LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 30 d. Nr. D1-638

Vilnius

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 (Žin., 2013, Nr. 2-48, Nr. 48-2401, Nr. 67-3378) (toliau – Tvarkos aprašas):

1. Papildau aprašą 211 punktu ir išdėstau jį taip:

211. Gabenant limituotos žvejybos metu sugautas lašišas ir šlakius, gabenimo metu privaloma turėti jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.“

2. Išdėstau aprašo 1 priedo 1 punktą taip:

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (pagal įrašus kalendorinių metų kalendoriuje). Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų).

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus lašišą ar šlakį, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu info@am.lt arba faksu (8-5) 266 27 07 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) ar per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą, nurodant žvejybos datą, upės atkarpą, kurioje sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies svorį, ilgį (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytį, kitus žvejo nuomone svarbius duomenis.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai, išskyrus Nemuną, kuriame nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys ir asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

10.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

2.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

3.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

4.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

150

5.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

neribojamas

6.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

7.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

300

9.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

neribojamas

10.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

11.

Veiviržas

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

300

12.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

13.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis