VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. sausio 29 D. NUTARIMO Nr. O3-6 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. O3-336

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į Teisės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 23 d. pažymą Nr. O5-285 „Dėl kai kurių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pakeitimo“, n u t a r i a :

Pakeisti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538, Nr. 100-4738, Nr. 130-6219; 2012, Nr. 62-3160), 1, 2, 3, 5 ir 6 priedus (pridedama).

 

 

Komisijos narys,

laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas Vygantas Vaitkus

 

 


 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO __________________ TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Reguliuojamos veiklos teritorija*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Netaikoma 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.4.4 punktuose nurodytiems ūkio subjektams.

 

_________________

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_______________________________ INFRASTRUKTŪRINĖS VEIKLOS

(ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

 

__________________

(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

20__

20__

20__

20__

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

 

 

1.

Veiklos pelningumas (R1)

(veiklos pelnas/pardavimo pajamos) x 100)

 

 

 

 

2.

Grynasis pelningumas (R2)

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

 

3.

Turto grąža (R3)

(pelnas prieš apmokestinimą/turtas) x 100

 

 

 

 

4.

Nuosavo kapitalo grąža (R4)

(grynasis pelnas/nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

 

 

5.

Įsiskolinimo koeficientas (R5)

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

6.

Finansinio sverto koeficientas (R6)

(visi įsipareigojimai/nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

7.

Einamojo likvidumo koeficientas (R7)

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

 

8.

Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R9)

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 360

 

 

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

 

 

9.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

SUMA(i=1,...,8)(K(i)/8)

 

 

 

 

 

_________________

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________________________________ TIEKIMO VEIKLOS

(ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

 

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

20__

20__

20__

20__

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

 

 

1.

Veiklos pelningumas (R1)

(veiklos pelnas/pardavimo pajamos) x 100)

 

 

 

 

2.

Grynasis pelningumas (R2)

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

 

3.

Nuosavo kapitalo grąža (R3)

(grynasis pelnas/nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

 

 

4.

Įsiskolinimo koeficientas (R4)

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

5.

Finansinio sverto koeficientas (R5)

(visi įsipareigojimai/nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

6.

Einamojo likvidumo koeficientas (R6)

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

 

7.

Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R7)

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 360

 

 

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

 

 

8.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

SUMA(i=1,...,7)(K(i)/7)

 

 

 

 

 

_________________

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kodas

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Tinklalapis

 

El. paštas

 

 

_________________________METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

(ūkio subjektas)

 

______________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Straipsniai

20_ m.

1.

Pajamos

 

2.

Išlaidos

 

2.1.

iš jų: dujų įsigijimas

 

3.

Rezultatas (1–2)

 

4.

Pirkėjų įsipareigojimai

 

5.

Įsipareigojimai tiekėjams

 

5.1.

iš jų: pradelsti mokėjimai

 

 

_________________

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO______________________ VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

 

Atitinkamos veiklos vykdymas

Atitinkamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

_________________