LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO Nr. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 25 d. Nr. D1-578

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603; 2013, Nr. 46-2291), ir išdėstau 56.1 punktą taip:

56.1. 2012 m. Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita pateikiama iki 2013 m. rugsėjo 15 d., atliekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita – iki 2013 m. spalio 31 d.;“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis