LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 m. LIEPOS 1 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-385 „DĖL INFORMACIJOS ALKOHOLIO SEKTORIUJE TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-559

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 3D-385 „Dėl informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3915; 2009, Nr. 99-4175; 2010, Nr. 20-952):

1.1. išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ APIE ETILO ALKOHOLĮ IR VYNO PRODUKTUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 52/2013 (OL 2013 L 20, p. 44), 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2336/2003, įvedantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 41 tomas, p. 607), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 74/2010 (OL 2010 L 23, p. 28), 3 ir 4 straipsnių nuostatas, 2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL 2009 L 128, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 144/2013 (OL 2013 L 47, p. 56) 11 straipsnio nuostatas, 2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL 2009 L 193, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 144/2013 (OL 2013 L 47, p. 56), 3 straipsnio 5 dalies, 12 ir 13 straipsnių nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610) 10 ir 12 straipsnių nuostatomis, atsižvelgdamas į Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867),

t v i r t i n u Duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisykles (pridedama).“

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintas Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisykles išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                   Evaldas Gustas

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo

2013-07-15 raštu Nr. SD-736

verslo centro 2013-07-17 raštu Nr. 1S-5800

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2013-07-10 raštu Nr. B6-(1.19)-1766

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-385

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo

Nr. 3D-559 redakcija)

 

DUOMENŲ APIE ETILO ALKOHOLĮ IR VYNO PRODUKTUS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato duomenų apie etilo alkoholio gamybą, įvežimą, importą, eksportą, suvartojimą, atsargas ir gamybos prognozes, ir vyno produktų atsargas, teikimo tvarką.

2. Taisyklės taikomos visiems ūkio subjektams, Lietuvos Respublikoje užsiimantiems žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir vyno produktų gamyba, ir (arba) importu, ir (arba) eksportu, ir (arba) suvartojimu, ir (arba) prekyba.

3. Šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

ŽŪMPRIS – Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema.

ŽŪMPRIS valdytojas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Etilo alkoholio duomenų teikėjai – ūkio subjektai, Lietuvos Respublikoje užsiimantys žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamyba, importu, eksportu ir prekyba.

Informacijos vartotojai – Europos Komisija, ŽŪMPRIS valdytojas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Vyno produktų duomenų teikėjai – ūkio subjektai, išskyrus privačius vartotojus ir mažmenininkus, laikantys vynuogių misos ir vyno atsargas.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) vartojamas sąvokas ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir vyno sektorius, vartojamas sąvokas.

4. Etilo alkoholio ir vyno produktų duomenys naudojami etilo alkoholio ir vyno produktų sektorių oficialiajai statistikai, rinkos stebėsenai, analizei, prognozei, etilo alkoholio bei vyno produktų politikai formuoti.

 

II. ETILO ALKOHOLIO DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJUI

 

5. Šio skyriaus nuostatos taikomos produktams, nurodytiems 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 52/2013 (OL 2013 L 20, p. 44), II priedo I dalies 1 punkte.

6. Etilo alkoholio duomenų teikėjai, teikia duomenų tvarkytojui:

6.1. ne vėliau kaip iki pirmo mėnesio 20 d., praėjusio ketvirčio informaciją:

6.1.1. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importą;

6.1.2. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio eksportą;

6.1.3. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybą;

6.1.4. apie suvartojamo žemės ūkio kilmės etilo alkoholio kiekį;

6.1.5. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importą;

6.1.6. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio eksportą;

6.1.7. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybą;

6.1.8. apie suvartojamo ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio kiekį;

6.2. iki kiekvienų metų sausio 20 d. informaciją:

6.2.1. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio atsargas praėjusių metų gruodžio 31 d.;

6.2.2. apie numatomą etilo alkoholio gamybą einamiesiems metams;

6.2.3. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio atsargas praėjusių metų gruodžio 31 d.;

6.3. iki kiekvienų metų liepos 31 d. patikslintą informaciją apie numatomą etilo alkoholio gamybą einamiesiems metams.

7. Informacija, nurodyta šių taisyklių 6.1 punkte, teikiama pagal šių taisyklių 1 priede pateiktą formą.

8. Informacija, nurodyta šių taisyklių 6.2 punkte, teikiama pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą.

9. Informacija, nurodyta šių taisyklių 6.3 punkte, teikiama pagal šių taisyklių 3 priede pateiktą formą.

 

III. VYNO produktų DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJUI

 

10. Šio skyriaus nuostatos taikomos dėl produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XII dalyje.

11. Iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. vyno produktų duomenų teikėjai pateikia informaciją duomenų tvarkytojui apie vynuogių misos (koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos vynuogių misos) ir vyno atsargas, turėtas liepos 31 d. pagal šių taisyklių 4 priede nurodytą formą. Europos Sąjungoje gaminami vyno produktai nėra deklaruojami, jei jie yra pagaminti iš vynuogių derliaus, surinkto tais pačiais kalendoriniais metais.

12. 2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL 2009 L 193, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 144/2013 (OL 2013 L 47, p. 56), 3 straipsnio 5 dalyje, 12 ir 13 straipsniuose nurodytus pranešimus ūkio subjektai, vykdantys vyno sodrinimo, parūgštinimo, rūgštingumo sumažinimo bei saldinimo operacijas, teikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

IV. duomenų TEIKIMAS DUOMENŲ tvarkytojui

 

13. Etilo alkoholio duomenų teikėjai ir vyno produktų duomenų teikėjai:

13.1. teikia duomenis per interaktyviąją duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS) adresu http://www.vic.lt. Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami elektroniniu paštu vaisiai_daržovės@vic.lt arba faksu (8 5) 203 0050;

13.2. privalo duomenų tvarkytojui neatlygintinai teikti tikslius duomenis šių taisyklių 6.1, 6.2, 6.3 ir 11 punktuose nustatytais terminais;

13.3. pasikeitus apskaitos duomenims, privalo pagal 6.1, 6.2, 6.3 ir 11 punktuose nurodytas ataskaitų formas apie tai informuoti duomenų tvarkytoją, pateikdami duomenų teikėjo vadovo pasirašytą prašymą leisti patikslinti ataskaitas (nurodant patikslinimo priežastis).

 

V. Informacijos TEIKIMAS vartotojui IR Jos SKELBIMAS

 

14. Duomenų tvarkytojas:

14.1. šių taisyklių 6.1, 6.2, 6.3 ir 11 punktuose nurodytų ataskaitų pagrindu rengia suvestines ir jas elektroniniu paštu perduoda ŽŪMPRIS valdytojui;

14.2. šių taisyklių 14.1 punkte nurodytas ataskaitas teikia Europos Komisijai per Žemės ūkio rinkos valdymo ir priežiūros informacinę sistemą (ISAMM) nustatytais terminais;

14.3. visų perduodamų Europos Komisijai ataskaitų kopijas teikia ŽŪMPRIS valdytojui;

14.4. šių taisyklių 14.1 punkte nurodytų ataskaitų pagrindu rengia suvestines ataskaitas bei apžvalgas ir jas skelbia ŽŪIKVC tinklalapyje adresu http://www.vic.lt, oficialiajame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ ir periodiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“;

14.5. nustatytais terminais elektroniniu paštu teikia Lietuvos statistikos departamentui šių taisyklių 11 punkte nurodytą statistinę informaciją Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytiems darbams atlikti.

 

VI. DUOMENŲ KONFIDENCIALUMO IR SLAPTUMO UŽTIKRINIMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

15. Duomenų tvarkytojas privalo tvarkyti gaunamų iš etilo alkoholio duomenų teikėjų ir vyno produktų duomenų teikėjų duomenų apskaitą, saugoti 10 metų ir užtikrinti gaunamų duomenų konfidencialumą.

16. Etilo alkoholio duomenų teikėjai ir vyno produktų duomenų teikėjai privalo tvarkyti ataskaitų apskaitą ir jas saugoti trejus metus.

17. Duomenų tvarkytojui teikiami duomenys apskaitomi duomenų teikėjo vadovo nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Informacija, nurodyta šių taisyklių 6 ir 11 punktuose turi būti pasirašyta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

19. Už šių taisyklių reikalavimų nesilaikymą teisės aktų nustatyta tvarka taikoma atsakomybė.

 

_________________

 

Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių

1 priedas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-385

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-559

redakcija)

 

(Ataskaitos apie etilo alkoholio gamybą, importą, eksportą ir suvartojimą forma)

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas)

 

Ataskaita apie etilo alkoholIO GAMYBĄ, IMPORTĄ, EKSPORTĄ IR SUVARTOJIMĄ

 

_______________________ Nr.______________

(data)

 

Ūkio subjektas:

Ataskaitos laikotarpis:

 

Ataskaitos data:

 

 

 

Kiekis (absoliutaus alkoholio hektolitrais)

1.

 

Gamyba

 

 

1.1

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Grūdai

 

 

 

 

Melasa / runkeliai

 

 

 

 

Vyno sektoriaus produktai

 

 

 

 

Bulvės

 

 

 

 

Vaisiai

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

1.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Sintetinis

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

2.

 

Importas

 

 

2.1

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

KN kodas

Kilmės šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

2.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

KN kodas

Kilmės šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

3.

 

Eksportas

 

 

3.1

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

KN kodas

Paskirties šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

3.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

KN kodas

Paskirties šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

4.

 

Suvartojimas

Parduota

Gamybai

 

4.1

Žemės ūkio kilmės alkoholis

 

 

 

 

 

Maisto tikslais

 

 

 

 

 

 

Maisto gaminiams

 

 

 

 

 

 

Alkoholiniams gėrimams

 

 

 

 

 

Pramonės tikslais

 

 

 

 

 

Degalams

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

4.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

 

Sintetinis

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

_______________

(įmonės vadovo (įgalioto asmens) pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių

2 priedas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-385

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-559

redakcija)

 

(Ataskaitos apie etilo alkoholio atsargas ir gamybos prognozes forma)

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas)

 

Ataskaita apie etilo alkoholIO ATSARGAS IR GAMYBOS PROGNOZES

 

_______________________ Nr.______________

(data)

 

Ūkio subjektas:

Ataskaitos laikotarpis:

 

Ataskaitos data:

 

 

 

Kiekis (absoliutaus alkoholio hektolitrais)

1.

 

ATSARGOS

 

 

1.1

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Grūdai

 

 

 

 

Melasa / runkeliai

 

 

 

 

Vyno sektoriaus produktai

 

 

 

 

Bulvės

 

 

 

 

Vaisiai

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

1.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Sintetinis

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

2.

 

GamybOS PROGNOZĖS

 

 

2.1

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Grūdai

 

 

 

 

Melasa / runkeliai

 

 

 

 

Vyno sektoriaus produktai

 

 

 

 

Bulvės

 

 

 

 

Vaisiai

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

2.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Sintetinis

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

_______________

(įmonės vadovo (įgalioto asmens) pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių

3 priedas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-385

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-559

redakcija)

 

(Patikslintos ataskaitos apie gamybos prognozes forma)

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas)

 

PATIKSLINTA ATASKAITA APIE GAMYBOS PROGNOZES

 

_______________________ Nr.______________

(data)

 

Ūkio subjektas:

Ataskaitos laikotarpis:

 

Ataskaitos data:

 

 

 

Kiekis (absoliutaus alkoholio hektolitrais)

1.

 

GamybOS PROGNOZĖS

 

 

1.1

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Grūdai

 

 

 

 

Melasa / runkeliai

 

 

 

 

Vyno sektoriaus produktai

 

 

 

 

Bulvės

 

 

 

 

Vaisiai

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

1.2

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

 

 

 

 

Sintetinis

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

_______________

(įmonės vadovo (įgalioto asmens) pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________)

 

Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių

4 priedas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-385

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-559

redakcija)

 

(Ataskaitos apie vyno produktų atsargas forma)

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas)

 

Ataskaita APIE VYNO PRODUKTŲ ATSARGAS

 

_____________ Nr.______________

(data)

 

Produkto kategorija

Iš viso, hl

Raudonasis ir rožinis vynas, hl

Baltasis vynas, hl

Pastabos

Vynas

1. Gamybos atsargos:

 

 

 

 

 

– vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) (1)

 

 

 

 

 

– vynas, kuriam suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)(2)

 

 

 

 

 

– vynas su vyninės vynuogių veislės nuoroda, kuriam nesuteikta SKVN (SGN)

 

 

 

 

 

– vynas, kuriam nesuteikta SKVN (SGN)(3)

 

 

 

 

 

– kitų rūšių vynas(4)

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prekybos atsargos:

 

 

 

 

 

a) Bendrijos kilmės vynas:

 

 

 

 

 

– vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)(1)

 

 

 

 

 

– vynas, kuriam suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)(2)

 

 

 

 

 

– vynas su vyninės vynuogių veislės nuoroda, kuriam nesuteikta SKVN (SGN)

 

 

 

 

 

– vynas, kuriam nesuteikta SKVN (SGN)(3)

 

 

 

 

 

b) Trečiųjų šalių kilmės vynas

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

3. Suvestinė (1+2)

 

 

 

 

Misa

1. Gamybos atsargos:

 

 

 

 

 

– koncentruota vynuogių misa

 

 

 

 

 

– koncentruota rektifikuota vynuogių misa

 

 

 

 

 

– kitų rūšių misa(5)

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prekybos atsargos:

 

 

 

 

 

– koncentruota vynuogių misa

 

 

 

 

 

– koncentruota rektifikuota vynuogių misa

 

 

 

 

 

– kitų rūšių misa(5)

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suvestinė (1+2)

 

 

 

 

 

________________

(1) Įskaitant rūšinį vyną, pagamintą konkrečiame regione (RVPKR).

(2) Įskaitant stalo vyną, kuriam suteikta geografinė nuoroda.

(3) Įskaitant stalo vyną, kuriam nesuteikta geografinė nuoroda.

(4) Šioje skiltyje nurodomas visų ankstesnėse skiltyse nepaminėtų rūšių vynas. Kiekis nurodomas atskirai kiekvienai produkto kategorijai.

(5) Įskaitant vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą ir rauginamą vynuogių misą, gautą iš vytintų vynuogių.

 

 

_______________

(įmonės vadovo (įgalioto asmens) pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________