Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. LIEPOS 22 D. NUTARIMO NR. 813 „DĖL VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMOS STEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 758

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimą Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 90-3883) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMOS STEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 36-1273) 15 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Valstybės turto informacinės paieškos sistemą.

2. Patvirtinti Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 813

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 758

redakcija)

 

VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau – Paieškos sistema) steigimo teisinį pagrindą, funkcijas, tikslą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, Paieškos sistemos duomenų teikimo ir naudojimo sąlygas ir tvarką, Paieškos sistemos duomenų saugos reikalavimus, Paieškos sistemos finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Paieškos sistemos steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 36-1273) 15 straipsnio 5 dalis ir Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1597 (Žin., 2009, Nr. 146-6492).

Rengiant Nuostatus atsižvelgta į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą (Žin., 2011, Nr. 163-7739) (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimą Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 23-1122) (toliau – Tvarkos aprašas).

3. Paieškos sistemos tikslas – elektroninių ryšių tinklais tvarkyti Paieškos sistemos duomenis, reikalingus valstybės turto valdytojams (toliau – turto valdytojas) valdant valstybės turtą ir priimant sprendimus dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo (toliau – sprendimai).

4. Paieškos sistemos uždaviniai:

4.1. užtikrinti turto valdytojų aprūpinimą informacija, reikalinga valdant valstybės turtą;

4.2. rinkti informaciją apie neįregistruotą valstybės turtą ir lėšų turtui įregistruoti poreikį;

4.3. tvarkyti Paieškos sistemos duomenis, reikalingus sprendimų priėmimo kontrolei (priežiūrai) atlikti, kad būtų sudarytos sąlygos racionaliam ir efektyviam valstybės turto valdymui;

4.4. teikti Paieškos sistemos duomenis Vyriausybės įgaliotai valstybės institucijai ar valstybės įmonei, kad ši rengtų analizes, reikalingas valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitai parengti.

5. Paieškos sistemos funkcijos:

5.1. tvarkyti Paieškos sistemos duomenis;

5.2. teikti Paieškos sistemos duomenis turto valdytojams, kurie dalyvauja sprendimų priėmimo procese, ir kitiems duomenų gavėjams;

5.3. apdoroti (iš Paieškos sistemoje esamų duomenų rengti išvestinius) Paieškos sistemos duomenis, reikalingus valstybės turto valdymo efektyvumo rodikliams parengti;

5.4. rinkti ir kaupti Paieškos sistemos duomenis analizėms, reikalingoms valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitai parengti;

5.5. teikti turto valdytojams informaciją apie vykdomus Paieškos sistemos darbus.

6. Asmens duomenų tvarkymo Paieškos sistemoje tikslas – kaupti duomenis apie daiktinių teisių į valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą turėtojus, jeigu šių teisių turėtojai yra fiziniai asmenys, ir registruotus Paieškos sistemos duomenų gavėjo ar Paieškos sistemos duomenų teikėjo darbuotojus, įgaliotus dirbti su Paieškos sistema, ir automatiniu būdu tvarkyti Paieškos sistemos duomenis. Asmens duomenų teikimo Paieškos sistemai sutartys sudaromos su registrų valdytojais arba registrų tvarkytojais.

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009–2016 metų strategijoje, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatyme (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638).

 

II. PAIEŠKOS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8. Finansų ministerija yra Paieškos sistemos valdytoja ir asmens duomenų valdytoja, kuri atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas ir turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

9. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas yra Paieškos sistemos tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas, kuris atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas ir turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas taip pat atlieka šias funkcijas:

9.1. suderinęs su Paieškos sistemos valdytoju, sudaro sutartis su Paieškos sistemos duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais;

9.2. jungia ir analizuoja Paieškos sistemos duomenis.

10. Paieškos sistemos duomenų teikėjai yra:

10.1. institucijos ir įstaigos, teikiančios duomenis iš registrų ir valstybės informacinių sistemų:

10.1.1. valstybės įmonė Registrų centras, teikianti duomenis iš Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro;

10.1.2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, teikiantis duomenis iš Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro;

10.1.3. Civilinės aviacijos administracija, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro;

10.1.4. Lietuvos kariuomenė, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro ir Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro;

10.1.5. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro;

10.1.6. Lietuvos saugios laivybos administracija, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro;

10.1.7. valstybės įmonė „Regitra“, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro;

10.1.8. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro;

10.1.9. Valstybinė miškų tarnyba, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro;

10.1.10. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro;

10.1.11. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos žemės gelmių registro;

10.1.12. Centrinė hipotekos įstaiga, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro;

10.1.13. Valstybės tarnybos departamentas, teikiantis duomenis iš Valstybės tarnautojų registro;

10.2. institucijos, įstaigos ir kiti asmenys, teikiantys duomenis, kurie nėra kaupiami registruose ar informacinėse sistemose:

10.2.1. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos;

10.2.2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

10.2.3. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

10.2.4. valstybės įmonė Valstybės žemės fondas;

10.2.5. valstybės įmonė Registrų centras;

10.2.6. Kultūros ministerija;

10.2.7. turto valdytojai;

10.2.8. komunalinių paslaugų teikėjai.

 

III. PAIEŠKOS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

11. Paieškos sistemos duomenys:

11.1. duomenys apie žemę:

11.1.1. apibendrinti Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys, grupuojami pagal savivaldybes, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudotojų grupes;

11.1.2. apibendrinti duomenys apie žemės vertę ir plotus pagal savivaldybes, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudotojų grupes;

11.1.3. duomenys apie turto valdytojų naudojamą valstybinę žemę: savivaldybė; faktiškai naudojamos žemės plotas (jeigu žemė neįregistruota); naudojimo pagrindas;

11.1.4. duomenys apie neįregistruotą valstybei nuosavybės teise priklausančią žemę (išskyrus miško žemę): savivaldybė, žemės plotas;

11.2. duomenys apie miškus (miško žemę ir mišką):

11.2.1. duomenys apie įregistruotus valstybės miškus: savivaldybė; miškų urėdija; miško plotas; miško žemės ir medynų tūrio vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka, verčių nustatymo datos;

11.2.2. duomenys apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės miškų žemės sklypus: žemės sklypo plotas ir lėšų šiam žemės sklypui įregistruoti poreikis pagal kadastro vietoves;

11.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta valstybinių miškų pagrindinio miško kirtimo norma – ekvivalentinis plotas ir galimas iškirsti likvidinės medienos tūris; iškirstas likvidinės medienos kiekis ir miško plotas, kuriame vykdyti pagrindiniai kirtimai;

11.3. duomenys apie saugomas teritorijas: saugomos teritorijos vieta (savivaldybė), plotas; saugomos teritorijos pavadinimas; saugomos teritorijos steigėjas;

11.4. duomenys apie kelius ir geležinkelius:

11.4.1. duomenys apie valstybinės reikšmės (magistralinius, krašto, rajoninius) kelius: kelio ilgis (bendras ir pagal valdytojus); kelio danga; kelią valdanti įmonė;

11.4.2. kelio įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.4.3. duomenys apie neįregistruotus kelius: kelio ilgis, lėšų keliui įregistruoti poreikis;

11.4.4. duomenys apie valstybei priklausančius geležinkelius: linijos ilgis ir turto valdytojo pavadinimas;

11.4.5. geležinkelio linijos įsigijimo savikaina ir likutinė vertė, lėšų neįregistruotiems geležinkeliams įregistruoti poreikis;

11.5. duomenys apie įregistruotus žemės gelmių išteklius (naudingųjų iškasenų telkinius, žemės gelmių šiluminės energijos telkinius, požeminio vandens telkinius, vandenvietes) ir žemės gelmių ertmes: pavadinimas, adresas, išteklių rūšis, kategorija, išžvalgytas kiekis ir likutis;

11.6. duomenys apie valstybės nekilnojamąjį turtą:

11.6.1. duomenys apie įregistruotą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: adresas; registro numeris, unikalus numeris, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis; statinio (patalpos) numeris, statinio statybos pradžios ir pabaigos metai, fizinio nusidėvėjimo procentas; aukštų skaičius, plotas, nekilnojamojo turto statybos vertė (atkūrimo išlaidos), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė, vertės nustatymo data; daiktinės teisės į įregistruotus statinius ir šių teisių turėtojo (turėtojų) pavadinimas ir juridinio asmens kodas, su statiniais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai. Jeigu daiktinių teisių turėtojas yra fizinis asmuo, nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

11.6.2. duomenys apie neįregistruotą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (įskaitant esantį užsienyje): adresas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, plotas, įsigijimo (statant, perkant ir panašiai) savikaina, likutinė balansinė vertė; lėšų neįregistruotiems statiniams įregistruoti poreikis, turto valdytojo pavadinimas;

11.6.3. informacija apie valstybės nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo: ar objektas nenaudojamas, pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudotis, nurašytas, išnuomotas, perduotas naudotis kitiems subjektams, įtrauktas į privatizavimo objektų ar atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą;

11.6.4. duomenys apie išsinuomotą nekilnojamąjį turtą: pavadinimas, adresas, plotas; nuomos sutarties data, nuomos sutarties terminas, vieno kvadratinio metro nuomos kaina, nuomotojo pavadinimas ir juridinio asmens kodas. Jeigu nuomotojas yra fizinis asmuo, nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

11.6.5. duomenys apie valstybės nekilnojamojo turto valdytojo darbuotojų skaičių;

11.6.6. duomenys apie sudarytas sutartis dėl valstybės nekilnojamojo turto: sutarties numeris, pavadinimas, data, objektas, sutartį pasirašiusių šalių duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas). Jeigu sudaryta sutartis su fiziniu asmeniu, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

11.6.7. duomenys apie lėšų nurašytam valstybės nekilnojamajam turtui likviduoti poreikį;

11.6.8. duomenys apie valstybės nekilnojamojo turto komunalinių ir kitų šio turto priežiūros paslaugų teikėjus: juridinio asmens kodas, pavadinimas; komunalinių ir kitų priežiūros paslaugų sąnaudų duomenys;

11.6.9. duomenys apie įkeistą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą; taip pat nurodoma sutartinės (priverstinės) hipotekos identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos įregistravimo (išregistravimo) Lietuvos Respublikos hipotekos registre data;

11.7. melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės duomenys apie melioracijos statinius pagal savivaldybes: statinių ilgis, balansinė vertė; suvestiniai duomenys apie valstybės biudžeto lėšas, skirtas melioracijos sistemoms ir polderiams naudoti ir prižiūrėti;

11.8. duomenys apie įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausančias nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes: turto valdytojo pavadinimas; kiekis, įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.9. duomenys apie motorines transporto priemones:

11.9.1. duomenys apie įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausančias motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis); turto valdytojo pavadinimas;

11.9.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių motorinių transporto priemonių įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.9.3. duomenys apie finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis); įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė; mėnesinė įmoka, išperkamoji vertė (jeigu nustatyta), finansinės nuomos (lizingo) davėjo ir gavėjo pavadinimas;

11.9.4. duomenys apie neatlygintinai ar kitaip naudotis perduotas (gautas) motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis), asmens, kuriam perduota (iš kurio gauta) motorinė transporto priemonė, pavadinimas ir juridinio asmens kodas. Jeigu motorinė transporto priemonė perduota fiziniam asmeniui (gauta iš fizinio asmens), nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

11.9.5. duomenys apie įkeistas valstybei nuosavybės teise priklausančias registruotas motorines transporto priemones; taip pat nurodoma sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) įregistravimo (išregistravimo) Lietuvos Respublikos hipotekos registre data;

11.10. duomenys apie traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas:

11.10.1. duomenys apie įregistruotus traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas: valstybinis numeris, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, turto valdytojo pavadinimas;

11.10.2. įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.10.3. duomenys apie įkeistus valstybei nuosavybės teise priklausančius traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas, taip pat nurodoma sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) įregistravimo (išregistravimo) Lietuvos Respublikos hipotekos registre data;

11.11. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemones:

11.11.1. duomenys apie įregistruotas vidaus vandenų transporto priemones: registro (identifikavimo) numeris, pastatymo arba rekonstravimo, jeigu vidaus vandenų transporto priemonė buvo rekonstruota, metai; turto valdytojo pavadinimas;

11.11.2. įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.11.3. duomenys apie įkeistas valstybei nuosavybės teise priklausančias vidaus vandenų transporto priemones, taip pat nurodoma sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) įregistravimo (išregistravimo) Lietuvos Respublikos hipotekos registre data;

11.12. duomenys apie jūrų laivus:

11.12.1. duomenys apie įregistruotus jūrų laivus: registracijos numeris, laivo pastatymo arba rekonstravimo, jeigu jūrų laivas buvo rekonstruotas, metai, laivo paskirtis; turto valdytojo pavadinimas;

11.12.2. įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.12.3. duomenys apie įkeistus valstybei nuosavybės teise priklausančius jūrų laivus, taip pat nurodoma sutartinės (priverstinės) hipotekos identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos įregistravimo (išregistravimo) Lietuvos Respublikos hipotekos registre data;

11.13. duomenys apie orlaivius:

11.13.1. duomenys apie įregistruotus civilinius orlaivius: orlaivio registracijos ženklas; pagaminimo metai; turto valdytojo pavadinimas;

11.13.2. duomenys apie įregistruotus karinius orlaivius: unikalus identifikavimo kodas; orlaivio pagaminimo metai; turto valdytojo pavadinimas;

11.13.3. įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.13.4. duomenys apie įkeistus valstybei nuosavybės teise priklausančius orlaivius, taip pat nurodoma sutartinės (priverstinės) hipotekos identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos įregistravimo (išregistravimo) Lietuvos Respublikos hipotekos registre data;

11.14. duomenys apie taktines ir logistines transporto priemones:

11.14.1. duomenys apie įregistruotas taktines ir logistines transporto priemones: valstybinis numeris; transporto priemonės pagaminimo metai; turto valdytojo pavadinimas;

11.14.2. įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

11.15. duomenys apie muziejines vertybes: muziejinių vertybių valdytojo pavadinimas, kiekis, vertė;

11.16. duomenys apie turto valdytojus: juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo data, steigėjas.

12. Paieškos sistemoje kaupiami duomenys gaunami iš:

12.1. turto valdytojų, disponuojančių Nuostatų 11.1.3, 11.4.2, 11.4.5, 11.6.2–11.6.4, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8 (kai nėra sudaryta Paieškos sistemos duomenų teikimo sutartis su komunalinių paslaugų teikėju), 11.8 (ta apimtimi, kuria pateikiamas kiekis, įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė), 11.9.2–11.9.4, 11.10.2, 11.11.2, 11.12.2, 11.13.3 ir 11.14.2 punktuose nurodytais duomenimis;

12.2. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos – Nuostatų 11.2.3 punkte nurodyti duomenys;

12.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos – Nuostatų 11.4.1 ir 11.4.3 punktuose nurodyti duomenys;

12.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – Nuostatų 11.1.1 ir 11.1.4 punktuose nurodyti duomenys;

12.5. valstybės įmonės Registrų centro – Nuostatų 11.1.2 punkte nurodyti duomenys;

12.6. valstybės įmonės Valstybės žemės fondo – Nuostatų 11.7 punkte nurodyti duomenys;

12.7. Kultūros ministerijos – Nuostatų 11.15 punkte nurodyti duomenys;

12.8. komunalinių paslaugų teikėjų, sudariusių Paieškos sistemos duomenų teikimo sutartis su Paieškos sistemos tvarkytoju, – Nuostatų 11.6.8 punkte nurodyti duomenys.

13. Paieškos sistemos duomenys tiesioginių užklausų būdu gaunami iš:

13.1. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 11.16 punkte nurodyti duomenys;

13.2. Kultūros vertybių registro – Nuostatų 11.8 punkte nurodyti duomenys (ta apimtimi, kuria pateikiamas turto valdytojo pavadinimas);

13.3. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – Nuostatų 11.13.1 punkte nurodyti duomenys;

13.4. Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro – Nuostatų 11.13.2 punkte nurodyti duomenys;

13.5. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro – Nuostatų 11.4.4 punkte nurodyti duomenys;

13.6. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – Nuostatų 11.12.1 punkte nurodyti duomenys;

13.7. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – Nuostatų 11.9.1 punkte nurodyti duomenys;

13.8. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – Nuostatų 11.10.1 punkte nurodyti duomenys;

13.9. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – Nuostatų 11.11.1 punkte nurodyti duomenys;

13.10. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – Nuostatų 11.2.1 ir 11.2.2 punktuose nurodyti duomenys;

13.11. Nekilnojamojo turto registro ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro – Nuostatų 11.6.1 punkte nurodyti duomenys;

13.12. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – Nuostatų 11.3 punkte nurodyti duomenys;

13.13. Žemės gelmių registro – Nuostatų 11.5 punkte nurodyti duomenys;

13.14. Valstybės tarnautojų registro – Nuostatų 11.6.5 punkte nurodyti duomenys;

13.15. Lietuvos Respublikos hipotekos registro – Nuostatų 11.6.9, 11.9.5, 11.10.3, 11.11.3, 11.12.3 ir 11.13.4 punktuose nurodyti duomenys;

13.16. Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro – Nuostatų 11.14.1 punkte nurodyti duomenys.

 

IV. PAIEŠKOS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

14. Paieškos sistemos funkcinę struktūrą sudaro Paieškos sistemos posistemiai ir šių posistemių atliekamos funkcijos:

14.1. duomenų surinkimo posistemis skirtas Paieškos sistemos duomenims tvarkyti ir sieti su nekilnojamojo turto objektais, valstybės nekilnojamojo turto objektų valdymui atlikti (nekilnojamojo turto objektų grupių ir pačių objektų skaidymas ar jungimas), duomenims, pateikiamiems rankiniu ir (ar) automatiniu būdu, rinkti;

14.2. analitinis posistemis skirtas Paieškos sistemos duomenims analizuoti (atlikti duomenų palyginimą, susiaurinti valstybės turto atranką, nustatant analizės pjūvius ir dimensijas), nekilnojamojo turto objektų paieškai pagal Paieškos sistemos tvarkytojo nustatytus parametrus vykdyti;

14.3. darbo sekų valdymo posistemis skirtas darbo sekų kūrimui, vykdymui, stebėsenai bei informacinių pranešimų kūrimui ir siuntimui;

14.4. portalo posistemis skirtas Paieškos sistemos duomenims, ataskaitoms, metaduomenims, užklausų rezultatams teikti arba skelbti. Paieškos sistemos svetainėje taip pat skelbiamos Paieškos sistemos naudojimo instrukcijos, atliekama interaktyvios pagalbos funkcija;

14.5. sąnaudų paskirstymo posistemis skirtas sąnaudų paskirstymo taisyklėms kurti, sąnaudų perskaičiavimui, turto objektų sąnaudų atvaizdavimui (ataskaitomis ir grafikais), automatiniam užregistruotų sąnaudų sumų paskirstymui ir priskyrimui turto objektams;

14.6. administravimo posistemis skirtas Paieškos sistemos darbui valdyti, Paieškos sistemos auditavimui ir saugai bei duomenų archyvavimui ir rezerviniam kopijavimui užtikrinti, Paieškos sistemos klasifikatoriams, Paieškos sistemos duomenų gavėjo ir teikėjo darbuotojų, įgaliotų dirbti su Paieškos sistema, veiklai tvarkyti ir vidiniams bei išoriniams Paieškos sistemos duomenų srautams valdyti ir tvarkyti.

 

V. PAIEŠKOS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

15. Paieškos sistemos duomenų gavėjai yra:

15.1. valstybės institucijos, įstaigos, kurioms Paieškos sistemos duomenys teikiami pavestoms viešojo administravimo funkcijoms atlikti;

15.2. registrai ir valstybės informacinės sistemos;

15.3. turto valdytojai jų pateiktų duomenų peržiūrai.

16. Paieškos sistemos duomenys yra vieši ir teikiami neatlygintinai pagal Paieškos sistemos duomenų gavėjų pateiktus prašymus arba Paieškos sistemos duomenų daugkartinio teikimo sutartis. Paieškos sistemos duomenys teikiami:

16.1. pagal prašymus – raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

16.2. pagal Paieškos sistemos duomenų daugkartinio teikimo sutartis:

16.2.1. Nuostatų 16.1 punkte nustatytais būdais;

16.2.2. perduodant duomenis automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais.

17. Paieškos sistemos duomenų gavėjai, pateikdami prašymą, privalo nurodyti prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinį pagrindą, jos naudojimo tikslą, teikimo būdą, apimtį, gavimo būdą, teikiamų duomenų formatą.

18. Paieškos sistemos duomenų daugkartinio teikimo sutartyje nurodoma teiktinos informacijos apimtis, prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, informacijos teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, pranešimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

19. Apie fizinius asmenis teikiami duomenys nuasmeninami, t. y. asmens kodas neteikiamas, o fizinio asmens vardas ir pavardė pakeičiami žodžiais „fizinis asmuo“.

20. Paieškos sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir formos, kurią Paieškos sistemos tvarkytojas jau naudoja ir kuriai nereikia papildomo duomenų apdorojimo.

21. Paieškos sistemos duomenų gavėjai gautus duomenis gali išsaugoti, integruoti su duomenimis, gautais iš kitų šaltinių, analizuoti, rengti ir skelbti ataskaitas, naudoti kitais, prašyme ar Paieškos sistemos duomenų teikimo sutartyje nustatytais, tikslais ir sąlygomis.

22. Paieškos sistemos duomenis Paieškos sistemos duomenų gavėjai gali naudoti tik tam tikslui, kuriam jie buvo gauti.

23. Paieškos sistemos duomenys neskelbiami.

24. Paieškos sistemos tvarkytojas, nustatęs gautų duomenų netikslumus, klaidas, neišsamius duomenis (toliau – netikslūs duomenys), turi nedelsdamas raštu perduoti šią informaciją susijusiam duomenų teikėjui.

25. Paieškos sistemos tvarkytojas, gavęs iš duomenų gavėjo, registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto informaciją apie nustatytus jam perduotus netikslius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslius duomenis. Kai dėl netikslių duomenų ištaisymo būtina kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 30 dienų. Ištaisęs netikslius registro duomenis, Paieškos sistemos tvarkytojas apie tai praneša Paieškos sistemos duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

 

VI. PAIEŠKOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA

 

26. Siekiant užtikrinti Paieškos sistemos duomenų saugą, vadovaujamasi:

26.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

26.2. Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866);

26.3. Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-289 (Žin., 2007, Nr. 105-4324);

26.4. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

26.5. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001:2006, LST ISO/IEC 27002:2009, kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais grupės „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ standartais, kuriuose apibūdinamas saugus duomenų tvarkymas;

26.6. kitais teisės aktais.

27. Už Paieškos sistemos duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Paieškos sistemos valdytojas ir Paieškos sistemos tvarkytojas.

28. Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo įsipareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti paslaptį galioja ir nutraukus su asmens duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

29. Paieškos sistemos duomenys, turto valdytojų pateikti duomenys, tarp jų asmens duomenys, duomenų bazėje saugomi 5 metus. Suėjus šiam terminui, duomenys perkeliami į archyvą ir jame saugomi dar 5 metus. Pasibaigus duomenų saugojimo archyve terminui, duomenys automatiškai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams. Paieškos sistemos duomenų bazėje sukaupti turto valdytojų duomenys apie neregistruotą turtą automatiškai sunaikinami, kai įrašomi atitinkame registre.

 

VII. PAIEŠKOS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

30. Paieškos sistema finansuojama iš valstybės biudžeto ir kitų įstatymų nustatytų finansavimo šaltinių.

 

VIII. PAIEŠKOS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

31. Paieškos sistema modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

32. Jei Paieškos sistema likviduojama, joje tvarkomi duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Duomenys iš registrų, kadastrų ir valstybės informacinių sistemų Paieškos sistemai teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Su Paieškos sistemos duomenų teikėjais Paieškos sistemos tvarkytojas pasirašo sutartį. Sutartyje nurodomi Paieškos sistemai teikiami duomenys, duomenų teikimo Paieškos sistemai būdas, terminai, kitos duomenų teikimo Paieškos sistemai sąlygos.

34. Paieškos sistemos valdytojas, Paieškos sistemos tvarkytojas, Paieškos sistemos duomenų teikėjai, Paieškos sistemos duomenų gavėjai ir darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už neteisėtą Paieškos sistemos duomenų atskleidimą ar kitokią neteisėtą veiką, susijusią su Paieškos sistemos naudojimu.

 

_________________