punktų nuostatos: viena iš šio priedo 14.1–14.13 punktų nuostatų ir 16.3 arba 16.4 punkto nuostatos.

6. Į mokinių skaičių mokyklose pagal šio priedo 1–5 punktus neįtraukiami mokiniai pagal šio priedo 7, 8, 11, 12, 13 ir 15 punktus.

7. Šiame priede nurodyti mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai atitinka nustatytuosius švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 76-3957).

 

_________________

 

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 790

redakcija)

 

MOKYMO REIKMIŲ KOEFICIENTAI IR REKOMENDUOJAMOS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SUMOS

 

Mokymo reikmės

Mokymo reikmių koeficientai

(BMA dydžiais)

Rekomenduojamos mokinio krepšelio lėšų sumos*

1. Mokymo reikmės, finansuojamos iš savivaldybių skirstomų mokinio krepšelio lėšų:

 

 

1.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti

0,0130

22,8 Lt/sut. mok./m.

1.2. brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti

0,0040

5,8 Lt/mok./m.

1.3. profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti

0,0026

3,8 Lt/mok./m.

1.4. neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

0,0410

5 Lt/mok./mėn.

2. Mokymo reikmės, finansuojamos iš mokyklų skirstomų mokinio krepšelio lėšų (pagal Metodikos 12.2–12.5 punktus):

 

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms

0,0478

70 Lt/mok./m.

(tautinių mažumų mokyklose – 80 Lt/mok./m.)

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0071

10,4 Lt/mok./m.

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0130

19 Lt/sut. mok./m.

2.4. IKT diegti ir naudoti

0,0137

20 Lt/mok./m.

 

* Lt/mok./mėn. – litai vienam mokiniui per mėnesį; Lt/mok./m. – litai vienam mokiniui per metus; Lt/sut. mok./m. – litai vienam sutartiniam mokiniui per metus.

Šio priedo 1.2–1.4 punktuose nurodytos lėšos mokiniams, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos Metodikos 9.5 punkte nurodytoms reikmėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.

 

_________________