LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2000 m. GRUODŽIO 1 d. ĮSAKYMO Nr. 405 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TIPINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. liepos 30 d. Nr. 4-670

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) 12 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą“ (Žin., 2000, Nr. 96-3032; 2013, Nr. 80-4022):

1. T v i r t i n u Išorinės reklamos įrengimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 104-3305);

2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 4-293 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 97-3683);

2.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 4-246 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2667);

2.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. 4-121 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1418).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                   Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670

 

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką, savivaldybių, kurių teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomųjų institucijų (toliau – leidimus išduodanti institucija) įgaliojimus ir reklaminės veiklos subjektų, turinčių leidimus (toliau – leidimų turėtojai), teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Iškaba – ant (prie) reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas.

Iškaboje taip pat gali būti nurodytas prekių ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės veiklos subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė.

Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.).

Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) (toliau – Reklamos įstatymas) ir kituose teisės aktuose.

3. Taisyklės nereglamentuoja:

3.1. politinės ir socialinės reklamos ir skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla;

3.2. išorinės reklamos įrengimo ant transporto priemonių, išskyrus išorinės reklamos įrengimą ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi, taip pat išorinės reklamos įrengimą ant kelių transporto priemonių, kai išorinė reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio, įrengto ant kelių transporto priemonės.

 

II. IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

4. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.

5. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir Taisyklėmis.

6. Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

7. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi įrengiama vadovaujantis Taisyklėmis ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266).

8. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 (Žin., 2005, Nr. 130-4700).

9. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų projektavimą, statybą ir teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis. Reklaminis įrenginys turi būti saugus, derėti prie kraštovaizdžio ir nekenkti aplinkai.

10. Išorinė reklama, įrengiama ant statinių, savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.

11. Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą.

12. Draudžiama įrengti išorinę reklamą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais.

 

III. LEIDIMUS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMAI

 

13. Leidimus, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, sustabdo jų galiojimą, leidimų galiojimo sustabdymą ir leidimų galiojimą panaikina leidimą išduodanti institucija.

14. Leidimą išduodanti institucija taip pat:

14.1. patikrina reklaminės veiklos subjekto, norinčio gauti leidimą (toliau – pareiškėjas), pateiktus dokumentus;

14.2. registruoja išduotus leidimus, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą savo nustatyta tvarka;

14.3. skelbia informaciją apie leidimų išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą savivaldybės interneto svetainėje. Šią informaciją leidimus išduodanti institucija privalo paskelbti per 3 darbo dienas nuo leidimo išdavimo, leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimo galiojimo panaikinimo. Skelbime nurodomi šie duomenys: leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė; leidimo numeris ir leidimo išdavimo, leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimo galiojimo panaikinimo data;

14.4. tvirtina leidimų išdavimo tvarkos aprašą;

14.5. nustato terminą, per kurį, pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, turi būti išardytas reklaminis įrenginys, nukabinta reklama ir sutvarkyta aplinka;

14.6. vykdo kitus Taisyklėse nustatytus ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS

 

15. Pareiškėjas leidimą išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) ar tiesiogiai turi pateikti:

15.1. paraišką gauti leidimą, kurioje nurodoma:

15.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

15.1.2. išorinės reklamos plotas;

15.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

15.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

15.1.5. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas;

15.1.6. dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, data ir numeris;

15.1.7. kokiu Taisyklių 20 punkte nurodytu būdu pareiškėjas norėtų gauti leidimą;

15.1.8. kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;

15.2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

15.3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

15.4. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:

15.4.1. aiškinamasis raštas;

15.4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

15.4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

15.4.4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;

15.4.5. reklaminio įrenginio projektas;

15.4.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

15.5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą.

16. Leidimą išduodanti institucija:

16.1. gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Taisyklių 15 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų;

16.2. jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

17. Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Leidimas išduodamas paraiškoje nurodytu būdu.

18. Jeigu per Taisyklių 17 punkte nurodytą terminą leidimus išduodanti institucija neišduoda leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

19. Pareiškėjams išduodami popierinės arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninės formos leidimai.

20. Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai leidimą išduodančioje institucijoje, siunčiamas registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis.

21. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį ir negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

22. Leidime nurodoma:

22.1. leidimą išduodanti institucija;

22.2. leidimo numeris;

22.3. leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);

22.4. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

22.5. išorinės reklamos plotas;

22.6. projekto numeris ir data;

22.7. leidimo galiojimo terminas;

22.8. leidimo išdavimo data;

22.9. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė. Popierinės formos leidimas tvirtinamas leidimą išdavusios institucijos antspaudu.

23. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis leidimą išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Taisyklių 15.4.4 punkte nurodytą dokumentą.

24. Taisyklių 23 punkte nurodytu atveju leidimą išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Taisyklių reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

25. Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis leidimą išduodančiai institucijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos Taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Taisyklių 15 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame Taisyklių punkte nurodytu atveju išduodamas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

26. Kai Taisyklių 15 punkte nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

27. Leidimas neišduodamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

28. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir savivaldybės tarybos patvirtintų vietinės rinkliavos nuostatų nustatyta tvarka.

 

V. LEIDIMŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

29. Leidimo turėtojas negali perduoti leidimo ar juo suteiktų teisių kitiems asmenims.

30. Leidimo turėtojas privalo:

30.1. laikytis Reklamos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, nustatančių reklamos naudojimo reikalavimus;

30.2. pranešti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitusį leidimo turėtojo (juridinio asmens) buveinės adresą, leidimo turėtojo (fizinio asmens) adresą korespondencijai; telefono numerį, elektroninio pašto adresą – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo;

30.3. užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą;

30.4. ant reklaminio įrenginio, išskyrus iškabą, nurodyti reklaminio įrenginio savininko pavadinimą;

30.5. Taisyklių 39 punkte nurodytoms priežiūros institucijoms pareikalavus, pateikti joms duomenis apie trumpalaikės išorinės reklamos pateikimo ant reklaminio įrenginio datą ir jos skleidimo trukmę;

30.6. pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, per leidimą išduodančios institucijos nustatytą terminą išardyti reklaminį įrenginį ar nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.

31. Leidimo turėtojas turi teisę:

31.1. leidime nurodytoje vietoje įrengti reklaminį įrenginį ir ant jo skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės;

31.2. apskųsti leidimą išduodančios institucijos sprendimus, kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai yra pažeisti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 15-2566) nustatyta tvarka.

32. Leidimo turėtojas turi ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

VI. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

33. Leidimo galiojimas sustabdomas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

34. Apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą leidimą išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (registruotu laišku) ar elektroninėmis priemonėmis praneša leidimo turėtojui, nurodo trūkumus, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti.

35. Leidimo turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, turi ištaisyti leidimą išduodančios institucijos nurodytus trūkumus, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas, per Taisyklių 34 punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos. Ištaisęs trūkumus, leidimo turėtojas turi apie tai raštu ar elektroninėmis priemonėmis pranešti leidimą išdavusiai institucijai.

36. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju.

37. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais.

38. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą leidimą išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (registruotu laišku) ar elektroninėmis priemonėmis praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka leidimą išduodanti institucija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

40. Leidimų turėtojai, pažeidę išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________