LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO ANTSTOLIuI ir JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 1R-205

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2011, Nr. 85-4126) 624straipsniu ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042; 2011, Nr. 85-4129) 431 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1R-205

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMO ANTSTOLIUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vykdymo proceso šalių ir suinteresuotų asmenų dokumentų pateikimo antstoliui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą, taip pat antstolio procesinių ir kitų dokumentų įteikimo vykdymo proceso šalims, suinteresuotiems ir kitiems asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą.

 

II. Dokumentų pateikimas antstoliui ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

2. Teismas procesinius dokumentus antstoliui pateikia elektroninių ryšių priemonėmis Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 (Žin., 2012, Nr. 147-7579), nustatyta tvarka.

3. Vykdymo proceso šalys ir suinteresuoti asmenys dokumentus antstoliui gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis interneto svetainėje www.antstoliai.lt nurodytu antstolio elektroninio pašto adresu. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamas elektroninis dokumentas turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninio dokumento specifikacijose keliamus reikalavimus.

4. Elektroninis vykdomasis dokumentas antstoliui vykdyti gali būti pateikiamas tik elektroninių ryšių priemonėmis kartu su prašymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuris turi atitikti šio aprašo 3 punkte ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682; 2011, Nr. 137-6495), 3 punkte nustatytus reikalavimus.

 

III. Dokumentų ĮTEIKIMAS ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

5. Antstolis procesinius dokumentus teismui įteikia elektroninių ryšių priemonėmis Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše nustatyta tvarka.

6. Advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms antstolis procesinius ir kitus dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Dokumentus antstolis įteikia šiame punkte nurodytų asmenų oficialiu elektroninio pašto adresu.

7. Šio aprašo 6 punkte nenurodyti asmenys, pageidaujantys procesinius ir kitus dokumentus iš antstolio gauti elektroninių ryšio priemonėmis, turi pateikti antstoliui rašytinį prašymą ir nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidautų gauti dokumentus. Pateikęs antstoliui rašytinį prašymą asmuo vėliau gali atsisakyti antstolio dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis. Šiame punkte nurodytus prašymus asmenys antstoliui taip pat gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis šio aprašo 3 punkte nustatyta tvarka.

8. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio įteikiami elektroniniai dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninio dokumento specifikacijose keliamus reikalavimus.

9. Elektroniniai dokumentai, antstolio įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 660 straipsnyje ir kituose šio kodekso straipsniuose numatytus atvejus.

 

iV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Šiame apraše nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gauti ir įteikti elektroniniai dokumentai turi tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytiniais parašais patvirtinti popieriniai dokumentai.

11. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gauti ir įteikti elektroniniai dokumentai laikomi pateiktais nepraleidus termino, jeigu jie išsiųsti iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

12. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gaunami ir įteikiami elektroniniai dokumentai, kaip ir antstolio gauti ar sudaryti popieriniai dokumentai, registruojami, tvarkomi ir apskaitomi Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-140 (Žin., 2009, Nr. 52-2063; 2011, Nr. 161-7638), nustatyta tvarka.

13. Elektroninių ryšių priemonėmis antstolio gaunami ir įteikiami elektroniniai dokumentai, kaip ir antstolio gauti ar sudaryti popieriniai dokumentai, saugomi Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-308 (Žin., 2011, Nr. 161-7637), nustatytą terminą.

 

_________________