PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 31 d. Nr. 1-199

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167):

1.1. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, o periodinis instruktažas darbo vietoje – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.“

1.2. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių.“

1.3. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Visi instruktažai registruojami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (4 priedas).“

1.4. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus (Žin., 2003, Nr. 54-2403), vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą (Žin., 2003, Nr. 68-3114) ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.“

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 24 punktą.

1.6. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių.“

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 26.3 punktą.

1.8. Išdėstau 27.1 punktą taip:

27.1. reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, patikrinta teritorijos gaisrinės saugos būklė, gaisrinis vandentiekis, o tikrinimo rezultatai įforminti raštu;“.

1.9. Papildau 27.3 punktą sakiniu:

„Šiukšlių ir atliekų konteinerius leidžiama statyti ne arčiau kaip 2 m nuo statinių.“

1.10. Išbraukiu 32.1 punkto antrąjį sakinį.

1.11. Pripažįstu netekusiu galios 32.4 punktą.

1.12. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Prie miško esančiu eksploatuojamo durpyno pakraščiu turi būti iškastas griovys, kuriame gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį nutirpus sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar kol iškris sniegas) nuolat būtų vandens. Eksploatuojamo durpyno teritorijoje ne mažesniu kaip 50 m atstumu iki miško turi būti iškirsti spygliuočių medžiai, pomiškis, trakas ir pašalintos medienos atliekos.“

1.13. Išdėstau 63 punktą taip:

63. Priešgaisrinės durys, vartai, liukai turi būti techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys.“

1.14. Įrašau 66 punkte po žodžio „ant“ žodį „(virš)“.

1.15. Pripažįstu netekusiu galios 67 punktą.

1.16. Išdėstau 68 punktą taip:

68. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.“

1.17. Išbraukiu 71 punkte žodžius „išskyrus tam tikslui pritaikytas patalpas“.

1.18. Išdėstau 72 punktą taip:

72. „Palėpėse laikyti degias medžiagas draudžiama. Jos turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.“

1.19. Išdėstau 73 punktą taip:

73. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir pritvirtintos. Rakinamų stogo liukų, durų, langų raktai turi būti laikomi ten, iš kur juos galima paimti bet kuriuo paros metu.“

1.20. Išbraukiu 75 punkte žodžius „ir tinkamai įrengtose vietose“.

1.21. Išdėstau 83 punktą taip:

83. Prie įėjimo į transporto, garažų, gamybos, pramonės, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti ir žemės ūkiui tvarkyti) patalpas turi būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.“

1.22. Išdėstau 86.1 punktą taip:

86.1. užkalti, užtverti, užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais laiptines, koridorius, balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus išėjimus, skirtus žmonėms evakuoti;“.

1.23. Pripažįstu netekusiu galios 89 punktą.

1.24. Įrašau 94 punkte po žodžio „neštuvai“ žodžius „arba vežimėlis“.

1.25. Išbraukiu 102 punkte žodžius „išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas vietas (patalpas)“.

1.26. Išdėstau 108 punktą taip:

108. Jei parodos, kurių metu eksponuojamos ypač degios, labai degios medžiagos, rengiamos didesnėse kaip 1000 m2 patalpose, jose turi būti automatiniai gaisrų gesinimo įrenginiai.“

1.27. Išdėstau 130 punktą taip:

130. Ant kombainų, transporterių, kimštuvų, rinktuvų mazgų, velenų ir kitų dalių užsivyniojusius šiaudus būtina šalinti ir nuo jų valyti susikaupusias dulkes.“

1.28. Išbraukiu 134 punkte žodžius „ir kituose teisės aktuose“.

1.29. Pripažįstu netekusiais galios 138, 139 ir 148 punktus.

1.30. Išbraukiu 154 punkte žodžius „ir kituose teisės aktuose“.

1.31. Išbraukiu 165 punkte žodžius „ir kituose teisės aktuose“.

1.32. Išdėstau 166 punktą taip:

166. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus privaloma tikrinti ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, įžeminimo įrenginių techninę būklę, nuo jautrių valdymo elementų pagal nustatytą grafiką valyti nuosėdas. Tikrinimo rezultatai turi būti įforminami raštu.“

1.33. Išdėstau 167 punktą taip:

167. Iš vėdinimo kabinų, ciklonų, filtrų, ortakių degios dulkės ir gamybinės atliekos turi būti valomos pagal nustatytą grafiką.“

1.34. Pripažįstu netekusiu galios 169 punktą.

1.35. Įrašau 186 punkte po žodžio „kabeliai“ žodžius „kontaktinės jungtys“.

1.36. Įrašau 215 punkto antrajame sakinyje po žodžio „išjungtoms“ žodžius „arba neveikiančioms“.

1.37. Įrašau 219 punkte vietoj žodžio „nustatomas“ žodį „nustatytas“.

1.38. Pripažįstu netekusiais galios 255 ir 262 punktus.

1.39. Išdėstau 288 punktą taip:

288. Į pylimo įrenginių aikštelę gali įvažiuoti tiek automobilinių cisternų, kiek jų vienu metu galima aikštelėje aptarnauti.“

1.40. Įrašau 305 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „asortimento dalį“ žodžius „asortimento didesniąją dalį“.

1.41. Išdėstau 317 punktą taip:

317. Sandėliuose praeigų tarp stelažų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. Skersinės praeigos tarp stelažų turi būti įrengiamos kas 40 m.“

1.42. Išdėstau 336 punktą taip:

336. Šiame poskyryje išdėstyti pagrindiniai eksploatuojamų dujotiekių ir kitų dujinių įrenginių gaisrinės saugos reikalavimai.“

1.43. Pripažįstu netekusiu galios 367 punktą.

1.44. Išdėstau 370 punktą taip:

370. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m2, praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2 – ne siauresnės kaip 1,2 m.“

1.45. Pripažįstu netekusiu galios 371 punktą.

1.46. Išdėstau 380 punkto pirmąjį sakinį taip:

„Medienos ir rąstų rietuvės turi būti išdėstytos taip, kad būtų užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas.“

1.47. Išdėstau 381 punkto pirmąjį sakinį taip:

„Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti sandėliuojami kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių.“

1.48. Įrašau 386 punkte vietoj žodžių „artimiausiu valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniu“ žodžius „artimiausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga“.

1.49. Išbraukiu 396 ir 397 punktuose žodžius „Kultūros“.

1.50. Išbraukiu 399 punkto pirmajame sakinyje žodžius „(stovo ar statinės su smėliu)“.

1.51. Išbraukiu 402 punkte žodžius „degiomis medžiagomis“.

1.52. Išdėstau 406 punktą taip:

406. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įforminti raštu.“

1.53. Pripažįstu netekusiu galios 407 punktą.

1.54. Išdėstau 408 punktą taip:

408. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.“

1.55. Išdėstau 412 punktą taip:

412. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui turi būti atliekama jo techninė priežiūra.“

1.56. Išdėstau 427 punktą taip:

427. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens rezervuaruose turi būti užtektinai vandens.“

1.57. Įrašau 431 punkte vietoj žodžių „surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą“ žodžius „įforminti raštu“.

1.58. Išdėstau 433 punkto antrąjį sakinį išdėstyti taip:

„Jų įžeminimo varža turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus, o rezultatai įforminami raštu.“

1.59. Išbraukiu 2 priedo 1 pastraipoje žodžius „suderintą su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga“.

1.60. Išdėstau 5 priedo 2 lentelės 6.2 eilutę taip:

 

„6.2.

pastoliai

kiekvienam aukštui

-

1

-“

 

1.61. Išdėstau 5 priedo 2 lentelės 8.1 eilutę taip:

 

„8.1.

lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

1

-

-“

 

1.62. Išbraukiu 5 priedo 2 lentelės sutartinių ženklų antrąją eilutę (žodžius „2 – leidžiama turėti gesintuvus, turinčius 2x1 l kg (l) gesinimo medžiagos“).

1.63. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 22 punktą.

1.64. Išdėstau 5 priedo 3 lentelės 4 eilutę taip:

„4.

Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse

 

1500 m2

2

1“

 

1.65. Pripažįstu netekusiu galios 10 priedo 3 punktą.

1.66. Įrašau 10 priedo 4 punkte vietoj žodžių „artimiausiu valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniu“ žodžius „artimiausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga“.

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                            Vytas Kaziliūnas