VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 31 d. Nr. 1-73

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 57-2854) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 18914, 2141, 224, 239, 2411 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 57-2855) 2, 3, 7 straipsniais:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 1 d.

 

Direktorius                                                                              Feliksas Petrauskas

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus

2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1-73

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS įstatymo pažeidimų nagrinėjimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854; toliau vadinama – Įstatymas) pažeidimų nagrinėjimo tvarką Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau vadinama – Tarnyba).

2. Šiose Taisyklėse nustatyta Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarka taikoma nagrinėjant Tarnybos kompetencijai priskirtus Įstatymo nustatytų reikalavimų atvejus pagal Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

3. Įstatymo pažeidimams nagrinėti Tarnybos direktorius įsakymu sudaro kolegialų organą – komisiją iš Tarnybos direktoriaus, Tarnybos struktūrinių padalinių vadovų (toliau vadinama – Komisija). Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip penkių narių. Visi Komisijos sprendimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisijos nariai neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti balsuojant. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Nušalinimai Komisijos nariams gali būti pareiškiami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas (Žin., 1997, Nr. 67‑1659; 2000, Nr. 18‑431). Nušalinimas ar nusišalinimas turi būti motyvuotas ir pareikštas, iki Komisija priims galutinį nutarimą pranešimo (skundo) nagrinėjimo procedūroje (toliau vadinama – procedūra). Vėliau pareikšti nušalinimą arba nusišalinti galima tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą ar nusišalinantis asmuo apie nušalinimo ar nusišalinimo pagrindą sužinojo po Komisijos nutarimo priėmimo.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II. PRANEŠIMŲ (SKUNDŲ) IŠTIRTI REKLAMOS ĮSTATYMO NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS

 

5. Kreiptis į Tarnybą, kad būtų pradėtas Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimų nagrinėjimas, turi teisę asmenys, kurių interesai yra pažeisti, valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos bei asmenų interesams atstovaujančios asociacijos (toliau vadinama – pareiškėjai), pateikdami Tarnybai pranešimą (skundą) raštu. Pranešimas (skundas) Tarnyboje registruojamas.

6. Pranešime (skunde) turi būti nurodyta:

6.1. Tarnybos pavadinimas;

6.2. pranešimo (skundo) surašymo vieta ir data;

6.3. pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;

6.4. reklaminės veiklos subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, pavadinimas, buveinės adresas;

6.5. trečiųjų suinteresuotų fizinių asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos ir (arba) juridinių asmenų pavadinimai, buveinių adresai;

6.6. konkretūs skundžiami reklaminės veiklos subjekto veiksmai (neveikimas), elgesys ar pareiškimas, jų atlikimo data;

6.7. pareiškėjui žinomos Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo faktinės aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo pranešimą (skundą), ir tas aplinkybes patvirtinantys įrodymai, asmenų, kuriems žinomos kokios nors aplinkybės, turinčios ryšį su pranešime (skunde) nurodytais duomenimis, vardai, pavardės ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;

6.8. pridedamų dokumentų sąrašas.

7. Prie pranešimo (skundo) pridedami dokumentai, patvirtinantys pranešime (skunde) nurodyto Įstatymo pažeidimo faktines aplinkybes.

8. Pranešimą (skundą) pasirašo pareiškėjas arba įgaliotas atstovas. Prie atstovo pasirašyto pranešimo (skundo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgalinimus.

9. Jeigu pateiktas pranešimas (skundas) neatitinka šių Taisyklių 6–8 punktuose nustatytų reikalavimų, Tarnyba nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, per kurį turi būti pašalinti pranešimo (skundo) trūkumai.

10. Komisija per trisdešimt dienų nuo pranešimo (skundo), atitinkančio šių Taisyklių 6–8 punktų reikalavimus, pateikimo Tarnybai dienos priima motyvuotą nutarimą pradėti procedūrą arba per trisdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo (skundo), atitinkančio šių Taisyklių 6–8 punktų reikalavimus, pateikimo Tarnybai dienos Tarnyba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti pradėti procedūrą, išskyrus šių Taisyklių 13 punkto 1, 2 ir 3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

Apie priimtą Komisijos nutarimą arba Tarnybos sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo ar sprendimo priėmimo dienos.

Šių Taisyklių 13 punkto 1, 2 ir 3 papunkčiuose nurodytais atvejais motyvuotas Tarnybos sprendimas atsisakyti pradėti procedūrą turi būti priimtas ir apie tai pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo (skundo) gavimo dienos.

11. Nutarime pradėti procedūrą nurodoma:

11.1. Tarnybos pavadinimas;

11.2. nutarimo priėmimo data;

11.3. kieno iniciatyva pradedama procedūra;

11.4. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo);

11.5. reklaminės veiklos subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, pavadinimas ir buveinės adresas;

11.6. aplinkybės, kuriomis grindžiamas nutarimas pradėti procedūrą.

12. Sprendime atsisakyti pradėti procedūrą nurodoma:

12.1. Tarnybos pavadinimas;

12.2. sprendimo priėmimo data;

12.3. kieno iniciatyva pradedama procedūra;

12.4. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo);

12.5. reklaminės veiklos subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, pavadinimas ir buveinės adresas;

12.6. aplinkybės, kuriomis grindžiamas sprendimas atsisakyti pradėti procedūrą.

13. Pradėti procedūrą atsisakoma, jeigu:

13.1. pranešime (skunde) nurodyto šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo nagrinėjimas nepriskirtas Tarnybos kompetencijai. Tuo atveju Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka ir terminais pranešimas (skundas) perduodamas viešojo administravimo subjektui, turinčiam reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešama pareiškėjui arba, jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduodamas pranešimas (skundas) nagrinėti pagal kompetenciją, apie tai pranešama pareiškėjui;

13.2. pranešime (skunde) nurodyti faktai jau buvo nagrinėti ir dėl jų teismas arba priežiūros institucija jau yra priėmę sprendimą;

13.3. nuo Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui arba kai reklamos davėjas reklamoje nurodo įsipareigojimus tam tikram laikotarpiui, – nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai;

13.4. pranešimas (skundas) neatitinka jam keliamų reikalavimų ir pareiškėjas per Tarnybos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pranešimo (skundo) trūkumų nepašalina;

13.5. nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad Įstatymas buvo pažeistas, ir pareiškėjas be pateisinamos priežasties per Tarnybos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nepateikia jo pranešimą (skundą) pagrindžiančių dokumentų ir duomenų;

13.6. pranešime (skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos Įstatymo saugomiems asmenų interesams.

14. Pradėti procedūrą gali būti atsisakoma, jeigu reklamos savitvarkos institucija pateikia Tarnybai dokumentą, patvirtinantį, kad pranešime (skunde) nurodyti faktai jau buvo nagrinėti, dėl jų reklamos savitvarkos institucija yra priėmusi sprendimą ir Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą padaręs reklaminės veiklos subjektas nutraukė pažeidimą.

15. Kai Tarnyba Įstatymo pažeidimo nagrinėjimą pradeda savo iniciatyva pagal Įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, kai tyrimą dėl Įstatymo pažeidimo atlieka ir tyrimo dokumentą surašo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgalioti pareigūnai, taip pat kai nagrinėjami fizinių asmenų veiksmai (neveikimas), mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių 16–69 punktų nuostatos.

 

III. PASIRENGIMAS NAGRINĖTI BYLĄ KOMISIJOS POSĖDYJE

 

16. Komisijai priėmus nutarimą pradėti procedūrą, Tarnybos direktorius skiria Tarnybos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, kuriam pavedama atlikti tyrimą dėl pranešimo (skundo) ir surinkti Įstatymo pažeidimui nagrinėti reikalingą medžiagą (toliau vadinama – įgaliotas darbuotojas).

17. Tarnyba turi teisę:

17.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, kitų asmenų Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimui tirti reikalingą informaciją ir dokumentus;

17.2. gauti iš reklaminės veiklos subjektų informaciją ir dokumentus, o prireikus – ir reklamuojamų prekių ir reklamos pavyzdžius, reikalingus Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimui tirti. Ištyrus pažeidimą, o jeigu Tarnybos nutarimas buvo apskųstas teismui, – įsiteisėjus teismo sprendimui, reklamuojamų prekių pavyzdžiai ir veiklos dokumentų originalai turi būti grąžinami reklaminės veiklos subjektams šių reikalavimu;

17.3. reikalauti, kad reklaminės veiklos subjektai ar jų vadovai ir kiti už reklamos naudojimą atsakingi asmenys atvyktų ir duotų žodinius arba rašytinius paaiškinimus;

17.4. neatidėliotinais atvejais, kai yra pakankamai duomenų, kad paskleista arba numatoma paskleisti reklama gali būti pripažinta neatitinkančia Įstatyme nustatytų reikalavimų ir padarytų kitiems asmenims ar visuomenės interesams žalos ar sukeltų nepataisomus padarinius, priimti nutarimą taikyti laikinojo pobūdžio priemonę – įpareigojimą sustabdyti reklamos skleidimą, iki kol bus priimtas Įstatymo 25 straipsnio 17 dalyje nurodytas nutarimas;

17.5. įpareigoti reklaminės veiklos subjektus nutraukti šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą;

17.6. informuoti raštu reklaminės veiklos subjektus, kad jų atliekami veiksmai gali turėti šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo požymių, ir siūlyti jiems nutraukti tokios reklamos naudojimą arba ją pakeisti;

17.7. įstatymų nustatytais atvejais skirti baudas.

18. Prieš priimdama nutarimą taikyti laikinojo pobūdžio priemonę – įpareigojimą sustabdyti reklamos skleidimą, Tarnyba suteikia galimybę reklaminės veiklos subjektui per Tarnybos nustatytą terminą pateikti paaiškinimą. Tarnybos Nutarimas taikyti laikinojo pobūdžio priemonę turi būti motyvuotas. Apie šį nutarimą būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, pranešti asmenims, kuriems nutarimas taikomas.

19. Tarnyba privalo užtikrinti iš reklaminės veiklos subjektų gautos informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą.

20. Tarnyba Įstatymo pažeidimus nagrinėja ir baudas skiria ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nutarimo pradėti procedūrą priėmimo dienos. Komisija motyvuotu nutarimu šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

21. Komisijai priėmus nutarimą pratęsti procedūros terminą, įgaliotas darbuotojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio Komisijos nutarimo priėmimo dienos raštu praneša apie priimtą nutarimą pareiškėjui ir reklaminės veiklos subjektui, dėl kurio veiksmų (neveikimo) pradėta procedūra.

22. Komisija gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, jei procedūros dokumentai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai (neveikimas) apskųsti teismui arba kitais atvejais, kai Komisija pripažįsta, kad bylos nagrinėjimą sustabdyti būtina. Bylos dėl Įstatymo pažeidimo nagrinėjimas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas pranešimo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyvių pareiškimu arba Komisijos iniciatyva. Atnaujinta byla dėl Įstatymo pažeidimo toliau nagrinėjama šių Taisyklių nustatyta tvarka.

23. Įgaliotas darbuotojas, atlikęs tyrimą dėl Įstatymo pažeidimo, parengia pranešimą apie atliktą tyrimą (toliau vadinama – Pranešimas).

24. Pranešime turi būti nurodyta:

24.1. Tarnybos pavadinimas, pranešimo surašymo data;

24.2. reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) pradėta procedūra, pavadinimas ir buveinės adresas;

24.3. kada ir kieno iniciatyva pradėta procedūra;

23.4. nustatytos aplinkybės, susijusios su nagrinėjama reklaminės veiklos subjekto veikla (neveikimu);

24.5. įrodymai ir motyvai, kuriais grindžiama išvada dėl Įstatymo pažeidimo;

24.6. pareiškėjo, reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) pradėta procedūra, kitų su procedūra susijusių asmenų paaiškinimai;

24.7. įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovaujasi tyrimą atlikęs įgaliotas darbuotojas;

24.8. išvada dėl Įstatymo pažeidimo arba motyvai, dėl kurių procedūros terminas turi būti pratęstas;

24.9. siūlymas pranešimą (skundą) nagrinėti rašytinio arba žodinio proceso tvarka.

25. Pranešimo projektas parengiamas, pasirašomas įgalioto darbuotojo ir pateikiamas Komisijos nariams susipažinti bei Komisijos pirmininkui pasirašyti.

26. Kai tyrimą dėl Įstatymo pažeidimo atlieka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgalioti pareigūnai, Komisijos nariams susipažinti pateikiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotų pareigūnų surašytas tyrimo dokumentas.

27. Kai tyrime dėl Įstatymo pažeidimo nagrinėjami fizinių asmenų veiksmai (neveikimas), Tarnybos įgaliotas darbuotojas surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą (Taisyklių 1 priedas) ir, jeigu yra Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2010, Nr. 142-7257) 2601 straipsnyje nurodyti pagrindai, administracinį nurodymą (Taisyklių 2 priedas). Per administraciniame nurodyme nurodytą terminą nesumokėjus baudos šis administracinis nurodymas laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo protokolas pateikiamas Komisijos nariams susipažinti.

28. Laikydamas, kad nėra kliūčių Įstatymo pažeidimui nagrinėti Komisijos posėdyje, Komisijos pirmininkas nustato, ar pranešimas (skundas) bus nagrinėjamas rašytinio, ar žodinio proceso tvarka, bei nustato bylos dėl Įstatymo pažeidimo (toliau vadinama – byla) nagrinėjimo laiką ir vietą.

29. Bylos medžiaga parengiama ir Komisijos nariams pateikiama susipažinti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki bylos nagrinėjimo posėdžio.

30. Paskyrus bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, reklaminės veiklos subjektui, dėl kurio veiksmų (neveikimo) ši procedūra pradėta, pareiškėjui ir Tarnybos sprendimu ekspertams, specialistams ir kitiems asmenims (toliau – procedūros dalyviai) ne vėliau kaip prieš 21 kalendorinę dieną iki pranešimo (skundo) nagrinėjimo priežiūros institucijoje dienos registruotu laišku pranešama apie galimus Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus, pranešimo (skundo) nagrinėjimo vietą ir laiką, nurodoma pranešimo (skundo) nagrinėjimo tvarka, pasiūloma susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, išskyrus dokumentus ir informaciją, kurie sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar profesinę paslaptį, taip pat pasiūloma ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki pranešimo (skundo) nagrinėjimo priežiūros institucijoje dienos raštu pateikti paaiškinimus, taip pat nurodomos procedūros dalyvių procesinės teisės ir pareigos bei tai, kad jų neatvykimas dėl nesvarbių priežasčių nekliudo nagrinėti bylą.

31. Procedūros dalyviai ar jų atstovai privalo raštu informuoti Tarnybą apie savo adreso pasikeitimą procedūros metu. Nesant tokios informacijos, informacija apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą siunčiama šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka paskutiniu Tarnybai žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos, buveinės adresu ir laikoma, kad procedūros dalyvis buvo laiku ir tinkamai informuotas, nors jis tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę.

32. Procedūros dalyvių teisės ir pareigos:

32.1. duoti paaiškinimus žodžiu ar raštu;

32.2. pateikti papildomą informaciją ir kitus dokumentus. Jei bylai pateikiamos medžiagos duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba profesinę paslaptį, ją teikiantis asmuo turi tai pažymėti ir kartu su šia medžiaga gali pateikti prašymą Komisijai dėl asmenų, turinčių teisę susipažinti su bylos medžiaga, teisės susipažinti su bylos medžiaga ir daryti išrašus apribojimo. Dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, Tarnybai teikiami išversti (teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti) į lietuvių kalbą;

32.3. taip pat, gavę informaciją apie pranešimo (skundo) nagrinėjimą priežiūros institucijoje, susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, išskyrus dokumentus ir informaciją, kurie sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba profesinę paslaptį. Jeigu norima susipažinti su dokumentais, kuriuose yra komercinių paslapčių, būtina gauti reklaminės veiklos subjekto, su kurio komercines paslaptis sudarančiais dokumentais norima susipažinti, sutikimą;

32.4. gauti Komisijos nutarimų nuorašus;

32.5. procedūros dalyviai, nemokantys lietuvių kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negalintys suprantamai reikšti savo minčių, Komisijos posėdžio metu turi naudotis vertėjo paslaugomis. Vertėją pakviečia procedūros dalyvis, kuriam reikalingas vertėjas, savo iniciatyva ir raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Komisijai apie kviečiamą vertėją arba vertėją pakeičia Tarnyba;

32.6. naudotis kitomis įstatymuose nustatytomis teisėmis.

 

IV. BYLŲ NAGRINĖJIMO POSĖDŽIAI IR NUTARIMŲ PRIĖMIMAS

 

33. Bylos nagrinėjamos Komisijos posėdžiuose rašytinio arba žodinio proceso tvarka. Komisijos posėdžiai vyksta lietuvių kalba.

34. Pranešimas (skundas) nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą procedūros dalyvių ir jiems nedalyvaujant, kai:

34.1. Pranešimo išvadoje išdėstyta, kad nėra Įstatymo nustatytų reikalavimų pažeidimo;

34.2. reklaminės veiklos subjektas sutinka su Pranešime išdėstyta išvada;

34.3. Įstatymo nustatytų reikalavimų pažeidimas mažareikšmis;

34.4. į bylos posėdį neatvyksta nei procedūros dalyviai, nei jų atstovai, nors apie posėdžio laiką ir vietą jiems buvo pranešta šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka;

34.5. kitais atvejais, kai žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas.

35. Pranešimas (skundas) nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, kai:

35.1. byloje yra prašymas pranešimą (skundą) nagrinėti žodinio proceso tvarka;

35.2. subjektas nesutinka su Pranešime išdėstyta išvada;

35.3. kitais atvejais, kai žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas.

36. Bylos nagrinėjimo posėdis vyksta nenutrūkstamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką. Posėdžio pradžią, pertraukas ir pabaigą skelbia Komisijos pirmininkas.

37. Komisija gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu:

37.1. į bylos nagrinėjimo posėdį neatvyko procedūros dalyvis, kai Komisija nusprendžia, kad be jo negalima nagrinėti bylos;

37.2. kai būtina išreikalauti naujų įrodymų;

37.3. kitais būtinais atvejais.

38. Komisija, atidėdama bylos nagrinėjimą, paskiria kito bylos nagrinėjimo posėdžio datą ir laiką ir apie tai pasirašytinai paskelbia bylos nagrinėjimo posėdyje dalyvaujantiems bylos nagrinėjimo dalyviams, o nedalyvavusiems praneša registruotu paštu ir, esant būtinybei, telefonu, faksu ar elektroniniu būdu.

39. Kai bylos nagrinėjimas atidedamas, nes būtina išreikalauti naujų įrodymų, Komisija nustato jų pateikimo terminą.

40. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, bylų nagrinėjimo posėdžiai yra vieši. Tarnyba savo iniciatyva, pareiškėjo arba reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) pradėta procedūra, prašymu gali paskelbti bylos nagrinėjimo posėdį arba jo dalį uždaru, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti viešai neskelbtiną informaciją. Viešai neskelbtina informacija šiose Taisyklėse laikoma informacija, kurią sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba profesinę paslaptį sudaranti informacija.

41. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, Komisijos posėdyje dalyvauja:

41.1. procedūros dalyviai ir (ar) jų atstovai;

41.2. Tarnybos sprendimu – ekspertai, specialistai ir kiti asmenys.

42. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, byla Komisijos posėdyje nagrinėjama tada, kai procedūros dalyviai apie bylos nagrinėjimo posėdžio laiką ir vietą buvo laiku ir tinkamai šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka informuoti. Jeigu iš jų gautas motyvuotas rašytinis prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, byla gali būti išnagrinėta jiems nedalyvaujant, jeigu Komisija pripažįsta jų neatvykimo į bylos nagrinėjimo posėdį priežastis nesvarbiomis ir atmeta prašymą.

43. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

44. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, paskirtu laiku bylos posėdį pradeda Komisijos pirmininkas ir paskelbia, kokia byla bus nagrinėjama, kas atvyko į Komisijos posėdį. Komisijos pirmininkas nustato atvykusiųjų tapatybę, patikrina atstovų įgaliojimus. Jei kas nors iš bylos nagrinėjimo dalyvių ar jų atstovų neatvyksta, bylos posėdžio sekretorius, kuris nėra Komisijos narys (toliau vadinama – posėdžio sekretorius), praneša, ar jie buvo tinkamai ir laiku šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, o Komisija sprendžia, ar galima be jų nagrinėti bylą.

45. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, Komisijos pirmininkas paskelbia Komisijos sudėtį, praneša, kas yra posėdžio sekretorius, nurodo pareiškėjui ir reklaminės veiklos subjektui jų procesines teises ir pareigas.

46. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, Komisijos narys pristato esmines bylos aplinkybes. Paskui eilės tvarka išklausomi pareiškėjas, reklaminės veiklos subjektas, kurio veiksmai (neveikimas) nagrinėjami, kiti posėdyje dalyvaujantys bylos nagrinėjimo dalyviai. Kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau Komisijos pirmininkas gali įspėti kalbantį asmenį, jeigu šis nukrypsta nuo bylos esmės.

47. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, jeigu Komisijos posėdžio metu asmenys pažeidžia tvarką, Komisijos pirmininkas įspėja juos, kad, pasikartojus minėtiems veiksmams, jie bus pašalinti iš Komisijos posėdžio salės.

48. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, posėdyje dalyvaujantiems procedūros dalyviams gali būti užduodami klausimai; pirma klausimus užduoda Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, po jų – kiti posėdyje dalyvaujantys procedūros dalyviai.

49. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, Komisija ištiria kitus įrodymus: išvadas, rašytinius įrodymus, daiktinius įrodymus, nuotraukas, peržiūri kino juostas, vaizdo įrašus, išklauso garso įrašus ir pan.

50. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, prieš baigiant bylos nagrinėjimą, Komisijos pirmininkas paklausia, ar posėdyje dalyvaujantys procedūros dalyviai nori pateikti papildomų prašymų ar paaiškinimų.

51. Kai byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, išklausiusi posėdyje dalyvaujančių bylos nagrinėjimo dalyvių pranešimus ir paaiškinimus bei ištyrusi kitus įrodymus, Komisijos pirmininko siūlymu Komisija išeina į pasitarimų kambarį priimti nutarimo byloje. Apie tai Komisijos pirmininkas paskelbia esantiesiems posėdžių salėje.

52. Kai byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, darbotvarkė nesudaroma ir posėdžio garso įrašas nedaromas, protokolas nerašomas, posėdžio forma yra laisva.

53. Kai byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, bylų nagrinėjimo viešumo principas netaikomas.

54. Komisija turi teisę žodinio proceso tvarka paskirtą nagrinėti bylą nuspręsti nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Šis Komisijos sprendimas įforminamas Komisijos posėdžio protokolu. Paskelbusi sprendimą nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, Komisija išeina į pasitarimų kambarį priimti sprendimo.

55. Komisija turi teisę rašytinio proceso tvarka paskirtą nagrinėti bylą nuspręsti nagrinėti žodinio proceso tvarka. Šis Komisijos sprendimas įforminamas Komisijos posėdžio protokolu.

Komisija, priimdama sprendimą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, ne anksčiau kaip po penkių darbo dienų nuo paskutinio bylos nagrinėjimo posėdžio dienos paskiria kito bylos nagrinėjimo posėdžio datą ir laiką ir apie tai registruotu paštu ir, esant būtinybei, telefonu, faksu ar elektroniniu būdu praneša procedūros dalyviams.

56. Nutarimo byloje priėmimas ir paskelbimas:

56.1. Komisijos nutarimas byloje priimamas pasitarimų kambaryje. Komisijos nariai neturi teisės skelbti nuomonių, pareikštų tariantis pasitarimų kambaryje;

56.2. Komisija nutarimo byloje priėmimą ir paskelbimą gali atidėti, bet ne ilgiau kaip penkias darbo dienas nuo paskutinio bylos nagrinėjimo posėdžio dienos. Komisija apie tai pasirašytinai paskelbia posėdyje dalyvaujantiems procedūros dalyviams, o nedalyvavusiems praneša registruotu paštu ir, esant būtinybei, telefonu, faksu ar elektroniniu būdu. Nutarimą, kurio priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, gali paskelbti Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš Komisijos narių, kitiems Komisijos nariams nedalyvaujant;

56.3. Komisijos priimtas nutarimas byloje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo pasirašomas Tarnybos direktoriaus;

56.4. Komisijos narys, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali išdėstyti raštu savo atskirą nuomonę, kuri viešai neskelbiama, bet pridedama prie bylos.

57. Komisija, išnagrinėjusi bylą, priima vieną iš šių nutarimų:

57.1. skirti Įstatymo 24 straipsnyje nustatytą baudą;

57.2. skirti Įstatymo 24 straipsnyje nustatytą baudą ir įpareigoti nutraukti šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą;

57.3. procedūrą nutraukti, kai nėra Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo.

58. Komisijos nutarimą dėl bylos sudaro:

58.1. įžanginė dalis, kurioje nurodomas Tarnybos pavadinimas, Komisijos nutarimo priėmimo data ir vieta, Komisijos sudėtis, posėdžio sekretorius, procedūros dalyviai, reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, duomenys, bylos pavadinimas ir esmė;

58.2. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomos Komisijos nustatytos Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo faktinės aplinkybės, Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo faktą patvirtinantys įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas, motyvai, pagrindžiantys baudos skyrimą ir baudos dydį, Įstatymo straipsnis, kuriame nustatyta atsakomybė už pažeidimą, reklaminės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas;

58.3. rezoliucinė dalis, kurioje nurodomas priimtas sprendimas, nutarimo įvykdymo tvarka ir terminas, nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

59. Komisijos pirmininkas nutarimo rezoliucinę dalį paskelbia tuoj pat po jo priėmimo.

60. Komisijos posėdžio eigai fiksuoti daromas garso įrašas ar (ir) rašomas posėdžio protokolas. Sprendimą dėl posėdžių eigos fiksavimo būdo priima Komisija. Procedūros dalyviai turi teisę susipažinti su Komisijos posėdžio garso įrašu ar (ir) posėdžio protokolu, taip pat gauti posėdžio garso įrašo (jeigu toks buvo daromas) skaitmeninę kopiją.

61. Komisijos posėdžio eigai fiksuoti daromas garso įrašas yra sudedamoji bylos dalis. Tarnybos Komisijos posėdžio garso įrašo reikalavimus, susipažinimo su posėdžio garso įrašu ir garso įrašų skaitmeninių kopijų darymo tvarką nustato Tarnybos direktorius.

62. Jeigu Komisijos posėdžių eiga fiksuojama protokolu, jame nurodoma:

62.1. Tarnybos pavadinimas ir nagrinėjančios bylą Komisijos sudėtis, posėdžio sekretorius, bylos nagrinėjimo dalyviai, taip pat pažymima, ar jie atvyko, o jei kas nors neatvyko, – ar buvo jiems tinkamai ir laiku pranešta apie bylų nagrinėjimo posėdžio vietą ir laiką;

62.2. bylos nagrinėjimo posėdžio data, vieta ir bylos posėdžio protokolo registracijos numeris;

62.3. bylos nagrinėjimo posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

62.4. bylos pavadinimas ir esmė;

62.5. ar procedūros dalyviams išaiškintos jų procesinės teisės ir pareigos;

62.6. ar Komisijos narys bylos nagrinėjimo posėdyje dalyvaujančius asmenis supažindino su esminėmis bylos aplinkybėmis;

62.7. procedūros dalyvių prašymai ir pareiškimai;

62.8. bylos nagrinėjimo posėdyje naujai pateikti įrodymai, jeigu jie nebuvo pateikti ar surinkti rengiantis nagrinėti bylą pažeidimo;

62.9. bylos nagrinėjimo posėdžio metu išnagrinėti rašytiniai, daiktiniai, kiti įrodymai ir bylos nagrinėjimo dalyvių prašymai bei pareiškimai;

62.10. Komisijos nutarimai dėl nagrinėjamos bylos ar kiti nutarimai, priimti bylos nagrinėjimo posėdžio metu;

62.11. trumpas bylos nagrinėjimo turinys;

62.12. ar priimto nutarimo byloje rezoliucinė dalis yra perskaityta ir išaiškinta nutarimo apskundimo tvarka bei terminai.

63. Jeigu Komisijos posėdžių eiga fiksuojama protokolu, bylos nagrinėjimo posėdžio protokolo projektas parengiamas, pasirašomas posėdžio sekretoriaus ir pateikiamas Komisijos nariams vizuoti bei Komisijos pirmininkui pasirašyti per dvi darbo dienas po bylos nagrinėjimo posėdžio.

64. Procedūros dalyviai turi teisę susipažinti su bylos nagrinėjimo protokolu ir per vieną darbo dieną po bylos nagrinėjimo posėdžio protokolo surašymo dienos pateikti Komisijai pastabas raštu dėl bylos nagrinėjimo protokolo.

65. Pastabos dėl bylos nagrinėjimo protokolo pridedamos prie bylos nagrinėjimo posėdžio protokolo.

66. Komisijos nutarimai išsiunčiami asmenims, dėl kurių šie nutarimai priimti.

67. Komisijos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo priėmimo dienos.

68. Komisijos nutarimai ar Tarnybos sprendimai, laikantis Įstatymo 27 straipsnio sąlygų, per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo ar sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

V. KOMISIJOS NUTARIMŲ SKELBIMAS

 

69. Komisijos priimti nutarimai dėl Įstatymo pažeidimų per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių

1 priedas

 

(Administracinio teisės pažeidimo protokolo forma)

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

 

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

______________________________

(data)

___________________________________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(protokolą surašiusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos)

vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 18914 straipsniu, 2141 straipsnio 3 dalimi,  2141 straipsnio 4 dalimi, 2148 straipsniu  (tai, kas nereikalinga, išbraukti) surašiau šį protokolą todėl, kad

___________________________________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens

___________________________________________________________________________ ,

pavadinimas, įmonės kodas (vardas, pavardė, asmens kodas),

___________________________________________________________________________ ,

registracijos adresas, telefonas, faksas, el. paštas,

___________________________________________________________________________

buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas

 

___________________________________________________________________________

(administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, data (laikas) ir esmė, nurodant konkrečius administracinėn atsakomybėn traukiamo

___________________________________________________________________________

asmens veiksmus ar neveikimą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ir tuo pažeidė ________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, straipsnį, dalį, punktą)

________________________________________________________________ reikalavimus.

 

Ši veika atitinka ATPK  18914 straipsnyje, 2141 straipsnio 3 dalyje,  2141 straipsnio 4 dalyje, 2148 straipsnyje  (tai, kas nereikalinga, išbraukti)   numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius.

 

Liudytojai (jeigu jų yra): __________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

________________________________________                                       ________________

(parašas)

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

________________________________________                                       ________________

(parašas)

(Liudytojų parodymai pridedami)

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovo paaiškinimas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

______________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens (atstovo) vardas, pavardė)

_________

(parašas)

_______

(data)

 

 

Kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

______________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens (atstovo) vardas, pavardė)

_________

(parašas)

_______

(data)

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių

2 priedas

 

(Administracinio nurodymo forma)

 

ADMINISTRACINIS NURODYMAS

(pildoma esant ATPK 2601 straipsnyje numatytiems pagrindams)

 

Vadovaujantis ATPK 2601 straipsniu, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui siūloma per 10 (dešimt) darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ______________, įmokos kodas ________________________________________________ ,

iki _______ m. _______ mėn. _______d. _________________________________________ ,

(nurodoma data skaičiais ir žodžiais)

 

_______________________________________________________________ dydžio baudą.

(nurodoma suma skaičiais ir žodžiais)

 

Mokėjimo kvito kopija turi būti pateikta adresu: Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinta, kad per nurodytą terminą nesumokėjus baudos šis administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo protokolas bus siunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą.

 

Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 18914 straipsnyje, 2141 straipsnio 3 dalyje,  2141 straipsnio 4 dalyje, 2148 straipsnyje  (tai, kas nereikalinga, išbraukti), minimalus baudos dydis yra ________________ Lt, maksimalus baudos dydis yra _______________ Lt. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo _____________ Lt  iki ____________ Lt.

Už padarytą pažeidimą gali negali (tai, kas nereikalinga, išbraukti) būti taikomas įspėjimas.

 

Vadovaujantis ATPK 260l straipsnio 3 dalimi, administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama.

 

Iki administraciniame nurodyme nurodytos dienos nesumokėjus siūlomos baudos ar pateikus prašymą nerašyti administracinio nurodymo arba tuo atveju, kai administracinis nurodymas negali būti surašomas, administracinio teisės pažeidimo byla bus nagrinėjama:

___________________________________________________________________________

(nurodyti administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vietą, datą ir laiką)

___________________________________________________________________________

 

______________

(protokolą surašiusio asmens pareigos)

_________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

 

 

Man išaiškintos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės ir pareigos, numatytos ATPK 272 straipsnyje, ir aš jas supratau.

Esu informuotas, kad, jeigu per administraciniame nurodyme nurodytą terminą nesumokėsiu siūlomos baudos, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu ir administracinio teisės pažeidimo byla bus nagrinėjama ATPK nustatyta tvarka.

 

Su administracinio teisės pažeidimo protokolu susipažinau ir antrąjį jo egzempliorių gavau:

 

______________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens (atstovo) vardas, pavardė)

_________

(parašas)

_______

(data)

 

_________________